saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treballar a la URV


Models d’impresos d’ús intern

MODEL 1 Sol·licitud de dedicació extraordinària del PTGAS
MODEL 2 Full de realització de dedicació extraordinària del PTGAS
MODEL 3 Sol·licitud d'assignació de personal de substitució o reforç – PTGAS
MODEL 4 Sol·licitud de modificació dades personals i bancàries
MODEL 5 Sol·licitud de llicències, permisos i vacances ← TRAMITADOR
MODEL 6.1 Sol·licitud de contractació PTGAS per convocatòria (contracte de treball per a la realització d’un projecte d’àmbit no recerca)
MODEL 6.2 Sol·licitud de contractació PTGAS per convocatòria (contracte de treball d’activitats cientificotècniques)
MODEL 7.1 Sol·licitud de lactància / reducció de jornada per cura de fill/a
MODEL 7.2 Sol·licitud de lactància / compactació reducció de jornada per cura de fill/a (1er any)
MODEL 8 Sol·licitud de pròrroga de contractació laboral
MODEL 9.1 Full de descripció horària temps complet
MODEL 9.2 Full de descripció horària temps parcial - Matí
MODEL 9.3 Full de descripció horària temps parcial - Tarda
MODEL 10 Sol·licitud de Bestreta
MODEL 11 Model IRPF
MODEL 12 Sol·licitud de canvi de tipus de retenció
MODEL 13 Sol·licitud d’adaptació progressiva de la jornada de treball per malalties d’especial gravetat
MODEL 14 Sol·licitud Permís parental per cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys 
MODEL 17 Sol·licitud de naixement i cura de menor
MODEL 18 Autorització de despesa - programa Investigador Actiu
MODEL 19 Sol·licitud de compatibilitat
MODEL 20 Sol·licitud genèrica
MODEL 22 Sol·licitud d'autorització per contracte d'associat
MODEL 23 Sol·licitud de permisos per fer una visita de treball fora de la URV - PTGAS
MODEL 24 Sol·licitud de permisos per fer una visita de treball fora de la URV - PTGAS de Suport a la recerca
MODEL 25 Model PRL - Informació rellevant lloc de treball
MODEL 26 Sol·licitud abonament Decret Llei 3/2019 - Recuperació parcial import paga extraordinària 2013
MODEL 27 Sol·licitud abonament Decret Llei 23/2021 - Recuperació parcial import paga extraordinària 2014