saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres


Treball de Fi de Màster - Ensenyament de l'espanyol a les presons catalanes

  • Coordinació: Antonio Moreno Villanueva (joseantonio.moreno(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Entitat: Centre Penitenciari de Tarragona.
  • Resum: Aquest projecte d’APS s'emmarca en l'assignatura Treball de Fi de Màster del màster d'Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera) del curs 2013-14. Entre altres objectius buscava posar en pràctica els coneixements adquirits en les diverses assignatures que configuren l'itinerari professionalitzador. En concret, l'experiència APS que es presenta va consistir en l'elaboració d'una unitat didàctica per a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera adreçada a la població reclusa de les presons catalanes. Per tal d'ajustar el material didàctic a la realitat de les aules i de respondre a les necessitats dels potencials usuaris, es volia conèixer de primera mà el context real d'ensenyament-aprenentatge, raó per la qual es van dur a terme tot un seguit d'entrevistes amb la responsable de formació de la presó de Tarragona i el professorat que imparteix habitualment les classes d'espanyol dins aquest centre penitenciari; també es van dur a terme sessions d'observació com a eina per a conèixer millor els usuaris habituals i la dinàmica de les classes. La finalitat última era que la unitat o el material didàctic elaborat quedes a disposició del professorat encarregat de les classes d'espanyol com a llengua estrangera dels centres penitenciaris catalans i, per tant, pugui ser emprat a l'aula.

Treball de Fi de Màster - Guia d’orientació al professorat per alumnes no parlants d’espanyol

  • Coordinació: Sandra Iglesia Martín (sandra.iglesia(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Entitat: Escola de Talavera de la Reina.
  • Resum: El projecte d'APS del curs 2022-23 es desenvoluparà en el marc de l'assignatura de Treball Fi de Màster del Màster en ensenyament de llengües estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera); que pretén, entre altres objectius, posar en pràctica els coneixements adquirits a les diverses assignatures que configuren l'itinerari professionalitzador. En concret, l'experiència d'APS consisteix a elaborar una guia d'ajut per a l'ensenyament espanyol com a llengua estrangera a alumnat nouvingut, adreçada al professorat d'infantil (I3, I4 i I5) de l'escola Juan Ramón Jiménez de Talavera de la Reina. Per poder ajustar la guia a la realitat de les aules i respondre a les necessitats dels usuaris potencials, es busca conèixer de primera mà el context real d'ensenyament-aprenentatge, raó per la qual es tenen previstes entrevistes amb equip directiu i el professorat implicat en aquesta etapa educativa a l'escola. La finalitat última és que la guia elaborada quedi a disposició del professorat encarregat d'Infantil per tal que es pugui tenir com a document de referència a l'hora de tractar amb alumnat nouvingut que no coneix la llengua espanyola.