saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Recerca Avançada en Estudis Humanístics

Màster universitari en Recerca Avançada en Estudis Humanístics - 4a edició

Admissió

El màster oficial en Recerca Avançada en Estudis Humanístics s’adreça a titulats universitaris oficials de Grau, Diplomats, Llicenciats d'àmbits afins a les dues especialitats que s'ofereixen en el màster. En el cas específic de la URV aquests són, principalment però no exclusivament, els següents:

 • Grau d’Anglès.
 • Grau d'Antropologia i Evolució Humana.
 • Grau de Llengua i Literatura Hispàniques.
 • Grau de Llengua i Literatura Catalanes.
 • Grau d'Història.
 • Grau d'Història de l'Art i Arqueologia.
 • Grau de Comunicació Audiovisual.

Els candidats a una especialitat del màster han de presentar una formació prèvia afí a l'especialitat a la qual volen ser admesos, o a ambdues en el cas dels estudiants que desitgin cursar una modalitat mixta. Els casos en què aquest requisit no es compleixi, o es compleixi parcialment, seran avaluats per la Comissió Acadèmica del Màster, que decidirà sobre la necessitat de realitzar Complements de Formació per poder obtenir l’admissió al màster.

Documentació específica

El màster oficial en Recerca Avançada en Estudis Humanístics no requereix documentació específica. Només cal que presentis la documentació general obligatòria per fer la preinscripció.

Criteris de selecció

La selecció dels estudiants es durà a terme d'acord amb els criteris següents independentment de l'especialitat:

 1. Grau d'afinitat entre perfil de formació previ del candidat i l'especialitat del màster en Recerca Avançada en Estudis Humanístics a la qual se sol·licita ser admès. El perfil més valorat serà el dels graus en àmbits afins a les dues especialitats que s'ofereixen en el màster (Lingüística i Estudis Literaris, Història i Història de l'Art). En el cas específic de la URV, aquests són, principalment, els següents: Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, Grau de Llengua i Literatura Catalanes, Grau d'Història i Grau d'Història de l'Art i Arqueologia: màxim 4 punts.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster: fins a un màxim de 3 punts.
 3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d'1 punt.
 4. Experiència professional i de recerca relacionada amb el contingut del màster, i estades a l'estranger: fins a un màxim d'1 punt.
 5. En funció del nivell d'anglès acreditat pel candidat, en nivells superiors al B2: fins a un màxim d'1 punt. El barem que s'aplicarà serà el següent, d'acord amb l'estàndard establert pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües: C1= 0,5; C2 = 1.

Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda. No obstant això, si hi ha més oferta que demanda, l'òrgan d'admissió podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat