saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Recerca Avançada en Estudis Humanístics

Màster universitari en Recerca Avançada en Estudis Humanístics - 2a edició

Admissió

El màster s’adreça a titulats universitaris oficials de Grau, Diplomats, Llicenciats d'àmbits afins a les 2 especialitats que s'ofereixen en el màster. En el cas específic de la URV aquests són, principalment però no exclusivament, els següents:

  • Grau de Llengua i Literatura Hispàniques.
  • Grau de Llengua i Literatura Catalanes.
  • Grau d'Història.
  • Grau d'Història de l'Art i Arqueologia.

Els candidats a una especialitat del màster han de presentar una formació prèvia afí a l'especialitat a la qual volen ser admesos, o a ambdues en el cas dels estudiants que desitgin cursar una modalitat mixta. Els casos en què aquest requisit no es compleixi, o es compleixi parcialment, seran avaluats per la Comissió Acadèmica del Màster, que decidirà si la deficiència observada pot pal·liar-se amb la realització de Complements de Formació.

Documentació específica

La documentació general obligatòria per fer la preinscripció.

Criteris de selecció

La selecció dels estudiants es durà a terme d'acord amb els criteris següents independentment de l'especialitat:

  1. Grau d'afinitat entre perfil de formació previ del candidat i l'especialitat del Màster en Recerca Avançada en Estudis Humanístics a la qual se sol·licita ser admès. El perfil més valorat serà el dels graus en àmbits afins a les dues especialitats que s'ofereixen en el màster (Lingüística i Estudis Literaris, Història i Història de l'Art). En el cas específic de la URV, aquests són, principalment, els següents: Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, Grau de Llengua i Literatura Catalanes, Grau d'Història i Grau d'Història de l'Art i Arqueologia: màxim 4 punts.
  2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster: fins a un màxim de 3 punts.
  3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d'1 punt.
  4. Experiència professional i de recerca relacionada amb el contingut del Màster, i estades a l'estranger: fins a un màxim d'1 punt.
  5. En funció del nivell d'anglès acreditat pel candidat, en nivells superiors al B2: fins a un màxim d'1 punt. El barem que s'aplicarà serà el següent, d'acord amb l'estàndard establert pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües: C1= 0.5; C2 = 1.

Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda. No obstant això, si hi ha més oferta que demanda, l'òrgan d'admissió podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat