saltar al contingut principal
Cercar
URV

Com inscriure't en un màster universitari URV pas a pas

La documentació que has de presentar depèn d'on hagis realitzat els estudis previs que et donen accés al Màster. Tingues en compte que la universitat et pot sol·licitar documentació addicional, per tal de valorar adequadament el teu perfil acadèmic i professional.

Has de pujar la documentació següent al gestor documental un cop confirmis la preinscripció.

Podràs pujar aquesta documentació fins 10 dies després d’haver formalitzat la preinscripció o fins l’últim dia de la fase. Si no ho fas, seràs exclòs/osa per manca de documentació i hauràs de formalitzar una nova preinscripció i abonar novament la taxa corresponent, en una altra fase.

Si has estudiat a la URV:

Has d'accedir al gestor documental i pujar els documents següents:

 • Estudiants espanyols: no cal acreditar el NIF atès que la Universitat el validarà mitjançant consulta a l’administració corresponent via interoperabilitat.
 • Estudiants estrangers d’un estat membre de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat del seu país, passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.
 • Estudiants estrangers de països de fora de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.

  Si ets un candidat estranger, pots realitzar la preinscripció amb altres documents identificatius però tingues en compte que serà necessari que presentis el que correspongui en el moment de formalitzar la matrícula i a l'hora de sol·licitar el títol de màster.
   
 • Currículum vitae
 • La documentació específica que requereix cada màster. Consulta la fitxa del màster per conèixer els requisits específics.

Si has estudiat a una universitat espanyola:

Has d'accedir al gestor documental i pujar els documents següents:

 • Estudiants espanyols: no cal acreditar el NIF atès que la Universitat el validarà mitjançant consulta a l'administració corresponent via interoperabilitat.
 • Estudiants estrangers d'un estat membre de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat del seu país, passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.
 • Estudiants estrangers de països de fora de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.

  Si ets un candidat estranger, pots realitzar la preinscripció amb altres documents identificatius però tingues en compte que serà necessari que presentis el que correspongui en el moment de formalitzar la matrícula i a l'hora de sol·licitar el títol de màster.
   
 • Títol que dóna accés al màster o el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.

  No és necessari acreditar aquest document perquè la nostra Universitat el verificarà a través del registre de títols del Ministeri corresponent. En cas que la Universitat no ho pugui verificar es reclamarà el justificant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.

  Si estàs finalitzant els estudis però encara no disposes del títol, puja el resguard de la matrícula d’aquest curs, on apareguin les assignatures que tens pendents per a finalitzar la titulació i el nombre de crèdits de cadascuna. Tingues en compte, però, que per matricular-te serà imprescindible que presentis el títol o el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
 • Certificat Acadèmic Personal o Suplement Europeu al Títol on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades.
   
 • Currículum vitae
   
 • La documentació específica que requereix cada màster. Consulta la fitxa del màster per conèixer els requisits específics.

  Un cop admès/a acadèmicament, per poder realitzar la matrícula hauràs de presentar l'original i còpia o còpia compulsada dels documents anteriors (excepte el Certificat Acadèmic Personal o Suplement Europeu al Títol i el CV) a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus.

Si has estudiat a una universitat estrangera:

Has d'accedir al gestor documental i pujar els documents següents:

 • Estudiants espanyols: no cal acreditar el NIF atès que la Universitat el validarà mitjançant consulta a l’administració corresponent via interoperabilitat.
 • Estudiants estrangers d'un estat membre de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat del seu país, passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.
 • Estudiants estrangers de països de fora de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.

  Si ets un candidat estranger, pots realitzar la preinscripció amb altres documents identificatius però tingues en compte que serà necessari que presentis el que correspongui en el moment de formalitzar la matrícula i a l'hora de sol·licitar el títol de màster.
   
 • Títol que dóna accés al màster o el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
  Si estàs finalitzant estudis però encara no disposes del títol, pots pujar un document expedit per la teva Universitat que acrediti que els finalitzaràs i obtindràs el títol. Tingues en compte, però, que per matricular-te serà imprescindible que presentis el títol o el comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.
   
 • Certificat Acadèmic Personal o Suplement Europeu al Títol * on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles i la nota mitjana de les assignatures superades.
   
 • Currículum vitae
   
 • Documentació que acrediti els requisits específics del programa de màster. Consulta la fitxa del màster per a conèixer els requisits específics.
  Un cop admès/a acadèmicament, per poder realitzar la matrícula, hauràs de presentar l'original i la còpia o còpia compulsada dels documents anteriors (excepte el Certificat Acadèmic Personal o Suplement Europeu al Títol i el CV) a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus.

A més, la documentació expedida fora d'Espanya ha de complir uns requisits de traducció i legalització. Més informació sobre aquests requisits.