saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació de nou accés - Doctorat

Els candidats preinscrits a un programa de doctorat que hagin pujat al gestor documental la documentació necessària per a l'accés i l'admissió amb els requisits exigits, i que estiguin en condicions de formalitzar la matrícula, hauran de presentar a la Secretaria de Centre/Campus corresponent, els documents originals següents:

DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR TOTS ELS DOCTORANDS (llevat dels titulats URV):
 • Document acreditatiu de la identitat:
  • Estudiant de nacionalitat espanyola: DNI, que no pot haver superat la data límit de validesa.
  • Estudiant de nacionalitat estrangera: passaport, NIE o document nacional d’identitat de països de la UE, que no pot haver superat la data límit de validesa.
 • Documents acadèmics acreditatius:
  • Títol/s d'accés al doctorat o justificant d'haver-ne pagat els drets.
   Si has estudiat a una universitat espanyola no és necessari acreditar aquest document perquè la nostra Universitat el verificarà a través del registre de títols del Ministeri corresponent. En cas que la Universitat no ho pugui verificar es reclamarà el justificant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
  • Altres documents, si escau, específics de cada programa de doctorat.

En el cas de titulacions d'accés d'universitats estrangeres és imprescindible que la documentació compleixi, si escau, amb una sèrie de Requisits.

Un cop admès/a acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada dels documents anteriors i del passaport/NIE/o document nacional d’identitat de països de la UE. En el cas del DNI, no serà necessari presentar la còpia compulsada.

DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR ELS DOCTORANDS QUE:
 • Tenen el títol de família nombrosa: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada original del títol de família nombrosa.
 • Tenen altres descomptes: víctimes d’actes terroristes, víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella, discapacitat: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada original de la documentació acreditativa.

TINGUEU EN COMPTE QUE:

 • Els doctorands estrangers que hagin de realitzar qualsevol transacció econòmica (p.ex. sol·licitar beca), han de disposar de número d’identificació d’estrangers (NIE) i l’han d’aportar; durant els estudis a la URV constarà com a document identificatiu aquest NIE.
 • L’aportació de còpies compulsades es regeix per la Instrucció de la Secretaria General al respecte.
 • Les condicions que donen dret a exempció d’import/s en la matrícula s’han de complir a la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica (1 d’octubre de 2022), amb independència de la data de matrícula.