saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació de nou accés - Doctorat

Els candidats preinscrits a un programa de doctorat que hagin pujat al gestor documental la documentació necessària per a l'accés i l'admissió amb els requisits exigits, i que estiguin en condicions de formalitzar la matrícula, hauran de presentar a la Secretaria de Centre/Campus corresponent, els documents originals següents

DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR TOTS ELS DOCTORANDS (llevat dels titulats URV):
 • Document acreditatiu de la identitat:
  • estudiant de nacionalitat espanyola: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI, que no pot haver superat la data límit de validesa.
  • estudiant de nacionalitat estrangera: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.
 • Documents acadèmics acreditatius:
  • Títol universitari que dona accés (Grau i Màster o equivalent) o resguard d'expedició del títol: Original i còpia, la secretaria realitzarà la compulsa del títol/resguard i li retornarà l'original al doctorand o bé fotocòpia compulsada original.
  • Certificat acadèmic personal o Suplement Europeu al títol: Original i còpia, la secretaria realitzarà la compulsa del certificat acadèmic personal/Suplement Europeu al títol (Grau i Màster o equivalent) i li retornarà l’original al doctorand o bé fotocòpia compulsada.
  • Els titulats universitaris que han accedit per la via de places de formació sanitària especialitzada : Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document acreditatiu d’haver superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada.
  • Titulació estrangera homologada : Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada original de la credencial d’homologació emesa pel MECD del títol que dóna accés al Doctorat.
  • Doctors de regulacions anteriors, doctorands que van obtenir el DEA, doctorands que han obtingut la correspondència de nivell 3 de MECES : Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada original del document acreditatiu.
DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR ELS DOCTORANDS QUE:
 • Tenen el títol de família nombrosa: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada original del títol de família nombrosa.
 • Tenen altres descomptes: víctimes d’actes terroristes, víctimes de violènica masclista en l’àmbit de la parella, discapacitat: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada original de la documentació acreditativa.

TINGUEU EN COMPTE QUE:

 • Els doctorands estrangers que hagin de realitzar qualsevol transacció econòmica (p.ex. sol·licitar beca), han de disposar de número d’identificació d’estrangers (NIE) i l’han d’aportar; durant els estudis a la URV constarà com a document identificatiu aquest NIE.
 • L’aportació de còpies compulsades es regeix per la Instrucció de la Secretaria General al respecte.
 • Les condicions que donen dret a exempció d’import/s en la matrícula s’han de complir a la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica (1 d’octubre de 2019), amb independència de la data de matrícula.