saltar al contingut principal
Cercar
URV

CONVOCATÒRIA MOBILITAT I-NETWORKS PDI-PAS 2023/24


Per sol·licitar l'ajut I-NETWORKS - PDI/PAS és necessari:

  • Llegeix atentament la convocatòria
  • Mira els terminis de resolució i quan pots fer la mobilitat
  • Consulta si hi ha finançament per la mobilitat que vols realitzar

CONVOCATÒRIA I-NETWORKS - PDI/PAS 2023-24

El programa d’ajuts I-Networks Staff facilita participació del PTGAS i del PDI a les activitats d'internacionalització que ofereixen les diferents xarxes d'universitats internacionals de les quals la URV és membre. La pertinença a aquestes xarxes ha de ser institucional (URV) i no de Facultat o Centre.
També busca l'increment de la participació dels membres de la URV en les activitats promogudes per les universitats sòcies que les integren, activitats que poden ser formatives i d'investigació, sempre i quan es duguin a terme en el marc d'aquestes xarxes. Es valorarà que el beneficiari pugui aportar retorn a la comunitat universitària de la URV.

Aquestes activitats han de contribuir a la formació del PTGAS i del PDI i al seu desenvolupament professional i així mateix, han de complir amb les actuacions definides a la Visió Internacional de la URV 2025. 

Calendari de resolucions

Publicació de la convocatòria

26 d’octubre de 2023

TERMINI general de presentació de sol·licituds

Del 26 d’octubre de 2023 al 14 de juliol de 2024 (inclòs)

Notificació de recepció de la sol·licitud

El dia 15 de cada mes (o el següent dia hàbil), el Centre Internacional notifica per correu electrònic als sol·licitants que s'ha rebut la sol·licitud correctament.

Sol·licituds rebudes fins al 14 de novembre de 2023

Resolució: 15 de desembre de 2023

Sol·licituds rebudes fins al 14 de desembre de 2023

Resolució: 18 de gener de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de gener de 2024

Resolució: 9 de febrer de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de febrer de 2024

Resolució: 22 de març de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de març de 2024

Resolució: 16 d'abril de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de abril de 2024

Resolució: 14 de maig de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de maig de 2024

Resolució: 12 de juny de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 16 de juny de 2024

Resolució: 15 de juliol de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de juliol de 2024

Resolució: 28 d'agost de 2024

INICI DE LA MOBILITAT: 15 dies després de la resolució definitiva: temps per presentar la documentació inicial i fer efectiu el primer pagament.

Resolucions

Tràmits i documents

ABANS DE LA MOBILITAT

Caldrà pujar a l'ESPAI DE MOBILITAT PAS/PDI del Campus Virtual (Moodle) almenys 15 dies abans de marxar, la següent documentació:

  • Conveni de Subvenció de la Mobilitat: aquest document fa referència a les condicions de la participació en els programes de mobilitat. Ha d'estar emplenat, signat i datat pel beneficiari i el Comissionat de Xarxes Internacionals. 
  • Permís de mobilitat: El PDI ha de presentar, d'acord amb la normativa de Professorat (art. 68 - Normativa del PDI de la URV) l'autorització del permís d'absència de PDI de fins a 10 dies per a personal funcionari o laboral. Caldrà enviar l'original al departament de RRHH i pujar una còpia escanejada al Moodle.

Podeu trobar el model al següent enllaç: /ca/universitat/treballar-urv/tramits/permisos-del-pdi/

  • Assegurança de mobilitat: s'haurà d'adjuntar el resguard de l'assegurança individual que haurà d'incloure, almenys, una cobertura d'assegurança mèdica, una cobertura d'assegurança de responsabilitat civil i una cobertura d'assegurança d'accidents.

La persona beneficiària és responsable de la tramitació i l'abonament d'aquesta assegurança de malaltia, accidents i repatriació. A través del Servei de Compres, la URV posa a l'abast diverses opcions d'assegurança segons nivell de cobertures. La informació està disponible a la Intranet: Gestió à Assegurances per a estudiants, PAS i PDI. https://intranet.urv.cat/group/intranet/assegurances-mobilitat-paspdi

  • Declaració jurada de fons propis: declaració on s'indiqui que cap despesa coberta per corresponent beca de mobilitat ha sigut o serà sufragada per altres partides pressupostàries de la universitat.

DESPRÉS DE LA MOBILITAT

S'haurà de pujar al Moodle, en el termini de 15 dies després de la realització de la mobilitat la següent documentació:

  • Certificat d'Estada, on s'especifiquen les dates reals d'inici i finalització del període de mobilitat. Aquest document ha de tenir signatures, dates i segells de la institució de destinació.
  • Informe final de la URV, on s'expliquen les activitats dutes a terme, el tipus de mobilitat, els detalls de la mateixa i els contactes realitzats.

DOCUMENTS