saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 76 (desembre 2011-gener 2012)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN


Consell de Govern

Formació 

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’acorda autoritzar la verificació dels ensenyaments de Grau:

a. Ciències de l’activitat física i de l’esport.

b. Fisioteràpia (com a modificació del títol vigent de la URV).

Organització i Recursos

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’acorda sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’adscripció del centre “Escola Universitària d’Esports i Salut de les Terres de l’Ebre”, un cop es disposi de l’informe favorable del Consell Social i es signi el conveni de col·laboració amb “EUSES Terres de l’Ebre S.L.”.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova el Pla Director de Riscos Laborals 2012-2015.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la Normativa d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la modificació de l’estructura de la Secretaria General

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Consell d’Estudiants.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la distribució d’escons dels representants dels estudiants al Claustre Universitari.  

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova que el sistema d’elecció per a les eleccions de representants dels estudiants al Claustre Universitari serà exclusivament electrònic amb un col·legi electoral únic.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la desafectació de béns inventariats la relació dels quals.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la modificació de la Disposició addicional segona del Reglament de Registre de la URV amb la inclusió de dos nous registres auxiliars:

• Registre auxiliar de la UGAD del Campus Sescelades

• Registre auxiliar de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Recerca, transferència i innovació

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la convocatòria de reconeixement de la qualitat de la recerca a la URV.

Comunitat universitària

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova el desenvolupament de l’Area d’Inserció i Orientació Professional.

Dimensió internacional

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova que la URV deixi de ser membre de la xarxa Copernicus Alliance.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la participació de la URV en l’Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España (APUNE) en qualitat d’institució associada amb una quota anual de 396 €, i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en l'APUNE; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV.

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2011:

• Informe sobre les empreses de base tecnológica.

• Informe sobre l’e-administració.

• Informe sobre el tancament del pacte de dedicación 2010-11 amb inclusió del POA.

Comissions delegades

Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió de Docència

• Comissió de Recursos Humans

• Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’acorda proposar al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigació corresponent a la transformació de places de Titular d’Escola Universitària en places de Titular d’Universitat (Disp. Add. 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU).

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’acorda proposar al Consell Social l'assignació de complements addicionals per mèrits de recerca als membres del PDI que han obtingut la valoració favorable mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’acorda fer públics, a nivell intern de la Universitat Rovira i Virgili, els resultats del Pacte de Dedicació del seu personal docent i investigador un cop el procés anual estigui finalitzat. 

Aquest acord serà d’aplicació per als resultats del curs 2010-11 i posteriors. En el primer any d’aplicació es faran públics els resultats de cada membre del PDI de forma global per les diferents tipologies d’activitat acadèmica. En edicions posteriors, es procurarà que la informació que es publiqui sigui el màxim detallada possible.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aproven les implicacions individuals del pacte de dedicació 2010-2011.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’acorda proposar al Consell Social la relació de llocs de treball (RLT) del PDI corresponent a l’any 2011.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’acorda proposar al Consell Social la relació de llocs de treball (RLT) del PAS corresponent a l’any 2011.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la designació dels membres de la Junta Electoral següents:

• Sr. Albert Añón Yagüez (estudiant)

• Sra. Esther Sabaté Montagut (personal d’administració i serveis)

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la designació de la Sra. Joana Ramos Blesa com a representant dels estudiants al Consell Social de la URV.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova la designació del Sr. Sergi Martin Ramos com a representant dels estudiants de la URV a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova a la designació del Sr. Alexandre Hernández Ossó com a representant dels estudiants de la URV al Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.

• Acord del Consell de Govern  de 22 de desembre de 2011 pel qual s’aprova designar com a nous membres de les comissions delegades del Consell de Govern els membres següents:

• Comissió d’Investigació i Transferència:

   Dra. Eva Pocurull Aixalà

• Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica:

   Dr. Alfonso Gonzàlez Bondia

• Comissió de Recursos Humans:

   Dra. Eva Pocurull Aixalà

• Comissió de Recursos Econòmics i Materials:

   Sra. Roser Ricomà Muntané

   Dr. Alfonso Gonzàlez Bondia

   Dr. Josep Bertran Ilari

   Sr. Albert Martínez Pinteño

• Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària:

   Sra. Roser Ricomà Muntané.

   Sr. Albert Martínez Pinteño

   Sra. Júlia Gràcia Santos

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics, de membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis corresponents al període de l'1 de desembre de 2011 al 31 de gener de 2012

 

CONVENIS

• Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2011 pel qual es ratifiquen convenis 

Tornar a la pàgina principal.