saltar al contingut principal
Cercar
URV

Import, pagament/impagament, descomptes/beques/ajuts

4.1. Com es calcula l'import de la matrícula? Què inclou l'import de la matrícula?
4.2. Qui determina l'import dels preus i taxes?
4.3. Com puc pagar la matrícula?
4.4. Quin és el termini per pagar la matrícula?
4.5. Es pot pagar a terminis? Té algun recàrrec?
4.6. Què he de fer si he canviat de número de compte bancari?
4.7. Què succeeix si no pago la matrícula en el termini establert?
4.8. Hi ha descomptes en el preu de la matrícula?
4.9. Quines beques hi ha?
4.10. Com em puc matricular com a becari o becària?
4.11. Quins crèdits cobreix la beca de caràcter general del Ministeri?
4.12. Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats computen per a la beca?
4.13 La beca de caràcter general del Ministeri cobreix els crèdits als quals hagis renunciat?
4.14. Si sol·licito la beca del MEFP, he de pagar algun import?
4.15. Per què no puc marcar la casella de sol·licitant de beca a l’automatrícula?
4.16. Per què tinc marcada la casella de sol·licitant de beca a l’automatrícula?
4.17. Com es descompten les matrícules d’honor que he obtingut?


 

IMPORT

4.1. Com es calcula l'import de la matrícula? Què inclou l'import de la matrícula?

L'import de la matrícula és proporcional al nombre de crèdits de què t’has matriculat. El preu de cada crèdit varia segons el nivell de coeficient/experimentalitat de l'ensenyament. Consulta el quadre de preus de la matrícula dels estudis de grau i màsters oficials.

Per calcular l'import has de multiplicar el nombre de crèdits de les assignatures escollides pel preu del crèdit que correspongui a l'ensenyament que curses.

Cal tenir en compte que quan un estudiant es matricula d'una assignatura per segona, tercera o quarta vegada, l'import del crèdit a la matrícula s'incrementa.

L'import de la matrícula comprèn, a més del preu dels crèdits matriculats, les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris, si s’escau.
 

4.2. Qui determina l'import dels preus i taxes?

Els imports venen fixats en el Decret de preus públics, que es publica al DOGC, seguint l'acord del Govern de la Generalitat.
 

PAGAMENT/IMPAGAMENT

4.3. Com puc pagar la matrícula?

Consulta les modalitats i formes de pagament aquí.

4.4. Quin és el termini per pagar la matrícula?

En el teu rebut de matrícula consta la data de venciment del rebut o rebuts. És aquest el termini fixat per realitzar el pagament de la teva matrícula.

4.5. Es pot pagar a terminis? Té algun recàrrec?

4.5.1. Una de les modalitats que pots escollir a l'hora de fer la matrícula és el pagament fraccionat que permet fraccionar el pagament de la matrícula en quatre terminis i sense cap recàrrec. Pots trobar més informació aquí.

Es pot aplicar el pagament fraccionat sempre que l'import total a pagar dels crèdits de què t’has matriculat sigui superior a 300€.

4.5.2. Una altra forma que pots escollir a l'hora de fer la matrícula és el Préstec Agaur per al finançament de la matrícula (programa FINAN).

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula en mensualitats, d'acord amb els terminis establerts en cada universitat.

Pots consultar les condicions de finançament de l'AGAUR.

4.6. Què he de fer si he canviat de número de compte bancari?

Si estàs en període de matrícula, en el moment que la formalitzis, has d’introduir el nou compte bancari.

Si ja has formalitzat la matrícula, en els Tràmits administratius trobaràs explicat el procediment per fer-ho. Cal que presentis una sol·licitud adreçada al/a la cap de secretaria.

4.7. Què succeeix si no pago la matrícula en el termini establert?

Cas de no atendre el pagament de la matrícula o d'alguns dels terminis de fraccionament, la teva matrícula quedarà suspesa temporalment. A més, s'aplicaran recàrrecs sobre els imports pendents de la matrícula, segons aquest esquema.

Durant el període que estiguin en aquesta situació, els efectes són:

♦ Fins al 30 de juny:

   - No se'ls podran expedir certificats, expedients acadèmics, ni el títol.
   - Tindran accés als serveis virtuals de la URV a través dels quals se'ls informarà de la seva situació d'impagament.
   - Apareixeran a les llistes dels professors. 
   - Apareixen a les actes d'avaluació i poden ser qualificats. 
   - Les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica.

♦ A partir de l'inici del període de matrícula del curs següent:

   - Els estudiants que a l'inici del període de matrícula del proper curs continuïn tenint algun rebut pendent de pagament no es podran matricular en cap ensenyament de la URV si prèviament no regularitzen la seva situació econòmica pendent.
   - Una vegada regularitzada la situació econòmica, recuperaran les qualificacions obtingudes amb validesa acadèmica.

En el cas de convocatòries d'avaluació no utilitzades, no en podran fer ús.

DESCOMPTES, BEQUES, AJUTS

4.8. Hi ha descomptes en el preu de la matrícula?

El preu de la matrícula pot tenir descomptes si la condició per la qual s’atorguen està acreditada documentalment.

Es recomana que abans que comenci el període de matrícula es revisi que la documentació acreditativa estigui vigent (pots consultar l’expedient econòmic) i, si escau, es renovi a la secretaria.

El Decret de preus públics fixa els descomptes o exempcions que es poden fer a la matrícula. Els pots consultar aquí.

4.9. Quines beques hi ha?

El Ministeri d’Educació i Formació Professional convoca cada curs acadèmic les beques de caràcter general per a estudis universitaris (GRAL)Aquestes beques s'adrecen a estudiants que es matriculen d'estudis universitaris oficials de grau i/o de màster universitari. En les bases de la convocatòria veuràs la normativa i els requisits que s'han de complir per ser-ne beneficiari.

D’altra banda, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat també ofereix les Beques d’Equitat, que consisteixen a aplicar un percentatge de reducció fins a un màxim del 80% en el preu de la matrícula (crèdits ordinaris matriculats per 1a vegada), segons el tram de renda assignat i els estudis que cursis.

Es recomanable que sol·licitis totes dues beques.

4.10. Com em puc matricular com a becari o becària?

Podràs matricular-te condicionalment com a becari o becària si la URV ha pogut comprovar que has presentat la sol·licitud de beca de caràcter general de la convocatòria 2023-24 dins del termini i que no consta la denegació de la beca per motius tècnics, econòmics o acadèmics. Si és així, trobaràs aquesta condició incorporada automàticament en la teva "automatrícula" i, si reuneixes els requisits acadèmics, mentre no es resolgui la beca, només hauràs de pagar les taxes de matrícula, assegurances, serveis voluntaris i crèdits repetits, si s'escau.

Si inicialment vas sol·licitar la beca per a una universitat de fora Catalunya i no consta aquesta condició quan et matriculis, hauràs d'aportar el justificant de presentació de la beca a la teva secretaria de centre/campus perquè se t'apliqui aquesta condicionalitat a la matrícula.

4.11. Quins crèdits cobreix la beca de caràcter general del Ministeri?

La beca de caràcter general del Ministeri només cobreix els crèdits de què et matriculis per primera vegada. Recorda que la beca de matrícula no cobreix els crèdits que superin el nombre de crèdits mínims necessaris per obtenir la titulació.  

4.12. Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats computen per a la beca?

No, els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats no compten per a la beca.

Ves amb compte si convalides crèdits perquè aquest fet pot comportar que passis de matrícula completa (60 crèdits) a parcial i llavors només optaries a beca de matrícula i a quantia variable mínima.

4.13. La beca de caràcter general del Ministeri cobreix els crèdits als quals hagis renunciat?

La beca de caràcter general del Ministeri no cobreix els crèdits als quals hagis renunciat. Així doncs, si renuncies a crèdits matriculats per primera vegada, la beca no inclourà els crèdits a què hagis renunciat i hauràs de pagar-los.

4.14. Si sol·licito la beca del MEFP, he de pagar algun import?

Si et matricules condicionalment com a becari o becària, mentre no es resolgui la beca, només hauràs de pagar les taxes de matrícula, assegurances, serveis voluntaris i crèdits repetits, si s'escau.

Podràs matricular-te condicionalment com a becari o becària si la URV ha pogut comprovar que has presentat la sol·licitud de beca de caràcter general de la convocatòria 2023-24 dins del termini i que no consta la denegació de la beca per motius tècnics, econòmics o acadèmics.

Si inicialment vas sol·licitar la beca per a una universitat de fora Catalunya i no consta aquesta condició quan et matriculis, hauràs d'aportar el justificant de presentació de la beca a la teva secretaria de centre/campus perquè se t'apliqui aquesta condicionalitat a la matrícula.

Recorda que la beca només cobreix els crèdits de què matriculis per primera vegada i que no quedaran coberts els crèdits que superin el nombre de crèdits mínims necessaris per obtenir la titulació.

4.15. Per què no puc marcar la casella de sol·licitant de beca a l'automatrícula?

Si no pots marcar la casella de sol·licitant de beca a l'automatrícula és perquè la URV no ha pogut comprovar si has presentat la sol·licitud de beca de caràcter general de la convocatòria 2023-24 dins del termini o perquè ja consta la denegació de la teva beca per motius tècnics, econòmics o acadèmics.

Si inicialment vas sol·licitar la beca per a una universitat de fora Catalunya, hauràs d'aportar el justificant de presentació de la beca a la teva secretaria de centre/campus perquè se t'apliqui aquesta condicionalitat a la matrícula.

4.16. Per què tinc marcada la casella de sol·licitant de beca a l'automatrícula??

Perquè la URV ha comprovat que has presentat la sol·licitud de beca de caràcter general de la convocatòria 2023-24 dins del termini i que no consta la denegació de la beca per motius tècnics o econòmics. En aquest pas, pots matricular-te condicionalment com a sol·licitant de beca si reuneixes els requisits acadèmics.

Si no vols matricular-te amb aquesta condició, pots desmarcar aquesta casella.

4.17. Com es descompten les matrícules d'honor que he obtingut?

Els estudiants que han obtingut la qualificació de matrícula d'honor en assignatures:

  • del mateix ensenyament
  • d'un ensenyament del mateix programa formatiu de grau
  • d'un dels graus que comparteixen íntegrament el primer curs, tal com consta a l'acord corresponent
  • de l'últim curs d'un grau i accedeixin a un màster universitari

sempre que hagin estat cursades a la URV al curs immediatament anterior, tenen una deducció parcial del servei acadèmic (tants crèdits com crèdits amb matrícula d'honor hagin obtingut).