saltar al contingut principal
Cercar
URV

Exempcions 2021-22

Estudiants que han estat becaris/àries al curs 2020-21 Estudiants de la URV amb beca concedida: automàticament, la URV prorroga la condicionalitat de becari amb dret a l'exempció provisional de preus en el mateix ensenyament.

Estudiants de nou accés (becaris a batxillerat, cicles formatius de grau superior, altres universitats...):

♦ Beca concedida fora de Catalunya: HAN d'aportar la credencial de la beca general per poder matricular-se sense pagar prèviament el preu dels crèdits.
♦ Beca concedida a Catalunya: NO han d'aportar la credencial per poder matricular-se sense pagar prèviament el preu dels crèdits.

En tots els casos s'ha de complir els requisits acadèmics que estableixi la convocatòria de beques.
Estudiants que no han estat becaris/àries al curs 2020-21 Si l'estudiant vol formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics haurà d’obtenir de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) una acreditació de caràcter econòmic, que demostri que la renda familiar està dins dels marges establerts a la convocatòria i presentar-la a la secretaria del centre durant el procés de formalització de la matrícula.

El termini per obtenir l'acreditació és aproximadament d'uns 10 dies, per això és recomanable sol·licitar-la així que s'obri la convocatòria.
Efectes Hi ha descompte provisional en tots els crèdits matriculats per primera vegada. S'ha de pagar l'import sencer dels preus de gestió de matriculació i expedient, serveis específics docents i les assegurances escolars.
Observacions Encara que l'estudiant es matriculi com a becari condicional, s'ha de demanar expressament la beca general i/o la beca d'equitat.

Consulteu la convocatòria de beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional i la informació de beques i ajuts per a estudiants universitaris de la web de l'AGAUR.

S'ha de tenir en compte que la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic no és una sol·licitud de beca i l'obtenció de l'acreditació de compliment dels requisits econòmics no garanteix que s'obtingui la condició de becari/becària de règim general.

En tots els casos s'ha de complir els requisists acadèmics que estableix la convocatòria de beques.
Acreditació Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de l’original i fotocòpia de les qualificacions i/o de la documentació acreditativa d'aquesta condició.
Efectes Els estudiants estan exempts de pagar el 100% del preus públics de tots els crèdits de què es matriculin en primera matrícula.
S'ha de pagar l'import sencer dels preus de gestió de matriculació i expedient, serveis específics docents i les assegurances escolars.
Observacions Només es pot gaudir d'aquest descompte quan els estudiants es matriculin per primera vegada, durant el primer curs del primer any dels seus estudis universitaris. L'exercici d'aquest dret no resta subjecte a termini.
(L'acreditació s'haurà de lliurar a la secretaria de campus/centre).
Acreditació S'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent.
Efectes Els estudiants tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al decret de preus.
En el cas del cònjuge i els fills, s'adjuntarà també el llibre de família.
Observacions Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a l'inici del curs acadèmic (27 de setembre de 2021).
Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:
♦ Certificacions acadèmiques
♦ Estudi d'expedient acadèmic per a la convalicació/adaptació/transferència/reconeixement
♦ Trasllat d'expedient
♦ Expedició de títols acadèmics
♦ Gestió d'expedient acadèmic
♦ Preparació de documentació per la legalització de programes d'assignatures
♦ Estudi d'equivalència de títols/estudis estrangers d'accés a màster o doctorat
♦ Estudi de trajectòria acadèmica de titulació universitària estrangera d'accés a màster i doctorat
♦ Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics.
Acreditació ♦ En el cas dels estudiants de grau la documentació acreditativa per aquest concepte només s'haurà de presentar en el cas que hagi estat expedida fora de Catalunya. La resta d'estudiants que tinguin la certificació expedida a Catalunya només l'hauran de presentar si se'ls reclama individualment. Els estudiants de màster hauran de justificar documentalment aquesta situació.
♦ S'ha de presentar el certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, que acreditin grau de discapacitat mínim del 33%. El document ha d'informar del grau i de la data de venciment o bé especificar si és permanent.
♦ També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la discapacitat, emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies acompanyada del DNI o NIE.
♦ També es pot acreditar amb la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o resolució del Ministeri d'Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
Efectes Els estudiants tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al decret de preus.
Observacions Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a l'inici del curs acadèmic (27 de setembre de 2021).
Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa vigent, quan sol·liciti:
♦ Certificacions acadèmiques
♦ Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació/adaptació/transferència/reconeixement
♦ Trasllat d'expedient
♦ Expedició de títols acadèmics
♦ Gestió d'expedient acadèmic
♦ Preparació de documentació per la legalització de programes d'assignatures
♦ Estudi d'equivalència de títols/estudis estrangers d'accés a màster o doctorat
♦ Estudi de trajectòria acadèmica de titulació universitària estrangera d'accés a màster i doctorat
♦ Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics.
Acreditació S'acredita presentant un d'aquests documents:

♦ Còpia de la sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere:
      - Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.
      - Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.
      - Si la condemna fera és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.
♦ Còpia de l'ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
      - La condició es mantindrà durant un mínim d'un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
♦ Còpia de l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.
      - La condició es mantindrà durant un mínim d'un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
♦ Còpia de l'informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere.
  - La condició es mantindrà durant un mínim d'un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior, emès per algun dels serveis següents:
         -Serveis Social
         -Unitat d'Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
         -Serveis d'Intervenció i Atenció a les Dones (SIAD)
         -Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte
         -Recurs públic d'acollida
         -Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere
         -Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Als efectes d'acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, caldrà presentar la documentació següent:
      - Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.
      - Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21 anys.
Efectes Els estudiants tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al decret de preus.
Observacions

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a l'inici del curs acadèmic (27 de setembre de 2021).


S'aplica a les dones que siguin víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen.

Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:
♦ Certificacions acadèmiques
♦ Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació/adaptació/transferència/reconeixement
♦ Trasllat d'expedient
♦ Expedició de títols acadèmics
♦ Gestió d'expedient acadèmic
♦ Preparació de documentació per la legalització de programes d'assignatures
♦ Estudi d'equivalència de títols/estudis estrangers d'accés a màster o doctorat
♦ Estudi de trajectòria acadèmica de titulació universitària estrangera d'accés a màster i doctorat
♦ Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics.

Acreditació En el cas dels estudiants de grau la documentació acreditativa per aquest concepte només s'haurà de presentar en el cas que hagi estat expedida fora de Catalunya. La resta d'estudiants que tinguin la certificació expedida a Catalunya només l'hauran de presentar si se'ls reclama individualment. Els estudiants de màster hauran de justificar documentalment aquesta situació.

Estudiants espanyols: original i fotocòpia del títol de família nombrosa.

Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri d’Afers Socials i Joventut del govern Andorrà.

Estudiants estrangers d'altres països: títol de família nombrosa expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Efectes El carnet de família nombrosa general dóna dret al 50% de descompte en els crèdits i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).

El carnet de família nombrosa especial dóna dret a gratuïtat en els crèdits i en la gestió de matriculació i expedients (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).
Observacions Si el document acreditatiu està caducat s'haurà de presentar un justificant expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o per un organisme equivalent, que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 20 de desembre de 2021, s'haurà de presentar el carnet renovat i vigent en la data d'inici del curs acadèmic (27 de setembre de 2021), tal com estableix la normativa vigent.

Si en el moment de formalitzar la matrícula el títol de família nombrosa estigués en tramitació, s'aplicarà condicionalment l'exempció, sempre que l'estudiant aporti una declaració jurada de la categoria que s'ha sol·licitat i la sol·licitud presentada.

Si abans del 20 de desembre de 2021 l'estudiant no aporta el carnet de família nombrosa i acredita que gaudeix de les condicions a l'inici de l'activitat acadèmica (27 de setembre de 2021) s'anul·laran els beneficis concedits i caldrà abonar l'import exempt.