saltar al contingut principal
Cercar
URV

Modalitats i formes de pagament de la matrícula

A l'hora d'automatricular-vos, si heu seleccionat aquesta modalitat de pagament, pagareu en una sola vegada l'import total de la matrícula (import dels crèdits matriculats, les taxes corresponents i els serveis voluntaris, si escau) mitjançant:

 • Domiciliació: a partir del 6è dia d’haver realitzat la matrícula es procedirà a domiciliaciar el rebut a l’entitat bancària escollida.
 • Targeta. Es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent i que el límit de crèdit o el crèdit disponible de la targeta sigui superior a l’import total a pagar per la matrícula.
 • Préstec AGAUR per al finançament de la matrícula (FINAN)

Si no us convenen aquestes formes de pagament, us podeu adreçar a la secretaria del centre, que us emetrà un rebut de pagament en efectiu que ingressareu a través d'una entitat bancària.

Aquells estudiants a qui s'apliqui la matrícula condicional (per reassignació d'estudis) hauran de fer el pagament mitjançant targeta en el termini de 24h (el dia de la matrícula i el següent dia laborable).

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
Els estudiants que no han fet efectiu l'import dels rebuts de matrícula a la data de venciment són considerats suspesos temporalment, sense necessitat que la URV faci cap notificació prèvia.

Aquesta modalitat de pagament permet pagar la matrícula de manera fraccionada:

 • En el moment de formalitzar la matrícula, el 20% de l'import dels crèdits matriculats i el 100% de les taxes corresponents, assegurances i serveis voluntaris, si escau, carregant-se en el compte corrent corresponent a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula.
 • El 29 de desembre: 30% de l’import dels crèdits matriculats (el càrrec en el compte corrent corresponent es pot produir a partir del 24 de desembre).
 • El 26 de febrer: 20% de l’import dels crèdits matriculats.
 • L’1 d’abril: 30% de l'import dels crèdits matriculats.

El pagament podrà ser:

 • Primer fraccionament: domiciliació o targeta. En aquest segon cas, es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent i que el límit de crèdit o el crèdit disponible de la targeta sigui superior a l'import total a pagar per la matrícula.
 • A partir del segon fraccionament: domiciliació (o targeta si es fa el canvi a través de “els meus rebuts”)

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
Als estudiants que no han fet efectiu l'import dels rebuts de matrícula a la data de venciment, d’acord amb l’article 22.4 de la Normativa de matrícula, se’n aplicaran els efectes de la suspensió temporal (no se’n podrà expedir certificats, expedient acadèmic ni el títol; les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica) sense necessitat que la URV faci cap notificació.

Aquesta forma de pagament permet:

 • El fraccionament fins al 100% de la matrícula, sempre que l'import mínim sigui 500 euros i el màxim de 9.600 euros. 
 • El préstec no inclou els imports que puguin generar-se amb les modificacions de matrícula posteriors. 
 • El finançament d'un mínim de sis quotes d'amortització.
   - L'última quota serà al mes de maig en el cas de Banc de Sabadell.
   - L'última quota serà al 10 de juny en el cas de Caixa d'Enginyers. 
 • Condicions financeres:
  • Tipus d'interès: 0% anual fix.
  • Comissió d'obertura en matrícules anuals: 25 euros.
  • Comissió d'amortització: 0 euros.
 • Has de tenir en compte que per sol·licitar el títol has d'estar al corrent de pagament de la totalitat del préstec. Així doncs, abans de demanar-lo cal que amortitzis tot el préstec.

Si es triés aquest préstec, s'ha d'escollir l'entitat financera (Banc Sabadell o Caixa d'Enginyers) i autoritzar a l'AGAUR la cessió de les teves dades a l'entitat financera escollida. Rebràs un correu a la teva adreça electrònica URV en què se t'indicaran els tràmits que hauràs de seguir per formalitzar el préstec. 

En cas que escullis la Caixa d'Enginyers i que no en siguis soci/sòcia, com que es tracta d'una cooperativa, hauràs de fer una aportació inicial de 9,01 euros com a nou soci/sòcia, en concepte de "compra de títol cooperatiu", dels quals se te'n retornaran 6,01 euros en cas que te'n donis de baixa. La formalització del préstec amb aquesta entitat s'ha de dur a terme presencialment adreçant-se a una de les oficines de Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona. 

Consulta la web d'AGAUR per tenir-ne tota la informació (AGAUR)