saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes


Sistemes d'informació geogràfica i teledetecció aplicats a la planificació

 • Coordinació: Yolanda Pérez (myolanda.perez(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació PRIORitAT
 • Resum: L'objectiu d'aquesta activitat dels cursos 2013-14 i 2014-15, és realitzar un mapa de qualitat del paisatge de la comarca del Priorat, amb la voluntat d’ampliar els coneixements de la temàtica en el marc de la presentació de la candidatura del Priorat a ser declarat paisatge cultural agrari de muntanya mediterrània, per part de la Comissió del patrimoni mundial de la UNESCO.
  Per tal d'assolir aquest objectiu s'utilitzarà la tècnica d'Avaluació MultiCriteri (AMC) integrada en un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG). L’AMC consisteix en l’avaluació d’una sèrie d’alternatives basant-se en una sèrie de criteris. Aquest mètode serveix per a inventariar, classificar, analitzar i ordenar adequadament una sèrie d'alternatives a partir dels criteris que s’han considerat pertinents a l’avaluació. En aquest cas, els criteris aplicats han de ser criteris geogràfics o territorials, és a dir, aquests han de ser mapes integrats en un SIG, eina mitjançant la qual s’aplicarà la tècnica d’AMC.
  Així, primerament es determinaran els criteris que influeixen en la major o menor qualitat del paisatge (per exemple, ocupació del sòl, pendents, orientacions), després es valorarà la importància que cada criteri té en aquesta qualitat (per exemple l'ocupació del sòl representa el 40% de la qualitat del paisatge mentre que el pendent suposa únicament el 5%), finalment, s’aplicarà aquesta regla d’AMC al SIG.

Dinàmica i problemàtica dels espais rurals i naturals

 • Coordinació: Jordi Blay (jordi.blay(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació PRIORitAT
 • Resum: Aquesta experiència d’Aprenentatge i Servei es realitza el curs acdèmic 2013-14. S'analitza un espai prèviament seleccionat dins de la comarca del Priorat, per la seva representativitat com a paisatge agrari o pel seu interès especial. Dins d'aquest espai, s'analitzen els diferents elements presents components del paisatge, en especial aquells que es poden incloure dins del paisatge agrari tradicional. En concret, es preveu determinar, caracteritzar i analitzar els diferents nivells de protecció de:

  - Els diferents hàbitats d'interès i en general els espais naturals.
  - Els diferents tipus d'espais agraris i el seu valor.
  - El patrimoni agrari o no agrari present en el territori escollit.
  - Els edificis existents d'ús no agrari

  Un cop fet l'anàlisi, es diagnostica l'estat del paisatge cultural agrari en l'entorn seleccionat. A partir d'aquí es debaten criteris tant per a la conservació dels elements més interessants com per a altres tipus d'intervenció que es considera necessària per a mantenir o assolir un nivell de qualitat paisatgística acord amb la denominació de paisatge cultural patrimoni de la humanitat, finalitat que es busca amb el treball de l'associació Prioritat.

 

Criteris paisatgístics i d'ordenació del medi natural en planificació territorial

 • Coordinació: David Serrano Giné (david.serrano(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació PRIORitAT
 • Resum: L'activitat a realitzar per part de l'estudiantat se centra en la identificació i caracterització dels principals valors del paisatge del Priorat en el curs acadèmic 2013-14.
  Com a àrea d'estudi l'estudiantat escollirà una conca hidrogràfica que, degudament delimitada, ha de permetre desenvolupar un estudi de paisatge integrat amb finalitats vers la valoració del territori. En concret el desenvolupament de l'estudi ha de permetre:

  - Realitzar una diagnosi descriptiva de l'àrea d'estudi
  - Delimitar i classificar unitats de paisatge en, almenys, tres rangs taxonòmics
  - Caracteritzar les unitats definides
  - Realitzar un diagnòstic de paisatge, fixant èmfasi en aspectes com ara la qualitat per a la conservació, la qualitat estètica, la fragilitat ambiental o l'evolució recent del paisatge.

  Durant el desenvolupament de l'estudi serà molt important el treball de camp i el contacte directe amb el territori i els agents implicats. El resultat de l'estudi, que en bona part s'expressarà mitjançant productes cartogràfics, ha de resultar de gran utilitat a l'hora de sol·licitar la candidatura del Priorat com a paisatge cultural agrari de muntanya mediterrània per part de la Comissió del patrimoni mundial de la UNESCO.

Pràctiques Externes - Cartografia digital del litoral català

 • Coordinació: Aaron Gutiérrez (aaron.gutierrez(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre
 • Resum: L'estudiant va desenvolupar aquestes pràctiques externes al curs acadèmic 2012-13, col·laborant amb les tasques de divulgació i sensibilització de l'ONG Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre. Concretament, les seves tasques es van centrar en la producció de cartografia sobre la qualitat de les platges catalanes i l'elaboració d'un estudi sobre els canvis d'usos (principalment urbanització) en l'entorn immediat de les platges urbanes i l'anàlisi dels plans d'usos de les platges de la demarcació de Tarragona. La cartografia digital és accessible en línia i recull les banderes negres i platges verges identificades en els darrers anys per Ecologistes en Acció. A més incorpora informació referent a esculls artificials, praderies de fanerògames i espais naturals protegits. Aquest visor cartogràfic és el "Sistema d’informació de Bandereres Negres d’Ecologistes en Acció (SIBNEA)".