saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Envelliment i Salut

Màster universitari en Envelliment i Salut - 15a edició

Admissió

El màster s'adreça a titulats universitaris en Medicina, Biologia, Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica, Terapeuta Ocupacional, Treball Social, Logopèdia o àmbits afins a les Ciències de la Salut.

Tanmateix, cal que tinguis un marcat interès per l'estudi de l'envelliment, l'atenció a les persones grans des de les diferents disciplines i àmbits d'actuació o que t’atregui la investigació en aquest camp.

Documentació específica 

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, també pots presentar la següent documentació addicional:

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (només es valoraran cursos de més de 10 h).
 • Acreditació de l’experiència assistencial (vida laboral i documentació que acrediti la categoria professional).
 • Acreditació de l’experiència docent (es valorarà la docència impartida en l'àmbit universitari i la formació continuada en l'àmbit assistencial) i de recerca (es valoraran les publicacions en revistes científiques i aportacions a congressos nacionals, estatals i internacionals), amb còpia de les publicacions.
 • Acreditació de l’experiència en llocs de gestió.
 • Acreditació del nivell d'anglès superior al mínim exigit.

Criteris de selecció

 • 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 2 punts, d'acord amb l'ordre següent:
  • a. Titulacions de Fisioteràpia i Infermeria: fins a un màxim de 2 punts.
  • b. Titulacions de l'àmbit de les Ciències de la Salut (excepte Fisioteràpia i Infermeria): fins a un màxim d'1 punt.
  • c. Altres: 0 punts.
 • 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 4 punts. La nota mitjana de l'expedient acadèmic del primer cicle dels estudis requerits a l'apartat 1. La puntuació de cada assignatura és la que figura numèricament a l'expedient. En cas que no hi consti, es valorarà com: aprovat, 1 punt; notable, 2 punts; excel·lent, 3 punts, i matrícula d'honor, 4 punts. Es considera aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; notable, entre 7 i 8,9; excel·lent, entre 9 i 9,9, i matrícula d'honor, 10.
 • 3. Nivell d'anglès: fins a un màxim d’1,5 punts.
 • 4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d’1,5 punts.
 • 5. Activitat assistencial: màxim 2 punts. Es valora 0,10 punts per any treballat.
 • 6. Experiència docent: màxim 2 punts. 
 • 7. Experiència de recerca: màxim 2 punts. 
 • 8. Experiència en gestió: màxim 1,5 punts. Es valora 0,20 cada any en un càrrec de responsabilitat.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat