saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pagament avançat en concepte de reserva de plaça màster

A partir del curs 2021-22 s’aplica per a tots els estudis de màster un sistema de reserva de plaça que permet que els estudiants admesos acadèmicament puguin assegurar la seva plaça mitjançant el pagament avançat d'una part de la matrícula (400€) que posteriorment els seran regularitzats amb el preu de la matrícula.

La Normativa de Matrícula de Grau i Màster de la Universitat regula les condicions d'aquest pagament avançat en concepte de reserva de plaça als articles 4 i 21. A continuació trobaràs un breu resum.

L'admissió acadèmica no implica la reserva de plaça. A les persones admeses se'ls ha de comunicar que han de fer un pagament avançat en concepte de reserva de plaça. Per al procés d'admissió del curs 2023-24, aquest pagament es fixa en 400 €. Les persones que el fan gaudeixen de reserva de plaça i s'han de matricular en els dies de matrícula previstos per a cada fase d'admissió.

Les persones admeses que estiguin pendents d'obtenir el títol que els habilita per accedir al màster no s’hi poden matricular fins que l'hagin obtingut a excepció d’aquells que puguin estar autoritzades d’acord amb el que extableix l’article 4 de la Normativa de Matrícula de Grau i Màster. Excepcionalment, els estudiants preinscrits en primera i segona fase que es trobin en aquesta situació, es matricularan al setembre si finalitzen els estudis en aquesta convocatòria. Els estudiants que estiguin pendents d'obtenir el títol de Grau i no l'hagin pogut obtenir a la convocatòria de setembre, i hagin pagat la reserva de plaça, podran sol·licitar que els sigui conservada la reserva per al curs següent.

El pagament de 400 € s'efectua a compte de la matrícula i s'ha de fer efectiu en el termini de 10 dies naturals des de la data de la generació del rebut de pagament. Aquest import no es retorna en cas que l'estudiant finalment no es matriculi al màster, a excepció dels  candidats de màsters que requereixin presencialitat i que puguin acreditar que els ha estat denegat el visat.

Queden exempts del pagament avançat els estudiants que justifiquin les condicions que donen dret a gaudir d'exempció del 100% de preus públics en concepte de serveis acadèmics, incloses les taxes administratives (les condicions s'han de complir a la data d'inici de l'activitat acadèmica: setembre).

Així mateix podran ser exempts del pagament avançat els estudiants internacionals que hagin sol·licitat una beca en el seu país d'origen per cursar el màster i estiguin pendents de la seva resolució i que ho acreditin documentalment.

Els candidats en aquesta situació hauran de penjar la documentació acreditativa de la sol·licitud al gestor documental i s'hauran de posar en contacte amb el/la coordinador/a per a què valori i autoritzi l'exempció, si s'escau.

Si l'estudiant té dret a l'exempció de preus de matrícula, quan es formalitzi la matrícula al màster s'ha de generar la devolució que correspongui segons els casos per l'import abonat en concepte de reserva de plaça, si s'escau.

Les persones admeses acadèmicament en primera i segona fase que no han fet el pagament en concepte de reserva de plaça resten admeses sense plaça reservada i se'ls pot autoritzar la matrícula, amb el vist i plau del coordinador/a del màster, en el cas que quedin places vacants, un cop revisat l'estat de la documentació presentada.

El pagament avançat per reservar plaça al qual fa referència aquest article i que es desenvolupa en l'article 21, no és aplicable:

- als estudiants del màster europeu en Enoturisme (Wintour),
- als estudiants del màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes,
- als candidats admesos en tercera i quarta fase, sempre que s'obrin aquestes fases de preinscripció perquè no s'han cobert la totalitat de les places en fases anteriors; de tots els màsters.