saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pagament avançat en concepte de reserva de plaça màster

Per a tots els estudis de màster, excepte els següents, als quals no s'aplica el pagament de la reserva de plaça:

- Màster europeu en Enoturisme (Wintour)

- Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Tampoc no s'aplica a les persones admeses en tercera i quarta fase de preinscripció, sempre que s'obrin perquè no s'han cobert la totalitat de les places en fases anteriors.

Per a la resta de màsters, s'aplica un sistema de reserva de plaça que permet que els estudiants preinscrits i admesos acadèmicament en primera  i segona fase puguin assegurar-se la plaça pagant per avançat una part de la matrícula (400 €) que posteriorment se'ls regularitzarà.

Els articles 4 i 21 de la Normativa de matrícula de grau i màster de la Universitat regulen les condicions d'aquest pagament per avançat en concepte de reserva de plaça. A continuació en trobaràs un breu resum.

Consideracions generals

  • L'admissió acadèmica en primera i segona fase no implica la reserva de plaça.
  • A les persones admeses en primera i segona fase se'ls ha de comunicar que han de fer un pagament avançat en concepte de reserva de plaça. Per al curs 2024-25, aquest pagament es fixa en 400 € i es fa  a compte de la matrícula. S'ha de fer efectiu en el termini de 10 dies naturals des de la data que s'hagi generat el rebut de pagament. Aquest import no es retorna en cas que l'estudiant finalment no es matriculi al màster, a excepció dels  candidats de màsters que requereixin presencialitat i que puguin acreditar que els han denegat el visat.

Exempcions del pagament avançat

Els estudiants que justifiquin les condicions que donen dret a gaudir d'exempció del 100% de preus públics en concepte de serveis acadèmics, incloses les taxes administratives, queden exempts del pagament avançat. Aquestes exempcions són: discapacitat mínima del 33%, víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella, víctima de violència masclista fora de l'àmbit de la parella, família nombrosa de categoria especial, víctima d'actes terroristes o beneficiaris de la prestació de l'ingrés mínim vital. Les condicions s'han de complir a la data d'inici de l'activitat acadèmica (9 de setembre de 2024).

Si l'estudiant té dret a l'exempció de preus de matrícula, quan es matriculi al màster s'ha de generar la devolució que correspongui segons els casos per l'import abonat en concepte de reserva de plaça, si s'escau.

Així mateix, poden estar exempts del pagament avançat els estudiants internacionals que hagin sol·licitat una beca al país d'origen per cursar el màster, estiguin pendents de la resolució i que ho acreditin documentalment.

Els candidats en aquesta situació han de penjar la documentació acreditativa de la sol·licitud al gestor documental i s'han de posar en contacte amb el coordinador o coordinadora  perquè valori i autoritzi l'exempció, si s'escau.

Terminis de matrícula

  • Les persones que paguen la reserva de plaça s'han de matricular del 10 al 19 de juliol.
  • Les persones admeses en primera i segona  fase que no hagin pagat la reserva de plaça podran matricular-se fora del termini establert del 10 al 19 de juliol, abonant la taxa corresponent, sempre que quedin places vacants i hagin obtingut l'autorització de la coordinació del programa. 
  • Les persones pendents d'acreditar el títol amb reserva de plaça pagada, si obtenen el títol a la convocatòria de juny, s'hauran de matricular del 10 al 19 de juliol. Si no l'obtenen fins a la convocatòria de setembre, s'hauran de matricular entre el 9 i el 30 de setembre. 
  • Les persones admeses amb la reserva de plaça pagada que, després de la convocatòria de setembre, els quedi pendents un màxim de 9 crèdits i el TFG, perden la plaça. Si es volen matricular, podran sol·licitar-ho sempre que quedin places disponibles i seguint el tràmit corresponent.