saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió del doctorat: procediments administratius

Reconeixement de la suficiència investigadora
(Únicament per estudis de doctorat regulats pel RD 778/98)

  • CONCEPTE: procés pel qual se sol·licita, un cop superats els 32 crèdits mínims del programa de doctorat, la valoració dels coneixements adquirits pel doctorand o doctoranda que ha seguit els estudis d'acord amb el RD778/98.
CONSIDERACIONS GENERALS Un cop el doctorand o doctoranda hagi superat els períodes de docència i d'investigació, es valoren els coneixements adquirits en les diferents cursos, seminaris i el treball d'investigació tutelat realitzats, en una exposició pública davant un tribunal únic per a cada programa.

Aquest acte té lloc normalment durant el curs acadèmic següent a la superació del període d'investigació i en cap cas pot efectuar-se en el mateix curs que s'hagi iniciat el programa. El departament fixa el període en què es farà l'exposició i comunica als doctorands afectats la data concreta en què hauran d'actuar i el lloc en el qual tindrà lloc la sessió pública.

El tribunal proposat pel/s departament/s coordinador/s i responsable/s del programa ha de ser aprovat per la Comissió de Postgrau i Doctorat. Ha d'estar format per tres membres doctors, un dels quals ha de ser aliè al departament o departaments abans esmentats. Han de ser investigadors actius de la Universitat Rovira i Virgili i, en el cas que no hi pertanyin, han de complir uns requisits similars. Poden ser d'una altra universitat o del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Un dels membres proposats d'aquest tribunal ha de tenir la condició de catedràtic d'universitat i actua com a president. La proposta ha d'incloure també tres membres suplents.

Vegeu l'apartat Procediment suficiència investigadora tribunal únic per a l'avaluació del DEA

Tràmits per sol·licitar-ho
Qui: El doctorand o doctoranda, un cop superats els períodes de docència i investigació, que ha seguit els estudis regulats pel RD778/98
On: A la secretaria del departament responsable del programa.
Quan: Durant el curs acadèmic següent a la superació del període d'investigació i a partir que el departament tingui establert el dia i hora de celebració del tribunal únic.
Com: Presentant la documentació següent:

Sol·licitud en què demana sotmetre's a la valoració del tribunal únic.
• Si s'escau, documentació que requereixi el departament.

Observacions: Vegeu l'apartat Procediment suficiència investigadora tribunal únic per a l'avaluació del DEA
Resolució de la sol·licitud
Qui: El/s departament/s responsable/s del programa.
Quan: En el moment en què el departament comprovi que el doctorand o doctoranda ha superat el període de docència i el període d'investigació del programa de doctorat.
Com: Retornant al doctorand o doctoranda la sol·licitud i comunicant-li la data en què haurà d'actuar i el lloc en el qual es farà l'exposició pública davant el tribunal únic.
Observacions: El doctorand o doctoranda ha d'adreçar-se a l'Escola de Postgrau i Doctorat, amb el suport tècnic del Servei de Gestió Acadèmica o secretaria de centre per expedir la taxa d'examen de suficiència investigadora. Si s'escau, haurà de presentar el títol de família nombrosa per poder aplicar el tipus d'exempció que correspongui (únic descompte aplicable per aquest concepte).
Finalització del procés
Qui: El doctorand o doctoranda.
On: A l'Escola de Postgrau i Doctorat, amb el suport tècnic del Servei de Gestió Acadèmica.
Com:

Lliurant el justificant d'haver abonat les taxes establertes en el decret de preus, amb la ràfega bancària corresponent .

Observacions: En el supòsit que la qualificació sigui No apte/a, el doctorand  o doctoranda haurà de sol·licitar de nou la participació per examinar-se de la suficiència investigadora i abonar les taxes corresponents.

La persona que hagi abonat la taxa d'examen de suficiència investigadora i per motius personals no pugui presentar-s'hi ha d'abonar novament aquesta taxa per poder presentar-se a una altra convocatòria.