saltar al contingut principal
Cercar
URV

Traspàs de matrícula entre ensenyaments de grau de la URV

  • CONCEPTE: tràmit que han de fer els estudiants que sol·liciten l'anul·lació de matrícula per canvi de grau dins d'un programa formatiu de grau, per trasllat d'expedient o per reassignació a un altre ensenyament de la URV.

Curs d'aplicació: 2020-21

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria gestió acadèmica de campus/centre on ha formalitzat la matrícula del primer ensenyament assignat.

Quan

Des del dia que ha formalitzat la matrícula fins al 21 d’octubre.

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa. En aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil. 

Com

  • Es lliura la notificació de la resolució corresponent i la documentació presentada per l'estudiant a la persona interessada, que l’ha de presentar al centre de destí.

  • El centre d'origen treu la condicionalitat de becari de la matrícula de l'estudiant, si s'escau. El centre de destinació ha d'enregistrar la condicionalitat de la beca tant a l'expedient de l'estudiant com a la matrícula, si s'escau. 

  • El centre de destí, un cop formalitzada la matrícula, ho comunica al SGA perquè procedeixi a fer l'anul·lació per traspàs de matrícula.

Efectes econòmics

  • Per fer efectiu el traspàs, serà necessari estar al corrent de pagament de la regularització que correspongui.

  • Si la matrícula no està al corrent de pagament, es desestima el traspàs.

  • Si no es formalitza la sol·licitud d'anul·lació en els terminis establerts i no s'abonen els rebuts que corresponguin, aquests seran reclamats en fase d'impagament. Els estudiants que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podran tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per a una altra universitat catalana.