saltar al contingut principal
Cercar
URV

Trasllat d'expedient. Des d'uns altres estudis de grau o universitat a uns estudis de la URV (quan es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits)

 • CONCEPTE: tràmit que han de fer els estudiants que segueixen o han seguit estudis de grau en una altra universitat o a la URV sense haver-los finalitzat i volen ser admesos a la URV per cursar els mateixos estudis o uns altres. Només serà possible valorar el trasllat quan es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits (consulteu els criteris d'aplicació del reconeixement de crèdits).

 Curs d'aplicació: 2024-25

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia (accedint a l’enllaç de Registre en línia d'altres tràmits administratius) de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan *

 • 1a fase: de l’1 d’abril al 30 d’abril.
 • 2a fase: del 10 al 17 de juny, només en cas que hi hagi places vacants (consulteu el vostre centre).

Els períodes de sol·licitud poden canviar d’un curs a un altre. Us recomanem que els consulteu cada curs acadèmic.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Justificació documental dels motius.

 • Document acreditatiu de la identitat:

  • Estudiants espanyols: no cal presentar el DNI atès que la URV el validarà mitjançant la consulta a l'administració corresponent via interoperabilitat. 

  • Estudiants estrangers d'un estat membre de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat del seu país, passaport o NIE. 

  • Estudiants estrangers de països de fora de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport o NIE.

 • Acreditació acadèmica dels estudis previs:
  - Si els estudis s’han realitzat en centres de la URV, la secretaria imprimirà internament l’expedient acadèmic.
  - Si els estudis s’han realitzat en altres universitats, l’estudiant haurà de presentar l’original o còpia confrontada del certificat acadèmic personal. En els estudis de grau hi ha de constar la branca o àmbit de coneixement al qual pertanyen els estudis d'origen, la matèria de l'assignatura i la tipologia de les assignatures. En aquelles assignatures que no pertanyin a la branca o àmbit de coneixement de l'ensenyament, cal que s'especifiqui la branca o àmbit concret al qual pertanyen.

 • Fotocòpia de la publicació del pla d'estudis cursat per l'estudiant si s’han realitzat en altres universitats o enllaç web a la seva publicació (sempre que sigui possible, de la publicació oficial del BOE).

 • Programes de les assignatures aprovades (si els estudis s'han realitzat en altres universitats). La persona interessada haurà de facilitar l'enllaç web a la guia docent de la universitat d'origen identificant el curs acadèmic que correspongui a cada assignatura. Alternativament, es poden aportar els programes segellats de les assignatures aprovades. Si els plans d'estudis corresponen als no renovats, cal indicar les hores lectives. En els estudis de grau cal que hi constin les competències i coneixements que se superin amb cada assignatura.

 • Programes de les assignatures inicialment superades, en el cas que les assignatures d'origen susceptibles de reconeixement provinguin d'un reconeixement anterior (facilitant l'enllaç web a la guia docent o presentant els programes segellats).

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que us enviarà la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent. (Aquesta taxa inclou la transferència dels crèdits no reconeguts).

Observacions

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs:

  • en les sol·licituds presentades en primera fase es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data de finalització d’aquest termini (30 d'abril). 

  • en les sol·licituds presentades en segona fase: 

   • pels estudiants de fora la URV es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data de finalització d’aquest termini.

   • pels estudiants de la URV es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data de tancament d’actes. 

 • En la resolució de la sol·licitud, entre altres, es valorarà qüestions acadèmiques com la branca o àmbit de coneixement dels estudis cursats, els estudis cursats, les qualificacions d'accés a la universitat, les qualificacions de l'expedient acadèmic, etc. També es consideraran els motius que provoquen la petició de trasllat. Es tindrà especial consideració en les sol·licituds d’esportistes d’elit i d’alt rendiment que, per motius esportius, es vegin obligats a canviar de residència.

 • En cap cas pot ser objecte de reconeixement l'assignatura de Treball de Fi de Grau.

 • La Junta de Centre ha d'aprovar els criteris i el nombre de places que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de trasllat i els ha de fer públics (consulteu els criteris específics per a cada centre/ensenyament).

 • Recordeu que és recomanable presentar la sol·licitud de trasllat i formalitzar, alhora, la preinscripció universitària.

 • L'admissió del trasllat d'expedient implica l'adaptació al pla d'estudis vigent. 
 • Els crèdits provinents d'assignatures d'estudis universitaris no finalitzats que no hagin estat reconeguts seran transferits d'ofici al nou expedient acadèmic, amb efectes informatius.
 • Si l'estudiant, una vegada admès, supera més assignatures en la convocatòria de setembre, pot demanar d'ampliar el reconeixement abans del 30 de setembre.
 • El RD 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, condiciona el canvi d’universitat i/o estudis oficials espanyols al reconeixement previ d’un mínim de 30 crèdits ECTS.
 • Per poder canviar d'estudis des d'un primer i segon cicle a uns estudis de grau que no es corresponguin amb els que han causat l'extinció a la URV, cal accedir-hi mitjançant el procés de preinscripció universitària. 

                                  

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà o degana o el director o directora del Centre.

Quan

Les sol·licituds presentades en primera fase es resoldran com a màxim un mes després d'haver finalitzat el període i sempre que l’estudiant hagi presentat la sol·licitud i documentació completa.

Les sol·licituds presentades en segona fase es resoldran com a màxim el 15 de setembre.

* En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • S'actualitza l'expedient de l'estudiant, si s'escau.

Efectes econòmics

 • L'estudiant ha d'abonar l'import de les assignatures reconegudes, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

 • L'estudiant al qual s'ha concedit el trasllat ha d'abonar els drets de trasllat al centre d'origen.

                                                                                           

Formalització de la matrícula

Qui

La persona interessada o degudament autoritzada.

Quan

Durant el període que li correspongui matricular-se, que es fa constar a la mateixa resolució (la matrícula dels admesos per aquesta via serà durant el mes de setembre).

Com

L'estudiant es matricula de les assignatures que vol cursar durant el curs acadèmic.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.

Observacions

Si l'estudiant acceptat no formalitza o anul·la posteriorment la matrícula, s'entendrà que el trasllat no té efecte. D'ofici, la secretaria del centre l'ha de retornar a la universitat d'origen i li ho ha de notificar.

** En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.