saltar al contingut principal
Cercar
URV

Trasllat d'expedient. Des d'uns altres estudis de grau o universitat a uns estudis de la URV (quan es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits)

***Avís***

Les sol·licituds s’han de presentar utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà per correu electrònic, per telèfon, i presencialment, en aquest últim cas, però, haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

 • CONCEPTE: tràmit que han de fer els estudiants que segueixen o han seguit estudis de grau en una altra universitat o a la URV sense haver-los finalitzat i volen ser admesos a la URV per cursar els mateixos estudis o uns altres. Només serà possible valorar el trasllat quan es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits.

 Curs d'aplicació: 2022-23 

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia (*) de la Intranet de la URV.

(*) S’haurà d’accedir a l’enllaç de “Registre en línia d’altres tràmits administratius

Quan *

 • 1a fase: de l’1 d’abril al 30 d’abril.
 • 2a fase: del 10 al 17 de juny, només en cas que hi hagi places vacants (consulteu el vostre centre).

(*) Els períodes de sol·licitud poden canviar d’un curs a un altre. Us recomanem que els consulteu cada curs acadèmic.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Justificació documental dels motius.

 • Original i fotocòpia del DNI.

 • Acreditació acadèmica dels estudis previs:
  - Si els estudis s’han realitzat en Centres de la URV, la secretaria imprimirà internament l’expedient acadèmic.
  - Si els estudis s’han realitzat en altres universitats, l’estudiant haurà de presentar l’original o còpia confrontada del certificat acadèmic personal. En els estudis de grau hi ha de constar la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis d'origen, la matèria de l'assignatura i la tipologia de les assignatures. En aquelles assignatures que no pertanyin a la branca de coneixement de l'ensenyament, cal que s'especifiqui la branca concreta a la qual pertanyen.

 • Fotocòpia de la publicació del pla d'estudis cursat per l'estudiant (sempre que sigui possible, de la publicació oficial del BOE), en el cas d'estudis realitzats en altres universitats.

 • Programes, segellats, de les assignatures aprovades (si els estudis s'han realitzat en altres universitats). Si els plans d'estudis corresponen als no renovats, cal indicar les hores lectives. En els estudis de grau cal que hi constin les competències i coneixements que se superin amb cada assignatura.

 • Programes de les assignatures inicialment superades, en el cas que les assignatures d'origen susceptibles de reconeixement provinguin d'un reconeixement anterior.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent. (Aquesta taxa inclou la transferència dels crèdits no reconeguts.).

Observacions

 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es vulgui traslladar l’expedient (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs:

  • en les sol·licituds presentades en primera fase es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data de finalització d’aquest termini (30 d'abril). 

  • en les sol·licituds presentades en segona fase: 

   • pels estudiants de fora la URV es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data de finalització d’aquest termini.

   • pels estudiants de la URV es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data de tancament d’actes. 

 • En la resolució de la sol·licitud, entre altres, es valorarà qüestions acadèmiques com la branca de coneixement dels estudis cursats, els estudis cursats, les qualificacions d'accés a la universitat, les qualificacions de l'expedient acadèmic, etc. També es consideraran els motius que provoquen la petició de trasllat. En aquest sentit es tindrà especial consideració en les sol·licituds d’esportistes d’elit i d’alt rendiment que, per motius esportius, es vegin obligats a canviar de residència.

 • La Junta de Centre ha d'aprovar els criteris i el nombre de places que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de trasllat i els ha de fer públics. Aquests criteris els ha de ratificar, si s'escau, la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària.  (consulteu els criteris específics per a cada centre/ensenyament).

 • Recordeu que és recomanable demanar la sol·licitud de trasllat i la preinscripció universitària.

 • L'admissió del trasllat d'expedient implica l'adaptació al pla d'estudis vigent. 
 • Els crèdits provinents d'assignatures d'estudis universitaris no finalitzats que no hagin estat reconeguts seran transferits d'ofici al nou expedient acadèmic, amb efectes informatius.
 • Si l'estudiant, una vegada admès, supera més assignatures en la convocatòria de setembre, pot demanar d'ampliar el reconeixement abans del 30 de setembre.
 • El RD 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, condiciona el canvi d’universitat i/o estudis oficials espanyols al reconeixement previ d’un mínim de 30 crèdits ECTS.
 • Els estudiants amb estudis de 1r i 2n cicle iniciats han de tenir en compte que:
  • No és possible autoritzar un trasllat d'expedient d'uns estudis de grau als mateixos estudis de primer i segon cicle. 
  • Per poder canviar d'estudis des d'un primer i segon cicle a uns estudis de grau que no es corresponguin amb els que han causat l'extinció a la URV, cal accedir-hi mitjançant el procés de preinscripció universitària. 

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà o degana o el director o directora del Centre.

Quan

Les sol·licituds presentades en primera fase es resoldran com a màxim un mes després d'haver finalitzat el període i sempre que l’estudiant hagi presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

Les sol·licituds presentades en segona fase es resoldran com a màxim el 15 de setembre.

* En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • S'actualitza l'expedient de l'estudiant, si s'escau.

Efectes econòmics

 • L'estudiant ha d'abonar l'import de les assignatures reconegudes, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.
 • L'estudiant al qual s'ha concedit el trasllat ha d'abonar els drets de trasllat al centre d'origen.

Observacions

 • Si l'estudiant acceptat no formalitza o anul·la posteriorment la matrícula, s'entendrà que el trasllat no té efecte. D'ofici, la secretaria del centre l'ha de retornar a la universitat d'origen i li ho ha de notificar.