saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits d'ensenyaments superiors oficials (CFGS)

 • CONCEPTE: acceptació a la URV dels crèdits que, inclosos en ensenyaments superiors oficials (CFGS), computen en els ensenyaments de grau de la URV a l'hora d'obtenir un títol oficial.

Curs d'aplicació: 2024-25

Procediment automàtic 

En el cas dels estudiants de nou accés que hagin informat en el procés de preinscripció universitària el CFGS susceptible de reconeixement d’assignatures en el grau assignat, la URV incorporarà automàticament a l’expedient acadèmic d’aquest grau les assignatures que es poden reconèixer.

La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre es posarà en contacte amb l’estudiant per tal de poder confirmar definitivament el reconeixement.

El preu de la taxa d’estudi del reconeixement s’incorporarà en el primer rebut de matrícula emès per la universitat.

Procediment presencial

   

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Des del 2 de maig al 30 d’octubre.

(*) Consulteu el curs en el que tindrà efectes acadèmics el reconeixement a l'apartat de resolució de la sol·licitud.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

L'estudiant ha d'abonar l'import de la taxa de reconeixement, que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

(Vegeu també altres efectes econòmics a l'apartat de resolució de la sol·licitud).

Observacions

 • La Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili determinen les convalidacions entre el títol de tècnic superior i alguns estudis universitaris. Aquestes convalidacions s’apliquen també en el cas dels cicles formatius de grau superior obtinguts fora de Catalunya.

 • En aplicació d’aquesta col·laboració, la URV valida com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement entre els títols de tècnic superior i estudis universitaris. Aquests crèdits consten com a reconeguts, sense qualificació, en l’expedient acadèmic dels estudis universitaris.

 • Només poden ser objecte de reconeixement les assignatures que figurin al conveni específic amb el qual s’ha establert la correspondència.

 • La URV ha de resoldre les peticions de reconeixement d’assignatures efectivament cursades i ha de ratificar les convalidacions i els reconeixements atorgats per altres centres/universitats. També ha de valorar els programes de les assignatures que s’hagin cursat en el pla d’estudis d’origen.

 • Consulteu la taula de correspondència entre els CFGS i els graus de la URV.

 • Els crèdits reconeguts poden ser aplicats a petició dels estudiants:

  • en la seva totalitat en la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud. 

  • de manera parcial, entre la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud i durant els cursos acadèmics posteriors en què es continuïn els estudis pels quals s'ha sol·licitat el reconeixement. En aquest cas serà responsabilitat de l'estudiant sol·licitar progressivament, en el període establert, la incorporació al seu expedient dels crèdits reconeguts.. 

 • En cap cas poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau.

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentar la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i la documentació completa, si es tracta d'una correspondència ja aprovada.

En cas contrari, com a màxim dos mesos després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • La notificació de la resolució corresponent es lliura a la persona interessada.

 • L'expedient de l'estudiant s'actualitza automàticament, si s'escau (les resolucions desfavorables s'han de notificar a la persona interessada).

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig i el 20 de juny de 2024 tindran efectes acadèmics pel curs 2023-24 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2023-24).

 • Les sol·licituds presentades entre 21 de juny i el 30 d’octubre de 2024 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2024-25.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar l'import del reconeixement de crèdits, que emet la secretaria, d'acord amb el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • L'estudiant s'ha de matricular de les assignatures no susceptibles de ser reconegudes que vulgui cursar el dia que li correspongui matricular-se.

 • Els reconeixements no tenen efecte si posteriorment no formalitza la matrícula i n'abona l'import corresponent.