saltar al contingut principal
Cercar
URV

Trasllat d'expedient. Per sol·licitar el canvi de campus o seu i continuar amb els mateixos estudis (quan es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits)

  • CONCEPTE: procés que han de seguir els estudiants de la URV que cursen o han cursat uns estudis de grau i volen canviar de campus o seu per continuar els mateixos estudis. Només serà possible valorar el trasllat quan es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits.

Curs d'aplicació: 2024-25 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia (accedint a l’enllaç de Registre en línia d'altres tràmits administratius) de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan *

  • 1a fase: de l'1 d'abril al 30 d’abril.
  • 2a fase: del 10 al 17 de juny, només en cas que hi hagi places vacants (consulteu el vostre centre)

Tingueu en compte que els períodes de sol·licitud poden canviar d'un curs a un altre. Us recomanem que els consulteu cada curs acadèmic.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu, si escau, l'apartat d'efectes econòmics de la resolució).

Observacions

  • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, la secretaria imprimirà internament els expedients.

    • En les sol·licituds presentades en primera fase, es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data de finalització d'aquest termini (30 d’abril). 

    • En les sol·licituds presentades en segona fase, es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data de tancament d'actes.

  • És recomanable demanar el trasllat d'expedient i, alhora, sol·licitar plaça mitjançant el procés de preinscripció universitària.

                                                  

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del Centre.

 Quan

Les sol·licituds presentades en primera fase es resoldran com a màxim un mes després d'haver finalitzat el període i sempre que l'estudiant hagi presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

Les sol·licituds presentades en segona fase es resoldran com a màxim el 15 de setembre.

En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

 Com

S'ha de notificar a la persona interessada la resolució corresponent, que ha de contenir l'acceptació o la denegació del canvi de campus o seu, amb la indicació clara que no tindrà reconeixement acadèmic fins que no hagi formalitzat la matrícula al nou campus o seu.

Efectes econòmics

Els estudiants a qui s'ha concedit el canvi han d'abonar els drets de trasllat al campus o seu d'origen.

Observacions

La junta de centre ha d'aprovar els criteris i el nombre de places que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de canvi de campus o seu.  

                                                  

Formalització de la matrícula

Qui

La persona interessada o degudament autoritzada.

Quan

Durant el període que li correspongui matricular-se, que es fa constar a la mateixa resolució (la matrícula dels admesos per aquesta via serà durant el mes de setembre).

Com

L'estudiant es matricula de les assignatures que vol cursar durant el curs acadèmic.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.

Observacions

Si l'estudiant acceptat no formalitza o anul·la posteriorment la matrícula, s'entendrà que el trasllat no té efecte. D'ofici, la secretaria del centre l'ha de retornar a la universitat d'origen i li ho ha de notificar.

** En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.