saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eix 2. Diagnosi del sexisme i sensibilització a favor de la igualtat


Mesura 2.1. Elaborar estadístiques corresponents a l’estudiantat, el col·lectiu docent i investigador (PDI) i el personal d’administració́ i serveis (PAS) desagregades per sexe.

Accions
 • 1. Identificar les memòries i informes que no incloguin la informació desagregada per sexe.
 • 2. Difondre les xifres a partir d'infografies i píndoles d'informació (enllaçades a l'espai web esmentat a la mesura 2.3. i que arribin als comptes de correu URV).
 • 3. Incorporar l'anàlisi interseccional a l'anàlisi estadística.
 • 4. Establir interacció entre unitats i organismes per a la recollida de
  dades i preparació de les estadístiques.
Temporalització Permanent
Responsable Responsable Unitat d'Igualtat, Secretaria General i Gabinet de la Rectora
Agents implicats Gabinet de comunicació
Indicadors d’Avaluació
 • Identificació de memòries i informes que no incloguin la informació desagregada per sexe
 •  Comprovació de les estadístiques incloses a la memòria anual al Consell de Govern
 • Nombre d'accions de difusió de les xifres desagregades

Mesura 2.2. Organitzar campanyes de difusió́ interior i exterior de la diagnosi sobre l’existència de desigualtats a la URV.

Accions
 • 1. Difondre la diagnosi sobre l'existència de desigualtats a la URV a través del correu institucional, del diari digital de la URV i de les xarxes socials entre tots els col·lectius (PDI, PAS, estudiantat).
 • 2. Organitzar campanyes conjuntes amb altres administracions públiques.
 • 3. Crear un espai expositiu a cada facultat o escola per a temes relacionats amb els ensenyaments d'aquell centre i el gènere (implicant-hi l'estudiantat).
 • 4. Organitzar campanyes puntuals amb dades que s'incloguin a les carpetes (p. ex. la gràfica de tisora), com ara la creació de punts de llibre
  5. Impulsar accions a ESO, Batxillerat i cicles formatius per desfeminitzar i desmasculinitzar les titulacions.
Temporalització Permanent
Responsable Comissió d'Igualtat, responsables d'igualtat, Gabinet de Comunicació i Màrqueting
Agents implicats OFES
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de centres que creen o tenen un espai expositiu específic per a temes de gènere
 • Nombre d'accions de difusió interna i externa realitzades anualment
 • Nombre de campanyes puntuals 
 • Nombre d'accions impulsades a ESO, batxillerat i cicles formatius.

Mesura 2.3. Difondre les actuacions realitzades i previstes al Pla d’igualtat entre les autoritats acadèmiques, la comunitat universitària i la comunitat educativa extrauniversitària.

Accions
 • 1. Crear i mantenir un espai informatiu d'aquestes actuacions amb molta visibilitat (és a dir, prioritzat) des de la pàgina d'inici del web de la URV (permanent).
 • 2. Difondre les actuacions realitzades i previstes al Pla a través del correu institucional a tots els col·lectius (PDI, PAS, estudiantat), el diari digital de la URV i les xarxes socials.
Temporalització Permanent
Responsable Unitat d'Igualtat i Gabinet de Comunicació i Màrqueting
Agents implicats Oficina de Compromís social
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre d'accions realitzades a la URV
 • Nombre d'accions realitzades en l'àmbit URV: antenes, agents del territori, etc.
 • Nombre d'accions realitzades fora de l'àmbit URV: altres universitats, congressos, presentacions, etc.

Mesura 2.4. Crear una cultura d’igualtat de gènere i feminista a la URV.

Accions
 • 1. Lliurar la Distinció́ M. Antònia Ferrer en l'acte de reconeixement al departament, centre, persona o entitat de l'àmbit de la URV que s'hagi distingit en la defensa dels drets de les dones.
 • 2. Impulsar accions com ara #He4She a les facultats i altres campanyes per visibilitzar les desigualtats (ex. campanya dels salaris).
 • 3. Donar a aules i sales a la URV noms de dones destacades en els àmbits de la ciència i la cultura.
 • 4. Crear premis per a TFG amb perspectiva de gènere (que s'afegeixin als actuals que ja existeixen de TFM, doctorat i batxillerat).
 • 5. Organitzar una campanya per identificar la URV com a universitat feminista
Temporalització Permanent
Responsable Unitat d’Igualtat, responsables d’igualtat
Agents implicats Gabinet de Comunicació i Màrqueting, Escola de Postgrau i Doctorat, coordinadors i coordinadores de TFM/TFG i programa de doctorat
Indicadors d’Avaluació
 • Celebració́ anual dels actes
 • Nombre de mitjans de comunicació presents als actes 
 • Nombre de persones assistents als actes 
 • Nombre d'estudiants que participen en la mentoria 
 • Nombre d'accions impulsades a les facultats
 • Nombre de canvis produïts en els noms d'aules i sales 
 • Creació dels premis per a TFG amb perspectiva de gènere
 • Nombre de treballs que es presenten als premis

Mesura 2.5. Organitzar actes i jornades informatives per crear consciència sobre les polítiques d’igualtat, l’erradicació de la violència masclista i la superació de l’LGBT-fòbia.

Accions
 • Organitzar actes institucionals amb motiu de la commemoració́ anual del 8 de març, del 25 de novembre i l'11 de febrer, i d'altres en què s'impulsarà̀ la participació́ dels diferents col·lectius universitaris (estudiantat, PDI i PAS).
Temporalització Anual
Responsable Unitat d’Igualtat, centres, Gabinet de Comunicació i Màrqueting
Agents implicats Centres i departaments
Indicadors d’Avaluació
 • Celebració anual dels actes
 • Nombre d’actes organitzats
 • Nombre de persones assistents als actes (discriminant si són PDI, PAS o estudiants i distingint home/dona)