saltar al contingut principal
Cercar
URV

Marc legal i normativa


Una de les característiques d'aquesta primera dècada del segle XXI és la sensibilització de la nostra societat per la igualtat de tracte i la igualtat d'oportunitats de dones i homes. Aquesta sensibilització ha estat impulsada especialment per la Unió Europea, que ha manifestat una preocupació prioritària aprovant disposicions i implementant polítiques d'accés i de promoció de dones que han donat resultats indiscutibles.

Les directives de la Comissió Europea 2002/73/CE i 2004/113/CE van dirigides en aquest sentit. El 28 de setembre de 2005, a proposta de la Comissió Europea, es va crear l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere, destinat a convertir-se en una eina de difusió d'informació, intercanvi de bones pràctiques i desenvolupament d'instruments metodològics per a promoure la integració de la igualtat.

El nostre marc jurídic constitucional plasma de manera ferma principis dirigits específicament a la igualtat. No només l'article 14 de la Constitució espanyola estableix el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe, sinó que, a més, l'article 9.2 de la mateixa Constitució obliga els poders públics a promoure les condicions per a la igualtat de les persones i l'article 35 es refereix també al treball i a la promoció a través del treball com un dret i com un deure que no admeten discriminació per raó de sexe. A més la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableix la necessitat que els poders públics adquireixin un compromís amb l'efectivitat de les mesures transformadores que tinguin per objectiu la igualtat de tracte i d'oportunitats, i obliga l'Administració pública a avaluar, periòdicament, els seus àmbits d'actuació.

La igualtat de dones i homes

L'Estatut de Catalunya consagra el valor de la igualtat de dones i homes a l'article 4.3, el dret a la no-discriminació a l'article 15.2, i el dret a la participació en l'àmbit públic i privat a l'article 19.2. A més, l'article 41 de l'Estatut de Catalunya obliga els poders públics a garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. L'article 44 també estableix la obligació dels poders públics de garantir la qualitat del sistema d'ensenyament, a través de l'impuls, entre altres, del valor social de la igualtat.

Aquests valors també es reflecteixen a l'Estatut de la URV (Decret 202/2003, de 26 d'agost), concretament l'article 4 recull aquest propòsit: "La Universitat es regeix pels principis d'autonomia, llibertat, democràcia, justícia, igualtat i no-discriminació, independència i pluralitat. La comunitat universitària, i en especial els òrgans de govern de la Universitat, han de donar plena efectivitat a aquests principis."

La modificació de la Llei orgànica d'universitats aprovada al març de 2007 (BOE número 89, de 13 d'abril de 2007) introdueix en tot el seu articulat una sensibilitat sobre la igualtat entre dones i homes que la Llei orgànica del 2001 no tenia. La nova Llei explicita que la igualtat de tracte de dones i homes i la igualtat de oportunitats són un valor que les universitats han d'incorporar en la seva estructura i funcionament com un objectiu propi i han de projectar també a la societat que les envolta. En concret, la disposició addicional dotzena de la LOM-LOU estableix que les universitats comptaran entre les seves estructures d'organització amb unitats d'igualtat per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre homes i dones.