saltar al contingut principal
Cercar
URV

La Unitat d'Igualtat i les polítiques de gènere


La Unitat d’Igualtat és un organisme tècnic de la URV que té dos objectius principals:

 • Ser l'òrgan tècnic encarregat d'implementar les mesures previstes en el Pla d'igualtat de la URV 
 • Ser un servei d'informació i difusió de la realitat de la desigualtat per raó de gènere entre la comunitat universitària i la societat.

Les funcions principals de la Unitat d’Igualtat són:

 • Diagnosticar les desigualtats existents entre els homes i les dones.
 • Recollir i analitzar la informació rellevant en matèria d'igualtat per raó de gènere.
 • Fer un seguiment al llarg del temps de la situació en matèria d'igualtat d'oportunitats en el si de la URV.
 • Promoure i afavorir la formació i la recerca específiques en estudis de gènere.
 • Actuar com un centre de recursos en matèria d'assessorament i en la realització d'estudis.

A més, la Unitat d’Igualtat forma part de diferents organismes i xarxes que treballen per la Igualtat de gènere a l’àmbit universitari.

Des de l’any 2020, la Unitat d’Igualtat coordina l’Observatori de la Igualtat, encarregat del desplegament dels dos primers plans d’Igualtat de la URV; i a la vegada, la Comissió de la Igualtat de Gènere, de la que depenen les Responsables d’Igualtat als centres. Aquesta tasca la duu a terme amb el suport i l’assessorament d’un Consell assessor.

D’aquesta manera: 

Consulta al detall la composició, els objectius i funcions de tots els òrgans:

La Unitat d'Igualtat

La direcció de la unitat recau en una persona o persones expertes en estudis de gènere, que han de ser professors a temps complet de la URV i ha d'estar nomenat per la rectora, i rep el suport d'un tècnic o tècnica d'igualtat i del personal administratiu necessari.

Direcció:  Cilia Willem 

Objectius
 • a) Promoure la igualtat a la Universitat Rovira i Virgili.
 • b) Implementar i avaluar el Pla d'igualtat entre els homes i les dones de la Universitat Rovira i Virgili.
 • c) Fomentar en tota la comunitat la reflexió al voltant dels temes d'igualtat, en allò que té a veure amb docència, recerca, gestió i transferència.
 • d) Afavorir la introducció de la perspectiva de gènere en els diferents àmbits del coneixement, posant atenció especial a aquelles àrees que han de tenir més influència atesa la projecció que tenen en la societat.
 • e) Promoure estudis al voltant de la situació d'homes i dones a la URV.
 • f) Establir relacions fluides amb institucions per promoure la igualtat de gènere com un dels valors bàsics de la nostra societat.
 • g) Promoure i afavorir la formació i recerca específiques en estudis de gènere.
 • h) Promoure actuacions que facin possible l'accés al treball i la promoció interna en condicions d'igualtat efectiva entre homes i dones.
 • i) Actuar com un centre de recursos en matèria d'assessorament i/o estudis en matèria d'igualtat per raó de gènere. Aquest centre estaria al servei tant de la comunitat universitària com de la societat.
Funcions
 • a) a) Dissenyar, impulsar i implementar les polítiques d'igualtat a la URV.
 • b) Implementar, fer seguiment i avaluar l'aplicació del Pla d'igualtat.
 • c) Promoure la implementació de les recomanacions i propostes d'acció que tendeixin a millorar els indicadors, i posar marxa aquestes accions proposades per l'Observatori d'Igualtat.
 • d) Coordinar l'actuació de la resta d'òrgans en matèria d'igualtat: l'Observatori, la Comissió d'Igualtat, les responsables d'igualtat de centre i el Consell Assessor. 
 • e) Avaluar l'impacte sobre la igualtat d'oportunitats de les accions executades amb aquest fi a la URV.
 • f) Difondre informació de les accions executades i dels èxits assolits.
 • g) Participar en projectes i mantenir contactes amb altres unitats d'altres institucions, tant en l'àmbit de l'Estat espanyol com a la resta de països de la Unió Europea.

Observatori de la Igualtat

L'Observatori de la Igualtat actua com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació rellevant en matèria d'igualtat per raó de gènere i treballa en favor de la sensibilització front a les desigualtats per raó de gènere a la URV. La direcció de l'Observatori de la Igualtat i la tècnica d'igualtat recau en les mateixes persones que ocupen aquestes funcions a la Unitat.

Els ojectius de l’Observatori són: 

 • Actuar com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació rellevant en matèria d'igualtat per raó de gènere.
 • Sensibilitzar sobre les desigualtats per raó de gènere a la URV.
Funcions
 • a) Recollir i analitzar la informació rellevant en matèria d'igualtat per raó de gènere, fent un seguiment al llarg del temps de la situació en matèria d'igualtat d'oportunitats a la URV. Això voldria dir desenvolupar un sistema d'indicadors d'igualtat, que inclogui o adapti els indicadors creats amb aquest fi per altres organismes i institucions competents.
 • b) Proposar i realitzar periòdicament informes o estudis tècnics de diagnòstic de la situació de la URV respecte als indicadors esmentats en el punt anterior.
 • c) Formular recomanacions i propostes d'acció que tendeixin a millorar els indicadors i posar en marxa aquestes accions ambl'elaboració periòdica d'un pla d'igualtat.

La Comissió d'Igualtat

L'Observatori de la Igualtat actua com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació rellevant en matèria d'igualtat per raó de gènere i treballa en favor de la sensibilització front a les desigualtats per raó de gènere a la URV.

Composició
 • El rector o rectora o la persona responsable en matèria d'igualtat, o persona en qui delegui, que la presideix.
 • El director o directora de la Unitat d'Igualtat.
 • El tècnic o tècnica d'igualtat adscrita la Unitat d'Igualtat.
 • Dos estudiants (un per cada agrupació prevista a la disposició addicional sisena de l'Estatut de la URV), designats pel Consell d'Estudiants.
 • El o la responsable d'igualtat d'ensenyament de cada centre, designat per la junta de centre (12).
 • Una persona representant de l'Oficina de Compromís Social.
 • Una persona representant del Gabinet de Programació i Qualitat.
 • Una persona representant de l'Oficina de Suport a la Recerca.
 • Una persona representant de l'Escola de Doctorat.
Funcions
 • a) Assessorar l'Observatori de la Igualtat i la Unitat d'Igualtat en les seves activitats i funcions.
 • b) Promoure la transversalitat de gènere en totes les polítiques universitàries, així com promoure i desenvolupar el Pla d'igualtat.
 • c) Impulsar campanyes de sensibilització i informació en matèria de gènere i igualtat adreçades a la comunitat universitària.
 • d) Avaluar l'aplicació a la URV del marc legal en matèria d'igualtat i elaborar els informes que consideri pertinents relacionats amb la igualtat per raó de gènere.
 • e) Promoure recomanacions i propostes d'acció que tendeixin a millorar els indicadors d'igualtat i posar en marxa d'aquestes accions.
 • f) Crear les subcomissions de treball que cregui oportunes, les propostes de les quals ha d'aprovar la Comissió.

Les responsables d'Igualtat de centre

El o la responsable d'igualtat és un càrrec unipersonal nomenat per la junta de centre que s'encarrega d'executar les mesures previstes al Pla d'igualtat adreçades als centres, promouen i impulsen les polítiques d'igualtat de la URV a cada centre i fan d'enllaç entre els centres i la Unitat d'Igualtat. El centre ha de comunicar a la Unitat d'Igualtat la designació del responsable d'igualtat amb una còpia de l'acta de la junta centre. El nomenament té una vigència de quatre anys.

Les persones que actualment són responsables de centre són:

Ciències de l'Educaciò i Psicologia Gisela Redondo  gisela.redondo@urv.cat 
Medicina i Ciències de la Salut Michelle Murphy michelle.murphy@urv.cat
Infermeria Campus Catalunya Lina Casado linacristina.casado@urv.cat
Infermeria Campus Terres de l'Ebre Elisabet Torrubia elisabet.torrubia@urv.cat
ETSE Carme Olivé Farré carme.olive@urv.cat
Enologia Miriam Lampreave miriam.lampreave@urv.cat
ETSEQ Ioanis Katakis ioanis.katakis@urv.cat
Química Juan Carlos Ronda juancarlos.ronda@urv.cat
Ciències jurídiques Eva Zafra eva.zafra@urv.cat
Lletres Montserrat Palau  montserrat.palau@urv.cat
Escola Arquitectura Sergio Coll sergio.coll@urv.cat
Fac. Economia i Empresa Amado Alarcón amado.alarcon@urv.cat
Fac. Geografia i Turisme Joan Alberich joan.alberich@urv.cat
Funcions
 • a) Implementar i avaluar la implementació del Pla d'igualtat a cada centre.
 • b) Facilitar l'execució de les accions proposades per la Unitat d'Igualtat.
 • c) Recollir i canalitzar les propostes d'accions i necessitats en matèria d'igualtat que es detectin en els centres.
 • d) Vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència del centre, seguint la guia elaborada per AQU Catalunya Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària. (Mesura 4.2. Pla) i les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de la xarxa Vives d'universitats.a) Assessorar l'Observatori de la Igualtat i la Unitat d'Igualtat en les seves activitats i funcions.
 • e) Assistir i participar a les reunions de la Comissió d'Igualtat, òrgan col·legiat de consulta per assessorar la Unitat de Igualtat per promoure la política d'igualtat de gènere a la URV, proposar a la Unitat les estratègies d'actuació i els recursos necessaris a la institució, i fer un seguiment de la implementació d'aquesta planificació.
 • f) Elaborar un breu recull anual de les accions i demandes que es plantegin o bé que es duguin a terme en els centres, i enviar aquest recull a l'Observatori de la Igualtat.

El Consell Assessor

El Consell Assessor de la Unitat d'Igualtat de la URV està format per una representació dels diferents col·lectius de la Universitat, així com per persones de diferents àmbits del sector privat que hi destaquen per la seva rellevància al territori i en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones.

A través del Consell Assessor es persegueix 

a) Promoure la participació de la societat i de la comunitat universitària en l'elaboració, assessorament i implementació de polítiques de gènere a la Universitat Rovira i Virgili.

b) Facilitar la convergència entre l'experiència de professionals externs i el coneixement que es genera a la URV pel que fa al principi d'igualtat d'oportunitats entre els homes i les dones.

Funcions
 • a) Apropar a les institucions públiques i privades les activitats que organitza la Unitat d'Igualtat de la URV.
 • b) Propiciar la integració de bones pràctiques amb criteris de gènere en aquestes institucions.
 • c) Col·laborar en la definició dels objectius i estratègies de millora des de la perspectiva de gènere en tots els serveis que ofereix la Universitat: docència, transferència i recerca.