saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 65 (febrer-abril 2010)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 15 d'abril de 2010

Informes

Informes presentats en la sessió de 15 d'abril de 2010:

     • Informe anual del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”
     • Informe anual del rector     
     • Informe sobre l’acompliment d’objectius del programa de govern

Consell de Govern

Docència 

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aproven les modificacions introduïdes en la fase d’al·legacions a les memòries dels graus i dels màsters universitaris, la seva implantació i l’oferta de places per al curs 2010-2011

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova la revisió de la normativa de docència per al curs 2010-2011

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova l’oferta de formació continuada per al curs 2010-11

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el premi a l’excel·lència docent

•  Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula
 

R+D+I

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el programa per al foment de la recerca en educació

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova participar en l’empresa iMicroQ, subscriure el 10 % de les accions (310 € en metàl·lic), i facultar el rector per aprovar els Estatuts de la Societat, nomenar els representants de la Universitat als diferents òrgans de la Societat, comparèixer davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a la constitució i registre de la societat

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova la participació de la URV a l’Agrupación Empresarial y Innovadora Nutrición y Salud i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en la susdita Agrupació; aprovar els seus Estatuts en nom i representació de la URV; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l’acord de participació de la URV a l’Agrupación Empresarial y Innovadora Nutrición y Salud

Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova la modificació dels estatuts del CESCA

• Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova una ampliació de capital de 12.000 € de l’EBT NT Sensors SL

• Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova establir un nou contracte programa amb el CRAMC, per un període de 3 anys, amb un finançament fix de 40.000 € + 20.000 € en funció dels objectius assolits per any.

Aquest finançament s’haurà de destinar, bàsicament, a recursos humans, en especial a personal investigador en formació.
 

Organització i Recursos

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova la Modificació de la normativa que regula el Programa de personal investigador en formació

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el pla de medi ambient de la URV

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el document marc per al desplegament dels campus de la Universitat Rovira i Virgili

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aproven les modificacions per majors ingressos i menors despeses corresponents al pressupost de 2009

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova l’adequació amb caràcter transitori de l’Estatut de la URV a la LOMLOU pel que fa al professorat amb vinculació permanent (art. 65.3 i art 65.4.c)

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aproven els recursos que la URV posa a disposició dels candidats a rector/a

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual es proposa al Consell Social la desafectació d’un immoble per posar-lo a disposició de VITEC en els termes següents:

  1. Aprovar la desafectació d’un espai útil de 1.005,68 metres quadrats, repartits en tres plantes, segons plànol que s’annexa, a l’edifici ubicat a la Carretera de Porrera Km 1, a Falset
  2. Autoritzar la cessió temporal d’ús per un termini màxim de 50 anys a VITEC (Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica)
  3. Facultar el rector per negociar les condicions de la susdita cessió

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual es proposa al Consell Social la desafectació d’un immoble per posar-lo a disposició del PCTTO en els termes següents:

  1. Aprovar la desafectació d’un espai útil de 1.107,4 metres quadrats, repartits en tres plantes (primera, baixa i tècnica), segons plànol que s’annexa, a l’edifici ubicat al c/ Joanot Martorell 15 de Vila-seca
  2. Autoritzar la cessió temporal d’ús per un termini màxim de 50 anys al Parc Científic Tecnològic del Turisme i Oci de la Costa Daurada
  3. Facultar el rector per negociar les condicions de la susdita cessió

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el retorn a l’Excm. Ajuntament de Tarragona dels següents immobles:

      Immoble 1979000002 Edificis Plaça imperial Tàrraco
      Immoble 1992000004 Urbanització Plaça imperial Tàrraco
      Immoble 2000000001 Estació Transformadora Plaça Imperial Tàrraco

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el retorn a la Generalitat de Catalunya del següent immoble:

      Immoble 1984000001 Complex Educatiu de Tarragona (Laboral)

• Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova la memòria econòmica de l’any 2009, integrada per la liquidació definitiva del pressupost, l’informe de gestió del pressupost, l’informe de la situació patrimonial i el balanç patrimonial anual, a la qual s’adjunta l’informe d’auditoria elaborat per PricewaterhouseCoopers Auditores (vegi’s monogràfic FOU 66).

Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova reconèixer a la Fundació URV la condició de "mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Universitat Rovira i Virgili", d'acord amb la L1ei 30/2007, de contractes del sector públic

• Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova el protocol d’encàrrec de gestió entre la URV i la Fundació URV (FURV) per a la gestió de sengles edificis, propietat de la URV, als campus de Sescelades i Bellissens
 

Tercera missió

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova la incorporació de la URV al Patronat de la Fundació CESICAT i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en la susdita Fundació; aprovar els Estatuts de la fundació en nom i representació de la URV; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l’acord d’incorporació de la URV al Patronat de la Fundació CESICAT

• Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova la incorporació de la URV al Consell de Candidatura de l’Associació per a la promoció de la candidatura de Tarragona als Jocs Mediterranis 2017
 

Comunitat universitària

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el carnet d’amic o amiga de la URV

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la normativa d’associacions i grups d’estudiants
 

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2010: 

     • Informe sobre la visibilitat científica de la URV 2009
     • Informe sobre el campus extens

Informe assumit pel Consell de Govern de 19 d'abril de 2010: 

     • Informe sobre l'Estat de la Docència 2009

 

Comissions delegades

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Recursos Humans

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova proposar al Consell Social l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al membre del PDI-Laboral que ha obtingut la valoració favorable mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova l’activació de noves places de PAS i l’oferta pública

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova, a proposta del Departament d’Enginyeria Química, assignar del 15 de novembre de 2010 al 15 de desembre de 2010 una càtedra d’excel·lència al Dr. Ignacio E. Grossmann

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova conferir el títol de doctor honoris causa, curs 2010-11, al Sr. Josep Maria Recasens i Comes

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova conferir el títol de doctor honoris causa, curs 2010-11, a la Sra. Gayatri Chakravorty Spivak

• Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova la designació de l’estudiant Sr. Francesc Bermudez com a membre de la Junta Electoral de la URV

Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la plantilla del personal docent i investigador

Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova la transformació de places de PDI laboral en places de PDI funcionari

Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aproven noves places del Programa de promoció a Catedràtic d’Universitat

Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova la promoció de Professorat Col·laborador per aplicació de l’acord de Consell de Govern de 21 de desembre de 2006

• Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova les accions derivades del Pla de renovació del PDI dels cossos docents universitaris

Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova la convocatòria de places de PDI per al curs 2010-11

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics
Nomenaments i cessaments de personal docent i investigador
 

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració 

Acord de 19 d'abril de 2010 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració 

Convenis específics

Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual es ratifiquen convenis específics

Acord de 19 d'abril de 2010 pel qual es ratifiquen convenis específics

Tornar a la pàgina principal.