saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 61 (maig-juliol 2009)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Claustre Universitari

    Claustre Universitari de 28 de maig de 2009

Tercera Missió

Acord de 28 de maig de 2009 pel qual s’aprova el Pla estratègic de la Tercera Missió Internacional

Internacional

Acord de 28 de maig de 2009 pel qual s’aprova el Pla estratègic d’internacionalització

Acord de 28 de maig de 2009 pel qual s’aprova l’Informe anual de rendició de comptes de la Comissió URV Solidària

Informes del Claustre Universitari

Informes presentats en la sessió de 28 de maig de 2009:

    • Informe anual del Rector

Consell de Govern

    Consell de Govern de 9 de juliol de 2009

Docència

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’autoritza que se sotmetin a verificació les propostes de nous graus i màsters per al curs 2010-2011 amb els condicionants següents:

 1. Comptar amb l’aprovació de les juntes de centre
 2. Comptar amb l’acord dels departaments implicats en els màsters
 3. Incorporar les millores proposades per a l’adequació a criteris externs i interns
 4. Comptar amb l’autorització inicial del DIUE (22.07.08)
 5. Ser aprovades per la COAC (23.07.08)

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova elevar al Consell Social la proposta de preus dels màsters universitaris oficials per al curs 2009/2010, segons els nivells establerts i els preus fixats per crèdit.

S’aprova ampliar i modificar l’oferta 2009-10 de formació continuada aprovada pel Consell de Govern del 26 de febrer de 2009.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de final d’estudis (1r, 1r i 2n cicle i 2n cicle) del curs acadèmic 2007-08.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de doctorat del curs acadèmic 2007-08.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la implantació dels ensenyaments de grau i màster universitari corresponents al curs 2009-2010.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la relació dels ensenyaments de primer, primer i segon i de segon cicle que inicien la seva extinció el curs 2009-2010.
 

R+D+I

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aproven les accions del programa de foment de la recerca següents:

 1. Increment de beques doctorals
 2. Assignació de recursos destinats a personal tècnic o administratiu, tant de serveis centrals com dels mateixos grups, a determinar en el proper Consell de Govern.
 3. Reconeixement de l’activitat científica amb impacte internacional significatiu
   

Organització i Recursos

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la proposta de formació preventiva adreçada a totes les persones que treballin en espais experimentals a la URV o a càrrec de la URV.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la carta de serveis del CRAI.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la modificació de la normativa de pacte de dedicació.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova el Pla de formació del personal acadèmic (PROFID) 2009-2010.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aproven les línies generals i els eixos dels nous contractes programa 2009-10.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova proposar al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador corresponent a la transformació de places de TEU a TU (Disp. Add 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU).

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova el programa integral de mobilitat.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova l’activació del places de PAS.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la Normativa del consell provisional de l’ensenyament d’Arquitectura (CPEA).

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Departament de Bioquímica i Biotecnologia.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la desafectació de béns inventariats.
 

Comunitat universitària

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la creació de l’observatori de l’ocupació

Tercera missió

• Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la implantació del pla estratègic de la Tercera Missió en els termes següents:

 1. Constituir la Comissió de Tercera missió en la doble vessant política i tècnica, integrada pels membres de la comissió redactora del Pla estratègic.
 2. Encarregar a aquesta Comissió que, treballant en aquesta doble vessant, proposi al Consell de Direcció per a la seva presentació i aprovació, si escau, pel Consell de Govern un Pla Anual d’activitats amb una memòria adjunta de pressupost, estructures i processos.
 3. Estudiar els indicadors existents per mesurar les activitats de la Tercera Missió i procurar establir-los de forma progressiva per avaluar l’activitat realitzada.

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova el programa d’acció social de la URV

• Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la participació de la URV en la Fundació Pública Castell del Vi en els termes següents:

 1. Autoritzar la incorporació de la Universitat Rovira i Virgili com a entitat fundadora a la Fundació Pública Castell del Vi, que té per objecte la creació i gestió del castell del vi, en la seva condició museogràfica, turística, de desenvolupament rural i de projecció de les denominacions d’origen de la comarca del Priorat (D.O. Montsant i D.O.Q. Priorat).
 2. Aportar la quantitat de 30.000 euros, com a màxim, al capital fundacional
 3. Facultar el Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la URV i representant de la Universitat en el Patronat de la Fundació, perquè en nom i representació de la URV pugui comparèixer davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a la incorporació de la URV a la Fundació Pública Castell

Internacional

• Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova la constitució de la Comissió d’internacionalització, que comporta la supressió de la Comissió Permanent de Captació Internacional, integrada per:
  - 3 vicerectors:
           - vicerectora de Postgrau i Relacions Internacionals
           - vicerector de Política Acadèmica i de la Recerca
           - vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries
  - 1 secretari executiu (Coordinadora de la Unitat d’Internacionalització)
  - El cap del Centre Internacional (I-Center)
  - 1 PDI per àmbit científic a proposta dels degans i directors de cada àmbit
  - 2 estudiants (1 de grau i 1 de postgrau)

• Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova ubicar la seu del Santander Group: European University Network a la URV
 

Comissions delegades

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Docència

Informes

Informe assumit pel Consell de Govern de 9 de juliol de 2009:

   • Informe de la FURV

   • Informe sobre el model de dimensionament de la plantilla de PDI
 

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova conferir el títol de doctor honoris causa, curs 2009-10, al Sr. Joaquim Maria Puyal i Ortiga

• Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual s’aprova designar els membres de les comissions delegades del Consell de Govern següents:

   Comissió de Docència
   Dra. M. Josepa Salvadó Rovira
   Comissió de Recursos Humans
   Dra. M. Josepa Salvadó Rovira
   Comissió de Recursos Econòmics i Materials
   Dra. Victòria Sánchez Rebull

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració
 

Convenis específics

Acord de 9 de juliol de 2009 pel qual es ratifiquen convenis específics


Tornar a la pàgina principal.