saltar al contingut principal
Cercar
URV

Acords


ANY 2024

PLE 2/2024, DE 8 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, una aportació econòmica de fins a 20.000 euros per al projecte Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero (CFIS), destinada al desenvolupament de l'activitat i l'oferta formativa durant l'exercici 2024.

- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV per a l'encàrrec de gestió de la Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses a la URV i aprovar l'aportació de l'any 2024, de 20.000 euros, a càrrec del romanent del Consell Social.

- Aprovar una aportació de 5.000 € per finançar les activitats del projecte Nexes de l'any 2024, amb càrrec al romanent del Consell Social.

- Aprovar una aportació econòmica de fins a 1.000 euros per finançar l'11è Mercat de Projectes Socials, amb càrrec al romanent del Consell Social.

- Aprovar la proposta de la Gerència de la URV sobre la sisena modificació del pressupost de l'exercici 2023 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 d'abril de 2024, el complement retributiu que ha de percebre la direcció de l'IPHES.

- Aprovar un complement retributiu al Dr. Lluís Francesc Marsal Garví per un import de 10.577,69€ bruts, que equival al complement que percep un vicerector, al qual s'aplicarà l'increment retributiu de l'any 2024 i les seves actualitzacions fins al 2027. Aquest acord queda condicionat a l'esmena de l'acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2024 que proposa aquest complement al Consell Social, en els termes informats pel rector.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans del 10 d'abril de 2024 per modificar places de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 25 d'abril de 2024 d'activació de places de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 25 d'abril de 2024 sobre els preus de l'oferta formativa dels títols propis de postgrau de la URV gestionats per la Fundació URV per al curs acadèmic 2024-25.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 d'abril de 2024, la desafectació de béns mobles de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 d'abril de 2024, la despesa pluriennal corresponent al lloguer de l'edifici del Seminari per impartir la docència de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 d'abril de 2024, la participació de la URV com a institució observadora reconeguda al Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de les Nacions Unides.

– Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 d'abril de 2024, la participació de la URV com a institució observadora reconeguda al Conveni marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic (CMNUCC).

PLE 1/2024, DE 29 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovar el Pla triennal d'actuacions del Consell Social per al període 2024-26.

- Aprovar la Memòria 2023 del Consell Social de la URV.

- Aprovar la proposta de la Gerència de la URV sobre la cinquena modificació del pressupost de l'exercici 2023 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 22 de febrer de 2024 de preus públics per serveis i activitats universitàries 2023.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 22 de febrer de 2024 sobre la primera modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2024, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 22 de febrer de 2024 sobre el canvi de destí dels recursos del programa Martina Castells.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 22 de febrer de 2024 sobre els preus de l'oferta formativa dels títols propis de postgrau de la URV gestionats per la Fundació URV per al curs acadèmic 2024-25.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 22 de febrer de 2024, la modificació del preu/crèdit, preu/hora de la formació permanent gestionada per la Fundació URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 22 de febrer de 2024, la desafectació de béns mobles de la URV (CRAI).

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 22 de febrer de 2024, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a conseqüència de l'estimació del recurs presentat, i s'esmenta al certificat tramès per la mateixa agència (Convocatòria 2023-resolució de recursos).

ANY 2023

PLE 6/2023, DE 15 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el Pressupost 2024 del Consell Social.

- Aprovar la proposta de la Gerència de la URV sobre la quarta modificació del pressupost de l'exercici 2023 per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023 de preus per prestació de serveis i venda de béns 2023.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans del 27 de novembre de 2023 per modificar places de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Emetre un informe favorable, d'acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat, sobre la programació de les titulacions oficials següents:

 • Doble grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (2024)
 • Màster em Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (URV) (2025)
 • Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica (2025)
 • Màster Erasmus Mundus Innovative Design of themed Entertainment and Attractions for Sustainability (2025)

- Emetre un informe favorable, d'acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat, sobre la desprogramació de les titulacions oficials següents:

 • Grau en Arquitectura (2010)
 • Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport  (2012)
 • Doble grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (2017)
 • Màster en Biomedical Data Science (2022)

- Aprovar les modificacions en l'assignació dels complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2023, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2024, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, la relació de llocs de treball del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la URV de l'any 2023 i la despesa que comporta, inclosa com a documentació annexa del projecte de Pressupost 2024 de la URV.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, el Pressupost 2024 de la URV i la documentació que s'hi annexa, condicionat a l'aprovació posterior de la despesa de capítol I a càrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, les tarifes del CSUC per a l'exercici 2024.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023 sobre els preus de l'oferta formativa dels títols propis de postgrau de la URV gestionats per la Fundació URV per al curs acadèmic 2024-25.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2024, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, la desafectació de béns mobles de la URV i adjudicar-los a l'ICIQ.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, l'adhesió del a URV al Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador, funcionari i contractat, que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i s'esmenta al certificat tramès per la mateixa agència. (Convocatòria 2022)

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador, funcionari i contractat, que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i s'esmenta al certificat tramès per la mateixa agència. (Convocatòria 2022)

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i s'esmenta a les llistes trameses per la mateixa agència. (Convocatòria 2022).

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a conseqüència de l'estimació del recurs presentat, i s'esmenta al certificat tramès per la mateixa agència. (Convocatòria 2022-resolució de recursos)

- Aprovar una aportació de 20.000 euros per a l'any 2024 per al projecte ICLEAT - Agrupació de formació estratègica en turisme.

- Aprovar una aportació econòmica de fins a 10.000 euros per finançar la convocatòria de l'any 2024 dels ajuts R2B - Valorització del coneixement, a càrrec del romanent del Consell Social.

- Aprovar una dotació econòmica de 1.000 euros per als Premis de Compromís Social Immaculada Sastre Miró (convocatòria 2023) per a treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2024 del Premi Consell Social URV a la qualitat docent.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2024 del Premi Joan Pedrerol Gallego a l'impacte social de la recerca, del Consell Social de la URV.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2024 dels Premis Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2024 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la URV.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2024 dels Ajuts Pont per a projectes educatius.

- Aprovar la convocatòria del curs 2023-24 dels Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

- Aprovar la convocatòria de les beques Consell Social URV del curs 2024-25.

- Aprovar la convocatòria de renovació de les beques Fundación Repsol-Consell Social de la URV per al curs 2024-25.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2023, DE 15 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2024 del Consell Social.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 13 de desembre de 2023, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre el projecte de Pressupost 2024 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a l'aprovació posterior de la despesa de capítol I a càrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya.

PLE 5/2023, DE 24 D’OCTUBRE
Sessió ordinària

- Establir en 300.000 euros (IVA exclòs) l'import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 154.5 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 19 d'octubre de 2023 per assignar el complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat (Ramón y Cajal) que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i s'esmenta a les llistes trameses per l'Agència mateixa  (convocatòria 2023).

- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans del 6 d'octubre de 2023 per modificar places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 19 d'octubre de 2023 sobre la quarta modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2023, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la proposta de Gerència sobre la tercera modificació del pressupost de l'exercici 2023 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 19 d'octubre de 2023 de preus per prestació de serveis i venda de béns 2023.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 19 d'octubre de 2023 sobre els preus de l'oferta formativa dels títols propis de postgrau de la URV gestionats per la Fundació URV per al curs acadèmic 2023-24.

– Aprovar la proposta del Consell de Govern del 19 d'octubre de 2023 per modificar les bases d'execució del Pressupost 2023 per autoritzar preus d'allotjaments d'imports superiors als autoritzats.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 19 de d'octubre de 2023, la desafectació de béns mobles de la URV.

- El Ple del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, a proposta del Consell de Govern del 19 d'octubre de 2023, una vegada informat de la possibilitat de participar en una societat mercantil, sota la forma de societat limitada, junt amb altres socis, acorda les actuacions següents:

 1. Derogar els acords presos pel Ple del Consell Social el 29 de juny de 2023 sobre la constitució de la societat mercantil sota la forma d'agrupació d'interès econòmic, denominada inicialment Agrupació per a la Descarbonització Industrial de Tarragona, AIE (ARDIT), i sobre la participació de la URV en la societat, mitjançant l'assumpció en l'acte de constitució de 3.000 participacions, representatives del 33,3% de la quota de participació, per un valor de 3.000,00 euros.  
 2. Aprovar la participació en la societat mercantil sota la forma jurídica de responsabilitat limitada denominada Aliança per a la Descarbonització de la Indústria de Tarragona, SL, mitjançant l'adquisició de 1.470 participacions, representatives del 24,5% de la quota de participació, per un valor de 1.470,00 euros.
 3. Adherir-se, complir i respectar toles les obligacions establertes en el contracte de socis

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 19 d'octubre de 2023 per desvincular la URV del Patronat de la Fundació PuntCAT.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 19 d'octubre de 2023 per participar en l'Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (APPORTT), AIE.

- Aprovar una participació econòmica de fins a un màxim de 10.000 euros per a la convocatòria del curs 2023-24 dels ajuts a futurs investigadors de la URV, a càrrec del romanent del Consell Social.

- Designar el Sr. Josep Sánchez Pagès membre del Consell de Govern de la URV en substitució del Sr. Joaquim Via Rovira.

- Designar la Dra. Carme Mas Morillas representant del Consell Social a la Comissió d'Ètica en substitució del Sr. Joaquim Via Rovira..

- Designar el Sr. Josep Sánchez Pagès representant del Consell Social al Patronat de la Fundació URV en substitució del Sr. Joaquim Via Rovira.

PLE 4/2023, DE 29 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2022 de la Fundació URV.

- Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 del Consell Social.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2022 de la URV i distribució del romanent genèric.

- Aprovar la primera modificació del pressupost de l'exercici 2023 del Consell Social per incorporació de romanent.

- Aprovar la proposta de Gerència sobre la primera modificació del pressupost de l'exercici 2023 de la URV per incorporació de romanent, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta de Gerència sobre la segona modificació del pressupost de l'exercici 2023 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta de la Comissió d'Economia i Infraestructures del 14 de juny de 2023 de preus per prestació de serveis i/o venda de béns 2023.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 per modificar les tarifes del Servei de Recursos Científics i Tècnics 2023.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 sobre els preus de l'oferta formativa dels títols propis de postgrau de la URV gestionats per la Fundació URV per al curs acadèmic 2023-24.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 sobre la tercera modificació de la programació de la contractació administrativa de la  Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2023, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Emetre un informe favorable sobre la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 pel que fa a la programació del nou màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i la desprogramació de la titulació anterior.

- El Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern reunit en sessió el 27 de juny de 2023, una vegada informat de la possibilitat de constituir junt amb altres socis una societat mercantil, inicialment sota la forma d'una agrupació d'interès econòmic, acorda les actuacions següents:

 1. Aprovar la constitució de la societat mercantil sota la forma d'agrupació d'interès econòmic denominada inicialment Agrupació per a la Descarbonització Industrial de Tarragona, AIE (ARDIT), que té per objecte social el desenvolupament conjunt de solucions per a l'escalat preindustrial i la gestió d'infraestructures per reduir les emissions, la captura o l'emmagatzematge d'emissions de CO2 en processos industrials de la química i altres sectors industrials que permeti avançar en la descarbonització.
 2. Aprovar la participació de la URV en la societat, mitjançant l'assumpció en l'acte de constitució de 3.000 participacions, representatives del 33,3% de la quota de participació, pel seu valor de 3.000,00 euros.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 per assignar el complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i s'esmenta a les llistes trameses per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2023).

- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans del 14 de juny de 2023 per modificar places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 per activar places de personal d'administració i serveis.

- Designar el Sr. Josep Sánchez Pagès com a representant del Consell Social a la Comissió de Qualitat Institucional, que és estatutària, en substitució del senyor Josep Antoni Belmonte Marín.

- Aprovació de la correcció d'errors materials detectats a la convocatòria 2023 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, d'acord amb el document presentat.
 

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2023, DE 29 DE JUNY
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 dels comptes anuals auditats de l'exercici 2022 de la Fundació URV.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2023 dels comptes anuals auditats de l'exercici 2022 de la URV i distribució del romanent genèric.
 

PLE 3/2023, DE 12 DE JUNY
Sessió extraordinària

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 8 de juny de 2023 per modificar l'acord de preus de la taxa per a la inscripció a les convocatòries de selecció de personal de la URV.

PLE 2/2023, DE 3 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovar l'acord següent:

 1. Conegut l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 13 de juliol de 1999, pel qual es determinen els imports màxims de les retribucions o indemnitzacions que han de percebre els presidents o presidentes i els membres dels consells socials de les universitats públiques catalanes.
 2. Vist que el límit establert pel president o presidenta en concepte d'indemnització és de 36.060,73 euros anuals.
 3. Atès que l'actual president del Consell Social de la URV renuncia a percebre aquest import i proposa que la seva indemnització per tots els conceptes de la seva dedicació, inclosos desplaçaments, assistències a reunions externes i actes de representació sigui de 14.900 euros bruts anuals.
 4. Atès que l'activitat del Consell Social no és constant, perquè hi ha períodes de més o menor activitat, la indemnització esmentada la percebrà de la manera següent: 6.500 euros bruts al primer quadrimestre, 3.000 euros bruts al segon quadrimestre i 5.400 euros bruts al tercer quadrimestre.
 5. Així mateix, el president renuncia a percebre les assignacions previstes a l'article 32.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la URV per assistència a reunions i altres activitats.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'abril de 2023 per assignar una part dels recursos pendents d'aplicar del Pressupost 2022.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'abril de 2023 sobre la segona modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2023, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Ratificar la proposta del Consell de Govern del 27 d'abril de 2023 sobre el contracte de lloguer entre la URV i Exclusivas Andosana, SL, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la cinquena modificació del pressupost 2022 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar els preus que s'han d'aplicar a l'oferta formativa dels títols propis de postgrau de la URV gestionats per la Fundació URV per al curs acadèmic 2023-24, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 27 d'abril de 2023.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans del 14 d'abril de 2023 per modificar places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'abril de 2023 sobre laparticipació de la URV com a soci de l'AESEMI (Asociación Española de la Industria de Semiconductores)

- Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, una aportació econòmica de fins a 30.000 euros, per al projecte "Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero" (CFIS), destinada al desenvolupament de l'activitat i l'oferta formativa durant l'exercici 2023; i incorporar la quantitat no executada de l'aportació de l'exercici 2022.

- Aprovar una aportació econòmica de 30.000 euros a la Càtedra URV‐Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses amb càrrec al romanent del Consell Social. Aquesta aportació correspon a la anualitat del conveni signat amb la Fundació URV per a la gestió de la Càtedra, i finançarà les activitats de l'exercici 2023.

- Aprovar una aportació econòmica de fins a 1.500 euros per finançar el 10è Mercat de Projectes Socials amb càrrec al romanent del Consell Social.

- Aprovar una aportació econòmica de fins a 10.000 euros per finançar la convocatòria de l'any 2023 dels ajuts R2B amb càrrec al romanent del Consell Social.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar les activitats del projecte Nexes de l'any 2023 amb càrrec al romanent del Consell Social.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'abril de 2023 sobre la modificació de la normativa de reconeixement al personal docent i investigador per la dedicació a càrrecs i responsabilitats.

PLE 1/2023, D’1 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Atès el que disposa l'article 18 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), i d'acord amb l'article 9 de la Llei 40/2015 i l'article 6 de la Llei 26/2010, el Ple del Consell Social acorda:

 1. Revocar l'acord de delegació de competències de data 7 de novembre de 2018 i assumir novament totes les competències delegades en la Comissió Econòmica.
 2. Delegar en la Comissió Econòmica les funcions següents: funcions informatives o assessores de les funcions previstes als articles: 89 c) i 89 e) de la Llei d'universitats de Catalunya i la prevista a l'article 31 del Reglament del Consell Social pel que fa al pressupost del Consell Social.
 3. El Ple del Consell Social assumeix les funcions assignades per normativa interna de la Universitat a la Comissió Econòmica del Consell Social.

- Aprovar la Memòria 2022 del Consell Social de la URV.

- Acceptar la sol·licitud de canvi de centre coordinador i de professorat coordinador de l'Ajut Pont atorgat al projecte educatiu "Art Escola-Escoles Terra Alta". El nou centre coordinador passa a ser l'Escola Puig Cavaller de Gandesa i les coordinadores, les senyores Gemma Ubalde Julià i Mireia Gironès Vilàs.

- Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, el finançament dels tres primers premis del Premi Gerard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre, convocatòria 2023.
 

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2023, D’1 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV en l'spin-off NanoChronia SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 23 de febrer de 2023, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 23 de febrer de 2023 de primera modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2023, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans del 10 de febrer de 2023 per modificar places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la quarta modificació del pressupost 2022 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 23 de febrer de 2023 sobre preus de serveis i venda de béns.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 23 de febrer de 2023, els preus que s'han d'aplicar a l'oferta formativa dels títols propis de postgrau de la URV gestionats per la Fundació URV per al curs acadèmic 2023-24.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 23 de febrer de 2023, la modificació del preu/crèdit, preu/hora de la formació permanent gestionada per la Fundació URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 23 de febrer de 2023, la desafectació de béns mobles de la URV.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2023, DE 22 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la creació de l'empresa NanoChronia SL com a Spin off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora de gestió de la Fundació URV el 17 de febrer de 2023, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV del 23 de febrer de 2023.

ANY 2022

PLE 7/2022, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el Pressupost 2023 del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, el projecte de Pressupost 2023 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a l'aprovació posterior de la despesa de capítol I a càrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Emetre un informe favorable sobre el canvi de denominació de l'Institut de Ciències de l'Educació per Institut de Ciències de l'Educació Ángel-Pío González Soto, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 20 de desembre de 2022.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2023 del Premi Consell Social URV a la qualitat docent.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2023 del Premi Joan Pedrerol Gallego a l'impacte social de la recerca, del Consell Social de la URV.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2023 dels Premis Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2023 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2023 dels Ajuts Pont per a projectes educatius.

- Aprovar la convocatòria del curs 2022-23 dels Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores d'estudiants de la URV.

- Aprovar la convocatòria de les beques Consell Social URV del curs 2023-24.

- Aprovar la convocatòria de renovació de les beques Fundación Repsol-Consell Social de la URV per al curs 2023-24.

- Aprovar la proposta de l'Institut de Ciències de l'Educació sobre la destinació dels romanents de les darreres convocatòries dels Ajuts Pont per a projectes educatius.

- Emetre un informe favorable, d'acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat, sobre la programació de les titulacions oficials següents:

 • Grau en Educació Infantil (2024)
 • Grau en Educació Primària (2024)
 • Grau en Periodisme (2024)
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques (2024)
 • Grau en Comunicació i Cultura Audiovisuals (2024)
 • Grau en Estudis d'Arquitectura (2024)
 • Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (2024)
 • Grau en Estudis d'Igualtat de Gènere (2024)
 • Màster en Advocacia i Procura (2023)
 • Master's Degree in Health Data Science (2024)
 • Màster en Enginyeria de Semiconductors i Disseny Microelectrònic (2024)
 • Màster en Àmbit de la Química Sanitària (2024)
 • Màster en Treball Social Sanitari (2024)
 • Màster en Administració d'Empreses (2024)

- Emetre un informe favorable, d'acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat, sobre la desprogramació de les titulacions oficials següents:

 • Grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)
 • Màster en Advocacia (2013)

- Aprovar una dotació econòmica de 2.500 euros per participar en els XVI Premis Federico Mayor Zaragoza, a càrrec de romanents i per a la convocatòria de l'any 2023.

- Aprovar una dotació econòmica de 1.500 euros per als Premis de Compromís Social Immaculada Sastre Miró per a treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals, a càrrec de romanents i per a la convocatòria de l'any 2022

- Aprovar la designació del Sr. Josep Poblet Tous com a membre del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovar la renovació de la designació del Sr. Joan Enric Carreres Blanch com a representant del Consell Social al Patronat de la Fundació URV.

- Aprovar la designació del Sr. Fèlix Boronat Piqué com a representant del Consell Social al Patronat de la Fundació URV.

- Designar el Sr. Joan Enric Carreres Blanch com a membre de la Comissió de Creació d'Empreses d'Origen Universitari i cessar el Joaquim Via Rovira, que substituïa el Sr. Carreres durant el temps que va ocupar el càrrec de president en funcions del Consell Social.

- Designar el Sr. Joan Enric Carreres Blanch com a representant del Consell Social a la Comissió d'Acció Social i Solidària. 

- Designar la Sra. Noemí Llauradó Sans com a representant del Consell Social a la Comissió de Política Ambiental.

- Designar el Sr. Joan Llort Vallès com a representant del Consell Social a la Comissió de Política Lingüística.

- Designar la Sra. Berta Cabré Prim com a representant del Consell Social a la Comissió d'Igualtat de Gènere.

- Designar el Sr. Josep Antoni Belmonte Marín com a representant del Consell Social a la Comissió de Qualitat Institucional.

- Designar el Sr. Joaquim Via Rovira com a representant del Consell Social a la Comissió d'Ètica.

- Delegar en el Sr. Fèlix Boronat Piqué la representació del president del Consell Social a la Comissió per a l'Elaboració del Pla Estratègic de Docència.

- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV per a l'encàrrec de gestió de la Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses a la URV i dotar-lo amb 30.000 euros, a càrrec del romanent del Consell Social, per cobrir les condicions establertes al conveni.

COMISSIÓ ECONÒMICA 7/2022, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat al cessament, liquidació i dissolució de l'empresa Litigest Consultores SL, spin off de la URV, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022 de quarta modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2022, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2023, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar les modificacions en l'assignació dels complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2022, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador, funcionari i contractat, que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i s'esmenta al certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2021)

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador, funcionari i contractat, que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i s'esmenta al certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2021)

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i s'esmenta a les llistes trameses per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2022).

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a conseqüència de l'estimació del recurs presentat, i s'esmenta al certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2022-resolució de recursos)

- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans del 12 de desembre de 2022 per modificar places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2023 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2023, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2022, inclosa com a documentació annexa del projecte de Pressupost 2023 de la URV.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre el projecte de Pressupost 2023 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a l'aprovació posterior de la despesa de capítol I a càrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, les tarifes del CSUC per a l'exercici 2023.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 20 de desembre de 2022, la desafectació de béns mobles de la URV.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2022, 19 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat al cessament, liquidació i dissolució de l'empresa Litigest Consultores SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora de gestió de la Fundació URV el 14 de desembre de 2022, i condicionada a l'acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació del Consell de Govern de la URV del 20 de desembre de 2022.

PLE 6/2022, DE 8 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021 de Pla d'integritat institucional i mesures antifrau de la Universitat Rovira i Virgili en l'àmbit de la contractació pública i de les subvencions.

- Aprovar la renovació de la designació de la Sra. Berta Cabré Prim i dels Srs. Joaquim Via Rovira i Robert Vendrell Aubach com a representants del Consell Social al Patronat de la Fundació URV.

- Aprovar la Memòria 2021 del Consell Social de la URV.

- Aprovar una participació econòmica de fins a un màxim de 10.000 euros per a la convocatòria del curs 2022-23 dels ajuts a futurs investigadors de la URV, a càrrec del romanent del Consell Social.

- Aprovar la proposta del jurat dels Premis Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat per incrementar excepcionalment la dotació econòmica de la convocatòria de l'any 2022 en 2.600 euros, amb càrrec al romanent del Consell Social, per cobrir dos ex aequo atorgats amb el mateix premi que la resta de guardonats.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'octubre de 2022 per dissoldre el Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i Oci de les comarques de Tarragona.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'octubre de 2022 d'adhesió a l'Associació Observatori de les Relacions Unió Europea-Amèrica Llatina.

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2022, DE 8 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'octubre de 2022 per modificar el dret de superfície a favor de REDESSA i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'octubre de 2022 de tercera modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2022, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la tercera modificació del pressupost 2022 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'octubre de 2022 de preus de serveis i venda de béns.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'octubre de 2022 d'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es detalla al document tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2022)

- Aprovar la proposta de la Comissió de Recursos Humans del 14 d'octubre de 2022 per modificar places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar l'acord definitiu del requeriment de l'anglès (segons comissió d'estudi de requeriment de l'anglès).

PLE 5/2022, DE 28 D’OCTUBRE
Sessió extraordinària

- Ratificar l’acord de la Comissió Econòmica del 28 d’octubre de 2022 sobre la despesa pluriennal per contractar els subministraments energètics pel període 2023-26.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2022, DE 28 D’OCTUBRE
Sessió extraordinària

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 27 d'octubre de 2022 de despesa pluriennal per contractar els subministraments energètics pel període 2023-26.

PLE 4/2022, DE 21 DE JULIOL
Sessió ordinària

Sense acords.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2022, DE 21 DE JULIOL
Sessió ordinària

- S'esmenen els acords 24, 25 i 26 de la sessió ordinària 07/2021 de la Comissió Econòmica de 22 de desembre de 2021 en el sentit següent:

On diu:

 • Acord 24 Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2022, les tarifes del CSUC per a l'exercici 2022.
 • Acord 25 Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2022, la modificació de preus presentada.
 • Acord 26 Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2022, la desafectació de béns mobles de la URV.

Hi ha de dir:

 • Acord 24 Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, les tarifes del CSUC per a l'exercici 2022.
 • Acord 25 Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, la modificació de preus presentada.
 • Acord 26 Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, la desafectació de béns mobles de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 19 de juliol de 2022, la segona modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2022, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la segona modificació del pressupost 2022 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 19 de juliol de 2022, la desafectació de béns mobles de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 19 de juliol de 2022, els preus de prestació de serveis i entrega de béns 2022.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 19 de juliol de 2022 sobre els criteris d'aplicació del decret de preus per al curs 2022-23 a la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans del 8 de juliol de 2022, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

PLE 3/2022, DE 28 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovar el nomenament de la Sra. Elisenda Capella Roca com a gerenta de la Universitat Rovira i Virgili, i de les condicions del seu contracte, d'acord amb la proposta del rector.

- Designar el senyor Fèlix Boronat com a representant del Consell Social al Patronat de la Fundació URV durant el temps que el Sr. Carreres es mantingui en el càrrec de president en funcions.

- Aprovar la liquidació del pressupost 2021 del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2022, els comptes anuals auditats de l'exercici 2021 de la URV i la distribució del romanent genèric.

- Aprovar la primera modificació del pressupost 2022 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovar la primera modificació del pressupost 2022 de la URV, per incorporació de romanent, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Patronat de la Fundació URV del 24 de maig de 2022, els comptes anuals auditats de l'exercici 2021 de la Fundació URV.

- Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, una aportació de 30.000 euros a la Càtedra URV‐Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses. Aquesta aportació correspon a la tercera anualitat del conveni i finançarà les activitats de l'exercici 2022.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2022, DE 28 DE JUNY
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell, d'acord amb la proposta del Patronat de la Fundació URV del 24 de maig de 2022, sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2021 de la Fundació URV.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del pressupost 2021 del Consell Social.

- Aprovar la quarta modificació del pressupost 2021 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2022, els preus per prestació de serveis i entrega de béns 2021.

- Informar favorablement el Ple del Consell, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 27 de juny de 2022, sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2021 de la URV i sobre la distribució del romanent genèric.

- Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la primera modificació del pressupost 2022 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del pressupost 2022 de la URV, per incorporació de romanent, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 de juny de 2022, l'assignació de complements per dedicació de càrrecs acadèmics i responsabilitats.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 de juny de 2022, la creació de places de personal d'administració i serveis per a la nova seu de l'Alt Penedès (Vilafranca).

PLE 2/2022, DE 5 DE MAIG
Sessió ordinària

- Modificar la denominació del Premi Consell Social a l'impacte social de la recerca, que passarà a denominar-se Premi Joan Pedrerol Gallego a l'impacte social de la recerca .

- Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, una aportació de fins a 10.000 € per finançar les activitats del projecte Nexes de l'any 2022.

- Emetre un informe favorable sobre la disposició transitòria divuitena (18a) del Conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les universitats públiques catalanes, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 21 d'abril de 2022.

- Emetre un informe favorable sobre els criteris per implementar el RDL 32/2021, de reforma laboral, pel que fa a la contractació de personal vinculada a fons específics i finalistes, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 21 d'abril de 2022, excepte en tot allò que no contradigui la disposició transitòria 18a i la resta del Conveni col·lectiu.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2022, DE 5 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 d'abril de 2022, la primera modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2022, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, del 5 d'abril de 2022, i del Consell de Govern del 21 d'abril de 2022, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 d'abril de 2022, l'activació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 21 d'abril de 2022, el preu que s'ha d'aplicar al títol propi diploma de postgrau en Psicologia Jurídica i Forense, de l'oferta formativa dels títols propis de postgrau de la URV gestionat per la Fundació URV, per al curs acadèmic 2022-23.

PLE 1/2022, DE 3 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, una dotació d'un màxim de 10.000 euros per a la convocatòria dels ajuts al transport públic per a estudiants amb dificultats econòmiques del curs 2021-22.

- Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, una dotació de 32.500 euros per finançar el conveni de col·laboració entre l'AQU i la URV per a la realització de l'estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2023.

- Aprovar la modificació de la convocatòria dels Premis Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat de l'exercici 2022.

- Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, el finançament dels tres primers premis del Premi Gerard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre, convocatòria 2022.

- Aprovar una aportació de 30.000 euros, amb càrrec al romanent del Consell Social, per al projecte "Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero" (CFIS), destinada al desenvolupament de l'activitat i l'oferta formativa durant l'exercici 2022; i incorporar la quantitat no executada de l'aportació de l'exercici 2021.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 24 de febrer de modificació del Pressupost 2021 per a l'assignació de majors ingressos.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 24 de febrer de 2022, la programació de les noves titulacions oficials per als cursos 2022-23 i 2023-24 següents:

 • Doble Grau en Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans (2022)
 • Grau en Estudis de Gènere i Polítiques d'Igualtat (2023)
 • Màster Universitari en Química Sanitària (2023)
 • Màster Universitari en Creació i Administració d'Empreses en un Entorn Globalitzat (2023)

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 24 de febrer de 2022, la desprogramació de les titulacions oficials següents:

 • Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)
 • Grau en relacions Laborals i Ocupació (2009)
 • Doble Grau en Enginyeria Química i en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2019)
 • Doble Grau en Dret i Relacions Laborals i Ocupació (2014)

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 24 de febrer de 2022, l'increment de places de nou accés del Grau en Infermeria.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2022, DE 3 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2021 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència.

- Emetre un informe favorable al Ple sobre la proposta del Consell de Govern del 24 de febrer de modificació del Pressupost 2021 per a l'assignació de majors ingressos.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 24 de febrer de 2022, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i s'inclou al fitxer tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (convocatòria 2021).

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 24 de febrer de 2022, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador (PDI), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, del 14 de febrer de 2022 i del Consell de Govern del 24 de febrer de 2022, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb les propostes del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021 i del 24 de febrer de 2022, l'activació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 24 de febrer de 2022, els preus que s'han d'aplicar a l'oferta formativa dels títols propis de postgrau de la URV gestionats per la Fundació URV per al curs acadèmic 2022-23.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 24 de febrer de 2022, la modificació del preu/crèdit, preu/hora de la formació permanent gestionada per la Fundació URV.

- Aprovar que en el cas del centre ESIC (Business&Marketing School) el percentatge del preu de la taxa de suport a l'aprenentatge en compensació dels serveis oferts per la URV als estudiants d'aquest centre s'aboni de forma progressiva de la manera següent: un 80% al curs 2021-22, un 90% al curs 2022-23 i el 100% a partir del curs 2023-24 i successius.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 24 de febrer de 2022, l'acceptació de l'ús dels béns immobles oferts per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per establir una nova seu per al grau en Infermeria a l'Alt Penedès, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

ANY 2021

PLE 6/2021, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar, a proposta de la rectora, el nomenament de la Sra. Sílvia Montserrat Sancho Roca com a gerent en funcions de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 28 d'octubre de 2021, la modificació de l'informe previ favorable per a la creació de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica - IU-RESCAT.

- Informar favorablement sobre el canvi de denominació de l'Escola de Postgrau i Doctorat per Escola de Doctorat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'abril de 2021.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, la desprogramació del doble grau ADE + GTDAWIM pel curs 2022-23.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 28 d'octubre de 2021 per formalitzar la dotació aprovada per a les obres de rehabilitació de la FCEP.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 28 d'octubre de 2021 per modificar els Estatuts de l'ACUP.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 28 d'octubre de 2021 sobre la participació de la URV en la Conferència Espanyola de Deganes y Degans d'Economia i Empresa.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2021 de la URV.

- Aprovar el Pressupost 2022 del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, el projecte de Pressupost 2022 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a l'aprovació posterior de la despesa de Capítol I per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Designar Joan Enric Carreres Blanch membre del Consell de Govern de la URV.

- Designar Joaquim Via Rovira membre de la Comissió de Creació d'Empreses d'Origen Universitari.

- Aprovar la memòria 2020 del Consell Social de la URV.

- Aprovar una dotació d'un màxim de 30.000 euros per a la convocatòria del curs 2021-22 dels ajuts extraordinaris de matrícula per a estudiants amb dificultats econòmiques; part d'aquesta dotació es cobrirà amb la part no disposada de la dotació aprovada per al curs 2020-21 i s'incrementarà fins al màxim previst amb càrrec al romanent del Consell Social.

- Aprovar un increment de 4.000 euros, amb càrrec al romanent del Consell Social, per dotar els dos ex-aequo en l'àmbit de ciències de la salut i de la vida, modalitat ex-ante, amb el mateix import que la resta de guanyadors del Premi a l'Impacte Social de la Recerca, convocatòria del 2021.

- Vist l'informe tramès pel president del Jurat dels Ajuts Pont per a projectes educatius, el Ple del Consell Social acorda:

 1. Admetre la reclamació presentada per l'Escola Arquitecte Jujol i donar resposta a les dades que sol·licita.
 2. Notificar aquest acord a l'Escola Arquitecte Jujol, juntament amb l'informe del president del Jurat dels Ajuts Pont per a projectes educatius, convocatòria del 2021.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2022 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2022 del Premi Consell Social URV a l'Impacte Social de la Recerca.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2022 dels premis del Consell Social a treballs de recerca de batxillerat.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2022 del Premi Xavier López Vilar a la Qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS de la URV.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2022 dels Ajuts Pont a projectes educatius.

- Aprovar la convocatòria del curs 2021-22 dels Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores d'estudiants de la URV.

- Aprovar la convocatòria de les beques Consell Social URV del curs 2022-23.

- Aprovar la convocatòria de renovació de les beques Fundación Repsol-Consell Social de la URV per al curs 2022-23.

- Aprovar una aportació de 20.000 euros als ajuts R2B per a la convocatòria de l'any 2022, a càrrec de romanents del Consell Social.

- Aprovar una participació econòmica de 10.000 euros en els ajuts a futurs investigadors de la URV, convocatòria 2021-22.

- Aprovar una ampliació puntual de 1.663,75 euros en la quota anual de participació en l'ACUP, per atendre els costos derivats del Conveni Específic entre l'ACUP i UB.

COMISSIÓ ECONÒMICA 7/2021, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l'Spin off EoxSense SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l'Spin off Succipro SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 28 d'octubre de 2021, la quarta modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2021, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Corregir l'errada tipogràfica següent en la programació de la contractació administrativa del 2021 aprovada el 22 de desembre de 2020: on diu "Servei de l'auditoria econòmica dels comptes anuals de la Universitat Rovira i Virgili i de la Fundació URV i elaboració dels comptes agregats de la URV per als exercicis 2020 i 2021", ha de dir "Servei de l'auditoria econòmica dels comptes anuals de la Universitat Rovira i Virgili i de la Fundació URV i elaboració dels comptes agregats de la URV per als exercicis 2021 i 2022".

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, la programació de contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2022, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar les modificacions en l'assignació dels complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2021, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d'octubre de 2021, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca i de transferència del coneixement i innovació al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a les llistes trameses per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria extraordinària 2020)

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d'octubre de 2021, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a les llistes trameses per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2021).

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador, funcionari i contractat, que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2020)

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador, funcionari i contractat, que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2020)

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat, que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a conseqüència de l'estimació del recurs d'alçada presentat, i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Convocatòria 2021-resolució de recursos)

- Autoritzar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, la modificació de plantilla per a la creació de places de Titular d'Universitat.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, la transformació d'una plaça de titular d'escola universitària en titular d'universitat.

- Aprovar, d'acord amb la proposta de la Comissió delegada de Recursos Humans del 21 d'octubre de 2021, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta de la Comissió delegada de Recursos Humans del 3 de desembre de 2021, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, les mesures adreçades al col·lectiu del personal d'administració i serveis, derivades de la distribució del fons addicional 2019 i 2020 de la URV.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2021 de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2022 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2022, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2021, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2022 de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2021, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2022 de la URV.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2021, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre el projecte de Pressupost 2022 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a l'aprovació posterior de la despesa de Capítol I per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2022, les tarifes del CSUC per a l'exercici 2022.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2022, la modificació de preus presentada.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 21 de desembre de 2022, la desafectació de béns mobles de la URV.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 3/2021, 17 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la creació de l'empresa EoxSense SL com a Spin off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de desembre de 2021, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV del 21 de desembre de 2021.

- Donar conformitat a la creació de l'empresa Succipro SL com a Spin off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de desembre de 2021, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV del 21 de desembre de 2021.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a Start up de la URV a l'empresa Barrioh Servicios Digitales SL, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de desembre de 2021, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV del 21 de desembre de 2021.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a Start up de la URV a l'empresa NEEDCARHELP SL, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de desembre de 2021, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV del 21 de desembre de 2021.

- Donar conformitat a la proposta de canvi de nom i de forma jurídica de l'Start Up reconeguda per la URV Educational Trainers SCP per Sabana SL, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de desembre de 2021, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat de la proposta presentada i a la posterior ratificació i aprovació de la proposta pel Consell de Govern de la URV del 21 de desembre de 2021.

PLE 5/2021, DE 19 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Patronat de la Fundació URV del 4 de juny de 2021, els comptes anuals auditats de l'exercici 2020 de la Fundació URV.

- Informar favorablement sobre la creació de l'Institut de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica - IU-RESCAT, d'acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat de Recerca i Planificació Científica.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, la participació de la URV en la Conferencia Espanyola de Deganes i Degans de Turisme.

- Aprovar, amb càrrec al romanent del Consell Social, una aportació de 30.000 euros a la Càtedra URV‐Empresa sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses. Aquesta aportació correspon a la segona anualitat del conveni i finançarà les activitats de l'exercici 2021.

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2021, DE 19 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell, d'acord amb la proposta del Patronat de la Fundació URV del 4 de juny de 2021, sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2020 de la Fundació URV.

- Aprovar la segona modificació del Pressupost 2021 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 20 de setembre de 2021, la modificació de les tarifes d'Esports URV.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 21 de juny de 2021, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador (PDI), sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta de la Comissió delegada de Recursos Humans del 14 de juliol de 2021, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2021, DE 7 A 10 DE SETEMBRE
Sessió extraordinària I URGENT

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, l'establiment de preus dels serveis opcionals i l'abonament de taxes per part dels centres adscrits.

PLE 4/2021, DE 27 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2020 del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, la memòria econòmica (comptes anuals auditats) de l'exercici 2020 de la URV, que inclou:

 • Liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual
 • Romanent genèric i distribució

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2021 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2021 de la URV, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2021 de la URV.

- Aprovar el canvi de destinació de la dotació per ajuts a manutenció i habitatge (acord del Ple del Consell Social de 29 de juliol de 2020), els imports que queden disponibles d'aquesta dotació es destinaran a ajuts de matrícula per a estudiants amb dificultats econòmiques.

- Aprovar una dotació de 3.655,87 euros a càrrec del romanent del Consell Social per a la catalogació del fons singular del llegat de Joan Martí Castell al CRAI de la URV.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2021, DE 27 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2020 del Consell Social.

- Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2020 de la URV per majors/menors ingressos i els preus 2020, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, sobre la memòria econòmica (comptes anuals auditats) de l'exercici 2020 de la URV, que inclou:

 • Liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual
 • Romanent genèric i distribució

- Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la primera modificació del Pressupost 2021 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2021 de la URV, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2021 de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, la tercera modificació de la programació de la contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2021, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, la modificació del preu del carnet ISIC-ITIC.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 26 de juliol de 2021, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona al document tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PLE 3/2021, DE 28 DE JUNY
Sessió extraordinària I URGENT

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 21 de juny de 2021 del destí dels ingressos derivats de la generació de crèdit per majors ingressos de matrícula del curs 2020-21.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2021, DE 28 DE JUNY
Sessió extraordinària I URGENT

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 21 de juny de 2021 sobre els criteris per aplicar el decret de preus per al curs 2021-22 a la Universitat Rovira i Virgili, condicionada al redactat final del Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022, pendent de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 21 de juny de 2021, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la proposta de destí dels ingressos derivats de la generació de crèdit per majors ingressos de matrícula del curs 2020-21.

PLE 2/2021, DE 6 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovar una dotació econòmica de 1.500 euros en els Premis Immaculada Sastre Miró per a treballs de Fi de Grau, Treballs Fi de Màster i Tesis Doctoral, a càrrec de romanents i per a la convocatòria any 2021.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern del 28 d'abril de 2021 de canvi de destí de romanent, presentat.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, la participació de la URV en la Xarxa d'universitats per la infància i l'adolescència.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, la programació de noves titulacions per al curs 2022-23.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2021, DE 6 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, la segona modificació de la programació de contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2021, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la proposta de canvi de destí de romanents.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, la transformació d'una plaça de titular d'escola universitària en titular d'universitat, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, l'assignació del complement addicional per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona al document tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, el redimensionament de places de tècnics i tècniques de suport a la qualitat docent dels centres de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta de la Comissió delegada de Recursos Humans del 19 d'abril de 2021, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, els preus a aplicar a l'oferta de títols propis de postgrau de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2021-22.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, les tarifes de la Unitat Mixta de Ciències Òmiques.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'abril de 2021, els preus de les assignatures del mínor en Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament Sostenible.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2021, 26 I 27 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV a l'empresa Viagedia SL, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 15 d'abril de 2021, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV del 28 d'abril de 2021.

PLE 1/2021, DE 24 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar la convocatòria de les beques Consell Social URV del curs 2021-22.

- Aprovar la convocatòria de renovació de les beques Fundación Repsol-Consell Social de la URV per al curs 2021-22.

- Aprovar el finançament dels tres primers premis del premi Gerard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre, de la convocatòria 2021.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar les activitats del projecte Nexes de l'any 2021.

- Aprovar una aportació de 30.000 € en el projecte "Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero" (CFIS), destinada al desenvolupament de l'activitat i l'oferta formativa durant l'exercici 2021.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, la modificació de les bases d'execució del Pressupost 2021 de la URV.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, la programació de les noves titulacions oficials per al curs 2022-23.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, la participació de la URV a l'Associació Tecnio.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2021, DE 24 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Donar conformitat al cessament, liquidació i dissolució de l'empresa Integrated Microsystems for Quality of Life SL (iMicroQ), d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l'spin off Àlquia SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l'spin off DEEPSEA NUMERICAL SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2021 de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 25 de febrer de 2021 els preus a aplicar a l'oferta de títols propis de postgrau de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2021-22.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència, la bonificació de les tarifes dels aparcaments de la Facultat de Química i Enologia, Campus Sescelades i l'edifici N5.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, l'expedient de contractació pluriennal "servei d'avaluació externa de titulacions universitàries oficials de l'àmbit de l'enginyeria i l'enginyeria informàtica per a l'obtenció/renovació de segells internacionals de qualitat EUR-ACE® i Euro-Inf de la URV", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, l'expedient de contractació pluriennal "servei de seqüenciació i producció d'un compost probiòtic per al Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental de la URV", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, la transformació d'una plaça de titular d'escola universitària en titular d'universitat, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, la retribució dels responsables d'ensenyament de doble grau i coordinadors/es de màsters.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 25 de febrer de 2021, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, d'acord amb la proposta de la Comissió delegada de Recursos Humans del 15 de febrer de 2021, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2021, 24 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolució de l'empresa Integrated Microsystems for Quality of Life SL (iMicroQ), spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 17 de febrer de 2021, i condicionada a l'acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV del 25 de febrer de 2021.

- Donar conformitat a la creació de l'empresa Àlquia SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 17 de febrer de 2021, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV del 25 de febrer de 2021.

- Donar conformitat a la compra de participacions de l'empresa DEEPSEA NUMERICAL SL, que actualment sustenta el Sr. Joaquim Roca i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat que esdevindrà spin-off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 19 de febrer de 2021, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV del 25 de febrer de 2021.

ANY 2020

PLE 5/2020, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2019 del Consell Social

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Patronat de la Fundació URV del 19 de maig de 2020, els comptes anuals auditats de l'exercici 2019 de la Fundació URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, la memòria econòmica (comptes anuals auditats) de l'exercici 2019 de la URV, que inclou:

 • Liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual.
 • Destí del romanent afectat internament.
 • Romanent genèric i distribució.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2020 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2020 de la URV (incorporació de romanents), d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2020 de la URV.

- Aprovar el pressupost 2021 del Consell Social

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, el projecte de Pressupost 2021 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a l'aprovació posterior de la despesa de Capítol I per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, la modificació de la normativa de cànons de la URV

- Aprovar, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, la programació del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Màrqueting (URV-ESIC)

- Aprovar la desvinculació de la URV de l'Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (APPORT)

- Aprovar, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, la participació de la URV en la fundació I2CAT.

- Aprovar la convocatòria del curs 2020-21 dels Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores d'estudiants de la URV

- Aprovar una aportació de 10.000 euros als ajuts R2B de la convocatòria de l'any 2021, a càrrec de romanents

- Aprovar una aportació de 30.000 euros a la Càtedra URV‐Empresa sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses. Aquesta aportació correspon a la primera anualitat del conveni i finançarà les activitats de l'exercici 2020.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2020, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2019 del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell, d'acord amb la proposta del Patronat de la Fundació URV del 19 de maig de 2020, sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2019 de la Fundació URV.

- Informar favorablement el Ple del Consell, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, sobre la memòria econòmica (comptes anuals auditats) de l'exercici 2019 de la URV, que inclou:

 • Liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual
 • Destí del romanent afectat internament
 • Romanent genèric i distribució

- Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la primera modificació del Pressupost 2020 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovar la segona modificació del Pressupost 2020 de la URV per majors/menors ingressos i els preus d'inscripció a cursos, congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la tercera modificació del Pressupost 2020 de la URV (incorporació de romanents), d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2020 de la URV.

- Modificar l'assignació dels complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2020 d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador, funcionari i contractat, que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador, funcionari i contractat, que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de transferència del coneixement al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a les llistes trameses per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, d'acord amb la proposta de la Comissió delegada de Recursos Humans del 3 de desembre de 2020, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2021 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2021, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2020, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2021 de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2020, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2021 de la URV.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre el projecte de Pressupost 2021 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a l'aprovació posterior de la despesa de Capítol I per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, les tarifes del CSUC per a l'exercici 2021.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, la modificació del preu/crèdit, preu/hora i retribucions dels cursos de formació permanent - curs 2020-2021.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2020, la programació de contractació administrativa de la Universitat Rovira i Virgili per a l'exercici 2021, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

PLE 4/2020, DE 5 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d'octubre de 2020, la modificació de les bases d'execució del pressupost 2020 presentades.

- Aprovar una participació econòmica de 6.000 euros en els premis d'internacionalització URV de l'any 2021, a càrrec dels romanents dels Consell Social.

- Aprovar una participació econòmica de 10.000 euros en els ajuts a futurs investigadors de la URV, convocatòria 2020-21.

- Aprovar una participació econòmica de 2.000 euros en el premi al millor treball fi de màster de la Càtedra de Nutrigenòmica, amb càrrec al romanent del Consell Social i de forma no recurrent.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2021 del Premi Xavier López Vilar a la Qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS de la URV

- Aprovar la convocatòria de l'any 2021 dels premis del Consell Social a treballs de recerca de batxillerat.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2021 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2021 del Premi Consell Social URV a l'Impacte Social de la Recerca.

- Aprovar la convocatòria de l'any 2021 dels Ajuts Pont a projectes educatius.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d'octubre de 2020, l'extinció del Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica a partir del curs 2020-21

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 27 de juliol de 2020, la posada en marxa i la dotació econòmica del Programa Martina Castells d'atracció de talent investigador d'excel·lència.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 28 d'octubre de 2020, la participació de la URV en l'Associació Espanyola de l'Hidrogen.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2020, DE 5 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 28 d'octubre de 2020, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2020 de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'octubre de 2020, el canvi de preu del diploma de postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals, de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2020-21.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió delegada de Recursos Humans del 20 d'octubre de 2020, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència, l'expedient de contractació pluriennal SE0011/21: Assegurança de responsabilitat civil de càrrecs públics i personal de la Universitat Rovira i Virgili, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència, l'expedient de contractació pluriennal SE0041/20: servei d'assessorament per a l'atenció a les persones amb discapacitat de la Universitat Rovira i Virgili, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència, l'expedient de contractació superior a 300.000 € SU 61/20, basat en acord marc (CSUC 19/19): subministrament equipament informàtic (384 portàtils, 59 ordinadors sense monitor i 44 monitors), i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

PLE 3/2020, DE 29 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar les modificacions proposades en les convocatòries dels ajuts i premis del Consell Social de l'any 2020, per tal d'adaptar-les a la situació generada per la covid-19 i facilitar-ne els tràmits.

- Aprovar una dotació de 13.836,97 euros als ajuts extraordinaris de matrícula de la URV, per al curs 2019-20, no recurrent i a càrrec de romanents.

- Aprovar una dotació de 75.000 euros per ajuts de manutenció i habitatge als alumnes que compleixin les bases de la convocatòria, per al curs 2020-21, no recurrent i a càrrec de romanents.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del dia 27 de juliol de 2020, la modificació de les bases d'execució del pressupost.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del dia 2 de juliol de 2020, la participació de la URV en la European Network of Innovation for Inclusion.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2020, DE 29 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Donar conformitat, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 27 de juliol de 2020, a la transmissió de les participacions de la URV a l'empresa Welltech Treatment Management System SL, spin off de la URV, arran de la seva dissolució, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 27 de juliol de 2020, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 27 de juliol de 2020, a l'aportació de participacions de la URV a la Spin-off Kamleon Ventures SL cap a la spin-off Jungle Ventures SL, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 27 de juliol de 2020, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2020 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 27 de juliol de 2020, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2020 de la URV.

- D'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020 acorda:

 • Mantenir els acords presos pel Consell de Govern i el Consell Social en els darrers anys sobre els quals el Decret de preus dona competència al Consell Social, llevat de la reducció del 30% aplicada al preu dels màsters universitaris que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades.
  Per al curs 2020-21 es proposa no aplicar aquesta reducció atès que la rebaixa general del preu del crèdit de màster ja inclou aquest 30% i una rebaixa addicional no serà compensada per la Generalitat.
 • Actualitzar la relació d'ensenyaments en els que, d'acord amb l'establert a l'article 6.1 del Decret de preus, els estudiants estan exempts d'abonar a la universitat el percentatge del 20% aplicat als reconeixements de crèdit. Els supòsits acordats són:
  • Quan canvien de grau dins d'un programa formatiu.
  • En el cas de graus que comparteixen completament el primer curs.
  • En els itineraris de doble titulació.
  • Els estudis de grau que es realitzen en el marc de convenis interuniversitaris, quan en el conveni s'estableixi aquesta reciprocitat.
 • Mantenir, d'acord amb allò que disposa l'apartat 1.2. de l'Annex I del Decret de preus, l'acord que, en el cas dels dobles graus que estan composats per graus que tenen coeficients d'estructura docent diferents el preu del crèdit de cadascuna de les assignatures que els composen sigui el del pla d'estudis originari al qual correspon aquella assignatura.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 27 de juliol de 2020, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar, d'acord amb les propostes presentades pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020 i del 27 de juliol de 2020, la modificació de places de personal docent i investigador, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020, la transformació de dues places de professorat col·laborador permanent en places de professorat agregat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb les propostes presentades per la Comissió delegada de Recursos Humans del 12 de juny de 2020 i del 10 de juliol de 2020, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb les propostes presentades pel Consell de Govern del 2 de juliol de 2020 i del 27 de juliol de 2020, els preus a aplicar a l'oferta de títols propis de postgrau de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2020-21.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2020, 24 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV a l'empresa Iktan Molnas SL, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV a l'empresa BeKeep Sport Tech SL, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV a l'empresari individual Alberto Pasamontes, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV a l'empresa Iberinsect SCP, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat al cessament, liquidació i dissolució de l'empresa Welltech Treatment Management System SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l'acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

- Donar conformitat a la fusió de les empreses Kamleon Ventures SL i Jungle Ventures SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 20 de juliol de 2020, i condicionada a l'acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència, i condicionada a la consulta favorable que el Vicerectorat d'Innovació i Transferència del Coneixement efectuarà als serveis jurídics de la URV sobre la forma en què la fusió es portarà a terme, i condicionada a la posterior aprovació per part del Consell de Govern de la URV de 27 de juliol de 2020.

PLE 2/2020, DE 19 DE MAIG
Sessió ordinària

-Aprovar prorrogar el termini establert a la convocatòria 2019 dels ajuts Pont a projectes educatius, de presentació de la memòria justificativa, al termini establert en la convocatòria dels mateixos ajuts de l'any 2020.

-Aprovar la proposta de convocatòria 2020 de places del Programa Martí Franquès presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, CONDICIONADA a:

 • Que la liquidació del pressupost 2019 evidenciï l'existència dels recursos disponibles necessaris procedents de romanents previstos per cobrir la totalitat de la convocatòria, i
 • Que el Ple del Consell Social aprovi la liquidació auditada del pressupost 2019 i la distribució del romanent genèric generat un cop liquidat l'exercici 2019, en la qual figuri la quantitat de romanents destinats a aquesta convocatòria.

-Aprovar, en els termes acordats en el Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la pròrroga dels contractes del personal investigador PIPF.

-Aprovar una dotació econòmica de 25.000 euros, no recurrent, destinada a incrementar els ajuts extraordinaris de matrícula, del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat.

-Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la desprogramació de titulacions oficials per al curs 2020-21 següent:

 • ETSE- Master- Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (2011)
 • Facultat de Lletres - Màster- Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012)

-Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la programació de titulacions oficials per al curs 2020-21 següent:

 • Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia - Doble Grau- Educació Infantil i Educació Primària CTE (2020)
  • CONDICIONANTS (*). Pendent fitxa de programació acadèmica i documentació adjunta
  • (*) La inclusió a la programació del curs 2020-21 dels estudis amb condicions està supeditada al lliurament de la documentació pendent o a la incorporació de les modificacions requerides
COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2020, DE 19 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la transformació d'una plaça de professorat col·laborador permanent en plaça de professorat agregat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 7 de maig de 2020, la modificació de places de personal docent i investigador, de professorat lector Serra Húnter 2019, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió delegada de Recursos Humans del 27 d'abril de 2020, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

PLE 1/2020, DE 12 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar la memòria 2019 del Consell Social de la URV.

- Aprovar una aportació de 30.000 € en el projecte " Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero" (CFIS), destinada al desenvolupament de l'activitat i l'oferta formativa durant l'exercici 2020.

- Modificar les bases de la convocatòria de les Beques Fundación Repsol-Consell Social URV, curs 2020-21, aprovades el 20 de desembre de 2019.

- Aprovar el finançament dels tres primers premis del premi Gerard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre, de la convocatòria 2020.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar els ajuts de la convocatòria del projecte R2B de l'any 2020.

- Cessar el Sr. Jacint Andreu com a membre del Consell Social de la URV i comunicar-ho al Parlament de Catalunya.

- Acordar les propostes d'operació d'endeutament per al finançament d'equipaments de recerca que la URV ha de presentar a la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar, segons la proposta del Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, la despesa de caràcter pluriennal de la URV derivada de les sol·licituds d'operació d'endeutament per al finançament d'equipaments de recerca, condicionada a l'autorització de les esmentades sol·licituds d'endeutament per part de la Direcció General d'Universitats.

- Modificar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, les bases d'execució del pressupost 2020 URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, la programació de noves titulacions oficials per al curs 2021-21.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, la modificació dels estatuts de l'ACUP.

- Esmenar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, l'acord per al desenvolupament dels processos d'estabilització de funcionaris C1.

- Aprovar la baixa de la URV en la Fundación Triptolemos, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 27 de febrer de 2019.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2020, DE 12 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell Social sobre les propostes d'operacions d'endeutament per al finançament d'equipaments de recerca que la URV ha de presentar a la Generalitat de Catalunya.

- Emetre, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la despesa de caràcter pluriennal de la URV derivada de les sol·licituds d'operació d'endeutament per al finançament d'equipaments de recerca, condicionada a l'autorització de les esmentades sol·licituds d'endeutament per part de la Direcció General d'Universitats.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 27 de febrer de 2020, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre la modificació de les Bases d'execució del Pressupost 2020 de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 de febrer de 2020, la programació de contractació pública de la Universitat Rovira i Virgili prevista per a l'any 2020, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió delegada de Recursos Humans del 20 de febrer de 2020, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d'inscripció a congressos i seminaris, i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, els preus a aplicar a l'oferta de títols propis de postgrau de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2020-21.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 de febrer de 2020, la desafectació de fons bibliogràfic del CRAI Sescelades.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2020, 20 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement com a start-up de la URV al projecte "Caigo", en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 17 de febrer de 2020, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 27 de febrer de 2020.

ANY 2019

PLE 6/2019, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el projecte del pressupost 2020 del Consell Social presentat.

- Aprovar el pressupost 2020 de la URV i la documentació que s'hi annexa, a proposta del Consell de Govern de la URV del 17 de desembre de 2019, i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Aprovar la convocatòria 2020 de les beques Consell Social- Fundación Repsol, condicionada a la signatura de la pròrroga del conveni, per part de la Fundación Repsol.

- Aprovar la convocatòria 2020 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS.

- Aprovar la convocatòria 2020 dels Premis Consell Social a l'Impacte Social de la Recerca.

- Aprovar un ajut per un import de 437,58 € a l'equip de la URV participant en la lliga de debat de la Xarxa Vives, perquè els siguin reemborsades les despeses de la compra dels vestits.

- Aprovar la participació de la URV en la xarxa d'excel·lència SOFTCOMP, en els termes aprovats en el Consell de Govern de la URV del 17 de desembre del 2019.

- Ratificar l'aprovació de la disposició transitòria dissetena del Conveni PAS Laboral, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 17 de desembre de 2019.

COMISSIÓ ECONÒMICA 7/2019, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, a l'adquisició per part de la URV de les participacions a l'spin-off de la URV Aplicacions de la Catàlisi, SL que es posen a la venda per la sortida d'una de les sòcies actuals. Els termes de la compravenda seran els especificats a l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 16 de desembre de 2019. Així mateix, s'autoritza la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Creatsens Health, SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 16 de desembre de 2019; i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat, d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Biosfer Teslab, SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 16 de desembre de 2019; i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2020 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2020, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2019, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2020 de la URV.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2019, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2020 de la URV.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 17 de desembre, un informe favorable al Ple del Consell Social sobre el projecte de Pressupost 2020 de la URV i de la documentació que s'hi annexa; condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Modificar l'assignació dels complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2019, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a les llistes trameses per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, la transformació de places de Titular d'Escola Universitària en Titular d'Universitat, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans del 5 de desembre de 2019, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, l'activació de places corresponent al 5% addicional OPO 2018 i 2019, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, les tarifes del CSUC per a l'exercici 2020.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, un preu avançat en concepte de reserva de plaça de màster de 400 euros, que es descomptarà en el moment de formalitzar la matrícula. L'aplicació d'aquest preu i les possibles exempcions seran les previstes a la normativa de matrícula de grau i màster aprovada pel Consell de Govern.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2019, el preu del títol propi de Màster en Dret Duaner gestionat per la Fundació URV.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 6/2019, 13 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a l'adquisició per part de la URV de les participacions a l'spin-off de la URV Aplicacions de la Catàlisi, SL que es posen a la venda per la sortida d'una de les sòcies actuals. Els termes de la compravenda seran els especificats a l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 de desembre de 2019, i queda condicionada a la posterior aprovació del Consell de Govern de la URV de 17 de desembre de 2019 i de la Comissió Econòmica del Consell Social de 20 de desembre de 2019.

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Creatsens Health, SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 de desembre de 2019 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del 17 de desembre de 2019.

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Biosfer Teslab, SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 de desembre de 2019 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del 17 de desembre de 2019.

PLE 5/2019, DE 28 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la convocatòria de l'any 2020 dels premis Consell Social a la Qualitat Docent

- Aprovar la convocatòria del curs 2019-20 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores d'estudiants de la URV.

- Aprovar la convocatòria dels premis a treballs de recerca de batxillerat de l'any 2020.

- Aprovar la convocatòria dels Ajuts Pont per a projectes educatius de l'any 2020.

- Aprovar la incorporació d'una addenda a la convocatòria 2018-19 dels ajuts Pont a projectes educatius, que ampliï excepcionalment fins a tretze ajuts i exhaureixi els romanents generats en convocatòries anteriors.

- Aprovar una dotació de 30.000 euros anuals i durant els anys 2020, 2021 i 2022, destinada a cobrir les condicions establertes en les clàusules del conveni de col·laboració entre el Consell Social de la URV i la Fundació URV per a l'encàrrec de gestió de la Càtedra URV-Empresa sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses a la URV.

- Aprovar les condicions del nomenament de la Dra. M. Encarnació Ricart Martí com a Síndica de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili i l'assignació econòmica per al funcionament del càrrec.

- Aprovar una modificació de les condicions del contracte de la gerent consistent en avançar la seva revisió retributiva de forma que a partir de l'1 de gener de 2020 comenci a percebre un sou de 78.000 euros bruts anuals, plantejant una segona revisió l'1 de maig de 2020 fins al topall marcat en l'acord del ple del Consell Social del 22 de maig de 2019.

- S'aprova el Mission Statement de l'aliança Aurora EU, on participa la Universitat Rovira i Virgili.

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2019, DE 28 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d'octubre de 2019, la transformació d'una plaça de Titular d'Escola Universitària en Titular d'Universitat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d'octubre de 2019, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador per amortització de places minorades pressupostàriament, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d'octubre de 2019, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador per creació de places de professorat associat mèdic, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d'octubre de 2019, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador per amortització de places de personal investigador predoctoral en formació, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de l 23 d'octubre de 2019, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de l 23 d'octubre de 2019, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 16 d'octubre de 2019, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d'octubre de 2019, la desafectació de béns mobles.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 5/2019, 15 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l'empresa Seo Alive, SL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 d'octubre de 2019, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 23 d'octubre de 2019.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l'empresa Education Trainers, SCCL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 d'octubre de 2019, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV de 23 d'octubre de 2019.

PLE 4/2019, DE 19 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar una dotació econòmica a càrrec de romanents de fins a 10.000 euros per al desenvolupament de les activitats del projecte NEXES.

- Aprovar, en els termes aprovats pel Consell de Govern de l'11 de juliol del 2019, l'extinció el curs 2019-20 de les titulacions oficials següents, per reverificació:

 • Màster. Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament
 • Màster. Planificació, Governança i Lideratge Territorial.

- Aprovar, en els termes aprovats pel Consell de Govern de l'11 de juliol de 2019, la programació de titulacions oficials d'implantació el curs 2020-21 següents:

 • Màster Antropologia Mèdica i Salut Global
 • Màster Comunicació Estratègica
 • Màster Educació en Territoris Rurals (Interuniversitari coordinat per la UB)
 • Màster EMJMD Sustainable Chemistry: Catalysis (Aprovació condicionada a la resolució favorable per part de la Comissió Europea)
 • Màster EMJMD Sparkling Wine International Master (Aprovació condicionada a la resolució favorable per part de la Comissió Europea)
 • Doctorat en Quaternari i Prehistòria

- Aprovar destinar 105,276,69 euros provinents de romanents per eliminar la discontinuïtat de 108 contractes de personal investigador predoctoral en formació.

- Aprovar el nou Programa Martí Franquès: 50 places de personal investigador predoctoral en formació per 3 anys, finançats amb 3,3 M€ provinents de romanents.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a la xarxa Aurora Universities Network.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2019, DE 19 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Donar conformitat, d'acord amb la proposta del Consell de Govern d'11 de juliol de 2019, a la renúncia per part de la URV al dret d'adquisició preferent de participacions de l'empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME SL, spin off de la URV, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la segona modificació del Pressupost 2019 de la URV per majors/menors ingressos i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- D'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019, s'acorda:

 • Mantenir els acords presos en sessions anteriors sobre els quals el decret de preus dona competència al Consell Social.
 • Actualitzar la relació d'ensenyaments en què, d'acord amb l'establert a l'article 6.1, els estudiants estan exempts d'abonar a la Universitat el percentatge del 15% aplicat als reconeixements de crèdits. Els supòsits acordats són:
  • Quan canvien de grau dins d'un programa formatiu.
  • En el cas de graus que comparteixin completament el primer curs.
  • En els itineraris de doble titulació.
 • D'acord amb el que disposa l'apartat 1.2. de l'annex I del decret, s'acorda que, en el cas dels dobles graus que estan compostos per graus que tenen coeficients d'estructura docent diferents, el preu del crèdit de cadascuna de les assignatures que els componen ha de ser el del pla d'estudis originari al qual correspon aquella assignatura. En el cas d'assignatures comunes, el preu es fixa en funció del departament que té assignada la docència.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019, la proposta de preus dels crèdits dels cursos Study Abroad per al curs acadèmic 2019-20.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social el 4 de juliol de 2019, un preu únic de matrícula per a totes les Aules de la Gent Gran de 35 euros, a partir del curs acadèmic 2019-20.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de l'11 de juliol de 2019, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019, la transformació d'una plaça de Titular d'Escola Universitària en Titular d'Universitat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 6 de juny de 2019, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 4/2019, 11 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la renúncia per part de la URV al dret d'adquisició preferent de participacions de l'empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de juliol de 2019 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV de l'11 de juliol de 2019.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l'empresa Treematernity SL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de juliol de 2019, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV d'11 de juliol de 2019.

PLE 3/2019, DE 18 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2018 del Consell Social.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2019 del Consell Social per incorporació de romanent.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l'exercici 2018 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 18 de juny de 2019.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2019 de la URV: incorporació de romanents, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l'exercici 2018 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 29 de maig de 2019.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2019, DE 18 DE JUNY
Sessió ordinària

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL, sempre que es mantinguin tots els condicionants i termes descrits a l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de juny de 2019 i d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 18 de juny de 2019. Així mateix, s'autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l'informe anterior amb el compromís d'informar de les condicions definitives de l'acord d'ampliació de capital a la propera reunió d'aquesta Comissió Econòmica. Finalment s'autoritza la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2018 del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la primera modificació del Pressupost 2019 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2018 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 18 de juny de 2019.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2019 de la URV (incorporació de romanents), d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2018 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 29 de maig de 2019.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 3/2019, 14 DE JUNY
Sessió ordinària

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL, sempre que es mantinguin tots els condicionants i termes descrits a l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 de juny de 2019. Així mateix, s'autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l'informe anterior amb el compromís d'informar de les condicions definitives de l'acord d'ampliació de capital a la propera reunió d'aquesta Comissió de Creació d'Empreses d'Origen Universitari. Aquest acord queda condicionat a l'aprovació de l'ampliació de capital pel Consell de Govern de la URV del proper 18 de juny de 2018, on es presentarà aquest mateix informe de la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV del 14 de juny de 2019.

PLE 2/2019, DE 22 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovar el nomenament de la Sra. Eva Borràs Balcells com a gerenta de la Universitat Rovira i Virgili, i les condicions del seu contracte, d'acord amb la proposta de la rectora.

- Aprovar l'aportació econòmica de 5.000 € per a la realització i coordinació de la prova pilot de l'assignatura "Eines per emprendre" durant el curs 2019-20, i per una sola vegada, segons la proposta d'addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Social i la Fundació URV per a l'encàrrec de gestió de la Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses.

- Aprovar una aportació de fins a 1.500 € per finançar el VI Mercat de Projectes Socials

- Aprovar una dotació extraordinària no recurrent de 25.000 EUR per al període temporal del curs 2019-20 i de 25.000 EUR per al període temporal del curs 2020-21 per desenvolupar la proposta de col·laboració Consell Social - Observatori de l'Ocupació adjunta.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2019, DE 22 DE MAIG
Sessió ordinària

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 6 de maig de 2019 i d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 29 d'abril de 2019; i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la setena modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d'abril de 2019, els preus a aplicar a l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2019-20.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d'abril de 2019, la transformació de dues places de titular d'escola universitària en places de titular d'universitat, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d'abril de 2019, la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, d'acord amb les propostes presentades per la Comissió de Recursos Humans de 12 d'abril de 2019 i de 26 d'abril de 2019, la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS), sempre que no comportin un increment global de la despesa.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2019, DE 6 DE MAIG
Sessió extraordinària

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l'spin off UP2SMART INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 29 d'abril de 2019, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2019, 23 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la creació de l'empresa UP2SMART INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS, SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 d'abril de 2019, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV del 29 d'abril de 2019.

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 d'abril de 2019 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del 29 d'abril de 2019.

PLE 1/2019, DE 21 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar la Memòria 2018 del Consell Social de la URV

- Aprovar una aportació de 30.000 € destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses. Aquesta aportació correspon a la tercera anualitat del conveni i finançarà les activitats de l'exercici 2019

- Aprovar una aportació de 30.000 € en el projecte de Centre de Formació i Innovació en Simulació "Josep Maria Martínez Carretero" (CFIS), destinada al desenvolupament de l'activitat durant l'exercici 2019, i incorporar la quantitat no executada de l'aportació de l'exercici 2018.

- Aprovar el finançament dels tres primers premis del premi Gerard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre, de la convocatòria 2019

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar els ajuts de la convocatòria del projecte R2B de l'any 2019.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € als ajuts a futurs investigadors-convocatòria any 2019.

- Aprovar una dotació de 2.000 € a la Facultat de Química destinada a subvencionar les activitats de l'Any de la Taula Periòdica.

- Aprovar la proposta de canvi de destinació de 338.000 euros del fons d'increment de la subvenció nominativa del 2017 destinat a personal post-doctoral per passar a finançar la creació de la nova subunitat de promoció de projectes internacionals, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

- Aprovar la proposta de canvi de destinació de 98.000 euros del Fons captació Talent - ICREA per passar a cofinançar dues places del projecte 2018 PMF-COFUND, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

- S'aprova la programació de dobles titulacions oficials per al curs 2019-20.

 • Grau en Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
 • Grau en Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils

en els termes aprovats en el Consell de Govern del 14 de març de 2019.

- S'aprova l'extinció de les següents titulacions oficials per al curs 2019-20:

 • Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids
 • Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

en els termes aprovats en el Consell de Govern del 14 de març de 2019.

- Aprovar l'adscripció de la URV a la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 14 de març de 2019.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2019, DE 21 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV a l'empresa Green Smart Data, SL arran de la seva dissolució i d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 14 de març de 2019, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta de canvi de destinació de 98.000 euros del Fons Captació Talent-ICREA per passar a cofinançar dues places del projecte 2018PMF-COFUND, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta de canvi de destinació de 338.000 euros del fons d'increment de la subvenció nominativa del 2017 destinat a personal post-doctoral per passar a finançar la creació de la nova subunitat de promoció de projectes internacionals, a proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i la Gerència de la URV.

- Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar els preus de prestacions de serveis i entrega de béns 2019, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Esmenar l'errada de transcripció en el preu del Servei Lingüístic que correspon al curs de Català nivell A2 - Bàsic 1 - semipresencial que consta en el Pressupost 2019 del a URV que es va presentar el passat 20 de desembre, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2019-20, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de març de 2019.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 14 de març de 2019, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar la transformació d'una plaça de Titular d'Escola Universitària en plaça de Titular d'Universitat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de març de 2019, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de març de 2019, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS) d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 4 de març de 2019, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar l'expedient de contractació SU 13/19: subministrament de llicències per a la prestació del servei de manteniment i assistència de llicències servidor i dels productes de la llicència Microsoft M365 A3 a la URV i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE 09/19: assegurances de danys, equips electrònics i responsabilitat civil i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE 14/19: servei de manteniment, preventiu i correctiu, i de calibratge de l'equip espectròmetre de masses Maldi-Tof Bruker model Ultraflextrem i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la contractació pública de la Universitat Rovira i Virgili prevista per l'anualitat 2019, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 14 de març de 2019, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2019, 11 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolució de l'empresa Green Smart Data SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 4 de febrer de 2019, i condicionada a l'acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV en la propera reunió.

ANY 2018

PLE 5/2018, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar una dotació de 32.500 euros per a la realització dels estudis d'inserció laboral dels graduats, doctors i màsters, de l'AQU i els consells socials de les universitats catalanes.

- Aprovar el projecte del pressupost 2019 del Consell Social presentat.

- Aprovar la convocatòria 2019 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS.

- Aprovar la convocatòria 2019 de les beques Consell Social- Fundación Repsol, condicionada a la signatura de la pròrroga del conveni per part de la Fundación Repsol.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de la URV del 18 de desembre de 2018 i d'acord amb l'informe jurídic del 20 de desembre, el projecte de Pressupost 2019 de la URV i la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol 1.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2018, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2019 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2019, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2018, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2019 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2018, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2019 de la URV.

- Emetre, a proposta del Consell de Govern de la URV del 18 de desembre, un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2019 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la recepció d'un informe jurídic que avali el correcte procediment jurídic d'elaboració del pressupost i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Modificar l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2018 d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 17 de desembre de 2018 i d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018; i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Medcom Advance SA, sempre que es mantinguin tots els condicionants i termes descrits a l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 17 de desembre de 2018 i d'acord amb la proposta del Consell de Govern del 18 de desembre de 2018. Així mateix, s'autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l'informe anterior amb el compromís d'informar de les condicions definitives de l'acord d'ampliació de capital a la propera reunió d'aquesta Comissió Econòmica. Finalment s'autoritza la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l'spin off Jungle Ventures SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la modificació de la taxa per a la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal de la URV d'acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat d'Economia.

- Aprovar la proposta de modificacions dels preus del Servei Lingüístic, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar als títols propis de postgrau modificats de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

- Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l'exercici 2019, en els termes proposats pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018.

- Aprovar l'expedient de contractació SE 8/19: "manteniment dels sistemes de seguretat dels edificis de la URV (Servei de Recursos Materials)" en els termes proposats pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS) d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 10 de desembre de 2018, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 3/2018, 13 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l'empresa The English Workshop com a Start-up de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de desembre de 2018, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2018.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l'empresa Emund com a Start-up de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de desembre de 2018, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2018.

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Creatsens Health SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 3 de desembre de 2018, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 18 de desembre de 2018.

- Donar conformitat a l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Medcom Advance SA, sempre que es mantinguin tots els condicionants i termes descrits a l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 13 de desembre de 2018. Així mateix, s'autoritza a continuar negociant dintre dels límits descrits a l'informe anterior amb el compromís d'informar de les condicions definitives de l'acord d'ampliació de capital a la propera reunió d'aquesta Comissió de Creació d'Empreses d'Origen Universitari. Aquest acord queda condicionat a l'aprovació de l'ampliació de capital pel Consell de Govern de la URV del proper 18 de desembre de 2018, on es presentarà aquest mateix informe de la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV del 13 de desembre de 2018.

- Donar conformitat a la creació de l'empresa Jungle Ventures SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 de desembre de 2018, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2018.

PLE 4/2018, DE 7 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Designar la Sra. Berta Cabré i el Sr. Robert Vendrell, i renovar la designació del Sr. Joan Enric Carreres i del Sr. Quim Via, com a representants del Consell Social al Patronat de la Fundació URV.

- Atès el que disposa l'article 18 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Ple del Consell Social ACORDA modificar la Comissió Econòmica d'acord amb la següent composició, durada i funcions:

 • Composició:
  • President de la Comissió Econòmica: el president del Consell Social, que podrà delegar la presidència de la Comissió en el vicepresident del Consell Social
  • Vocals: tots els membres del Consell Social amb veu i vot
  • Secretari de la Comissió Econòmica: el secretari executiu del Consell Social, que actua amb veu però sense vot
 • Durada: indefinida
 • Funcions:
  • a) Per delegació del Ple del Consell, la Comissió Econòmica exercirà les funcions decisòries previstes als articles: 45.2a, 45.2b, 45.2d, 45.2g, 45.2h, 45.2i, 45.2j, 45.2k, 45.2l, 45.3b, 45.3c, 45.3d, 199.1, 215, 232, 235.5, 245, 250.3 i 251.3 de l'Estatut de la URV i la prevista a l'article 157.2 de la Llei d'universitats de Catalunya.
  • b) Exercirà funcions informatives o assessores en les funcions previstes als articles: 45.2c, 45.2e, 45.2f de l'Estatut de la URV i la prevista a l'article 31 del Reglament del Consell Social en relació al pressupost del Consell Social.
  • c) A més exercirà qualsevol altra funció que li sigui assignada per normativa interna de la Universitat.
 • Són decisoris els acords adoptats per delegació del Ple del Consell Social i que estan previstos a l'apartat a) anterior, la Comissió Econòmica donarà comptes al Ple d'aquests acords. No són decisoris els acords adoptats exercint les funcions informatives o assessores previstes a l'apartat b) anterior, els quals caldrà que siguin ratificats pel Ple del Consell Social.
 • En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot determinar, per raons d'urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats anteriors es tractin directament al Ple.

- Aprovar una dotació extraordinària de 2.000 euros per a l'edició del llibre "Reflexions sobre polítiques i dret. En els vint-i-cinc anys de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili".

- Aprovar un ajut per un import de 609,25 € a l'equip de la URV participant en la lliga de debat de la Xarxa Vives, perquè els siguin reemborsades les despeses de la compra dels vestits.

- Aprovar la convocatòria 2019 dels premis Consell Social a treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria 2019 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria 2019 dels Premis Consell Social a l'Impacte Social de la Recerca.

- Aprovar la convocatòria 2019 dels Ajuts Pont a projectes educatius.

- Aprovar la convocatòria 2019 dels ajuts a les millors idees emprenedores.

- Aprovar l'actualització de la implantació el curs 2019-2020 dels ensenyaments següents:

CENTRE NIVELL TITULACIÓ
ETSEQ Màster Sistemes i Tecnologies de Conversió d’energia
ETSEQ Màster Enginyeria Agronòmica (Interuniversitari. Coordina UDL)
FLL Màster Recerca Avançada en Estudis Humanístics
FCEP Màster Educació en Territoris Rurals (Interuniversitari. Coordina UB)
FTG Màster Planificació, Governança i Lideratge Territorial (Interuniversitari. Coordina U. Granada)
FMCS Màster Condicionants genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament (Interuniversitari. Coordina U. Granada)
FEE Màster Direcció d’Empreses (URV) Administració d’Empreses (Trade Cooperative University of Moldova)
ETSE Doble Grau Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
ETSEQ Doble Grau Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2018, DE 7 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018, l'adquisició de l'immoble situat a l'avinguda Països Catalans, número 17-19, planta baixa, escala 3 de Tarragona, per un import de 69.000 € més IVA; i, autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018, l'esmena d'una dada registral inclosa a l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 d'abril de 2018, en el sentit de que on consta la finca 20.443 ha de constar la finca 92.683, per la qual cosa el redactat definitiu de l'apartat 3r dels termes de la permuta ha de ser el següent:

"3r. Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 92.683 situada al C/Marcel·lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753414CF5525S, propietat de la URV, desafectar la susdita porció i cedir-la a l'Ajuntament de Tarragona com a complement de la permuta aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira, en la sessió de 27 d'octubre de 2011 i formalitzada davant notari el 21 de maig de 2012".

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a la nova oferta de títols propis de postgrau de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018.

- Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar la transformació d'una plaça de Titular d'Escola Universitària en plaça de Titular d'Universitat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

-Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS) d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 8 d'octubre de 2018, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar l'expedient de contractació SU0027/18 "Subministrament de les llicències, actualitzacions i suport del programari Liferay DXP i Liferay Enterpraise Search per a la creació de portals a la URV", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE0033/18 "Prestació dels serveis d' administració i manteniment de les bases de dades corporatives actuals i les de nous projectes a la URV", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació OB0028/18 "Obres corresponents a l' estructura i envolvent (cobertes i façanes) de l'edifici Aulari A3 del Campus Catalunya de la URV", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació 206_16_SU 02/18 (CSUC15/33) "Subministrament d'equips sobretaula amb monitor (Lot 1) i subministrament d'equips portàtils (Lot 2)", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE0004/19 "Servei de confecció d un dossier de premsa digital per a la URV", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE0001/19 "Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges per a la URV i la FURV", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE0003/19 "Servei de manteniment preventiu, correctiu i assessoria tècnica de les instal·lacions de gaso s tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions a la URV", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'adquisició de béns mobles següents:

 • espectrómetro de masas triple cuádruplo (QqQ) acoplado a un cromatógrafo de líquidos (import estimat: 386.000 euros)
 • espectrómetro de masas Q/HRMS acoplado a un cromatógrafo de líquidos (UHPLC) (import estimat: 347.000,10 euros)
 • microscopio electrónico de rastreo de emisión de campo (FESEM), con cañón focalizado de iones de galio (FIB) y microanálisis de RX (EDX) (import estimat: 826.000 euros)

i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2018, 22 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 8 d'octubre de 2018, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del 23 d'octubre de 2018.

PLE 3/2018, DE 24 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Modificar el Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de URV, aprovat el 25 de juliol de 2016 pel Ple del Consell Social, d'acord amb el document presentat.

- Aprovar iniciar el curs 2018-19 l'extinció dels ensenyaments següents:

 • Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics - Màster- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
 • Història - Grau - Facultat de Lletres
 • Història de l'Art - Grau - Facultat de Lletres
 • Turisme - Grau - Facultat de Turisme i Geografia
 • Geografia i Ordenació del Territori - Grau - Facultat de Turisme i Geografia

- Aprovar la implantació pel curs acadèmic 2018-19 dels ensenyaments següents:

 • Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils - Grau - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
 • Tecnologies del Vehicle Elèctric - Màster - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
 • Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (títol verificat el curs 2017-18) - Grau - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
 • Mecànica de Fluids Computacional - Màster - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
 • Innovació en la Intervenció Social i Educativa (títol verificat el curs 2017-18) - Màster - Facultat de Ciències Jurídiques
 • Dret de l'Administració Pública - Màster - Facultat de Ciències Jurídiques
 • Història. Menció: Prehistòria, Història Antigua i Medieval - Grau - Facultat de Lletres
 • Història. Menció: Història Moderna i Contemporània - Grau - Facultat de Lletres
 • Història de l'Art i Arqueologia. Menció: Història de l'Art - Grau - Facultat de Lletres
 • Història de l'Art i Arqueologia. Menció: Arqueologia - Grau - Facultat de Lletres
 • Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat - Grau - Facultat de Turisme i Geografia
 • Gestió de Turisme i Hoteleria. Menció: Gestió Hotelera - Grau - Facultat de Turisme i Geografia
 • Gestió de Turisme i Hoteleria. Menció: Gestió de Destinacions Turístiques - Grau - Facultat de Turisme i Geografia
 • Gestió d'Àrees de Muntanya (coordina UdL) - Màster - Facultat de Turisme i Geografia
 • Administració i Direcció d'Empreses - Grau - IGEMA. Centre d'Estudis Universitaris
 • Treball Social (coordina UMurcia) - Doctorat - Escola de Postgrau i Doctorat

- Aprovar la participació de la URV a Cybercat, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 19 de juliol de 2018.

- Aprovar la modificació dels estatuts del CSUC, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 19 de juliol de 2018.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2018, DE 24 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Incorporar als comptes anuals auditats de l'exercici 2017 de la Fundació URV l'esmena sol·licitada pels auditors per corregir una errada d'impressió en el segon full de l'informe d'auditoria presentat a la reunió del passat 26 d'abril. Aquesta esmena no afecta l'opinió dels auditors ni la resta dels comptes anuals auditats de l'exercici 2017.

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, i autoritzar la rectora a realitzar els tràmits pertinents.

- Mantenir els acords presos en sessions anteriors en relació amb el Decret de preus, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2018.

- Aprovar els preus, per al curs acadèmic 2018-19, per a les places per estudiants estrangers no comunitaris ni residents a la Unió Europea, d'acord amb el que preveu l'article 1.5 del Decret que regula els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2018.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a dos títols propis de postgrau de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2018.

- Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2018 de la URV per majors/menors ingressos, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador agregat interí que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar la transformació d'una plaça de titular d'escola universitària en plaça de titular d'universitat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern del 19 de juliol de 2018.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 21/18 "Prestació del servei de prevenció aliè a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i a la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (FURV)", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 22/18 "Servei d'inspeccions tant reglamentàries com periòdiques dels equipaments científics de treball de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ubicats als espais experimentals i docents propis", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 24/18 "Servei integral i reparació de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 25/18 "Servei de manteniment del maquinari i programari del fabricant Sun Microsystem / Oracle de la Universitat Rovira i Virgili", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SU 26/18 "Subministrament de 70 rates de laboratori de 20 mesos d'edat per al Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV", i autoritzar la rectora a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2018, 19 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Kamleon Ventures SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 de juliol de 2018, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del 19 de juliol de 2018.

PLE 2/2018, DE 26 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2017 del Consell Social de la URV.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l'exercici 2017 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 26 d'abril del 2018.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2018 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovar la segona modificació del pressupost 2018 de la URV i els preus per prestació de serveis i entrega de bens, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € als ajuts a futurs investigadors-convocatòria any 2018.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar les activitats del projecte Nexes de l'any 2018.

- Aprovar una aportació de fins a 10.000 € per finançar al projecte R2B de l'any 2018

- Aprovar una aportació de fins a 1.500 € per finançar el V Mercat de Projectes Socials.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2018, DE 26 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost del Consell Social de l'exercici 2017.

- Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors/menors ingressos i els preus per prestació de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2017 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d'abril de 2018.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l'exercici 2017 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 17 d'abril de 2018.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2018 del Consell Social: per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la segona modificació del Pressupost 2018 de la URV (incorporació del romanent), i sobre els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a quatre títols propis de postgrau de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d'abril de 2018.

- Aprovar la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS) d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans el 18 d'abril de 2018, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Ratificar l'acord per a l'equiparació salarial i l'estabilització del PAS de la URV, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 20/18 "Manteniment i conservació dels aparells elevadors dels edificis de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 23/18 "Contractació d'una assegurança d'accidents obligatòria addicional per als estudiants de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d'abril de 2018, la permuta d'una part de terreny situada al carrer Marcel·lí Domingo en els termes que es relacionen al final d'aquest acord, autoritzar el rector a realitzar els actes necessaris per executar aquest acord i acorda demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya les corresponents ratificacions de les desafectacions proposades.

 • Termes de l'acord de permuta:
  • 1r. Segregar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 situada al C/ Marcel·lí Domingo, núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753418CF5525S, propietat de la URV, i desafectar la susdita porció de 3.012 m2.
  • 2n. Permutar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 de la URV per la porció de 3280,22 m2 de la finca núm. 135, referència cadastral 2753415CF5525S, propietat de l'Ajuntament de Tarragona, en el benentès que de l'esmentada finca núm. 135, referència cadastral 2753415CF5525S, la URV haurà de cedir en el seu dia a l'Ajuntament de Tarragona la part corresponent al viari perimetral municipal de domini públic.
  • 3r. Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 20.443 situada al C/Marcel·lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753414CF5525S, propietat de la URV, desafectar la susdita porció i cedir-la a l'Ajuntament de Tarragona com a complement de la permuta aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira, en la sessió de 27 d'octubre de 2011 i formalitzada davant notari el 21 de maig de 2012.

- Autoritzar la transformació d'una plaça de professorat col·laborador permanent en plaça de professorat agregat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern el 26 d'abril de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

PLE 1/2018, DE 22 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovar la Memòria 2017 del Consell Social presentada.

- Aprovar una aportació de 30.000 € en el projecte de Centre de Formació i Innovació en Simulació "Josep Maria Martínez Carretero" (CFIS), destinada al desenvolupament de l'activitat i l'oferta formativa durant l'exercici 2018.

- Aprovar una aportació de 30.000 € destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses. Aquesta aportació correspon a la segona anualitat del conveni i finançarà les activitats de l'exercici 2018.

- Aprovar el finançament dels tres primers premis del premi Gerard Vergés als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre, de la convocatòria 2018.

- Aprovar l'adhesió a la plataforma International Platform of Insects for Food and Feed (IPFF) en els termes aprovat pel Consell de Govern de la URV el 22 de febrer de 2018.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2018, DE 22 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors/menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2018 de la URV i les tarifes de serveis, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2018-19, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de febrer de 2018 i la vicerectora de Política Acadèmica i de la Qualitat.

- Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l'exercici 2018, en els termes proposats pel Consell de Govern del 22 de febrer de 2018.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a la llista tramesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador agregat interí que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador agregat interí al qual se li ha estimat el recurs d'alçada presentat, d'acord amb el comunicat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de places de personal d'administració i serveis (PAS) i les especificacions de places de PAS d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 12 de febrer de 2018, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar l'expedient de contractació SE 17/18 "Serveis gestionats d'Universitas XXI per al manteniment dels sistemes i software d'Universitas XXI a la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la segona modificació del pressupost 2017 del Consell Social: per incorporació de l'ajust en la subvenció de la Generalitat de Catalunya (1.323,96 €).

ANY 2017

PLE 5/2017, DE 19 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el projecte del pressupost 2018 del Consell Social.

- Aprovar el Pressupost 2018 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, a proposta del Consell de Govern de la URV del 19 de desembre, i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I

- Aprovar la convocatòria 2018 de les beques patrocinades per la Fundación Repsol i el Consell Social, pendent de la signatura de la pròrroga del conveni amb la Fundación Repsol

- Aprovar la convocatòria 2018 dels premis Consell Social a l'impacte social de la recerca.

- Aprovar la convocatòria 2018 del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del PAS.

- Incorporar la quantitat no executada de la subvenció del Consell Social al CFIS de l'exercici 2017, a la subvenció que es pugui aprovar per a l'any 2018.

- Aprovar la implantació el curs 2018-19 del grau d'Administració i Direcció d'Empreses a l'Institut de Gestió Empresarial i Management (IGEMA), centre en procés d'adscripció a la URV

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2017, DE 19 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2018 del Consell Social.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis (PAS) i les especificacions de places de PAS, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 13 de desembre de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2018, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2017, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2018 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2017, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 de desembre de 2017 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2018 de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2018 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 19 de desembre de 2017, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el llistat presentat.

- Modificar l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2017 d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Acord de conformitat amb la renúncia per part de la URV al dret d'adquisició preferent de participacions de l'empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME SL, spin off de la URV, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 19 de desembre de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 18/18 "Subministrament i implantació d'un nou sistema informàtic de gestió de la recerca i econòmica a la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 4/2017, 28 DE NOVEMBRE
Sessió extraordinària

- Donar conformitat a la renúncia al dret d'adquisició preferent de participacions de l'empresa IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 23 de novembre de 2017 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper desembre de 2017.

PLE 4/2017, DE 6 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la convocatòria 2018 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria 2018 dels premis Consell Social a treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria 2018 dels ajuts a les millors idees emprenedores.

- Aprovar modificar la convocatòria dels Ajuts Pont aprovada el 22 de desembre de 2016, per augmentar de deu a onze el nombre d'ajuts, i incrementar en 1500 € la dotació.

- Aprovar la convocatòria 2018 dels Ajuts Pont a projectes educatius.

- Aprovar l'extinció de les titulacions següents:

 • Grau Enginyeria Agroalimentària
 • Màster Estudis avançats en administració i dret públic
 • Màster Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística

- Aprovar la implantació el curs 2017-18 dels següents ensenyaments:

 • Grau Enginyeria biomèdica
 • Grau Enginyeria de bioprocessos alimentaris
 • Màster Gestió d'empreses tecnològiques
 • Màster Genètica, física i química forense
 • Màster Gestió de destinacions turístiques
 • Doctorat Ciutat, territori i planificació sostenible
 • Grau Màrqueting

- Aprovar la participació de la URV al clúster de la Industria de l'Automoció de Catalunya, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 26 d'octubre de 2017

- Aprovar la tramitació a la SEDE electrònica, del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, dels estudis següents per a la seva verificació, un cop incorporades les esmenes requerides per la Universitat:

 • Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
 • Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria
 • Grau en Tècniques en Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils
 • Màster universitari en Dret de l'Administració Pública
 • Màster universitari en Mecànica de Fluids Computacional
 • Màster universitari en Recerca i Innovació en Humanitats i Ciències Socials
 • Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric
COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2017, DE 6 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'octubre de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar la transformació de places de titular d'escola universitària en places de titular d'universitat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'octubre de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 26 d'octubre de 2017, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 26 d'octubre de 2017, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat i interí que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el llistat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 26 d'octubre de 2017, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el certificat tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 d'octubre de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de l'article 19.4 a) de les Bases d'execució del pressupost 2017 de la URV d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'octubre de 2017.

- Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors/menors ingressos, i els preus de prestació de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la desafectació de béns mobles d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 26 d'octubre de 2017.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 10/17 "Servei de disseny i implantació dels processos comercials en l'àmbit de captació i fidelització d'estudiants sobre una plataforma CRM Salesforce a la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 02/18 "Servei de manteniment de jardineria a la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 04/18 "Servei de manteniment i de calibratge dels equips EXACTIVE HCD, ACCELA 1250/AS i TSQ QUANTUM ACCESS MAX existents als laboratoris de recerca de la URV i dels equips ORBITRAP VELOS PRO ETD, EASY nLC II i EASY nLC II existents al Centre for Omic Sciences (COS)", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació OB 05/18 "Obres de moviment de terres, fonaments i estructura sotarasant de l'edifici Aulari del Campus Catalunya de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SU 06/18 "Acord marc per al subministrament de material d'oficina, paper i consumibles informàtics (cartutxos tinta i tòner) per a la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 08/18 "Prestació del servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents als laboratoris de recerca dels departaments de la URV i al Centre for Omic Sciences (COS)", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 13/18 "Serveis de direcció integrada (gestió i suport tècnic, coordinació i seguiment) de les obres i projectes inclosos en el replantejament de les inversions en infraestructures als Campus Catalunya i Sescelades de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 14/18 "Serveis per a la redacció de projecte i direcció d'obra de l'actualització normativa i funcional dels projectes per l'acabament de les obres del Campus Catalunya de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 15/18 "Serveis de direcció d'execució, redacció i seguiment del pla de control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció del Campus Catalunya de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SU 16/18 "Subministrament del dret de desplegament il·limitat de productes Oracle a la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

PLE 3/2017, D'11 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar la Memòria d'activitats i econòmica 2016 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

- Aprovar un ajut per un import de 239,70€ a l'equip participant en la lliga de debat de la Xarxa Vives, perquè els siguin reemborsades les despeses de la compra de dos vestits nous.

- Aprovar la participació de la URV a l'associació SICELE, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 10 de juliol de 2017.

- Aprovar la participació de la URV en el Patronat de la Fundació PuntCAT, en els termes aprovat pel Consell de Govern del 10 de juliol de 2017.

- Aprovar la desvinculació de l'Institute of International Education

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2017, D'11 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Ratificar els acords presos en sessions anteriors en relació amb el Decret de preus i que es resumeixen en el document presentat per la Gerència de la URV. Aquests acords es mantindran vigents sempre que un nou decret no estableixi canvis en els diferents conceptes o la URV proposi modificacions en aquells aspectes en què el Consell Social té competències.

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l'spin off CreatSens SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat, per aquesta ocasió, a la renúncia per part de la URV al dret d'adquisició preferent de participacions de l'empresa CreatSens SL, spin off de la URV, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV a l'empresa JOB IN Smart Personnal Selection SL arran de la seva dissolució i d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la segona modificació del Pressupost 2017 de la URV per majors/menors ingressos, i els preus d'inscripció i matrícula a congressos, seminaris i cursos, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar la transformació de places de titular d'escola universitària en places de titular d'universitat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 3 de juliol de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2017.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 17/17 "Prestació del servei del servei pregunt@ i del servei del Centre d'Atenció als Usuaris (CAU) a la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 29/17 "Servei de manteniment del programari de gestió econòmica (SICAP)", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 37/17 "Servei de manteniment del programari openSAT adquirit per la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 03/18 "Prestació del servei d'un veterinari assessor en salut i benestar animal per als estabularis de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la Facultat de Química", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 3/2017, 3 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la creació de l'empresa CREATSENS SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 29 de juny de 2017, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

- Donar conformitat a la renúncia per part de la URV al dret d'adquisició preferent de participacions de l'empresa CREATSENS SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 29 de juny de 2017 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l'empresa PROKEY DRINKS, SL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 26 de juny de 2017, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

- Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolució de l'empresa JOB IN SMART PERSONNAL SELECTION SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 30 de juny de 2017 i condicionada a l'acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV de 10 de juliol de 2017.

PLE 2/2017, DE 27 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2016 del Consell Social de la URV.

- Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2016 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 d'abril del 2017.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2017 de la URV i els preus per prestació de serveis i entrega de béns.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2017 del Consell Social per incorporació de romanent.

- Aprovar una dotació econòmica de fins a 10.028 € per als ajuts a futurs investigadors de la URV, per al curs 2017-18.

- Aprovar per a l'any 2017 una aportació de fins a 10.000 € destinada a finançar les activitats del projecte Nexes.

- Aprovar una aportació de fins a 1.500 € destinada a finançar el IV Mercat de Projectes Socials.

- Aprovar la participació de la URV al Bio-based Industries Consortium, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 27 d'abril de 2017.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2017, DE 27 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost del Consell Social de l'exercici 2016.

- Aprovar la sisena modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre els comptes anuals auditats de l'exercici 2016 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'abril de 2017.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l'exercici 2016 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 20 d'abril de 2017.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2017 del Consell Social: per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2017 de la URV (incorporació del romanent), i sobre els preus de prestacions de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l'spin off LitiGest Consultores SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d'abril de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV a l'spin off Kamleon SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d'abril de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL (iMicroQ), d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d'abril de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'abril de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar la transformació de places de Titular d'Escola Universitària en places de Titular d'Universitat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'abril de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 20 d'abril de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 11/17 "Contractació de l'assegurança d'accidents per als estudiants de la URV, de l'assegurança en viatge amb cobertura d'accidents per als estudiants, PDI i PAS del a URV amb programes de mobilitat internacional i de l'assegurança dels estudiants del màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme (Wintour)", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SU 15/17 "Subministrament d'un sistema complet de radiofreqüència (consola, sonda, mostrejador automàtic i accessoris) per a integrar-lo a l'imant Oxford AS 400 disponible al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 01/18 "Servei de neteja dels edificis, dependències i espais exteriors de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 19/17 "Servei de manteniment dels aparells de Ressonància Magnètica Nuclear Bruker Avance III 500 (500 MHz) i Bruker Avance III 600 (600 MHz) del Servei de Recursos Científics i Tècnics al Centre de Ciències Òmiques (Center of Omic Sciences COS)", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a dos nous títols propis de postgrau de l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2017-18, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'abril de 2017.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2017, 20 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la creació de l'empresa LitiGest Consultores SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 d'abril de 2017, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d'abril de 2017.

- Donar conformitat a la creació de l'empresa Kamleon SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 d'abril de 2017, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d'abril de 2017.

- Donar conformitat a la no participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL (iMicroQ), acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 d'abril de 2017, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 27 d'abril de 2017.

PLE 1/2017, DE 13 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar la participació del Consell Social en el projecte DEMOLA-CATSUD amb una aportació de 7.000 euros per a l'exercici 2017.

- Aprovar la participació del Consell Social en el projecte de Centre de Formació i Innovació en Simulació "Josep Maria Martínez Carretero" (CFIS) de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, amb una aportació de 30.000 euros destinada al desenvolupament de l'activitat i l'oferta formativa. Aquesta aportació es realitza per a l'exercici 2017 i es transferirà a la partida pressupostària 0300071-2121-4899 de la URV.

El pressupost de les accions finançades pel Consell Social es detalla en el projecte presentat. Un cop realitzades aquestes accions, i abans del 31 de març de 2018, el CFIS haurà de justificar la dotació rebuda del Consell Social presentant una memòria de les activitats i de les despeses realitzades a càrrec d'aquesta l'aportació. La part no justificada s'haurà de retornar al Consell Social. A més, la direcció del CFIS retrà comptes de manera periòdica al president del Consell Social.

- Aprovar una dotació de fins a 10.000 euros per a la convocatòria 2017 del projecte R2B de valorització del coneixement.

- Aprovar la convocatòria 2017 del Premi Xavier López Vilar a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d'Administració i Serveis de la URV.

- Aprovar el finançament dels tres premis generals URV de la convocatòria 2017 dels Premis del Campus Terres de l'Ebre de la URV als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2017, DE 13 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l'empresa Confidence Data SL, arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 23 de febrer de 2017, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2017-18, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017 i la vicerectora de Política Acadèmica i de la Qualitat.

- Aprovar, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017, els preus a aplicar als estudiants estrangers no residents, que no són nacionals d'estats membres de la Unió Europea, ni de països amb conveni de reciprocitat.

- Aprovar la cinquena modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 13 de febrer de 2017, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar la desafectació de material d'impressió per posteriorment destinar-lo a la venda, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2017.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 08/17 "Manteniment del programari de contractació (PLYCA) adquirit per la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SU 13/17 "Subministrament i distribució de les carpetes per als estudiants de la Universitat Rovira i Virgili pels cursos 2017/2018 i 2018/2019", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar la cessió d'ús gratuïta prevista en el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili per la cessió d'un difractòmetre.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2017, 21 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Donar conformitat al cessament, liquidació i posterior dissolució de l'empresa Confidence Data SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 10 de febrer de 2017 i condicionada a l'acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV de 23 de febrer de 2017.

ANY 2016

PLE 5/2016, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el projecte de Pressupost 2017 del Consell Social.

- Aprovar el Pressupost 2017 de la URV i la documentació que s'hi annexa, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Informar favorablement de la modificació del I Conveni col·lectiu del personal docent i investigador laboral de les universitats públiques catalanes, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, l'acord de dissolució de la Societat Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, condicionada a la recepció del document de dissolució emès pel secretari de la societat.

- Aprovar la participació de la URV en l'associació Conferència de deganes i degans de Dret d'Espanya, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2016.

- Aprovar la convocatòria 2017 dels Premis Consell Social URV a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria 2017 dels Premis Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria 2017 dels Ajuts Pont per a projectes educatius.

- Aprovar la convocatòria del curs 2016-17 dels Ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

- Aprovar la convocatòria del curs 2017-18 de les Beques Patrocinades per la Fundación Repsol i el Consell Social de la URV, condicionada a la signatura de la pròrroga del Conveni amb la Fundación Repsol.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, la tramitació a la SEDE electrònica del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte dels estudis següents per a la seva verificació, un cop incorporades les esmenes requerides per la Universitat:

 • Grau en Història
 • Grau en Patrimoni Artístic i Arqueològic
 • MU en Gestió de les Destinacions Turístiques
 • MU en Investigació i Innovació en Humanitats i Ciències Socials
 • MU en Investigació en Ciències i Enginyeries

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, la renúncia al càrrec de patró de la Fundació IMFE Mas Carandell.

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2016, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 14 de desembre de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2017 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2017, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2016, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2017 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2016, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2017 de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2017 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Aprovar la quarta modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l'exercici 2017, en els termes proposats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona a l'escrit de 14 de novembre de 2016 tramès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016, l'assignació del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el llistat presentat.

- Modificar l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2016, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta de preu del títol propi gestionat per la Fundació URV: Diploma de Postgrau en Gestió Pública de la Seguretat Local per al curs 2016-17, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.

PLE 4/2016, DE 2 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016, l'acord de dissolució del Consorci Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i Medi Ambient.

- Aprovar la modificació del Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, Especialitat de Llengua i Literatura Catalana/Castellana, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016.

- Aprovar, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d'octubre, les propostes de verificació següents:

 • Grau en Enginyeria Biomèdica
 • Grau en Enginyeria de Bioprocessos i Aliments
 • Grau en Tècnic de Bioprocessos (*)
 • Grau en Màrqueting
 • MU en Iniciació a la Recerca (denominació provisional)
 • MU en Innovació en la Intervenció Social i Educativa
 • MU en Genètica, Física i Química Forense
 • Doctorat en Ciutat, Territori i Sostenibilitat
 • Doctorat en Treball Social

(*) Queda condicionada la programació a les conclusions formulades per un grup de treball específic de l'àmbit tècnic i a assolir el consens corresponent per a la seva programació en una propera sessió de la Junta del CIC.

- Aprovar la convocatòria 2017 del Premi a l'Impacte Social de la Recerca, del Consell Social de la URV.

- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Social de la URV i la Fundació URV per a l'encàrrec de gestió de la Càtedra URV-Empresa sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses a la URV.

- Aprovar una aportació de 30.000 € destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses. Aquesta aportació correspon a la primera anualitat del conveni i finançarà les activitats de l'exercici 2017.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2016, DE 2 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Establir en 300.000 euros (IVA exclòs) l'import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

- Acord de conformitat de la participació accionarial de la URV en l'spin off WELLTECH TMS SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Acord de conformitat de la transmissió de les participacions de la URV en l'empresa PROTEUS DIGANOSTICS SL, arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Acord de conformitat de la transmissió de les participacions de la URV en l'empresa W3IS2 SL - Internet Solutions & Information Systems, SL, arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Aprovar la proposta de preu del títol propi gestionat per la Fundació URV: Diploma de Postgrau en Auditoria Interna en Entitats de Crèdit per al curs 2016-17, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis, i les modificacions corresponents als errors materials detectats, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 10 d'octubre de 2016 i sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016, l'assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona al certificat emès per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 5 d'octubre de 2016.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016, l'assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de docència al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en els certificats emesos per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 5 d'octubre de 2016.

- Aprovar la tercera modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la desafectació de material d'impressió per posteriorment destinar-lo a la venda, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 23/16 "Prestació del servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents als laboratoris de recerca dels departaments de la URV (LOT 1) i al Centre for Omic Sciences de la URV (LOT 2)", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 36/16 "Pla de Manteniment (preventiu+correctiu) i de calibratge de l'equip espectròmetre de masses MALDI-TOF BRUKER Model Ultraflextreme existent al Centre for Omic Sciences de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 01/17 "Servei d'assessorament i atenció psicològica per als estudiants de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 4/2016, 19 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la creació de l'empresa WELLTECH TMS, SL com a spin-off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d'octubre de 2016, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d'octubre de 2016.

- Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l'empresa Proteus Diagnostics SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d'octubre de 2016 i condicionada a l'acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d'octubre de 2016.

- Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l'empresa W3IS2 SL - Internet Solutions & Information Systems, SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d'octubre de 2016 i condicionada a l'acord de conformitat de la Comissió de Política Científica i Transferència i a la posterior aprovació pel Consell de Govern de la URV de 27 d'octubre de 2016.

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement d'Incubalia com a Start-up de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d'octubre de 2016, i condicionada a l'acord de la Comissió de Política Científica i Transferència sobre la idoneïtat del projecte empresarial i a la posterior ratificació i aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 27 d'octubre de 2016.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2016, DE 21 DE SETEMBRE
Sessió extraordinària

- Resoldre el recurs de reposició presentat a l'acord de la Comissió Econòmica de 25 de juliol de 2016 sobre la modificació de les places de personal d'administració i serveis, d'acord amb la proposta que s'annexa a l'acta de la reunió, i notificar-ho a la recurrent.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 02/17 "prestació del servei de manteniment preventiu i correctiu d'obra civil dels edificis de la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE 04/17 "Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatge", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

PLE 3/2016, DE 25 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar les modificacions proposades en el Reglament d'organització i funcionament del Consell Social vigent.

- Rescindir la pòlissa número 102204862, de la companyia asseguradora ACE EUROPE, al proper venciment (21 d'abril del 2017).

- Incrementar la dotació de la modalitat 1 (2.000€) amb la dotació de la modalitat 3 (2.000€), que ha quedat deserta, dels premis Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV, convocatòria any 2016.

- Dotar els ajuts a futurs investigadors fins a 8.000 €, per al curs 2016-17.

- Aprovar les memòries d'adscripció dels centres ESIC i IGEMA a la URV, en els termes aprovats pel Consell de Govern el 15 de juliol de 2016.

- Aprovar la modificació dels Estatuts de l'Observatori del Paisatge per la qual es regula l'adscripció d'aquest consorci a la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar l'extinció dels títols oficials següents:

 • ETSE: Grau Enginyeria Telemàtica- Màster Enginyeria informàtica: seguretat informàtica i sistemes intel·ligents
 • ETSEQ: Màster Tecnologia de climatització i eficiència energètica en edificis - Màster Enginyeria ambiental i producció sostenible
 • FEE: Màster Direcció d'empreses - Màster Economia
 • FI: Grau Infermeria
 • FL: Màster Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes - Màster Patrimoni artístic i cooperació cultural
 • FTG: Màster Canvi climàtic: reconstrucció instrumental i anàlisi

- Aprovar la implantació de títols següents:

 • ETSE: Grau Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicació - Màster Enginyeria de la seguretat informàtica i intel·ligència artificial
 • ETSEQ: Màster Enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica - Màster Gestió d'empreses tecnològiques
 • FE: Màster Erasmus Mundus en Innovació en Enoturisme
 • FEE: Màster Direcció d'empreses (especialitat: en investigació)
 • FI: Grau Infermeria
 • FEE: Màster Mercats Internacionals (especialitat: en investigació)

- Aprovar el títol propi de Bachelor en Màrqueting a ESIC, en els termes aprovats pel Consell de Govern del dia 15 de juliol de 2016.

- Ratificar l'acord de la Mesa d'Universitats pel qual s'estableixen, per al personal de la URV, els dies addicionals de vacances en funció dels anys de servei.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2016, DE 25 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la proposa d'ampliació de capital presentada per l'spin-off Medcom Advance SA, acceptant la no adquisició preferent de noves accions en aquesta ampliació de capital i la corresponent dilució de la participació de la URV en el capital social de l'empresa, i a la modificació de la clàusula d'antidilució del contracte entre accionistes, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2016; i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 15 de juliol de 2016, l'assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans d'11 de juliol de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Resoldre el recurs de reposició presentat a l'acord de la Comissió Econòmica de 28 d'abril de 2016 sobre la modificació de les places de personal d'administració i serveis, d'acord amb la proposta que s'annexa a l'acta de la reunió, i notificar-ho a la recurrent.

- Aprovar, d'acord amb el Decret 268/2016 pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-17 i a proposta del Consell de Govern de 15 de juliol de 2016:

 • el preu del cost d'enviament dels títols universitaris als estudiants que sol·licitin aquest enviament
 • que les condicions d'aplicació de l'exempció en l'import de la matrícula als estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d'honor en el curs acadèmic o semestre immediatament anterior siguin les aprovades per la URV en la Normativa de Matrícula de Grau i Màster
 • aplicar al Erasmus Mundus Màster en Innovació en Enoturisme (WINTOUR), que s'implanta el curs 2016-17, la mateixa bonificació que està establerta per als màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, o sigui, el 30% del preu del crèdit establert, passant de 65,87€ a 46,11€, amb el requisit que les assignatures siguin matriculades per primera vegada.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 15 de juliol de 2016, els preus i condicions econòmiques que s'aplicaran al Programa I-Global.

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l'oferta de títols propis de postgrau 2016-17 gestionada per la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2016.

- Aprovar la segona modificació del Pressupost 2016 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 15 de juliol de 2016.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 01/16 "Servei d'impressió, personalització i subministrament de títols oficials i suplement europeu al títol expedits per la URV, tant en format paper com en format electrònic", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal OB 17/16 "Obres d'arranjament de diversos espais de gestió al Campus Sescelades", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 21/16 "Servei de manteniment dels programaris de gestió de recursos humans (UXXI-RRHH) i de planificació docent i gestió acadèmica (UXXI-AC)", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SU 30/16 "Subministrament i instal·lació de mobiliari per a les Noves Estructures de Gestió dels Campus de la URV, mitjançant el procediment de contractació derivada de l'acord marc de subministrament de mobiliari d'oficina (Exp. 20 12/5) de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya)", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 06/17 "Servei d'auditoria econòmica dels comptes anuals de la URV i de la Fundació URV i elaboració dels comptes agregats de la URV per als exercicis 2016 i 2017", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 3/2016, 15 DE JULIOL
Sessió extraordinària

- Donar conformitat a la modificació de la clàusula d'antidilució del contracte entre accionistes de l'empresa Medcom Advance SA, spin-off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 30 de juny de 2016, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del 15 de juliol de 2016.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2016, 19 DE MAIG
Sessió extraordinària

- Donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la proposta d'ampliació de capital presentada per l'spin-off Medcom Advance SA, acceptant la no adquisició preferent de noves accions en aquesta ampliació de capital i la corresponent dilució de la participació de la URV en el capital social de l'empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 13 de maig de 2016, amb la recomanació que la forma de portar-ho a terme sigui l'exposada en el document annex "Alternativa a la modificació de la clàusula antidilució", per tal de deixar oberta, respecte a aquesta clàusula, la possibilitat d'entrar en la societat a qualsevol possible inversor; i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 14 de juliol de 2016.

PLE 2/2016, DE 28 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la Memòria d'activitats i econòmica 2015 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2015 del Consell Social de la URV.

- Aprovar la Memòria econòmica auditada de l'exercici 2015 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'abril del 2016

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2016 del Consell Social per incorporació de romanent.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2016 de la URV (incorporació de romanent), d'acord amb el document dipositat a la secretaria.

- Aprovar una dotació de 31.500 euros per a la realització de l'estudi d'inserció laboral dels graduats, doctors i graduats en masters, de l'AQU i els consells socials de les universitats catalanes

- Aprovar una dotació de fins a 10.000 euros per a la convocatòria 2016 del projecte R2B de valorització del coneixement

- Aprovar per a l'any 2016 una aportació de fins a 10.000 € destinada a finançar les activitats del projecte Nexes.

- Aprovar una aportació de fins a 1.500 € destinada a finançar el III Mercat de Projectes Socials.

- Aprovar una aportació de 359,60 € destinada a finançar la Lliga de Debat Universitària 2016, de la Xarxa Vicens Vives

- Aprovar desvincular de la URV la xarxa APUNE, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

- Aprovar desvincular de la URV la xarxa Ucosmic, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

-Aprovar el conveni de la URV amb ESIC (Business&Marketing School), en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2016, DE 28 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2015 del Consell Social.

- Aprovar les sisenes modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos i els preus per prestació de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2015 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2016.

- Aprovar els comptes anuals de l'exercici 2015 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 27 d'abril de 2016 i la Gerència de la URV.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2016 de la URV (incorporació de romanent), d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2016 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Autoritzar la transformació de places de Titular d'Escola Universitària en places de Titular d'Universitat i de places de Col·laborador Permanent en places de professorat Agregat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 d'abril de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la proposta de preus de la Universitat d'Estiu 2016 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2016.

- Aprovar el preu d'inscripció al curs Mou-te! del Servei Lingüístic de la URV, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència el 19 d'abril de 2016.

- Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l'empresa FLEXIBLE USER EXPERIENCE SL d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2016, i s'autoritza el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 02/16 "Servei de confecció d'un dossier de premsa digital diari per a la URV", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 19/16 "Serveis professionals d'assessorament i assistència fiscal a la URV i a la Fundació URV per al compliment de les obligacions tributàries", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2016, 21 D'ABRIL
Sessió extraordinària

- S'acorda donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV de l'empresa FLEXIBLE USER EXPERIENCE SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 15 d'abril de 2016 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 28 d'abril de 2016.

- S'acorda donar conformitat a la renúncia al dret d'adquisició preferent de participacions de l'empresa BIOSFER TESLAB SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 15 d'abril de 2016 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 28 d'abril de 2016.

Aquest acord queda condicionat a l'efectiva renúncia dels drets d'adquisició preferent per part de Products & Technologies (Rubió) i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

PLE 1/2016, DE 3 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar l'extinció dels màsters:

 • "Relacions euromediterrànies"
 • "Societats històriques i formes polítiques a Europa"
 • "Ciències socials del desenvolupament, cultures i desenvolupament a Àfrica (interuniversitari"),

segons el document aprovat per la Comissió de Política Acadèmica de 18 de febrer de 2016 i ratificat pel Consell de Govern del 25 de febrer de 2016.

- Aprovar la participació de la URV en la Xarxa euRobotics, AISBL, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 25 de febrer de 2016.

- Dotar la cinquena edició de la First Lego League amb una dotació de 1.500 euros, i no fer-ho de manera recorrent.

- Aprovar el finançament dels tres primers premis del Premi als millors treballs de recerca de batxillerat i CFGS del campus Terres de l'Ebre.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2016, DE 3 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2016-17, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2016 i la Gerència de la URV.

- Aprovar la modificació de la taxa per a la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal de la URV d'acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Aprovar les cinquenes modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 de febrer de 2016, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

ANY 2015

PLE 5/2015, DE 23 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el projecte de Pressupost 2016 del Consell Social.

- Aprovar el Pressupost 2016 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, a proposta del Consell de Govern de la URV i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I .

- Aprovar la convocatòria 2015-16 dels ajuts a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat.

- Aprovar la convocatòria per al curs 2015-16 de les Beques patrocinades pel Consell Social i la Fundación Repsol, condicionada a la signatura del conveni amb Fundació Repsol

- Aprovar la rectificació proposada per la vicerectora d'avaluació de la qualitat en la convocatòria 2016 del Premi Consell Social a la qualitat docent

- Aprovar la tramitació a la SEDE electrònica del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, dels estudis següents per a la seva verificació:

 • Grau en Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicació
 • Grau d'Infermeria
 • Màster en Enginyeria de la seguretat i Intel·ligència artificial
 • Màster en Tècniques d'anàlisi forense
 • Màster en Direcció d'empreses
 • Màster en Enginyeria Ambiental i Energètica
 • Màster en Organització Industrial i Estratègia Empresarial
 • Màster en Investigació
 • Màster en Mercats Internacionals
 • European Join Master on Wine Tourism Innovation (WINTOUR).

- S'aprova desvincular la URV del Compostela Group of Universities, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2015.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2015, DE 23 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2016 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2016, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2015, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2016 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2015, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2015 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2016 de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2016 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Acord de conformitat amb la participació accionarial de la URV en l'spin off Job in Smart Personnel Selection SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2015, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Autoritzar al rector a la cessió del dret de cobrament de les dotacions pressupostàries per fer front a les rendes derivades del contracte d'arrendament de l'immoble on s'ubica el Campus Terres de l'Ebre, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2015.

- Aprovar les quartes modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l'exercici 2016, en els termes proposats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2015.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2015, l'assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Modificar l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2015, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 14 de desembre de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 17/15: servei de manteniment del maquinari i programari del fabricant SUN/ORACLE existents a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SU 18/15: subministrament del dret d'ús de la llicència Campus dels productes Oracle i el manteniment associat a l'esmentada llicència, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 19/15: servei de manteniment i assistència de llicències servidor i dels productes de la llicència campus Microsoft, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2015, 21 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- S'acorda donar conformitat a la creació de l'empresa JOB IN SMART PERSONNEL SELECTION SL com a spin-off de la URV, i s'aprova la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 9 de desembre de 2015, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV de 22 de desembre de 2015.

PLE 4/2015, DE 3 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar una dotació de 250 € a la Càtedra d'Inclusió Social, per a finançar el premi a treballs de recerca de fi de grau de l'any 2016.

- Aprovar la convocatòria 2016 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria 2016 del Premi Consell Social als millors treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria 2016 del Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de dones i gènere, del Consell Social de la URV.

- Aprovar la convocatòria del Premi Xavier López Vilar a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d'Administració i Serveis de la URV .

- Aprovar la convocatòria 2016 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores d'estudiants de la URV.

- Aprovar la convocatòria 2016 dels ajuts pont per a projectes educatius.

- Aprovar la ratificació de l'acord del Consell Plenari del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d'influència, pel qual es dissol aquest consorci, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 29 d'octubre de 2016.

- Aprovar la ratificació del conveni específic entre la URV i la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla en l'àmbit de les ciències de la salut, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 29 d'octubre de 2016.

- Aprovar la ratificació del conveni específic entre la URV i Gestió i Prestació de Serveis de Salut en l'àmbit de les ciències de la salut, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 29 d'octubre de 2016.

- Aprovar la ratificació dels Estatuts del CSUC, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 29 d'octubre de 2016.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2015, DE 3 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- S'aproven les terceres modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestació de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- S'acorda establir - per a l'exercici 2016 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l'import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

- S'aprova, a proposta del Consell de Govern de 29 d'octubre de 2015, l'assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- S'aprova, a proposta del Consell de Govern de 29 d'octubre de 2015, l'assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits docents al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- S'autoritza la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d'octubre de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- S'autoritza la transformació de places de Titular d'Escola Universitària en places de Titular d'Universitat d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 29 d'octubre de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- S'aprova l'expedient de contractació pluriennal SE 09/15: servei de manteniment del maquinari i programari de SUN/ORACLE, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- S'aprova l'expedient de contractació pluriennal SE 13/15: servei de manteniment i calibratge dels equips Orbitrap Velos Pro Etd, Easy nLC, Exactive Hcd I Accela 1250 Pump/As, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- S'aprova la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 29 d'octubre de 2015.

PLE 3/2015, DE 23 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar la Memòria d'activitats i econòmica 2014 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

- Aprovar indemnitzar amb 118,75 € bruts els membres i personal del Consell Social per l'assistència a reunions del Ple i/o comissions.

També, a les activitats que el Consell Social convoqui o sigui convocat (jurats, comissions, actes i reunions)

Els col·laboradors que el Consell Social convoqui o demani formalment la participació activa en alguna de les activitats descrites al segon paràgraf igualment seran indemnitzats amb la mateixa quantitat.

- Aprovar l'adequació dels estatuts del CSUC i de l'ICAC, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 16 de juliol de 2015.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en el Patronat de la Fundació IMFE Mas Carandell, en els termes aprovat pel Consell de Govern del 16 de juliol del 2015.

- Aprovar sol·licitar l'adhesió de la Universitat Rovira i Virgili al clúster AquiCAT com a membre col·laborador, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 16 de juliol de 2015.

- Aprovar la modificació per al curs 2015-16 següent:

 • Grau de Biotecnologia (codi Pla 1920) de la Facultat d'Enologia: adequar el nombre de places definides en la memòria d'acord amb l'oferta per al curs 2015-16. (Rebut l'informe favorable d'AQU Catalunya amb data 18/06/2015)

- Aprovar l'extinció dels ensenyaments següents per al curs 2015-2016:

 • Facultat d'Economia i Empresa: Màster Gestió d'Empreses
 • Facultat de Lletres: Màster Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera)
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Màster Salut mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmàcia
 • Facultat de Turisme i Geografia: Master Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

- Aprovar la implantació de nous ensenyaments pel curs 2015-16:

 • Facultat de Lletres: Master Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera/Segona Llengua
 • Facultat de Lletres: Master Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia: Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació
 • Facultat de Turisme i Geografia: Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial
COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2015, DE 23 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015 següent: "que quan es produeixi un canvi d'ensenyament dins d'un programa formatiu de grau, i en el cas de graus que comparteixin íntegrament el primer curs, tal com consta a l'acord corresponent, també sigui d'aplicació l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb matrícula d'honor en l'altre ensenyament".

- Aprovar la revisió dels criteris de distribució del pressupost d'activitat docent dels departaments, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l'exercici 2014 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 4 de juny de 2015 i la Gerència de la URV.

- Donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l'empresa Advanced Energy Concepts and Technologies SL arran de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, i s'autoritza el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Aprovar l'assignació, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 9 de juliol de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar les segones modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la desafectació de béns inventariats, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015 i amb efectes de 31 de juliol de 2015.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 04/15PL: servei de manteniment del programari de tramitació administrativa (openSAT), i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 05/15PL: servei corresponent a la contractació de dues pòlisses d'assegurances, mitjançant lots, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 06/15PL: servei de manteniment del programari de gestió econòmica (SICAP), i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal OB 08/15PL: treballs de reforma i millora dels sistemes de climatització i instal·lacions derivades per a diversos edificis de la URV, mitjançant lots, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal CSUC 15/03: servei de centre de procés de dades (CPD) pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal CSUC 15/08: servei de sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2015, 16 DE JULIOL
Sessió extraordinària

- S'acorda donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l'empresa Advanced Energy Concepts and Technologies SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 7 de juliol de 2015 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del 16 de juliol de 2015.

PLE 2/2015, DE 28 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2014 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovar la Memòria econòmica auditada de l'exercici 2014 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 28 d'abril del 2015.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2015 del Consell Social per incorporació de romanent.

- Aprovar les primeres modificacions del Pressupost 2015 de la URV i els preus d'inscripció a congressos i seminaris.

- Aprovar una aportació de 30.000 euros destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses.

- Aprovar per a l'any 2015 una aportació de fins a 10.000 euros destinada a finançar les activitats del projecte Nexes.

- Aprovar l'adhesió de la URV a l'Associació Bioinformàtics Barcelona, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 28 d'abril de 2015.

- Aprovar l'adhesió de la URV a la Xarxa Universities against Death Penalty, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 28 d'abril de 2015.

- Aprovar la participació de la URV al patronat de la Fundació Gresol en els termes establerts en el Consell de Govern del 28 d'abril del 2015.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2015, DE 28 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell de la liquidació del Pressupost del Consell Social de l'exercici 2014.

- Aprovar les sisenes modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos i els preus per prestació de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2014 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2015.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2015 del Consell Social: per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple de les primeres modificacions del Pressupost 2015 de la URV per majors / menors ingressos i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 28 d'abril de 2015 de modificar la forma jurídica per la qual es regularitzen les finques entre l'Ajuntament de Tarragona i la URV al C/ Marcel·lí Domingo de Tarragona, en els termes següents:

 • a) Segregar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 situada al C/ Marcel·lí Domingo, núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753418CF5525S, propietat de la URV, i aprovar la mutació demanial d'aquesta porció (U1 del plànol) a favor de l'Ajuntament de Tarragona.
 • b) Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 20.443 situada al C/Marcel·lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753414CF5525S, propietat de la URV, i aprovar la mutació demanial a favor de l'Ajuntament de Tarragona (U2 del plànol) com a complement de la permuta aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira , en la sessió de 27 d'octubre de 2011 i formalitzada davant notari el 21 de maig de 2012.
 • c) Acceptar la mutació demanial que ha d'aprovar l'Ajuntament de Tarragona a favor de la Universitat Rovira i Virgili de la finca de propietat municipal situada al carrer Marcel·lí Domingo, inscrita a l'Inventari de Béns Immobles amb el núm. 178/1 i al Registre de la Propietat núm. 1 de Tarragona, volum 2309, llibre 1455 de Tarragona, foli 172, finca 94037, inscripció 1a.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 01/15 PL "servei de seguretat dels edificis de la URV", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SU 02/15 PL "subministrament d'infraestructura tecnològica en ciències òmiques per a la recerca i la transferència en l'àmbit de la nutrició i salut a Catalunya. Plataforma Tecnològica-CEICS Òmiques, mitjançant lots", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa, i condicionada a l'obtenció de l'autorització pertinent de la Direcció General d'Universitats.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 17 d'abril de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la proposta de preus de les ponències, taules rodones i coordinació dels participants en la Universitat d'Estiu 2015 de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2015.

PLE 1/2015, DE 12 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar l'adhesió del Consell Social de la URV al Manifest en Defensa de les Millores Ferroviàries a Tarragona, de l'Ajuntament de Tarragona.

- Designar Joan Pedrerol Gallego i de Robert Vendrell Aubach membres del Consell de Govern de la URV.

- Designar Carles Ferrer Rovira membre representant del Consell Social en el Patronat de la Fundació URV.

- Nomenar Joan Pedrerol Gallego i de Joan Enric Carreres Blanch membres representants del Consell Social de la URV a la Comissió de Seguiment de la Càtedra URV-Empresa per al Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses.

- Designar Joan Enric Carreres representant del Consell Social a la Comissió per a la Qualitat Institucional de la URV

- Designar Joaquim Via representant del Consell Social en la mesa de contractació de la URV i designació de Jordi Gavaldà com a substitut.

- Aprovar la participació econòmica del Consell Social en els tres primers premis del Campus Terres de l'Ebre a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

- Renovar l'adhesió al Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per al període 2014-2020 en els termes aprovats pel Consell de Govern de 26 de febrer del 2015.

- Aprovar la participació de la URV en l'associació Big Data Values en els termes aprovats pel Consell de Govern de 26 de febrer del 2015.

- Aprovar la participació de la URV en la Fundació Institut Interuniversitari Acadèmica (InterAc), en els termes aprovats pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2015

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2015, DE 12 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2015-16, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2015 i el vicerectorat de Política Acadèmica i del Personal Docent i Investigador.

- Aprovar l'expedient de contractació CP 03/15 "atorgament d'un dret de superfície sobre el terreny situat entre l'avinguda Lluís Companys, el carrer Marqués Guad Al Gelú i l'avinguda d'Andorra de Tarragona, per a la construcció i explotació d'una residència universitària i un equipament esportiu", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar les cinquenes modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 de febrer de 2015, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

ANY 2014

PLE 5/2014, DE 23 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el projecte de Pressupost 2015 del Consell Social de la URV.

- Aprovar el projecte de Pressupost 2015 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Aprovar la proposta presentada per la Gerència de la URV sobre les condicions del contracte, la remuneració del càrrec i l'assignació econòmica per al funcionament de la sindicatura de greuges.

- Aprovar la proposta de modificació del contracte d'arrendament dels edificis del Campus Terres de l'Ebre, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.

- Aprovar la proposta de modificació del contracte d'arrendament dels edificis de la Facultat de Lletres i la Facultat d'Infermeria del Campus Catalunya, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.

- Aprovar la modificació dels estatuts del consorci Centre de Recursos de Protecció de la Salut i del Medi Ambient, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.

- Aprovar la desvinculació de les xarxes EMUNI (Euro-Mediterranean University), i Columbus, Universidades Europeas y Latinoamericanas, d'acord amb els termes aprovats al Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.

- Aprovar la participació en la Fundació Institut Gabriel i Ferrater, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.

- Aprovar la participació de la URV en la Xarxa Equality, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2014.

- Aprovar la convocatòria del Premi Consell Social a la Qualitat Docent, per a l'any 2015.

- Aprovar la convocatòria del Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV, del Consell Social de la URV, per a l'any 2015.

- Aprovar la convocatòria del premi Maria Helena Maseras del curs 2014-15 a un treballs de recerca de secundària i cicles formatius de grau superior en estudis de dones i gènere.

- Aprovar la convocatòria curs 2014-15 dels premis del Consell Social als millors treballs de recerca de secundària i cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria de les beques Patrocinades Consell Social - Repsol.

- Aprovar la convocatòria dels ajuts PONT per a projectes educatius per a l'any 2015.

- Aprovar la convocatòria dels ajuts del Consell Social a les millores idees emprenedores, per a l'any 2015.

- Aprovar la convocatòria 2014-15 dels ajuts del Consell Social per a estudiants en situació d'especial dificultat.

- Aprovar una dotació de fins a 1.500 euros per a la realització del II Mercat de projectes socials, a Tarragona.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2014, DE 23 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2015 del Consell Social.

- Aprovar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2015, d'acord amb el document presentat.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2014, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2015 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2014, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2014 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2015 de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2015 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Acord de conformitat amb la participació accionarial de la URV en l'spin off Proteus Diagnostics SL, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2014, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar les tarifes proposades pel CSUC per a l'exercici 2015, en els termes proposats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2014.

- Aprovar les excepcions previstes en els contractes de la URV amb Goethe-Institut de Barcelona i British Council de Barcelona, en els termes que consten en els dos contractes dipositats a la Secretaria del Consell Social.

- Acceptació del dret de superfície sobre la part de la finca marcada en el plànol que s'adjunta, ubicada al carrer President Lluís Companys 5 de Tarragona, per un període de 75 anys, per a la construcció i explotació d'una residència universitària i instal·lació esportiva, en els termes proposats pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2014. I s'autoritza el rector a realitzar els tràmit pertinents

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2014 de:

 • 1r - Segregar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 situada al C/ Marcel∙lí Domingo, núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753418CF5525S, propietat de la URV (U1 del plànol que s'adjunta), i desafectar la susdita porció de 3.012 m2.
 • 2n - Permutar la porció de 3.012 m2 de la finca núm. 92.683 de la URV per la porció de 3280,22 m2 de la finca núm. 135, referència cadastral 2753415CF5525S, propietat de l'Ajuntament de Tarragona (A1 i A2 del plànol que s'adjunta), en el benentès que de l'esmentada finca núm. 135, referència cadastral 2753415CF5525S, la URV haurà de cedir en el seu dia a l'Ajuntament de Tarragona la part corresponent al viari perimetral municipal de domini públic.
 • 3r - Segregar la porció de 252 m2 de la finca núm. 20.443 situada al C/Marcel∙lí Domingo (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753414CF5525S, propietat de la URV (U2 del plànol que s'adjunta), desafectar la susdita porció i cedir‐la a l'Ajuntament de Tarragona com a complement de la permuta aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Rovira, en la sessió de 27 d'octubre de 2011 i formalitzada davant notari el 21 de maig de 2012

I autoritzar el rector a realitzar els tràmit pertinents.

- Aprovar les quartes modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la proposta de preu del crèdit de lliure mobilitat - Freemover per al curs acadèmic 2014-15, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Assignar, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el llistat presentat, i condicionat a la recepció de la comunicació oficial d'AQU Catalunya pendent en data d'avui.

- Modificar l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2014, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Modificar les places de personal d'administració i serveis d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 15 de desembre de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2014, 17 DE DESEMBRE
Sessió extraordinària

- S'acorda donar conformitat a la creació de l'empresa Proteus Diagnostics, SL com a spin-off de la URV, i s'aprova la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 de desembre de 2014, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 22 de desembre de 2014.

PLE 4/2014, DE 4 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

Sense acords

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2014, DE 4 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Acord de conformitat a la participació accionarial de la URV en l'spin off Green Smart Net, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014, i autoritza el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Acord de conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l'empresa Smartoxide SL arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Acord de conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l'empresa Energy Effciency Plus, SL (E2PLUS) arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

- Autoritzar la creació del nou càrrec de coordinador de grau, amb les retribucions i funcions descrites a la proposta presentada pel Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014.

- Revocar l'acord del a Comissió Econòmica de 31 de març de 2014: "autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa", d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014.

- Ratificar l'acord per a l'aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinàries del PAS Laboral del 5è al 6è Conveni, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 14/14: servei d'assegurances d'accidents i malaltia per als estudiants, PDI i PAS de la URV amb mobilitat internacional, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 17/14: servei d'assegurances d'accidents i malaltia per als estudiants, PDI i PAS de la URV amb mobilitat internacional, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 20/14: servei de prevenció aliè a la URV, en les especialitats de vigilància de la salut i seguretat, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 21/14: servei de manteniment preventiu i assessoria tècnica de les instal·lacions de gasos tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 22/14: contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar-restaurant al Campus de la URV a Vila-Seca, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació OB 24/14: obres d'adequació d'edificis per al control d'inici d'activitat i d'adequació de cobertes i façanes per prevenció de riscos de caigudes a diferents nivells, mitjançant lots; i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar establir - per a l'exercici 2015 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l'import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

- Aprovar les terceres modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar l'assignació, a proposta del Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits docents al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Aprovar l'assignació, a proposta del Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la modificació de places de personal d'administració i serveis, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 13 d'octubre de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2014, 28 D'OCTUBRE
Sessió extraordinària

- S'acorda donar conformitat a la concessió del reconeixement de l'empresa INSTA, Serveis Jurídics Ambientals, SCP com a Start-up de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 9 d'octubre de 2014, i condicionada a l'aprovació del reconeixement per part del Consell de Govern de la URV el proper 31 d'octubre de 2014.

- S'acorda donar conformitat a la creació de l'empresa Green Smart Net com a spin-off de la URV, i s'aprova la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 21 d'octubre de 2014, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31d'octubre de 2014.

- S'acorda donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Biosfer Teslab SL, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d'octubre de 2014, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31 d'octubre de 2014.

- S'acorda donar conformitat a la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'ampliació de capital presentada per l'spin-off de la URV Integrated Microsystems for Quality of Life, SL (iMicroQ), acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d'octubre de 2014, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31 d'octubre de 2014.

- S'acorda donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l'empresa Smartoxide SL, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d'octubre de 2014 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31 d'octubre de 2014.

- S'acorda donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV de l'empresa Energy Effciency Plus, SL (E2PLUS), spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 14 d'octubre de 2014 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del proper 31 d'octubre de 2014.

PLE 3/2014, DE 25 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar la proposta d'endeutament presentada, en els termes següents:

 • NORMATIVA
  • D'acord amb l'article 45.2f) dels estatuts de la URV, correspon al Consell Social: "Acordar les propostes d'endeutament i d'aval que la Universitat presenti al departament competent en matèria d'universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d'acord amb la normativa vigent i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable".
  • Amb data 31 de març del 2014, la sessió plenària del Consell Social va aprovar iniciar les gestions per la tramitació d'expedients d'endeutament a curt termini per cobrir necessitats de tresoreria de l'any 2014 - 2015.
 • PROPOSTA D'ENDEUTAMENT
  • Import a sol·licitar: 5.000.000,00 euros
  • Termini de l'operació: 1 any
  • Condicions de les ofertes: d'acord amb el principi de prudència financera establert a la Resolució del 12 de febrer de 2014, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (SGTiPF).
  • El cost màxim de l'operació d'endeutament, incloent comissions i altres despeses no podrà superar els tipus fixos o els diferencials màxims aplicables que publiqui mensualment mitjançant resolució la SGTiPF.
  • Als tipus fixos màxims anteriors es podran afegir únicament la comissió de no disponibilitat en les pòlisses de crèdit, fins a un màxim del 0,8% anual.

- Aprovar ratificar Manuel Molina Clavero com a gerent de la Universitat Rovira i Virgili, i les condicions del contracte.

- Aprovar la implantació de nous ensenyaments següents, per al curs 2014-15:

Facultat de Lletres

 • Traducció professional anglès-espanyol (denominació modificada respecte a la de "Traducció anglesa professional")
 • Màster en Música com a Art interdisciplinària (interuniversitari: UB, URV, coordina UB)
 • Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global (interuniversitari: URV, UB, coordina URV) (*)

Facultat d'Economia i Empresa

 • Màster en Emprenedoria i Innovació

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

 • Màster en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

 • Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (Interuniversitari, UVa, URV, coordina UVa)

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

 • Màster en Psicologia General Sanitària

Facultat d'Enologia

 • Grau en Enologia
 • Màster en Begudes Fermentades (denominació modificada respecte a la de "Ciències del vi, escumosos i cerveseria")

Facultat de Turisme i Geografia

 • Màster en Canvi Climàtic: Reconstrucció instrumental i Anàlisi (*)

Facultat de Ciències Jurídiques

 • Màster en Dret Ambiental

Escola de Postgrau i Doctorat

 • Doctorat en Estudis de Gènere, Cultura, Societat i Polítiques (Interuniversitari UB, URV, Coordina UB) (*)
 • Doctorat en Ciències en Infermeria i Interdisiciplinarietat en Salut (Interuniversitari UB, URV, Coordina UB) (*)
 • Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge (Interuniversitari UB, URV, Coordina UB)

(*) Pendent d'informe d'avaluació final d'AQU

- Aprovar iniciar l'extinció dels ensenyaments següents:

Facultat de Lletres

 • Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional (**)
 • Màster en Música com a Art Interdisciplinària (interuniversitari: UB, URV)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

 • Màster en Enginyeria Electrònica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

 • Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (Interuniversitari, UVa, UBu, URV, coordina UVa)

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

 • Màster en Psicologia de la Salut

Facultat de Ciències Jurídiques

 • Màster en Dret Ambiental

(**) Pendent d'informe d'avaluació final d'AQU del Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

- Aprovar la modificació d'ensenyaments següents:

Facultat de Lletres

 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques (*)
 • Grau en Comunicació Audiovisual (*)
 • Brau en Periodisme (*)

Facultat de Química

 • Grau en Bioquímica i Biologia Molecular

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Pedagogia (*)
 • Grau en Educació Social

Facultat d'Economia i Empresa

 • Màster en Direcció d'Empreses (*)
 • Màster en Economia (*)

Facultat d'Enologia

 • Grau en Biotecnologia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

 • Màster en Enginyeria Industrial

(*) Pendent d'informe d'avaluació final d'AQU

- Aprovar la verificació dels ensenyaments d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 16 de juliol de 2014.

- Aprovar la verificació dels ensenyaments que s'adjunten.

 • GRAUS
  • Facultat de Química- Ciències Ambientals. (Autoritzat per la Junta del CIC, posposat inicialment pel curs 14-15)
  • Facultat d'Infermeria: Infermeria
 • MASTERS
  • Facultat de Turisme i Geografia: Governança, lideratge i planificació territorial (Interuniversitari UGr (Coordinadora) i Uma). Extingeix Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes
  • Facultat de Lletres: Llengua i Literatura Catalanes (Interuniversitari URV(Coordinadora), UdG, UdL, Uvic, UOC, Uandorra). Extingeix Estudis superiors de llengua i literatura catalanes
  • Facultat de Lletres: Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera. Ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera. Extingeixen Ensenyament de llengües estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera / Anglès Llengua Estrangera)
  • Facultat de Lletres: Relacions Euromediterrànies. (Interuniversitari URV (Coordinadora), U. Grenoble, U. St. Joseph de Beirut, U. El Caire, U. Malta, UNU (BARCELONA). Extingeix Relacions euromediterrànies
  • Facultat de Lletres: Estudis sobre les guerres/war studies. Extingeix Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa
  • Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia: Investigació per a la millora en Educació i la Promoció Social
  • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Ciències Clíniques i Experimentals del sistema nerviós. (Interuniversitari URV (Coordinadora) i U. Almeria). Extingeix Salut Mental: Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia
  • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química: Eficiència Energètica i Energies Renovables en Edificis i Industries. Extingeix Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica
 • DOCTORATS
  • Escola de Postgrau i Doctorat: Geografía, planificación territorial y cambio climático. (Interuniversitari UGR (Coordinadora), UMa, URV)
COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2014, DE 25 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar el preu del cost d'enviament a l'estranger dels títols universitaris als estudiants que sol·licitin aquest enviament, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014.

- Aprovar establir, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014, els supòsits en què els i les estudiants estaran exempts d'abonar el percentatge del 15% previst a l'article 6.1 del Decret 92/2014 que regula els preus dels serveis acadèmics:

 • quan canviïn de grau dins d'un programa formatiu
 • en el cas de graus que comparteixin completament el primer curs
 • en els itineraris de doble titulació

- Aprovar establir el coeficient d'estructura docent C per a la doble titulació de grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014:

 • aplicar a tots els màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, una bonificació del 30% en el preu del crèdit, que suposa l'aplicació d'un preu de 46,11 € per crèdit.
 • aplicar al Màster Erasmus Mundus "Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana" una bonificació del 74,5% en el preu del crèdit, per tal d'igualar el preu establert pel Consorci, que suposa l'aplicació d'un preu de 16,8 € per crèdit.
 • en els dos casos, el requisit és que les assignatures siguin matriculades per primera vegada.

- S'acorda posposar la implantació del nou preu previst a l'apartat 9.6 de l'annex 1 del Decret de preus "per estudi de documentació i d'expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, en ensenyament de màsters universitaris" als estudiants que formalitzin la preinscripció del curs 2015-16, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l'exercici 2013 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 12 de maig de 2014 i la Gerència de la URV.

- Aprovar la desafectació d'una part del sector nord del Campus Bellisens, de 3.234,85 metres quadrats, i la seva cessió a l'Ajuntament de Reus, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2014 i condicionat que l'acord de desafectació sigui oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Catalunya; i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 10/14: serveis de telecomunicacions de la xarxa corporativa de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 13/14: servei de manteniment d'instal·lacions generals dels edificis de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar les segones modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar l'assignació, a proposta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2014, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en els documents presentats.

- Aprovar l'esmena dels errors detectats en la modificació de places de personal d'administració i serveis aprovada per la Comissió Econòmica de 31 de març de 2014, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 24 d'abril de 2014 i de 4 de juliol de 2014.

PLE 2/2014, DE 28 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2013 del Consell Social.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2014 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovar la Memòria econòmica auditada de l'exercici 2013 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2014.

- Aprovar les primeres modificacions del Pressupost 2014 de la Universitat Rovira i Virgili i els preus d'inscripció a congressos i seminaris.

- Aprovar una aportació de 30.000 euros destinada a finançar les activitats de la Càtedra URV-Empresa sobre el foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses.

- Aprovar el projecte CEICS-Àgora proposat, i dotar-lo fins a 15.000 euros.

- Aprovar per a l'any 2014 una aportació de fins a 10.000 euros, destinada a finançar les activitats del projecte Nexes.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2014, DE 28 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar els preus de prestació de serveis i entrega de béns 2013, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement el Ple del Consell de la liquidació del Pressupost del Consell Social de l'exercici 2013.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2013 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2014.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2014 del Consell Social: per incorporació de romanent.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre les primeres modificacions del Pressupost 2014 de la URV per majors / menors ingressos i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2014.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal del servei d'impressió, inclosos copiat i digitalització, i de l'explotació i gestió de centres de reprografia gestionat pel CSUC, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

PLE 1/2014, DE 31 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Designar el Sr. Joaquim Via i renovar la designació del Sr. Anton Valero com a membres del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili.

- Designar el Sr. Joaquim Via i el Sr. Joan Enric Carreres, i renovar el nomenament del Sr. Jordi Bergadà i el Sr. Josep Poblet, com a membres representants del Consell Social al Patronat de la Fundació URV.

- Aprovar la convocatòria 2014 dels ajuts Pont per a projectes educatius.

- Aprovar la Memòria d'activitats i econòmica 2013 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

- Autoritzar al rector per iniciar les gestions per la tramitació d'expedients d'endeutament a curt termini per cobrir necessitats de tresoreria de l'any 2014-15.

- Aprovar les dobles titulacions següents:

 • Administració i Direcció d'Empreses – Dret
 • Administració i Direcció d'Empreses – Finances i Comptabilitat
 • Dret – Relacions Laborals i Ocupació
 • Enginyeria Elèctrica – Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Enginyeria Informàtica – Biotecnologia
 • Biotecnologia – Bioquímica i Biologia Molecular

- Informar favorablement:

 • la participació de la URV en el programa de doctorat interuniversitari
  • Estudis de gènere, Cultura, Societat i Polítiques

L'autorització es condiciona a l'aprovació de la memòria pel Comitè de Direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URV i a la signatura del conveni corresponent.

 • la participació de la URV en el màster universitari conjunt:
  • Polítiques Socials i Acció Comunitària

L'autorització es condiciona a l'aprovació de la memòria per la Facultat de Ciències Jurídiques i dels departaments implicats, i a la signatura del conveni corresponent.

- Aprovar els canvis de nom següents:

 • El màster Ciències del vi, escumosos i cerveseria, que passa a denominar-se Ciències del vi, escumosos i cervesa.
 • El màster Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids, que passa a denominar-se Enginyeria Termodinàmica de Fluids.

- Aprovar una dotació de fins a 1.500 euros per a la celebració del I Mercat del projectes socials.

- Aprovar la participació de la URV a l'Associació Clúster Químic de la Mediterrània (ChemMed Tarragona), en els termes aprovats pel Consell de Govern del 6 de març de 2014.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a l'European Research Institute of Catalysis (ERIC) en els termes aprovats pel Consell de Govern del 6 de març de 2014.

- Desestimar un recurs contra l'acord del Jurat dels Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, convocatòria 2012-13, i notificar aquest acord junt amb l'informe de la presidenta del Jurat de selecció de becaris.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2014, DE 31 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre l'autorització al rector per iniciar les gestions per la tramitació d'expedients d'endeutament a curt termini per cobrir necessitats de tresoreria de l'any 2014-2015

- Aprovar la proposta de preus a aplicar a l'oferta formativa gestionada per la Fundació URV per al curs acadèmic 2014-15, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014 i el Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica.

- Aprovar les tarifes proposades pel CBUC per a l'exercici 2014, en els termes proposats pel Consell de Govern de 6 de març de 2014.

- Aprovar retornar a l'Ajuntament de Tarragona la propietat de l'antic convent de les Clarisses, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SU 09/13: subministrament d'un vehicle en règim d'arrendament sense opció de compra destinat a la consergeria del Rectorat, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 11/13: contracte administratiu especial del servei de màquines expenedores de begudes i productes d'alimentació en règim d'autoservei (vending) pels diferents centres i serveis de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 24/13: contracte administratiu especial per a l'explotació d'un taller de maquetes a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA), i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 28/13: servei d'inspeccions reglamentàries i periòdiques dels equipaments científics ubicats en espais experimentals i docents, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SU 30/13: subministrament de productes de la llicència Campus d'Oracle i del servei de manteniment associat a l'esmentada llicència, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 03/14: contractar una pòlissa de responsabilitat civil general i patrimonial per a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 05/14: servei d'actualització de la programació d'autòmats de gestió de la climatització de la marca Sauter Ibérica, SA dels edificis de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 07/14: servei de reprogramació i actualització dels autòmats de gestió de la climatització de la marca Controlli Delta, SA, dels edificis de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació OB 08/14: obres de reforma, mitjançant lots, de les instal·lacions als edificis de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SU 11/14: subministrament d'energia elèctrica del "Grup de compra CSUC-2014, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar les quartes modificacions del Pressupost 2013 de la URV per majors / menors ingressos, els preus de prestació de serveis i entrega de béns, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar modificar l'article 55 de les Bases d'execució del Pressupost 2014 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 6 de març de 2014, l'assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits docents al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en els documents presentats.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 6 de març de 2014, l'assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 6 de març de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Aprovar modificar les places de personal d'administració i serveis d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 21 de febrer de 2014, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

ANY 2013

PLE 6/2013, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el projecte de Pressupost 2014 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Aprovar el Pressupost del Consell Social per a l'exercici 2014

1) Informar favorablement el canvi de denominació dels màsters:

 • Ciències de la vinya i el vi i altres begudes fermentades
 • Traducció professional: Anglès-castellà, castellà-anglès

que passen a denominar-se, respectivament:

 • Ciències del vi, escumosos i cerveseria
 • Traducció anglesa professional

2) Informar favorablement el canvi de denominació del programa de doctorat:

 • Ciències de la infermeria

que passa a denominar-se:

 • Ciències en infermeria i interdisciplinarietat en salut

3) Informar favorablement la proposta de verificació del programa de doctorat interuniversitari:

 • Treball social, serveis socials i política social

L'autorització queda condicionada a la seva aprovació pel Comitè de Direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URV, a l'informe favorable del Consell Social i a la signatura del conveni corresponent.

- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, i el seu Consell Social, i les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Tarragona i de Reus, Iniciatives de desenvolupament empresarial Les Tapies SA, Jove Cambra de Catalunya, Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria de Valls, SECOT, Institut Municipal de desenvolupament local VallsGenera, ajuntaments de Gandesa, Calafell, Cambrils i Vendrell, l'eina Espai Empresarial i Flix i Gestió d'iniciatives econòmiques SAM, pel qual es regula la Càtedra URV-Empresa sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses.

- Aprovar la convocatòria 2014 dels premis Consell Social a la Qualitat Docent

- Aprovar la convocatòria 2014 del Premi Xavier López Vilar Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del Personal d'Administració i Serveis de la URV.

- Aprovar la convocatòria 2014 dels ajuts a les millors idees emprenedores d'estudiants de la URV

- Aprovar la convocatòria 2014 dels ajuts a alumnes de la URV en situació d'especial dificultat

- Aprovar la convocatòria de les beques patrocinades per la Fundació Repsol i el Consell Social de la URV, per al curs 2014-15

- Aprovar la convocatòria 2014 dels premis als millors treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius de grau superior del campus Terres de l'Ebre.

- Aprovar la participació de la URV, com a membre de ple dret, en l'Asociación española de universidades con titulaciones de información y comunicación (ATIC)

- Aprovar la desvinculació de la URV de la xarxa International Association of Universities (IAU) i l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en els termes aprovats en el Consell de Govern de la URV del 18 de desembre de 2013.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2013, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2014 del Consell Social.

- Aprovar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2014, d'acord amb el document presentat.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la URV, any 2013, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2014 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV, any 2013, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013 i inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2014 de la URV.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2014 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2013, d'assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2013, d'assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de docència al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Aprovar els preus de matrícula a aplicar als estudiants amb mobilitat lliures (free-mover), d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013.

- Aprovar les tarifes proposades pel CESCA per a l'exercici 2014, en els termes proposats pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013.

- Revocar la cessió temporal d'ús d'un espai útil al Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci i atorgar-la a la Fundació d'Estudis Turístics Costa Daurada, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013.

- Revocar l'acord de la Comissió Econòmica de 23 de desembre de 2010 pel qual s'acceptà la cessió d'ús d'edificis i espais de la finca Santa Maria del Mar efectuada per la Diputació de Tarragona a favor de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2013.

- Donar conformitat a la participació accionarial de la URV en l'spin off de nova creació BIOSFER TESLAB, d'acord amb la proposta del Consell de Govern de 18 de desembre de 2013, i s'autoritza el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 02/14, servei de mediació i assessorament del programa integral d'assegurances de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SU 06/14, subministrament d'energia elèctrica del Grup de compra CSUC-2014, mitjançant lots, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar les terceres modificacions del Pressupost 2013 de la URV per majors / menors ingressos i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Modificar l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2013, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Modificar les places de personal d'administració i serveis de la URV, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 10 de desembre de 2013, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2013, 18 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la creació de l'empresa BIOSFER TESLAB com a spin off de la URV, i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 13 de desembre de 2013, i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV de 18 de desembre de 2013.

PLE 5/2013, DE 13 DE DESEMBRE
Sessió extraordinària

Sense acords

PLE 4/2013, DE 5 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la reducció del 5% dels crèdits ordinaris consignats en el Pressupost 2013 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 30 d'octubre de 2013.

- Aprovar la convocatòria 2014 dels premis CS als millors treballs de recerca de secundària.

- Aprovar la convocatòria 2014 dels premis Maria Helena Maseras al millor treball de recerca de batxillerat en temes de dones i gènere

- Informar favorablement la proposta d'iniciar els tràmits per a la participació de la URV en el Institut de Recerca interuniversitari "InterAc".

- Informar favorablement la ratificació de la participació de la URV en una entitat que integra les actuals estructures de recerca i transferència en l'àmbit del Turisme i Oci.

- Aprovar la proposta presentada pel Consell d'Estudiants a la Secretaria del Consell Social de col·laboració com a patrocinador principal en la primera Festa Major de la URV-Setmana de l'Estudiant, i destinar-hi fins a 2.001 euros, a condició que aquesta Festa Major tingui lloc abans de començar el mes de desembre de 2013.

- Aprovar la incorporació de la URV a la City Protocol Society, en els termes aprovats pel consell de Govern de la URV del 30 d'octubre de 2013.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la Plataforma Tecnológica del Vino, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 30 d'octubre de 2013.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'European Medical Association, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d'octubre de 2013.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en l'European Association for Predictive, Preventive & Personalized Medecine, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d'octubre de 2013

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2013, DE 5 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell Social de la reducció del 5% dels crèdits ordinaris consignats en el Pressupost 2013 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 30 d'octubre de 2013.

- Aprovar les segones modificacions del Pressupost 2013 de la URV per majors / menors ingressos i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 23/13, servei de manteniment de jardineria a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 27/13, servei de manteniment de les instal·lacions del Campus Terres de l'Ebre, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 29/13, servei de manteniment de les telecomunicacions de la xarxa corporativa de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 01/14, serveis d'auditoria econòmica dels comptes anuals de la URV i de la Fundació URV i elaboració dels comptes agregats de la URV per als exercicis 2013 i 2014, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar establir - per a l'exercici 2014 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l'import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

- Autoritzar la modificació de plantilla de personal docent i investigador, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern del 3 de juny de 2013, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 30 d'octubre de 2013, per amortització d'una plaça del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis i l'adequació de la fitxa d'unitat de la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans del 17 d'octubre de 2013, sempre que no comporti un increment global de la despesa.

PLE 3/2013, D'11 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar la primera modificació de pressupost Consell Social 2013, per incorporació de romanent

- Aprovar la creació d'un fons patrimonial indisponible (endowment) de la Universitat Rovira i Virgili, en els termes acordat pel Consell de Govern de l'11 de juliol de 2013.

- Informar favorablement la proposta del Consell de Govern per implantar durant el curs 2013-14 els ensenyaments següents:

 • Facultat de Lletres
  • Grau en Antropologia i Evolució Humana (*). (URV, UOC, coordina URV)
  • Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
  • Màster en Arqueologia Clàssica (*). (URV, UAB, Coordina URV)
  • Màster en Identitat Europea Medieval (*). (UdL, UB, UAB, UdG, UM, coordina UdL)
 • Facultat de Química
  • Màster en Synthesis, Catalysis and Molecular Design
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  • Màster en Enginyeria Industrial
  • Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica. (URV, UOC, coordina URV)
  • Màster en Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
  • Màster en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera
  • Màster en Enginyeria Química
 • Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
  • Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB, UAB, UPF, UdG, URV, coordina UB)
 • Escola de Postgrau i Doctorat
  • Antropologia i Comunicació
  • Biomedicina
  • Ciència i Tecnologia Química
  • Dret
  • Economia i Empresa
  • Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
  • Enologia i Biotecnologia
  • Estudis Humanístics
  • Nanociència, Materials i Enginyeria Química
  • Nutrició i Metabolisme
  • Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
  • Turisme i Oci
  • Arqueologia Clàssica (*) (programa conjunt, coordina URV)
  • Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria (*) (programa conjunt, coordina U. de Ferrara)
  • Salut, Psicologia i Psiquiatria (programa conjunt, coordina URV)
  • Interuniversitaris coordinats per una altra universitat:
  • Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (*)
  • Mecànica de Fluids
  • Neurociències (*)
  • Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (*)
  • Tecnologia Educativa (*)

(*) Pendent d'informe d'avaluació final d'AQU Catalunya

- Informar favorablement l'extinció els curs 2013-14 dels següents ensenyaments:

 • Facultat de Lletres
  • Llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural
  • Màster en Antropologia Urbana
  • Màster en Migracions i Mediació Social (Interuniversitari)
  • Màster en Arqueologia Clàssica (*)
 • Facultat de Química
  • Màster en Química Teòrica i Computacional (Interuniversitari)
  • Màster en Síntesi i Catàlisi
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  • Màster en Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
  • Màster en Nanociència i Nanotecnologia
  • Màster en Investigació en Enginyeria Química i Processos
  • Màster en Enginyeria Química
 • Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
  • Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (Interuniversitari)

(*) Si es verifica el màster en Arqueologia Clàssica

- Informar favorablement l'autorització per a la verificació dels ensenyaments següents:

Noves propostes:

 • Facultat de Lletres
  • Grau en Estudis Hispànics (denominació provisional)
 • Facultat de Química
  • Grau en Ciències Ambientals Facultat de Turisme i Geografia (autoritzat pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 i informat favorablement pel consell Social de 16 de juliol de 2012)
 • Facultat d'Economia i Empresa
  • Màster en Emprenedoria i Innovació
 • Facultat de Turisme i Geografia
  • Màster en Canvi Climàtic: Reconstrucció Instrumental i Anàlisi (autoritzat pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 i informat favorablement pel consell Social de 16 de juliol de 2012 amb el nom de màster en Canvi Climàtic)
 • Facultat d'Infermeria
  • Màster en Bioètica i Biodret (autoritzat pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012 i informat favorablement pel consell Social de 20 de desembre de 2012)
 • Escola de Postgrau i Doctorat
  • Doctorat en fronteres. Societats, cultures i moviments humans

Modificacions de títols ja implantats i que impliquen una nova verificació:

 • Facultat de Lletres
  • Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global (interuniversitari). Extingeix el màster en Antropologia mèdica i salut internacional
  • Màster en Estudis Superiors de Llengua i Literatura Catalanes (interuniversitari:UdL, UdG, Uvic, UJI, U. Perpinyà, U. Andorra). Extingeix el Màster en Estudis Superiors de Llengua i Literatura Catalanes.
  • Màster en Traducció Professional Anglès-Castellà, Castellà-Anglès. Extingeix el màster en Traducció i Estudis Interculturals
  • Màster en Música com a art interdisciplinària (interuniversitari: UB, URV). Extingeix el màster del mateix nom
 • Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
  • Màster en Psicologia General Sanitària. Extingeix el màster en Psicologia de la Salut
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  • Màster en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (autoritzat pel CdG de 10 de juliol de 2012). Extingeix el Màster en Enginyeria Electrònica
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
  • Màster en Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (Interuniversitari, UVa, URV, coordina UVa). Extingeix el màster del mateix nom
 • Facultat d'Enologia
  • Grau en Enologia. Extingeix el grau en Enologia
  • Màster en Ciències de la Vinya i el Vi i altres begudes fermentades. Extingeix el Màster en Enologia
 • Facultat de Ciències Jurídiques
  • Màster en Dret Ambiental. Extingeix el Màster del mateix nom

- Informar favorablement el VI conveni col·lectiu del Personal laboral d'administració i serveis de les universitats públiques de Catalunya

- Aprovar la participació de la URV en el clúster TIC Reus, en els termes aprovats pel Consell de Govern de l'11 de juliol de 2013

- Aprovar la incorporació de la URV a l'UCosmic Consortium, en els termes aprovats pel Consell de Govern de l'11 de juliol de 2013.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2013, D'11 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Acord de conformitat amb la participació accionarial de la URV en l'spin off de nova creació Iber, arqueologia, patrimoni i turisme, d'acord amb la proposta del Consell de Govern d'11 de juliol de 2013, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Acord de conformitat amb la participació accionarial de la URV en l'spin off de nova creació Medcom Advance, d'acord amb la proposta del Consell de Govern d'11 de juliol de 2013, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern d'11 de juliol de 2013 de no aplicar el curs 2013/2014 cap diferenciació de preu als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea.

- Aprovar la proposta del Consell de Govern d'11 de juliol de 2013 següent:

 • aplicar, en tots els màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, una bonificació del 30% en el preu del crèdit establert, passant així de 65,41 € a 45,79 €;
 • aplicar una bonificació del 74,5% al màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari en que participa la URV, per tal d'igualar el preu a l'establert pel Consorci;
 • i establir com a requisit que les assignatures siguin matriculades per primera vegada.

- Autoritzar que els estudiants que canviïn de grau dins d'un programa formatiu o bé entre aquells graus que comparteixin completament el primer curs, estiguin exempts d'abonar el 15% dels preus dels crèdits reconeguts.

- Aprovar la proposta de preus dels crèdits dels cursos Study Abroad per al curs acadèmic 2013-14, i la distribució dels possibles romanents, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2013.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 14/13, servei de manteniment dels aparells de ressonància magnètica nuclear de la marca Bruker, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2013 del Consell Social: per incorporació de romanent.

- Aprovar els comptes anuals auditats de l'exercici 2012 de la Fundació URV, d'acord amb el document presentat per la Gerència de la Universitat.

- Autoritzar la modificació de plantilla de personal docent i investigador, segons les propostes presentades pel Consell de Govern de 30 d'abril de 2013 i d'11 de juliol de 2013, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar l'assignació, a proposta del Consell de Govern d'11 de juliol de 2013, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Aprovar la modificació de les places de personal d'administració i serveis, d'acord amb les propostes presentades per la Comissió de Recursos Humans de 25 d'abril de 2013 i de 28 de juny de 2013, sempre que no comportin un increment global de la despesa.

- Aprovar les primeres modificacions del Pressupost 2013 de la URV per majors / menors ingressos, els preus de prestació de serveis i entrega de béns, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de formació continuada de l'oferta formativa del curs 2013-14 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2013.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2013.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2013, DE 4 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Acord de conformitat amb la creació de l'empresa Iber, arqueologia, patrimoni i turisme com a spin off de la URV i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica a l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'1 de juliol de 2013 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV de l'11 de juliol de 2013.

- Acord de conformitat amb la creació de l'empresa Medcom Advance com a spin off de la URV i aprovar la participació de la URV en aquesta entitat, en els termes que indica a l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'1 de juliol de 2013 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV de l'11 de juliol de 2013.

PLE 2/2013, DE 30 D'ABRIL
Sessió ordinària

- S'aprova la revisió del Pla Estratègic del Consell Social de la URV

- Aprovar la liquidació del pressupost 2012 del Consell Social presentat

- Aprovar la Memòria econòmica auditada de l'exercici 2012 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d'abril de 2013.

- Aprovar la prorroga de la vigència del conveni entre la URV i les institucions participants en la càtedra URV - Empresa sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses, fins el 7 de juliol de 2013. Aprovar que el Dr. Pere Segarra Roca continuï assumint la direcció de la càtedra durant el període de pròrroga del conveni acordat en el punt anterior.

- Aprovar el projecte Nexes-col·laboració científica amb secundària, per a l'any 2013, i dotar-lo amb fins a 10.000 euros.

- Aprovar la convocatòria dels premis CS a la divulgació dels treballs de final de grau.

- Informar favorablement la participació de la URV en la Escuela Interuniversitària de postgrado en evolución humana en les condicions que s'estableixen en el conveni de col·laboració en tràmit.

- Aprovar la modificació proposada dels estatuts de l'associació Melodi, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d'abril de 2013

- Informar favorablement la verificació del màster en enginyeria química per a la seva implantació, si escau, el curs 2013/2014

- Aprovar la modificació proposada en la convocatòria 2012-13 dels ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat.

- Atorgar una ajut a la Facultat d'Economia i Empresa per a l'organització de la Fase Nacional de la V Olimpíada d'Economia, de fins a 2.000 €.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2013, DE 30 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 15/13: servei d'atenció telefònica, suport i manteniment als usuaris dels sistemes informàtics i serveis de consultes, queixes, suggeriments, reclamacions i felicitacions a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar les cinquenes modificacions del Pressupost 2012 de la URV; per majors / menors ingressos, i els preus de prestació de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Informar favorablement sobre l'esmena a la Relació de llocs de treball del Personal Docent i Investigador de la URV, any 2012, presentada pel Consell de Govern de 7 de març de 2013

- Aprovar les tres esmenes a la Relació de llocs de treball del Personal d'Administració i Serveis de la URV, any 2012, presentades pel Consell de Govern de 7 de març de 2013.

- Aprovar la modificació de les places de Personal d'Administració i Serveis de la URV, d'acord amb la proposta presentada per la Comissió de Recursos Humans de 18 de febrer de 2013.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2012 del Consell Social.

- Aprovar la distribució del romanent genèric de l'exercici 2012 (464.069 €), segons la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2012 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d'abril de 2013.

- Aprovar la modificació de l'article 50 de les Bases d'execució del pressupost 2013 de la URV, relatiu als encàrrecs del rector, i la relació de càrrecs i complements acadèmics que pot assignar la URV per la dedicació del seu personal docent, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d'abril de 2013.

PLE 1/2013, DE 8 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Resoldre la reclamació presentada per una alumna als Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat

- Aprovar la Memòria d'activitats i econòmica del Consell Social 2012

- Aprovar els ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat

- Ratificar l'acord de modificació dels estatuts del CESCA segons la proposta del Consell de Govern de la URV del 7 de març de 2013.

- Ratificar l'acord de dissolució del CBUC, en el termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 7 de març de 2013.

- Aprovar la participació en la convocatòria dels premis Campus Terres de l'Ebre de la URV als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

- Aprovar l'aportació sol·licitada per l'observatori de la Magna Charta, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 7 de març de 2013.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2013, DE 8 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar el paquet de mesures de reducció del Pressupost 2013 d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 7 de març de 2013.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 06/13, servei d'assessorament i assistència fiscal a la URV i a la Fundació URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'assignació, a proposta del Consell de Govern de 7 de març de 2013, del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca a la Dra. Montserrat Corretger Sàez, personal docent i investigador contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'acord amb el document presentat.

- Aprovar l'assignació, a proposta del Consell de Govern de 7 de març de 2013, del complement addicional autonòmic per mèrits de docència al Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó, personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, d'acord amb el document presentat.

- Aprovar les quartes modificacions del Pressupost 2012 de la URV; per majors / menors ingressos, i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de postgrau corresponents a l'oferta formativa del curs 2013-14 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 7 de març de 2013.

- Aprovar les tarifes de publicitat a la revista Rovira i Virgili per a l'exercici 2013, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Aprovar els preus de prestació de serveis i entrega de béns 2012, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Aprovar els preus de prestació de serveis i entrega de béns 2013, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Modificar l'apartat 2.f)b)i. de l'article 60 de les Bases d'Execució del Pressupost 2013 de la URV afegint al final de l'apartat el text següent: "Aquest tractament serà d'aplicació als romanents del premi d'activitat acadèmica", d'acord amb la proposta de la Gerència de la URV.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 7 de març de 2013.

ANY 2012

PLE 5/2012, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la proposta tècnica de Pressupost del Consell Social per a l'exercici 2013.

- Aprovar el projecte de Pressupost 2013 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Informar favorablement la proposta de verificació dels següents ensenyaments conjunts, coordinats per una altra universitat, en els quals participa la URV, per a la seva implantació, si escau, el curs 2013-14:

 • Màsters
  • (Facultat d'Infermeria): Bioètica i Biodret (ULL, ULPGC, UNIZAR, URV, UPV, coordina ULL)
 • Programes de Doctorat (Escola de Postgrau i Doctorat)
  • Ciències de la Infermeria (UB, URV, coordina UB)
  • Ciència cognitiva i llenguatge (UB, URV, coordina UB)
  • Mecànica de fluids (UJAEN, UCIII, UNED, UPM, URV, US, UNIZAR, coordina UJAEN)
  • Nutrigenòmica i nutrició personalitzada (UIB, URV, UPV, coordina UIB)

- Aprovar la convocatòria 2013 dels premis CS als millors treballs de recerca de secundària.

- Aprovar la convocatòria 2013 del premi Maria Helena Maseras al millor treball de recerca de batxillerat en temes de dones i gènere.

- Aprovar una dotació econòmica de 4000 euros per al programa de suport per a esportistes d'alt nivell de la URV per al curs 2012-13.

- Aprovar la convocatòria 2013 dels premis Consell Social a la Qualitat Docent.

- Aprovar la convocatòria 2013 de les Beques Patrocinades Fundación Repsol - Consell Social.

- Aprovar la convocatòria 2013 dels ajuts a les millors idees emprenedores.

- Aprovar la incorporació de la Universitat Rovira i Virgili en la Fundació Privada Tarragona Smart Mediterranean City

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a The Talloires Network i adhesió a The Talloires declaration on the Civic Roles and Social Responsabilities of Higher Educatio

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2012, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2013 del Consell Social.

- Assignar els complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2013, d'acord amb el document presentat.

- Informar favorablement sobre la relació de llocs de treball del PDI de la URV, any 2012, inclosa com a documentació annexa del projecte de pressupost 2013 de la URV.

- Aprovar la relació de llocs de treball del PAS de la URV, any 2012, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012.

- Aprovar les tarifes dels serveis per a l'exercici 2013, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012.

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2013 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Modificar l'acord de la Comissió Econòmica de 3 de març de 2010 en el sentit de deixar sense efecte la desafectació aprovada i mantenir l'autorització de la cessió temporal d'ús al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Costa Daurada, en els mateixos termes que es van acordar el passat 3 de març de 2010.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 30 d'octubre de 2012, la constitució d'un dret de servitud de pas en la parcel·la de la URV al Campus Bellisens on es troba el Centre de Bioempreses, a favor de la societat Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA), i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Donar conformitat a la transmissió accionarial de les participacions de la URV en l'empresa Beyond Food, arrel de la seva dissolució, a proposta del Consell de Govern de 20 de desembre de 2012, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012, amb el benentès que no comporta cap increment de despesa per a la URV.

- Assignar, a proposta del Consell de Govern de 20 de desembre de 2012, els complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Modificar l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2012, d'acord amb el document presentat.

- Aprovar les terceres modificacions del Pressupost 2012 de la URV; per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar les tarifes proposades pel CESCA per a l'any 2013, en els termes proposats pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012.

- Aprovar la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2012.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 3/2012, DE 19 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Donar conformitat a la concessió del reconeixement de l'empresa Ongest Gestiones y Servicios Internet, SL com a Start-up de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 de desembre de 2012, i condicionada a l'aprovació del reconeixement pel Consell de Govern de la URV de 20 de desembre de 2012.

- Donar conformitat a la dissolució i posterior transmissió de les participacions de la URV l'empresa Beyond Food, spin off de la URV, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV l'11 de desembre de 2012 i condicionada a l'aprovació del Consell de Govern de la URV del 20 de desembre de 2012.

PLE 4/2012, DE 15 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar l'adaptació de les funcions de la Comissió de Creació d'Empreses d'Origen Universitari a les que li atorga el Reglament de creació d'empreses a l'entorn de la URV.

- Modificar la composició de la Comissió de Creació d'Empreses d'Origen Universitari de manera que el president pugui delegar la presidència en un altre membre del Consell Social.

- Informar favorablement l'autorització de verificació dels programes de doctorat següents:

 • Programes propis de la URV
  • Antropologia i Comunicació 
  • Biomedicina
  • Ciència i Tecnologia Química
  • Dret
  • Economia i Empresa
  • Enologia i Biotecnologia
  • Estudis Humanístics
  • Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  • Nanociència, Materials i Enginyeria Química
  • Nutrició i Metabolisme
  • Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
  • Turisme i Oci
 • Programes Interuniversitaris
  • Arqueologia Clàssica (URV, UAB, ICAC, coordina URV)
  • Salut, Psicologia i Psiquiatria (URV, UAL, coordina URV)
  • International Doctorate in Quaternary and Prehistory (Erasmus Mundus, UNIFE, URV, MNHN, UTAD, coordina UNIFE)
  • Tecnologia Educativa (UIB, UDL, UM, COORDINA UIB)
  • Enginyeria Termodinàmica de Fluids (UVA, UBU, URV, USC, coordina UVA)
  • Xarxa de Doctorat en Neurociències Fernando de Castro (UPV/EHU, UDC, UCLM, URV, UPO, (coordina UPV))

- Aprovar una dotació de 27.500 euros per a la realització de l'estudi d'inserció laboral dels graduats, doctors i graduats en masters, de l'AQU i els consells socials de les universitats catalanes.

- Aprovar la convocatòria 2013 dels premis Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a l'Associació Columbus, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d'octubre de 2012

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza superior (ACLES) en els termes aprovats pel Consell de Govern del 30 d'octubre de 2012.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2012, DE 15 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Acord d'adquisició de noves participacions socials en el procés d'ampliació de capital de l'empresa NT Sensors, en els termes proposats pel Consell de Govern de 30 d'octubre de 2012. I s'autoritza al rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme.

- Acord d'adquisició de participacions socials de l'empresa Flexible User Experience SL "Flux", en els termes proposats pel Consell de Govern de 30 d'octubre de 2012. I s'autoritza al rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme.

- Assignar, a proposta del Consell de Govern de 30 d'octubre de 2012, els complements addicionals autonòmics per mèrits docents al personal docent i investigador funcionari i contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en els documents presentats

- Assignar, a proposta del Consell de Govern de 30 d'octubre de 2012, els complements addicionals autonòmics per mèrits de gestió al personal docent i investigador que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i que es relaciona en el document presentat.

- Aprovar l'expedient de contractació OB 57/10: obres d'ampliació i reforma de la Biblioteca de la Seu Baix Penedès i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE 15/12: servei de manteniment dels programaris de gestió de recursos humans (HOMINIS) i de planificació docent i gestió acadèmica (UNIVERSITAS XXI) i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SU 46/12: subministrament de divers equipament científic, mitjançant lots, per als departaments de Química Física i Inorgànica, Enginyeria Química i Enginyeria Mecànica de la URV (Cofinançat FEDER) i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SU 50/12: subministrament, instal·lació i manteniment d'una xarxa sense fils i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient SE 01/13: acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE02/13: serveis de manteniment preventiu i correctiu d'obra civil en els edificis de la URV i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació SE 05/13: Subministrament de gas natural del "Grup de Compra UAB- 2013", i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Establir per a l'exercici 2013 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l'import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant això, cal l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social: primer, per a qualsevol import per adquirir i/o disposar de béns mobles, quan aquestes operacions estiguin relacionades amb títols de valor o participacions socials, i segon, en general, per a qualsevol operació societària en què la URV participi.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d'octubre de 2012.

- Aprovar la modificació de les places de PAS, d'acord amb les propostes presentades per la Comissió de Recursos Humans de 20 de febrer i 24 d'abril de 2012.

- Aprovar la proposta de distribució de romanents dels cursos Study Abroad, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 30 d'octubre de 2012.

- Aprovar les segones modificacions del Pressupost 2012 de la URV; per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovar els preus dels productes de la Botiga URV aplicables a partir de l'1 de setembre de 2012, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2012, DE 30 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Acorda donar conformitat a la participació de la URV en l'ampliació de capital de l'empresa NT Sensors (aportació de 4.000 euros), al mateix temps que informa favorablement la Comissió Econòmica del Consell Social, acceptant la dilució de la participació de la URV en el capital social d'aquesta empresa, en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 19 d'octubre de 2012

- Acorda donar conformitat i aprovar la participació de la URV en l'empresa Flexible User Experience SL (FLUX), en els termes que indica l'informe presentat per la directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV el 22 d'octubre de 2012 i condicionada a l'aprovació pel Consell de Govern de la URV del 30 d'octubre de 2012.

PLE 3/2012, DE 16 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar la modificació del pressupost 2012 del Consell Social per incorporació de romanent.

- Aprovar la segona fase de la convocatòria dels ajuts del Consell Social a alumnes de la URV en situació d'especial dificultat.

- Aprovar l'anul·lació de l'acord del Consell Social del 20 de juliol de 2010 d'ampliar l'encàrrec de gestió entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 26 d'abril de 2012.

- Informar favorablement la proposta d'implantació de les titulacions següents per al curs 2012-13:

 • Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia: - Màster en Psicologia de la Salut. - Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement (URV, UdL, UIB, Coordina URV) (*).
 • Facultat de Ciències Jurídiques: - Màster en Dret de l'empresa i de la Contractació (*). - Màster en Advocacia (*).
 • Facultat d'Economia i Empresa: - Màster en Economia - Màster en Direcció d'Empreses . - Màster en Gestió d'Empreses .
 • Facultat d'Infermeria: - Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria
 • Facultat de Lletres: - Màster Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural. - Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (*).- Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB, UAB, UdG, URV, UPF, UPC,UdL, UVic, coordina UB).
 • Màster Universitari Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (URV, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; University of the Philippines Diliman i Università degli Studi di Ferrara, coordina U. De Ferrara.
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: - Màster en Neurociències (UB, UPF, UdL, URV, coordina UB) (*)
 • Facultat de Química : - Màster en Nutrició i Metabolisme (URV, UB, coordina URV)
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. - Màster en Intel·ligència Artificial (UPC, UB, URV, coordina UPC) (*)
 • EUSES Terres de l'Ebre (Centre en procés d'adscripció): · Grau en Fisioteràpia -Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

* Pendent d'informe d'avaluació final d'AQU (a data 4 de juliol de 2012)

- Informar favorablement l'extinció dels ensenyaments següents:

 • Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
  • Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta
  • Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement) (*)
  • Màster en Formació de Professionals de la Formació
  • Màster en Formació de Professionals de la Formació (Mundusfor)
  • Màster en Psicologia de l'Educació - MIPE
 • Facultat de Ciències Jurídiques
  • Màster en Dret de l'Empresa i la Contractació (*)
 • Facultat d'Economia i Empresa
  • Màster en Organització Industrial
  • Màster en Direcció Estratègica de l'Empresa
  • Màster en Ciències de la Infermeria
 • Facultat de Lletres
  • Màster en Comunicació Política, Institucional i Corporativa en Entorns de Crisi i Risc (*)
  • Màster en Estudis Culturals en Llengua Anglesa. Textos i Contextos
  • Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
  • Màster en Neurociències (*)
 • Facultat de Química
  • Màster en Nutrició i Metabolisme
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  • Màster en Intel·ligència Artificial (UPC, UB, URV, coordina UPC) (*)

* Si es verifica el màster que el substitueix

- Informar favorablement la proposta de modificació de les titulacions següents per al curs 2012-13:

 • Facultat de Ciències Jurídiques
  • Grau en Treball Social i Ocupació (curs adaptació i mencions)
   • Tècnic o Tècnica d'Ocupació
   • Tècnic o Tècnica de Relacions Laborals
  • Grau Relacions Laborals (curs adaptació)
  • Grau Dret (Mencions)
   • Dret de l'Empresa i de la Contractació
   • Dret Ambiental
 • Facultat d'Infermeria
  • Grau en Infermeria (curs adaptació i mencions)
   • Infermeria de Salut Mental
   • Infermeria Infantil
   • Infermeria de Salut Comunitària
   • Infermeria Geriàtrica
 • Facultat de Lletres
  • Grau en Història (mencions)
   • Prehistòria, Arqueologia i Història fins al primer mil·lenni
   • Història de les Formacions Socials i Polítiques
   • Història de les Societats Contemporànies
  • Grau en Història de l’Art (mencions)
   • Patrimoni
   • Art i Pensament
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
  • Grau en Fisioteràpia (curs d'adaptació)
  • Grau Nutrició Humana i Dietètica (curs adaptació)

- Informar favorablement les propostes de verificació de les titulacions següents:

 • Facultat de Lletres: .- Grau en Antropologia i Evolució Humana (URV, UOC, Coordina URV). .- Màster en Arqueologia Clàssica (URV, UAB, Coordina URV) - Màster en Estudis Urbans, Migracions i Inclusió Social (extingeix els màsters en Migracions i Mediació Social i Antropologia Urbana). .- Màster en Antropologia i Salut Global (Erasmus Mundus, U. Tec. Lisboa, U. Amsterdam, coordina URV) - Màster en Relacions Euromediterrànies (Erasmus Mundus, URV, UPF, UIB, U. París , U. S. Joseph, Beirut, coordina URV). . - Màster en Identitat Europea Medieval (UdL, UB, UAB, UdG, UM, Coordina UdL)
 • Facultat de Química: - Grau en Ciències Ambientals. - Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular (extingeix els màsters en Síntesi i Catàlisi i en Química Teòrica i Computacional) - Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (UJI, UdG, URV, coordina UJI, extingeix l'actual del mateix nom).
 • Facultat de Turisme i Geografia: - Màster en Canvi Climàtic
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria: - Màster en Enginyeria Industrial. - Màster en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics (extingeix el Màster en Enginyeria Electrònica). - Màster en Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents ( extingeix el màster en Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents). · Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica (URV, UOC, Coordina URV)
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química : - Màster en Nanociència i Enginyeria (extingeix el màster en Nanociència i Nanotecnologia i el màster en Investigació en Enginyeria Química)

- Proposar al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya l'adscripció de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) a la Universitat Rovira i Virgili, com a institut universitari de recerca.

- Aprovar la incorporació de la Universitat Rovira i Virgili a la International Student Exchange Programs, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 10 de juliol de 2012

- Ratificar el concert entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Pere Mata, en els termes establerts en l'acord del Consell de Govern de la URV del 10 de juliol de 2012

- Ratificar l'acord de la Comissió Econòmica del 26 d'abril de 2012 pel qual s'aprova la proposta d'aval necessària per garantir el retorn del préstec aconseguit de la convocatòria ACTEPARQ per a la construcció de l'edifici del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2012, DE 16 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Acord emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2012 del Consell Social: per incorporació de romanent.

- Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2011 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV el 14 de juny de 2012.

- Aprovació de la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 de no aplicar el curs 2012/2013 cap diferència de preu als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea. Per tant, els seran d'aplicació els mateixos preus que permetin en primera matrícula cobrir el 25% del cost dels estudis.

- Aprovació de la proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012, modificada i justificada pel vicerector de Política Acadèmica i Científica, d'aplicar en els màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades, una bonificació del 30% en el preu del crèdit, passant així de 64,00 € a 44,80 € per crèdit. S'estableix com a requisit que les assignatures siguin matriculades per primera vegada.

- Aprovació, a proposta del vicerector de Política Acadèmica i Científica, que els estudiants que cursin màsters Erasmus Mundus abonaran el preu per crèdit determinat, si és el cas, en el marc dels convenis que els regulin, condicionat a l'informe favorable de l'Assessoria Jurídica i a la informació que properament rebrem de la Direcció General d'Universitats.

- Desafectació de les quantitats que la URV té activades com a "obra en curs", per valor de 566.195,49 euros, als efectes que ICF Equipaments SAU pugui liquidar a la URV la quantitat de 567.996,14 euros, assumida directament per la URV en la construcció del nou edifici al Campus de les Terres de l'Ebre, segons la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012.

- Aprovació de l'expedient de contractació pluriennal SE 32/12, servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents a la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació pluriennal SU 42/12, subministrament d'un vehicle de transport en règim d'arrendament sense opció de compra, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de les primeres modificacions del Pressupost 2012 de la URV per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012.

- Autorització de la modificació de plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 i en els termes que autoritzi la Direcció General d'Universitats.

- Assignació, a proposta del Consell de Govern de 10 de juliol de 2012, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al PDI funcionari i contractat que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'AQU i que es relaciona en el document presentat (PDI funcionari: convocatòria 2011 i PDI laboral: convocatòria 2012).

- Aprovació dels preus de matrícula per als títols propis de formació continuada de l'oferta formativa del curs 2012-13 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012.

- Aprovació de la proposta de preus dels crèdits del programa formatiu Study Abroad per al curs acadèmic 2012-13, d'acord amb l'oferta de cursos presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012 i la proposta de preus presentada per la Gerència de la URV.

- Aprovació dels preus dels cursos de Parla.cat (modalitat virtual i semi presencial), d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2012.

PLE 2/2012, DE 26 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar el Pressupost del Consell Social per a l'exercici 2012.

- Aprovar la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2011 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012.

- Aprovar el projecte de Pressupost 2012 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- A aprovar la liquidació del Pressupost del Consell Social de l'exercici 2011

- Emetre un informe favorable a la modificació de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URV per adaptar-la al Reial decret 99/2011

- Aprovar la correcció del nom d "Escola Universitària d'Esports i Salut de les Terres de l'Ebre" per EUSES TERRES DE L'EBRE, S.L. i Escola Universitària de la Salut i l'Esport Terres de l'Ebre, i fer-la arribar a la Generalitat de Catalunya

- Aprovar la participació a la xarxa Oenovit, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 26 d'abril de 2012.

- Aprovar el pagament per part de la URV d'una quota anual per la seva participació a la Fundació Ciutat de Valls, en els termes establerts pel Consell de Govern del 26 d'abril de 2012.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2012, DE 26 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2011 del Consell Social.

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2012 del Consell Social.

- Acord de demanar al Servei de Recursos Materials un informe sobre la xifra exacta que ha de constar en la superfície construïda de l'edifici del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya i posteriorment es modifiqui l'acord pres per la Comissió Econòmica de 22 de desembre de 2009 en els termes que s'indiquin en informe esmentat.

- Aprovació de les quartes modificacions del Pressupost 2011 de la URV per majors / menors ingressos, preus per prestació de serveis i entrega de béns, preus d'inscripció a congressos i seminaris i preus dels cursos d'esports organitzats pel CAE, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Assignació d'una única gratificació extraordinària al PAS de la URV a l'exercici 2011, d'acord amb el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2011 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012.

- Modificació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2012 aprovada el passat 23 de desembre per la Comissió Econòmica, segons la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012, i que serà d'aplicació a partir del proper 1 de maig de 2012.

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2012 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012 i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol I.

- Acordar la proposta d'aval necessària per garantir el retorn del préstec aconseguit de la convocatòria ACTEPARQ per a la construcció de l'edifici del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, la qual caldrà presentar a la Direcció General d'Universitats perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat.

- Adquisició de noves participacions socials en el procés d'ampliació de capital de l'empresa Aplicacions de la Catàlisi SL "Aplicat", en els termes proposats pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012. I s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme

- Aprovació de les tarifes proposades pel CESCA per a l'any 2011 i el criteri de càlcul de les tarifes per al 2012 en els termes proposats pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 17/12, servei de control microbiològic de l'aire interior incloent les neteges i desinfeccions associades a diferents espais de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 30/12, obres d'urbanització del sector G11 a la zona universitària Mas Vila Barberà - etapa 01 - al Campus Bellisens de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 34/12, subministrament, mitjançant lots, d'equipament científic per al Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut (Confinançat FEDER), i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012.

- Assignació, a proposta del Consell de Govern de 26 d'abril de 2012, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al PDI que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'AQU i que es relaciona en el document presentat.

PLE 1/2012, DE 12 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar la memòria 2011 del Consell Social presentada

- Nomenar la Sra. Joana Ramos Blesa com a membre de la Comissió Econòmica del Consell Social.

- Aprovar participar en la convocatòria 2012 dels premis campus Terres de l'Ebre als treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la participació de la URV en l'associació Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona i va acceptar els estatuts presentats, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 23 de febrer de 2012.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2012, DE 12 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Constitució d'un dret de superfície gratuït i amb una durada de 75 anys en favor de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, sobre una part de la finca inscrita al Registre de la Propietat núm.1 de Tarragona, al Tomo 1955, Llibre 1101, foli 57, Finca 78680, en concret, dels 2.148,95 metres quadrats que confronten al Nord i Oest amb prolongació del carrer Marcel·lí Domingo, al sud amb la finca 88.286 i a l'est amb rambla de vianants, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 i; autoritzar el rector a realitzar aquells actes necessaris per executar aquest acord.

- Autoritzar el rector a adoptar els acords de disposició pertinents sobre les participacions socials de la URV en l'empresa M-Bot Solutions SL, arrel de la seva dissolució.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 07/11, servei d'assessorament i assistència fiscal a la URV i a la Fundació URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 20/11, servei d'atenció telefònica al client -centraleta i informació- a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SU 31/11, contracte mixte de subministrament i de serveis de productes de la llicència Campus d'Oracle i el manteniment associat a l'esmentada llicència per a la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar l'expedient de contractació pluriennal SE 10/12, servei de manteniment dels aparells d'RMN de la marca Varian del Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovar, a proposta de la Comissió de Recursos Humans de 16 de setembre i de 12 de desembre de 2011, les fitxes de lloc de treball i les modificacions de places proposades, d'acord amb els documents presentats.

- Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 23 de febrer, la modificació de les places del Servei de Biblioteca i Documentació com a resultat de la integració en el CRAI, d'acord amb el document presentat.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012.

- Aprovar els preus de matrícula per als títols propis de formació continuada corresponents a l'oferta formativa del curs 2012-13 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012.

- Modificar les tarifes de serveis, d'acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Acord d'adquisició de les noves participacions socials en el procés d'ampliació de capital de l'empresa iMicroQ, en els termes proposats pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012. I autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme.

- Acord d'adquisició de les noves participacions socials en el procés d'ampliació de capital de l'empresa Aplicat, SL, en els termes proposats pel Consell de Govern de 23 de febrer de 2012. I autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents per dur-la a terme.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 01/2012, DE 20 DE FEBRER
Sessió ordinària

- S'aprova la desvinculació de la URV en l'empresa M-Bot Solutions per dissolució de la societat, d'acord amb el document presentat i condicionada a l'acord del Consell de Govern de 23 de febrer.

ANY 2011

PLE 6/2011, DE 23 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Emetre informe favorable per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'adscripció del centre "Escola Universitària d'Esports i Salut de les Terres de l'Ebre", un cop es signi el conveni de col·laboració amb "EUSES Terres de l'Ebre S.L."

- Emetre informe favorable per sol·licitar la verificació dels ensenyaments de Grau:

 • Ciències de l'activitat física i de l'esport
 • Fisioteràpia (com a modificació del títol vigent de la URV)

- Aprovar la convocatòria curs 2011-12 de les beques patrocinades Repsol-Consell Social URV per al curs 2011-2012.

- Aprovar la convocatòria 2011-12 dels premis Consell Social a la Qualitat Docent

- Aprovar la convocatòria curs 2011-12 dels premis del Consell Social als millors treballs de recerca de secundària i cicles formatius de grau superior.

- Aprovar la convocatòria 2012 del premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de les dones i el gènere

- Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores

- Aprovar la convocatòria 2011-12 dels ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat

- Aprovar la convocatòria 2012 dels premis Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS

- Aprovar la desvinculació de la Universitat Rovira i Virgili de la xarxa Copernicus Alliance, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2011.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili a l'Asociación de Programes Universitarios Norteamericanos en España (APUNE), en els termes aprovats pel Consell de Govern del 22 de desembre de 2011

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2011, DE 23 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de la planificació econòmica pluriennal per al període 2011-2014 (PEP 2011-2014), d'acord amb la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Aprovació de la relació de llocs de treball del PAS de la URV, any 2011, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2011.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 12/11, obres corresponents a les instal·lacions especials per a l'equipament científic del Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut al Campus Bellisens, complementàries del projecte executiu d'obra civil i instal·lacions, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació pluriennal SE 04/12, servei d'assessoria en benestar animal als estabularis de les Facultats de Medicina i Ciències de la Salut (Reus) i de Química (Tarragona) de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació pluriennal SE 05/12, servei per a la impressió i personalització de títols oficials de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 06/12 (GAS 2012), subministrament de gas natural del "Grup de Compra UAB-2012",i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació pluriennal SE 07/12, servei de coedició de les publicacions de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 08/12 (ENERGIA 2012), subministrament d'energia elèctrica del "Grup de Compra URV-2012",i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació pluriennal SE 09/12, servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 11/12 (ENERGIA 2012), subministrament d'energia elèctrica del "Grup de Compra URV-2012",i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Modificació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2011, d'acord amb el document adjunt.

- Assignació dels complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2012, d'acord amb el document adjunt.

- Acord d'autoritzar la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2011.

- Assignació, a proposta del Consell de Govern de 22 de desembre de 2011, els complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca al PDI funcionari que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'AQU i que es relaciona en el document presentat.

- Aprovació de les terceres modificacions del Pressupost 2011 de la URV; per majors / menors ingressos, i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2011.

PLE 5/2011, DE 3 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la supressió de la indemnització per assistència a reunions consecutives en el temps, a partir de la segona reunió.

- Informar favorablement la creació de la Facultat de Turisme i Geografia i la supressió de l'Escola Universitària de Turisme i Oci

- Informar favorablement la creació de la Facultat d'Infermeria Geografia i la supressió de l'Escola Universitària d'Infermeria.

- Autoritzar la presentació al procés de verificació de les propostes de modificació i noves titulacions, que s'adjunten coma annex, en els termes acordats en el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili del 27 d'octubre de 2011.

- Informar favorablement la implantació dels programes de doctorat "Canvi Climàtic" i "Arquitectura, Urbanisme i Edificació"

- Aprovar l'adhesió de la URV a l'"Associació Olimpíada Espanyola d'Economia", en els termes aprovats pel Consell de Govern del dia 27 d'octubre de 2011

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2011, DE 3 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2011.

- Aprovació de:

 • la segregació de la porció triangular de 540 m2 de la finca situada al C/ Marcel·lí Domingo núm. 8 (Sant Pere i Sant Pau) de Tarragona, referència cadastral 2753437CF5525S0001GT, propietat de la URV
 • la desafectació de la susdita porció de 540 m2
 • la corresponent permuta amb la porció de 340 m2 de la finca que es troba a l'Institut Comte de Rius, referència cadastral 2753415CF5525S0001OT, propietat de l'Ajuntament de Tarragona

d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2011;

 • Autoritzar el rector a realitzar aquells actes necessaris per executar aquest acord i,
 • Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la ratificació de l'acord de desafectació.

- Aprovació de la constitució d'un dret de superfície gratuït i amb una durada de 75 anys en favor de la Fundació Institut Català d'Investigació Química, sobre una porció de 19.850 metres quadrats de la finca 65947, referència cadastral 2753439CF5525S, per ubicar els equipaments per a l'activitat de recerca de l'ICIQ, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2011 i; s'autoritza el rector a realitzar aquells actes necessaris per executar aquest acord.

- Aprovació de les taxes per a la inscripció a les proves selectives del PDI / PAS (fix i temporal) de la URV, d'acord la proposta presentada per la Gerència de la URV.

- Aprovació dels preus dels crèdits del programa formatiu Study Abroad per al curs acadèmic 2011-12 d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 27 d'octubre de 2011.

- Ratificació de l'exempció de preus prevista en el conveni de 07.07.2011 amb l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a la realització de cursos de la Universitat d'Estiu.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 46/11, subministrament de mobiliari per als laboratoris del Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut - Fase 1- (exclosa àrea estabulari) Campus Bellisens de la URV, i va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 48/11, obres de reforma i ampliació de l'Escola Universitària de Turisme i Oci - Geografia de la URV a Vila-Seca i els treballs facultatius de direcció d'obra, direcció d'execució de les obres, seguiment del programa de control de qualitat, coordinació de seguretat i salut, projecte ambiental i certificació energètica de final d'obra, i va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 02/12, acord marc per al subministrament de material d'oficina, paper i consumibles informàtics (cartutxos tinta i tòner) per a la URV, mitjançant lots de seguretat i salut, projecte ambiental i certificació energètica de final d'obra, i va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 03/12, servei de neteja dels edificis, dependències i espais exteriors de la URV, i va autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Establiment - per a l'exercici 2012 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l'import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant, serà preceptiu l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social, qualsevol que sigui l'import de l'acte d'adquisició i/o disposició de béns mobles, quan aquestes operacions facin referència a títols, valors, participacions socials, i en general, qualsevol operació societària amb participació de la URV.

- Aprovació de les segones modificacions del Pressupost 2011 de la URV: per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Assignació, a proposta del Consell de Govern de 27 d'octubre de 2011, dels complements addicionals autonòmics per mèrits de docència i de gestió al PDI funcionari i laboral que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'AQU i que es relaciona en el document presentat.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 02/2011, DEL 25 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Emetre l'informe favorable a la creació de l'empresa Advanced Energy Concepts and Technologies, previ a la creació, per part del Consell de Govern de la Universitat, d'empreses de base tecnològica universitària (segons estableix la disposició addicional vint-i-quatre de modificació de la Llei Orgànica d'Universitats, 6/2001), d'acord amb la documentació adjunta.

La transcripció de l'informe és la següent:

 • "Examinada la documentació relativa a l'empresa "Advanced Energy Concepts and Technologies" aquesta Comissió informa que l'esmentada empresa és susceptible de ser creada."

- Aprovar la participació de la URV en l'empresa Advanced Energy Concepts and Technologies, condicionada a l'aprovació pel Consell de Govern de la URV del 27 d'octubre de 2011

PLE 4/2011, DE 25 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar el projecte d'agregacions estratègiques, i dotar-lo amb un màxim de 80.000 € anuals, i durant un període màxim de dos cursos, condicionat a la disponibilitat econòmica del Consell Social.

- Aprovar la implantació dels màsters universitaris següents:

 • Estudis Avançats en Administració i Dret Públic
 • Relacions Euromediterrànies (interuniversitari)
 • Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible
 • Enginyeria Química
 • Investigació en Enginyeria Química i de Processos
 • Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (interuniversitari)

- Aprovar l'extinció dels màsters universitaris següents:

 • Estudis culturals mediterranis
 • Enginyeria ambiental (MENTA)
 • Enginyeria química i de processos (MEQIP)

- Aprovar la implantació dels programes de doctorat interuniversitaris següents:

 • Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i del desenvolupament per la Universitat de Granada, la Universitat de Cantàbria, la Universitat de Saragossa, la Universitat de Santiago de Compostela i la Universitat Rovira i Virgili
 • Tecnologia educativa: aprenentatge virtual i gestió del coneixement per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili.

- Ratificar el concert hospitalari entre la Universitat Rovira i Virgili i l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i centres adscrits al grup SAGESSA, en les condicions aprovades pel Consell de Govern del 14 de juliol de 2011.

- Ratificar la participació de la URV a l'Associació Pol del Coneixement Catalunya Sud en substitució de l'Associació Campus Internacional Catalunya Sud.

- Aprovar la participació de la URV a l'empresa Energy Efficiency Plus, en les condicions fixades en el document adjunt presentat.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2011, DE 25 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Acord:

 • d'assignar el nivell III als màsters oficials impartits per la URV, d'acord amb el que estableix el Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC per al curs 2011-12 i la proposta prevista en el Pla d'actuació econòmica 2011-13 de la URV.
 • En el cas de màsters interuniversitaris impartits de forma conjunta amb universitats públiques catalanes, aplicar el mateix preu a tots els estudiants, que proposarà la Universitat coordinadora.
 • En el cas de màsters interuniversitaris amb participació d'universitats de fora de Catalunya, seguir l'indicat al conveni. Si no està fixat, les universitats que matriculin aplicaran els preus establerts pels seus òrgans de govern.
 • Estudiar la possibilitat, cara al curs 2012/2013, d'establir un preu públic per a màsters, que cobreixi fins al 30% del cost real.
 • Valorar l'aplicació de preus diferenciats per al curs 2012/2013 per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, sens perjudici del que prevegin els convenis i tractats internacionals en aquesta matèria d'acord amb la proposta presentada pel Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica.

- Aprovació de l'exempció de l'abonament del 25% del preu dels crèdits reconeguts per aquells estudiants que canviïn de grau dins d'un programa formatiu o bé entre aquells graus que comparteixin completament, al menys, el primer curs, d'acord amb el que estableix el Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2011-12 i la proposta presentada pel Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica.

- Aprovació dels preus anuals del Carnet d'Amics i Amigues de la URV segons la proposta presentada pel Gabinet Tècnic de la Gerència el juliol de 2011 i que consta en el document presentat.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de personal docent i investigador d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de juliol.

- Desafectació de béns mobles inventariats, d'acord amb la relació presentada pel Consell de Govern de 14 de juliol de 2011.

- Assignació, a proposta del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011, del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al PDI funcionari i laboral que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'AQU i que es relaciona en el document presentat.

- Aprovació, a proposta de la Comissió de Recursos Humans de 26 d'abril i de 6 de juliol de 2011, de les fitxes de lloc de treball i les modificacions de places de PAS, d'acord amb el document presentat i rectificat en els organigrames de les fitxes de lloc de treball: on diu nivell V ha de dir nivell U.

- Aprovació de les primeres modificacions del Pressupost 2011 de la URV: per majors / menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Aprovació dels preus de matrícula per als títols propis de formació continuada de l'oferta formativa del curs 2011-12 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 14 de juliol de 2011.

PLE 3/2011, DE 21 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2011 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovar el projecte d'internacionalització de les associacions d'estudiants URV presentat.

- Aprovar dotar l'associació AEGEE-URV amb 3000 € per a l'organització de The Mediterranean Summer Xperience, sense caràcter recurrent.

- Aprovar una col·laboració de 1000 € a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per a les Olimpíades Matemàtiques del curs 2010-2011.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2011, DE 21 DE JUNY
Sessió ordinària

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple sobre la primera modificació del Pressupost 2011 del Consell Social, per incorporació de romanent (601.357,99 €).

- Modificació de la taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge per a l'exercici 2011, segons la proposta incorporada en el Pla d'actuació econòmica aprovat pel Consell de Govern de 2 de juny de 2011.

- Aprovació de l'aplicació d'exempcions i bonificacions en els preus de matrícula dels cursos de la Universitat d'Estiu que estiguin previstes en els convenis de col·laboració signats amb entitats locals per a la realització dels cursos. El secretari general de la Universitat demanarà periòdicament al Consell Social que ratifiqui les exempcions aplicades.

- Aprovació de les exempcions i bonificacions previstes en el conveni de col·laboració entre la URV i l'Ajuntament de Reus per a realització de diversos cursos de la Universitat d'Estiu 2010.

- Aprovació de l'expedient de contractació pluriennal SE 25/11: contracte per a la prestació del servei de manteniment i assistència de llicències servidor i dels productes de la llicència Campus Microsoft, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 28/11: subministrament i instal·lació de mobiliari per als despatxos i aules destinats a l'Escola Superior d'Arquitectura (ETSA) de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 32/11: subministrament d'infraestructura tecnològica per a la investigació en ciències òmiques per al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació, a proposta de la Comissió de Recursos Humans de 17 de febrer, de la modificació de les places de PAS, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació, a proposta de la Comissió de Recursos Humans de 26 d'abril, la modificació de la plaça de Tècnic/a mitjà de suport a la direcció (organització i documentació), d'acord amb el document presentat.

PLE 2/2011, DE 29 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2010 del Consell Social

- Aprovar la Memòria econòmica auditada de l'exercici 2010 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2011.

- Aprovar coparticipar en un 50% amb la indústria química de Tarragona en les despeses d'edició del llibre de prestigi de la URV proposat per l'ETSEQ, i fins un màxim de 7.000 €.

- Aprovar una col·laboració econòmica de fins a 2.000 € per a la Jornada sobre Humanitats proposada per la Facultat de Lletres.

- Aprovar una dotació de fins a 10.000 € per a la Universitat d'Estiu 2011, de manera extraordinària i no recurrent.

- Emetre informe favorable a l'adscripció del Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA).

- Emetre informe favorable al canvi de denominació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 28 d'abril de 2011.

- Aprovar la participació de la URV al Sinano Institute, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 28 d'abril de 2011.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2011, DE 29 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Proposar al Ple del Consell l'aprovació de la liquidació del Pressupost 2010 del Consell Social

- Assignació de gratificacions extraordinàries al PAS de la URV, exercici 2010, segons consta en el document presentat.

- Aprovació de les cinquenes modificacions del Pressupost 2010 de la URV: per majors / menors ingressos, els preus per prestació de serveis i entrega de béns, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document dipositat a la Secretaria del Consell Social.

- Proposar al Ple del Consell l'aprovació de la Memòria econòmica auditada de l'exercici 2010 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2011.

- Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2010 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Patronat de la Fundació URV de 27 d'abril de 2011.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2011.

- Aprovació de les noves places de PAS, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2011.

- Aprovació del preu de matrícula per al títol propi de Màster en Química a la Indústria gestionat per la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2011.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 16/11: subministrament d'un total de 1.281 ordinadors personals, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació pluriennal SE 21/11: prestació del servei de manteniment d'instal·lacions generals dels edificis, dependències i espais exteriors de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació dels preus de matrícula dels cursos de la Universitat d'Estiu 2011 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2011.

PLE 1/2011, DE 2 MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar la segona modificació del Pressupost 2010 del Consell Social, per l'increment de la subvenció de la Generalitat de Catalunya prevista

- Aprovar la memòria 2010 del Consell Social.

- Nomenar membres de la Comissió Econòmica la Sra. Noelia Valdivieso i el Sr. Eloi Menasanch.

- Aprovar el projecte d'internacionalització de l'associació d'estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències Mèdiques Bàsiques i dotar-lo amb 3000 euros.

- Aprovar les modificacions proposades de la convocatòria dels premis als millors treballs de recerca de secundària del Campus Terres de l'Ebre

- Aprovar la proposta presentada d'un acord de col·laboració entre la URV, el seu Consell Social i la Fundació URV.

- Aprovar adaptar les convocatòries d'ajuts i premis ja aprovades a la normativa de registre vigent.

- Emetre informe favorable sobre la desadscripció dels centres adscrits Escola Universitària Bettatur i Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris.

- Aprovar la participació de la URV en la xarxa Agència Universitària de la Francofonia, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 24 de febrer de 2011.

- Aprovar la implantació del màster universitari:

 • Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes

- Aprovar posposar la implantació del grau d'Enginyeria d'Edificació al curs 2012-13.

- Aprovar les següents modificacions:

 • Modificar el títol de grau en Enginyeria d'Edificació amb la inclusió d'un curs d'adaptació que permeti obtenir el grau als titulats en Arquitectura tècnica.
 • Modificar el títol de grau en Relacions Laborals i Ocupació amb la inclusió d'un curs d'adaptació que permeti obtenir el grau als diplomats en Relacions Laborals.
 • Modificar el títol de grau en Treball Social amb la inclusió d'un curs d'adaptació que permeti obtenir el grau als diplomats en Treball Social.

- Aprovar modificar el grau en Pilot d'aviació comercial i operacions aèries amb la inclusió d'un curs d'adaptació que permeti obtenir el grau als titulats de Pilot de Transport de línia aèria amb Llicència ATPL (Airline Transport Pilot Licence) i el reconeixement complet del títol propi de graduat superior en aviació comercial - pilot de transport de línia aèria.

- Aprovar la implantació el curs 2011-2012 amb les modificacions que es puguin derivar del procés d'avaluació, i condicionat a la seva verificació i autorització, dels màsters universitaris:

 • Estudis Avançats en Administració i Gestió Públiques
 • Relacions Euromediterrànies
 • Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible
 • Enginyeria Química
 • Noves Fronteres en Enginyeria Química i de Processos
 • Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

- Aprovar la desactivació durant el curs 2011-12, dels masters universitaris següents:

 • Antropologia Urbana
 • Química a la Indústria
 • Traducció i estudis interculturals

- Aprovar l'extinció dels següents ensenyaments oficials:

 • Bioquímica
 • Diplomatura en Turisme de la Escola Universitària de Turisme Bettatur (amb efectes 2009-2010)

- Aprovar l'extinció dels màsters universitaris següents:

 • Estudis culturals mediterranis
 • Enginyeria ambiental (MENTA)
 • Enginyeria química i de processos (MEQIP).

Aquesta extinció queda condicionada a la verificació i implantació, el curs 2011-12, dels màsters universitaris en Relacions euromediterrànies, Enginyeria ambiental i producció sostenible i Noves fronteres en enginyeria química i de processos respectivament.

- Aprovar l'extinció dels títols oficials de màster universitari següents:

 • Ciència i Enginyeria de Materials
 • Psicologia de l'Educació
COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2011, DE 2 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovació de les quartes modificacions del Pressupost 2010 de la URV, per majors/menors ingressos i per transferències de crèdit, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de la concessió d'un préstec de 450.000 € al Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l'Oci per a finançar la realització del projecte "Pla de reforma de la competitivitat de l'enoturisme a les comarques de Tarragona".

- Assignació del complement de valoració del pacte de dedicació al PDI, corresponent a la valoració del pacte de dedicació 2009-10 a escala individual, d'acord amb la normativa i a proposa del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010.

- Modificació de fitxes de lloc de treball de PAS, a proposta del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 i d'acord amb el document presentat.

- Modificació de l'annex 1 de les bases d'execució del pressupost 2011 de la URV per tal d'incorporar les noves modalitats d'encàrrec de rector i prestació de serveis per activitats d'Study Abroad, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 24 de febrer de 2011.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 27.2/08: obres d'ampliació del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació - CRAI - del Campus Catalunya de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 13/11: subministrament i instal·lació de mobiliari per als despatxos, aules i Centre de Recerca per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) destinat al Campus Terres de l'Ebre de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple sobre la proposta de segona modificació del Pressupost 2010 del Consell Social, per increment en la subvenció inicialment prevista de la Generalitat de Catalunya (1.013,31 €).

- Assignació, a proposta del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011, del complement addicional autonòmic per mèrits de recerca al PDI que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'AQU - convocatòria 2010 - i que es relaciona en el document presentat.

- Acord de retorn a la URV de 25.000 € producte de l'amortització per part d'ACC1Ó de les accions de la URV en l'empresa INVERTEC, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 24 de febrer, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació dels preus de matrícula per als títols propis de formació continuada corresponents a l'oferta formativa del curs 2011-12 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 24 de febrer de 2011.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2011, D'11 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovar la desvinculació de la URV de l'empresa INVERTEC, mitjançant l'amortització per part d'ACC10 de les accions de la URV, i el retorn a la URV dels 25.000 euros desemborsats per les accions subscrites, d'acord amb el document presentat i condicionat a l'acord del Consell de Govern.

- Aprovar l'ampliació de capital de l'empresa IMicroQ, en els termes descrits en l'informe presentat per la Fundació URV i condicionada a la presentació d'un pacte entre socis que limiti, com a màxim, la responsabilitat de la URV a la que estableix la clàusula de dilució.

ANY 2010

PLE 6/2010, DE 23 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el Pressupost 2011 del Consell Social

- Aprovar la convocatòria 2011 dels ajuts solidaris a un estudi, projecte o treball fi de carrera "Vicent Claramonte"

- Aprovar la participació econòmica en els premis als millors treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius del Campus Terres de l'Ebre

- Aprovar el projecte de Pressupost 2011 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol I.

- Informar favorablement la implantació de doctorat en Comunicació per la Universitat Rovira i Virgili

- Aprovar el pagament de la quota establerta pel Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

- Aprovar la participació de la URV a la Red Española de Campus de Excelencia Internacional, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 21 de desembre de 2010.

- Aprovar la participació de la URV en el Patronat IMFE Mas Carandell, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 21 de desembre de 2010

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2010, DE 23 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost del Consell Social per a l'exercici 2011.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2011, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de la relació de llocs de treball del PAS de la URV i de la despesa que comporta, segons la informació detallada a l'annex Personal del pressupost 2011 de la URV.

- Aprovació de la modificació horària de quatre tardes a dues, i de la conseqüent retribució del complement específic de les places de tècnic/a de suport a la direcció / deganat, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 21 de desembre.

- Aprovació de les tarifes a aplicar als diferents serveis oferts per la URV durant l'exercici 2011, segons la informació detallada a l'Annex Tarifes dels serveis del document Pressupost 2011 de la URV.

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2011 de la URV i de la documentació que s'hi annexa, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 21 de desembre i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol I.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 59/10, subministrament de pissarres digitals interactives i d'equipament audiovisual i de videoconferència per a la nova Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA) i pel nou Campus de les Terres de l'Ebre, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 02/11, servei d'auditoria econòmica dels comptes anuals de la URV i de la FURV i elaboració dels comptes anuals agregats de la URV per als exercicis 2010 i 2011, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Modificació en l'assignació de complements per càrrecs acadèmics de l'exercici 2010, d'acord amb el document presentat.

- Activació de noves places de PAS, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 21 de desembre.

- Aprovació de les terceres modificacions del Pressupost 2010 de la URV, i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb la proposta presentada.

- Acceptació de la cessió d'ús dels edificis i espais de la finca Santa Maria del Mar a favor de la URV en els termes expressats en la nova clàusula segona del conveni de cooperació signat entre la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i el Consorci Universitari del Baix Penedès de 5 de juliol de 2002, i d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 21 de desembre de 2010.

- Aprovació de la participació de la URV en el procés d'ampliació de capital de l'empresa iMicroQ en les condicions que es demanen a l'informe presentat pel Consell de Govern de 21 de desembre de 2010, i s'autoritza el rector a realitzar els tràmits oportuns.

- Desafectació de béns inventariats, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 21 de desembre de 2010.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2010, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Acord de subscripció de les participacions socials del procés d'ampliació de capital de IMICROQ (Integrated Microsystems for Quality of Life, SL) en les condicions que es demanen en l'informe adjunt, i s'autoritza el rector a realitzar els tràmits oportuns.

PLE 5/2010, DE 9 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la convocatòria extraordinària dels ajuts a un projecte, treball o estudi solidari.

- Participar en la càtedra d'inclusió social, amb una col·laboració de fins a 10.000 € i només per al primer any

- Aprovar atorgar un ajut econòmic de 3.750 € al Vicerectorat de Docència i EEES, destinats a la posada en marxa de la xarxa Aprenentatge/Servei de la URV, i d'acord amb les condicions expressades en la seva sol·licitud.

- Aprovar la convocatòria 2011 de les beques Patrocinades Repsol-Consell Social

- Aprovar la convocatòria 2010-11 dels Premis Consell Social a la Qualitat Docent

- Aprovar la convocatòria del curs 2010-2011 dels premis del Consell Social als millors treballs de recerca de secundària i cicles formatius de grau superior

- Aprovar la convocatòria 2011 del Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de les dones i el gènere

- Aprovar la convocatòria 2010-11 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores

- Aprovar la convocatòria 2010-11 dels Ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat.

- Aprovar la convocatòria 2010-2011 dels Premis Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS

- Vist l'informe favorable del jurat dels ajuts a alumnes de la URV en situació d'especial dificultat, s'aprova de manera extraordinària rectificar el seu acord del 22 de juny de 2010 i concedir un ajut per matrícula a la Sra. Alba Giralt

- Revocar l'acord del Ple del passat 20 de juliol, de nomenament del Sr. Albert Pallarès com a membre de la comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica

- Aprovar la participació de la URV en l'Institucional Management in Higher Education (IMHE), en els termes aprovats pel Consell de Govern del 28 d'octubre de 2010

- Aprovar la participació de la URV en la xarxa Copernicus Alliance, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 28 d'octubre de 2010

- Aprovar la participació de la URV en la Multidisciplinary European Low Dose Initiative Association, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 28 d'octubre de 2010

- Aprovar la desvinculació de la Universitat Rovira i Virgili com a membre de la University Network of the European Capitals of Culture, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 28 d'octubre de 2010

- Aprovar la participació de la URV en l'empresa Boeing Company, així com la seva desvinculació immediatament posterior a la venda de les accions, en els termes acordats pel Consell de Govern del 28 d'octubre de 2010.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2010, DE 9 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 80/09, obres d'adequació de les instal·lacions de l'ala est de l'edifici del Centre d'R+D+I en Química Sostenible al Parc Científic i Tecnològic de Tarragona, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 44/10, prestació de servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents a la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 01/11, acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges per a la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Establiment - per a l'exercici 2011 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l'import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant, serà preceptiu l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social, qualsevol que sigui l'import de l'acte d'adquisició i/o disposició de béns mobles, quan aquestes operacions facin referència a títols, valors, participacions socials, i en general, qualsevol operació societària amb participació de la URV.

- Aprovació de les segones modificacions del Pressupost 2010 de la URV, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb la proposta presentada.

- Assignació dels complements addicionals autonòmics per mèrits de docència, de recerca i de gestió al PDI que ha obtingut l'informe favorable d'avaluació i que es relaciona en els documents presentats, a proposta del Consell de Govern de 28 d'octubre de 2010.

- Modificació, a proposta dels Consells de Govern de 15 de juliol i de 28 d'octubre, de les fitxes de lloc de treball de PAS, d'acord amb la documentació presentada.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'octubre de 2010.

- Aprovació de la proposta de preu de matrícula per al títol propi de Màster en Auditoria i Gestió Empresarial gestionat per la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'octubre.

- Acord, a proposta del Consell de Govern de 28 d'octubre de 2010, d'acceptació i posterior venda de les accions de l'empresa Boeing Company atorgades per la Fundació James S. McDonnell com ajut al projecte Discovery, decomposition and dynamics of complex networks, del Dr. Roger Guimerà i la Dra. Marta Sales, i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 28 d'octubre de 2010.

- Aprovació de les exempcions i bonificacions previstes en el conveni de col·laboració entre la URV i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a la realització d'un curs de la Universitat d'Estiu URV - UETE, segons consta en l'expedient 24/2010.

PLE 4/2010, DE 20 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Prorrogar el contracte del Sr. Manuel Molina i Clavero fins al 30 de juny de 2014, en les mateixes condicions de la pròrroga del 30 de juny de 2006.

- Nomenar el Sr. Albert Pallarès Roig membre de la Comissió de Qualitat Institucional URV

- Nomenar el Sr. Albert Pallarès Roig membre Consell Assessor de la Facultat de Lletres

- Nomenar el Sr. Albert Pallarès Roig membre de la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica (delegada del Consell de Govern)

- Nomenar el Sr. Albert Pallarès Roig líder del projecte de treballs de recerca de secundària

- Reduir en un 5% les indemnitzacions a la presidència i per assistència a reunions a càrrec del pressupost del Consell Social, amb efectes des del 1 de juny de 2010.

- Aprovar la participació en la Conferència del Presidentes de Consejos Sociales Españoles

- Aprovar la participació en el quart estudi sobre la inserció laboral, de l'AQU, en les condicions pactades pels presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes

- Dotar el projecte del pràcticum de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, de cooperació amb Nicaragua amb l'import sol·licitat, (10.000 €).

- Aprovar, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 15 de juliol de 2010, l'ampliació de l'encàrrec de gestió entre la URV i la Fundació URV fet el passat 19 d'abril del 2010.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2010 del Consell Social, per incorporació de romanent (638.395,72 €).

- Aprovar els ajuts del Consell Social de la URV per a organitzar actes de reconeixement a empreses i entitats col·laboradores amb centres de la URV, per al curs 2010-2011

- Aprovar la participació de la URV a l'associació AEI INNOVI, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 15 de juliol de 2010

- Aprovar la incorporació de la URV a International Network of Universities (INU), en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 15 de juliol de 2010

- Emetre informe favorable sobre la proposta d'implantació de graus i màsters universitaris que aquesta Universitat preveu implantar el curs 2010-11, segons l'acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2010.

La relació d'ensenyaments de grau és la següent:

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Telemàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria Agroalimentària
 • Grau en Enginyeria Mecànica

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

 • Grau en Arquitectura

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 • Grau en Fisioteràpia
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA)

 • Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries

La relació d'ensenyaments de màster universitari és la següent:

Facultat de Lletres

 • Màster Universitari en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l'Àfrica
 • Màster Universitari en Comunicació Política, Institucional i Corporativa en Entorns de Crisi i Risc
 • Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals / Translation and Intercultural Studies
 • Màster Universitari en Música com a Art Interdisciplinari

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 • Màster Universitari en Envelliment i Salut (Campus Terres de l'Ebre)

Escola Universitària de Turisme i Oci

 • Màster Universitari en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística

- Emetre informe favorable sobre la proposta d'extinció d'ensenyaments de primer, primer i segon i de segon cicle que aquesta Universitat preveu extingir el curs 2010-11, segons l'acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2010.

La relació d'ensenyaments de primer, primer i segon i de segon cicle és la següent

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

 • Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
 • Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat
 • Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial
 • Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

 • Enginyeria Química
 • Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica
 • Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

 • Arquitectura

Facultat d'Enologia

 • Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 • Fisioteràpia
 • Nutrició Humana i Dietètica

Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA)

 • Graduat Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria
COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2010, DE 20 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 08/08.3, obres de nova construcció del Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut de la URV - fase acabats interiors i instal·lacions - (obra civil i instal·lacions), i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 77/09, subministrament de mobiliari de laboratori per a l'edifici destinat a R+D+I en Química Sostenible, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 77/09, obres d'adequació de les instal·lacions dels laboratoris de l'edifici destinat a R+D+I en Química Sostenible - Actuació 1: Instal·lacions, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 22/10, servei de manteniment preventiu i assessoria tècnica de les instal·lacions de gasos tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions de gasos de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 27/10, servei per al desenvolupament de l'automatització de 14 processos de gestió per a la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 33/10, servei de prevenció aliè en les especialitats de vigilància de la salut, seguretat i assessorament preventiu per a la URV),i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 34/10, contractació, mitjançant subhasta electrònica, del contracte de subministrament d'energia elèctrica per a diversos centres de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple sobre la primera modificació del Pressupost 2010 del Consell Social, per incorporació de romanent (638.395,72 €).

- Aprovació de la despesa plurianual associada al contracte de lloguer de la Facultat de Lletres i l'Escola d'Infermeria i modificació de la forma de finançament prevista, d'acord amb la documentació presentada.

- Aprovació de les primeres modificacions del Pressupost 2010 de la URV, i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació dels preus per als productes de la Botiga URV on line, d'acord amb la proposta presentada.

- Aprovació de la distribució dels màsters oficials en tres nivells, d'acord amb el que estableix el Decret de preus dels serveis acadèmics a les Universitats públiques de Catalunya per al curs 2010-2011 i la distribució proposada pel Consell de Govern de 15 de juliol.

- Aprovació de l'exempció de l'abonament del 25% del preu dels crèdits reconeguts per aquells estudiants que canviïn de grau dins d'un programa formatiu o bé entre aquells graus que comparteixin completament, al menys, el primer curs, d'acord amb el que estableix el Decret de preus dels serveis acadèmics a les Universitats públiques de Catalunya per al curs 2010-2011 i la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol.

- Aprovació de mantenir els nivells d'experimentalitat per als crèdits dels programes de doctorat no adaptats a l'EEES en els mateixos nivells aprovats amb anterioritat.

- Aprovació del preu de matrícula d'un nou títol propi de formació continuada de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol.

- Activació de noves places de PAS per l'any 2010, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol.

- Autoritza el rector per l'adquisició d'una finca ubicada al terme municipal de Tivenys on s'hi troba un jaciment arqueològic considerat bé cultural d'interès local, segons la proposta presentada pel Consell de Govern de 15 de juliol.

- Aprovació de la desafectació de béns mobles, d'acord amb la relació proposada pel Consell de Govern de 15 de juliol.

- Aprovació de les exempcions i bonificacions previstes en tres convenis entre la URV i diferents entitats locals per tal de col·laborar en la realització de diversos cursos de la Universitat d'Estiu, segons consta en l'expedient 20/2010 presentat.

PLE 3/2010, DE 19 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la liquidació del Pressupost 2009 del Consell Social.

- Aprovar la Memòria d'activitats 2009 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

- Nomenar membre de la Comissió Econòmica del Consell Social de la URV el Sr. Albert Pallarès Roig

- Aprovar la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2009 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 d'abril.

- Aprovar la modificació dels estatuts del consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 19 d'abril de 2010.

- Aprovar la incorporació de la URV al Consell de Candidatura de l'Associació per a la promoció de la candidatura de Tarragona als Jocs Mediterranis 2017, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 19 d'abril de 2010.

- Aprovar el protocol d'encàrrec de gestió entre la URV i la Fundació URV per a la gestió dels edificis, propietat de la URV, als campus de Sescelades i Bellissens, d'acord amb la proposta presentada i en els termes aprovat pel Consell de Govern de la URV del 19 d'abril de 2010.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2010, DE 19 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell de la liquidació del Pressupost 2009 del Consell Social.

- Aprovació de l'assignació de gratificacions extraordinàries al PAS de la URV, segons consta en el document presentat.

- Aprovació de les quartes modificacions del Pressupost 2009 de la URV, dels preus per prestació de serveis i entrega de béns, i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb la documentació presentada.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria econòmica auditada de l'exercici 2009 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 d'abril.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 14/10, subministrament de 450 ordinadors de sobretaula, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SU 16/10, subministrament, instal·lació i posterior lloguer amb opció a compra, d'un mòdul prefabricat de dues plantes destinat a la docència per a la Seu del Baix Penedès de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2009 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 d'abril.

- Autoritzar la modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 19 d'abril.

- Autoritzar la subscripció de les participacions socials del procés d'ampliació de capital d'NT Sensors en el cas que es confirmi el préstec CDTI sol·licitat, en les condicions que es demanen en l'informe presentat. I s'autoritza el rector a realitzar els tràmits oportuns.

PLE 2/2010, DE 3 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovar el projecte de col·laboració per a la creació i funcionament de l'Observatori d'Ocupació de la URV i dotar el projecte amb el 40% del seu pressupost, i amb un màxim de 40.000 euros, per a l'any 2010.

- Aprovar la col·laboració del Consell Social en el projecte del suplement jove i dotar-lo amb el 2/3 del pressupost del projecte, fins a un màxim de 26.629,13 euros.

- Aprovar les memòries definitives amb les modificacions introduïdes en la fase d'al·legacions del procés de verificació i la seva implantació. Si escau per al curs 2010-11 .dels següents graus :

 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:- Fisioteràpia - Nutrició Humana i Dietètica
 • Escola Tècnica Superior d'Arquitectura: - Arquitectura
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria: Enginyeria Elèctrica -Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - Enginyeria Informàtica - Enginyeria Telemàtica
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química: -Enginyeria Agroalimentària -Enginyeria Química -Enginyeria Mecànica

- Aprovar les memòries definitives amb les modificacions introduïdes en la fase d'al·legacions del procés de verificació i la seva implantació, si escau, per al curs 2010-11 dels següents màsters:

 • Escola Universitària de turisme i Oci: -Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes - Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística
 • Facultat de Lletres: - Comunicació Política, Institucional i Corporativa a la Societat del Risc - Traducció i estudis interculturals /Translation and Intercultural Studies - Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i desenvolupament a Àfrica
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: - Envelliment i Salut

- Aprovar la participació de la URV a l'Agrupación Empresarial Innovadora Nutrición y Salud, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 25 de febrer de 2010.

- Aprovar la incorporació de la URV en el Patronat de la Fundació del centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 25 de febrer de 2010

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2010, DE 3 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 63.2/09 "nova construcció de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA) - Fase 1A Etapa 2: tancaments façana i autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 13/10 "servei de prevenció aliè i autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Modificació de l'acord de 17 de novembre: Establir - per a l'exercici 2010 - en 300.000 euros (IVA exclòs) l'import a partir del qual el rector requereix l'acord del Consell Social per exercir les facultats patrimonials que li atorga l'article 232 de l'Estatut de la URV. No obstant, serà preceptiu l'acord de la Comissió Econòmica del Consell Social, qualsevol que sigui l'import de l'acte d'adquisició i/o disposició de béns mobles, quan aquestes operacions facin referència a títols, valors, participacions socials, i en general, qualsevol operació societària amb participació de la URV.

- Aprovació de les modificacions pressupostàries 2009 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2010.

- Assignació del complement addicional per mèrits de recerca al professor proposat pel Consell de Govern de 25 de febrer i que ha obtingut l'informe favorables d'avaluació de l'AQU (carta de 13 de gener).

- Activació, a proposta del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010, de noves places de PAS per l'any 2010, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de la proposta de tarifes per als cursos del Servei d'Esports de la URV - segon quadrimestre del curs 2009-10, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2010.

- Aprovació de la proposta de preus de matrícula dels cursos de la Universitat d'Estiu 2010 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2010.

- Aprovació dels preus de matrícula per als títols propis de formació continuada corresponents a l'oferta formativa 2010 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2010.

- Desafectació d'un espaï útil de 1.005,68 metres quadrats, repartits en tres plantes segons plànol que s'annexa, a l'edifici ubicat a la carretera de Porrera km 1 a Falset, condicionat que l'acord de desafectació sigui oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. S'autoritza la cessió temporal de l'ús de l'esmentat espai per un termini màxim de 50 anys a VITEC (Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica), i es faculta el rector per negociar les condicions de l'esmentada cessió, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2010.

- Desafectació d'un espaï útil de 1.107,40 metres quadrats, repartits en tres plantes (primera, baixa i tècnica), segons plànol que s'annexa, a l'edifici ubicat al carrer de Joanot Martorell, 15 de Vila-seca, condicionat que l'acord de desafectació sigui oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. S'autoritza la cessió temporal de l'ús de l'esmentat espai per un termini màxim de 50 anys al Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de la Costa Daurada, i es faculta el rector per negociar les condicions de l'esmentada cessió, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2010.

- Desafectació dels immobles següents:1979000002 Edificis Plaça Imperial Tàrraco, 1992000004 Urbanització Plaça Imperial Tàrraco, 2000000001 Estació transformadora Plaça Imperial Tàrraco i 1984000001 Complex Educatiu de Tarragona (Laboral), condicionat que l'acord de desafectació sigui oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Aprovar, a proposta del Consell de Govern de 25 de febrer, el retorn dels immobles de la Plaça Imperial Tàrraco a l'Excm. Ajuntament de Tarragona i el retorn de l'immoble corresponent al Complex Educatiu de Tarragona a la Generalitat de Catalunya, i facultar el rector a realitzar els tràmits pertinents.

PLE 1/2010, DE 10 DE FEBRER
Sessió ordinària

- S'acorda, per raons tècniques, l'avocació al Ple del Consell de les competències delegades a la Comissió Econòmica pels articles 4.d, 4.i, i 5.d del Reglament.

- S'acorda establir per a les proves de més grans de 40 anys les mateixes taxes que per a les de més grans de 45 anys (art. 18 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre)

- S'acorda nomenar membre de la Comissió Econòmica la Sra. Karen Cuevas Rodríguez

- Aprovar de manera excepcional i únicament per a l'exercici 2009 el traspàs de l'import pressupostat al subconcepte pressupostari 170.5 (promoció específica), al subconcepte 150.1 (complement de productivitat PAS)

- S'aprova incorporar a la convocatòria de les beques patrocinades Repsol-Consell Social per al curs 2010-1011, el text "Per a la renovació de la beca l'estudiant haurà d'haver superat el 80% dels crèdits matriculats en el curs anterior (60% en el cas d'ensenyaments tècnics) i s'haurà d'haver matriculat d'un mínim de 60 crèdits en el curs acadèmic per al qual demana la renovació".

- S'acorda demanar al Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya la cessió i posada a disposició dels terrenys que s'indiquen, conforme a la normativa universitària:

 • Campus Sescelades (Tarragona)- FINQUES:
  • Finca 78680, foli 157, volum 1955, llibre 1101 de Tarragona (Registre Propietat Tarragona núm.1). Cessió a la URV per posar disposició de l'IPHES per a construcció de la seu de l'esmentat organisme.
  • Finca 68575, foli 19, llibre 953, tom 1857, (Registre Propietat Tarragona núm.1). Cessió a la URV afectada pel PEO.
COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2010, DE 10 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Emetre l'informe preceptiu previ a la creació d'empreses de base tecnològica universitària per part del Consell de Govern de la URV (disposició addicional vint-i-quatre de modificació de la LOU), informe que quedà redactat en els següents termes:

 • INFORME: Examinada la documentació relativa a l'empresa iMicroQ, aquesta comissió informa que l'esmentada empresa és susceptible de ser creada en el context de la URV.

- Aprovar la participació de la URV en l'empresa iMicroQ, condicionada a l'acord del Consell de Govern

ANY 2009

PLE 6/2009, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar la convocatòria de les beques patrocinades per Repsol i el Consell Social de la URV, per al curs 2010-11

- Aprovar el pressupost del Consell Social de la URV per a l'any 2010

- Aprovar el projecte de Pressupost 2010 de la URV i la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Aprovar la proposta presentada per la Gerència sobre la remuneració del càrrec i l'assignació econòmica per al funcionament de la sindicatura de greuges per al 2010

- Aprovar la modificació del estatuts del consorci Centre de recursos per a la salut i el medi ambient, en els termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del 22 de desembre del 2009

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2009, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2010 de la URV i de la documentació de s'hi annexa, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol I.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2010, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de la relació de llocs de treball del PAS de la URV i la despesa que comporta, segons la informació detallada a l'Annex Personal del Pressupost 2010 de la URV.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2009, d'acord amb el document presentat.

- Assignació de complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió als professors que han obtingut els informes favorables d'avaluació, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Desafectació de béns inventariats, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de les terceres modificacions del Pressupost 2009 de la URV, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestació de serveis i entrega de béns, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de la desafectació d'un espaï útil de 1.422,55 metres quadrats, segons plànol que s'annexa, a l'edifici de 4.790 metres quadrats útils, de 4 plantes més sòtan, ubicat al Campus Bellissens de la URV, condicionat que l'acord de desafectació sigui oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, autorització de la cessió temporal de l'ús de l'esmentat espai per un termini de 75 anys mitjançant la constitució d'un dret d'usdefruit a favor del Centre Tecnològic de la Nutrició i Salut, i es faculta el rector per a negociar les condicions de l'esmentada cessió, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de la desafectació d'un espaï útil de 1.302,60 metres quadrats, segons plànol que s'annexa, a l'edifici de 5.091,85 metres quadrats, de 4 plantes, ubicat al Campus Sescelades de la URV, condicionat que l'acord de desafectació sigui oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, autorització de la cessió temporal de l'ús de l'esmentat espai per un termini de 75 anys mitjançant la constitució d'un dret d'usdefruit a favor del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya, i faculta el Rector per a negociar les condicions de l'esmentada cessió, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 2/2009, DE 9 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Acord de subscripció de les participacions socials del procés d'ampliació de capital d'NT Sensors en el cas que es confirmi el préstec CDTI sol·licitat, en les condicions que es demanen en l'informe presentat, i s'autoritza el rector a realitzar els tràmits oportuns.

- Ratificació de l'acord de la Comissió d'Investigació i Transferència quant a l'aportació de 12.000 euros al capital social de l'empresa Aplicat, SL per a la subscripció de les participacions socials del procés d'ampliació de capital, en les condicions que es demanen en l'informe presentat. I, s'autoritza el rector a realitzar els tràmits oportuns.

- Aprovació de la desvinculació de la URV de l'empresa SIMPPLE SL, condicionada a l'entrega a la Comissió, abans del Ple del proper 22 de desembre, del últim balanç de situació abans de la desvinculació, de la justificació del preu de venda de les participacions, de l'informe i de l'acord de col·laboració, revisats en els punts que s'ha identificat com tècnicament incorrectes.

PLE 5/2009, DE 17 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el projecte Premi Consell Social a la qualitat i millora contínua de la gestió administrativa i tècnica del personal d'administració i serveis de la URV i la convocatòria de l'any 2010

- Informar favorablement les propostes dels ensenyaments de màster universitari que aquesta Universitat preveu implantar el curs 2010-11, segons l'Acord de Consell de Govern de 5 de novembre de 2009.

La implantació resta condicionada a que aquests ensenyaments siguin acreditats, d'Acord amb el procediment establert pel Real Decret 1393/2007 de 29 D'OCTUBRE

La relació d'ensenyaments de màster universitari és la següent:

Facultat de Lletres

 • Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i desenvolupament a Àfrica
 • Comunicació Política, Institucional i Corporativa a la Societat del Risc
 • Translation and intercultural Studies

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 • Envelliment i salut

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

 • Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (MISTIC)

Escola Universitària de Turisme i Oci

 • Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes
 • Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística

- Informar favorablement la implantació del ensenyaments oficials de doctorat el curs 2009-2010 següents:

POP

Denominació Doctorat

Antropologia

Antropologia

Arqueologia

Arqueologia

Biomedicina

Biomedicina

Neurociències

Nutrició i Metabolisme

Nutrició i metabolisme

Ciència i Tecnologia Química

Ciència i tecnologia química

Ciències de la Infermeria

Ciències de la Infermeria

Dret

Dret

Sistema de justícia penal

Economia i Empresa

Economia i empresa

Educació

Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement

Enginyeria Electrónica, Automàtica i Comunicacions

Enginyeria electrònica, automàtica i comunicacions

Enginyeria Energètica, Climatització i Refrigeració

Investigació en enginyeria termodinàmica de fluids (interuniversitari, UVa ©, UBu, URV)

Tecnologia de climatització i eficiència energètica en edificis

Enginyeria Informàtica

Enginyeria informàtica

Enginyeria Química, Ambiental i de Processos

Enginyeria química, ambiental i de processos

Enologia i Biotecnologia

Enologia i biotecnologia

Intervenció Social

Intervenció social: joventut i gènere

Migracions i mediació social

Llengua, Literatura i Cultura

Llengua, literatura i cultura

Translation and intercultural studies

Nanociència i Nanotecnologia

Nanociència i nanotecnologia

Psicologia

Avaluació i mesura de la conducta

Ciència cognitiva i llenguatge

Psicologia de l'educació

Quaternari i Prehistòria

Quaternari i prehistòria

Salut Mental: Genètica i Ambient

Salut mental: genètica i ambient

Societats Històriques, Territori i Patrimoni

Societats històriques, territori i patrimoni

Turisme i Oci

Turisme i oci

- Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Centre de Recursos de Protecció de la Salut i del Medi Ambient, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 5 de novembre de 2009.

- Aprovar la participació de la URV en SECPhO (Sothern European Cluster in Photonics & Optics), en els termes aprovats pel Consell de Govern del 5 de novembre de 2009.

- Aprovar la participació de la URV en Fundació privada Barcelona Digital Centre Tecnològic (Bdigital) en els termes aprovats pel Consell de Govern del 5 de novembre de 2009.

- Aprovar la participació de la URV en RUEDEP (Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente) en els termes aprovats pel Consell de Govern del 5 de novembre de 2009.

- Aprovar la participació de la URV en RIDUP (Red Iberoamericana de Universidades de Investigación)en els termes aprovats pel Consell de Govern del 5 de novembre de 2009.

- Aprovar la participació de la URV en Consorci per a la millora de la competitivitat del turisme i l'oci a les comarques de Tarragona en els termes aprovats pel Consell de Govern del 5 de novembre de 2009.

- Aprovar la participació de la URV en associació Campus Interuniversitari Catalunya Sud en els termes aprovats pel Consell de Govern del 5 de novembre de 2009.

- Aprovar una dotació de 5500 euros per a l'edició del llibre "Recerca i talent jove"

- Aprovar la convocatòria dels premis Consell Social a la Qualitat Docent, convocatòria curs 2009-2010

- Aprovar la convocatòria dels premis del Consell Social a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, del curs 2009-2010

- Aprovar la convocatòria dels ajuts del Consell Social a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, pel curs 2009-2010

- Acord 15 Aprovar la convocatòria de l'ajut del Consell Social a un estudi, projecte o treball de fi de carrera d'aplicacions solidàries, del curs 2009-2010

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2009, DE 17 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 08/08: nova construcció dels centres d'R+D+I en Nutrició i Salut i de Tecnologia en Nutrició - cobertes i tancaments - i, autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 11/09: obres d'urbanització de l'entorn del Parc Científic i Tecnològic en Química (PCTQ) i, autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 42/09: prestació dels serveis d'informàtica relacionats amb el desenvolupament d'aplicacions de la URV i, autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 52/09: subministrament de 577 ordinadors personals de sobretaula i, autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SU 53/09: serveis de comunicacions de la xarxa corporativa de la URV i, autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 63/09: nova construcció de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura - Fase 1.A Etapa 1 - Bellisens i, autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 71/09: servei de gestió i suport tècnic del programa de construcció i equipament de diversos centres de docència o recerca i, autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 01/10: prestació del servei d'impressió i personalització de títols oficials i, autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació del contracte d'arrendament de la finca urbana situada en el carrer Joan Serra Vilaró, 7 i 7-bis de Tarragona per destinar-la a residència de la comunitat universitària, d'acord amb la documentació presentada i, autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.
- Acord d'emetre un informe favorable al Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2010 del Consell Social.

- Acord de mantenir per a l'exercici 2010 en 300.000 € el límit a partir del qual cal l'autorització del Consell Social per adquirir, disposar o gravar béns mobles, títols valors o participacions socials (IVA exclòs).

- Modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca als professors que han obtingut els informes favorables d'avaluació, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Activació de places de PAS, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Acord de renovació de la plantilla de PAS laboral de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de les segones modificacions del Pressupost 2009 de la URV, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord el document presentat.

- Desafectació de béns inventariats, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

PLE 4/2009, DE 27 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Acord de demanar al Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya la cessió i posada a disposició dels terrenys i edificis que s'indiquen conforme a la normativa universitària:

 • Campus Sescelades (Tarragona)
  • FINQUES:
   • Finca 3-64-012 (finca 68575, foli 19, llibre 953, tom 1857, Registre de la Propietat Tarragona número 1). Cessió a la URV per posar a disposició parcialment de l'IPHES per a la construcció de la seu de l'esmentat edifici.
   • Finca 3-64-013 (finca 793, foli 70, llibre 656, tom 1491, Reg propietat Tarragona número 1). Cessió a la URV de part de la finca esmentada afecta als usos universitaris d'acord amb el PEO actualment vigent.
   • Finca 3-64-018 (finca 2359, foli 142, llibre 737, tom 1591, Reg propietat Tarragona número 1). Cessió a la URV de la part de la finca esmentada afecta als usos universitaris d'acord amb el PEO actualment vigent.
  • EDIFICIS:
   • Posada a disposició de la URV de l'edifici destinat a Laboratori 1 (Av. Països Catalans, núm. 26 de Tarragona) amb 4.051 m2 construïts. Construït sobre finca propietat de la URV
   • Posada a disposició de la URV de l'edifici "E" destinat a laboratoris (Av. Països Catalans, núm. 26 de Tarragona) amb 9.479 m2 construïts. Construït sobre finca propietat de la URV.
   • Posada a disposició de la URV de l'edifici destinat al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació - antic Servei de Tecnologia Química- (Av. Països Catalans, núm. 26 de Tarragona) amb 1.611,80 m2 construïts. Construït sobre finca propietat de la URV.
 • Campus Catalunya (Tarragona)
  • FINQUES:
   • Finca 3240906CF5534A0001QT (finca 68465, foli 115, llibre 951, tom 1805, Registre de la Propietat núm. 1 de Tarragona). Cessió a la URV de la finca esmentada afectada a usos universitaris (41.780 m2).
  • EDIFICIS:
   • Construïts sobre la finca propietat de la Generalitat i cedits a la URV un dret real de superfície per acord de la Comissió de Govern de la Generalitat de 24/01/2006. Total superfície construïda: 11.500 m2.
  • Posada a disposició de la URV de l'edifici destinat a la Facultat de Ciències Jurídiques (Av. Catalunya, núm. 33 de Tarragona).
 • Campus Bellissens (Reus):
  • EDIFICIS:
   • Construïts sobre la finca propietat de la URV (cedida mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/120/2008, de 25 de juny, pel qual es posa a disposició de la Universitat Rovira i Virgili un immoble propietat de la Generalitat -finca 44.378-).
   • Posada a disposició de la URV de l'edifici destinat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Av. de la Universitat, núm. 1 de Reus).
   • Posada a disposició de la URV de l'edifici Mas Vila Barberà (Av. de la Universitat, núm. 1 de Reus).
PLE 3/2009, DE 9 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar la participació del Consell Social a la Càtedra URV- Empresa, sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses, i una aportació anual de 30.000 euros durant el trienni de vigència d'aquest conveni.

- Aprovar el projecte de vídeo promocional de la URV i el pressupost presentat.

- Aprovar la participació del Consell Social en el programa de Foment de l'activitat de recerca, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 9 de juliol de 2009, i dotar el projecte amb una aportació anual de 30.000 euros, més el cost de les plaques, per a cadascun dels tres primers anys del programa.

- Emetre informe favorable sobre les propostes dels ensenyaments de grau que aquesta Universitat preveu sotmetre al procés de verificació i implantar el curs 2010-2011, segons l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2009.

La implantació resta condicionada a que aquests ensenyaments siguin acreditats, d'acord amb el procediment establert pel Real Decret 1393/2007 de 29 d'octubre.
La relació d'ensenyaments és la següent:

 • Escola Tècnica Superior d'Arquitectura: Arquitectura, Enginyeria de l'Edificació.
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria: Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Telemàtica, Enginyeria Informàtica.
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química: Enginyeria Química, Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria Mecànica.
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica.

- Emetre informe favorable sobre la proposta del Consell de Govern d'aquesta Universitat de 9 de juliol de 2009 d'extinció progressiva, d'acord amb la normativa vigent, dels següents ensenyaments:

 • Facultat d'Enologia: -Biotecnologia -Enologia
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: - Administració i Direcció d'Empreses Ciències Empresarials (Reus i Tortosa) - Economia
 • Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia: - Educació Social - Mestre especialitat Educació Especial -Mestre especialitat Educació Física --Mestre especialitat Educació Infantil (Tarragona i Tortosa) -Mestre especialitat Educació Musical -Mestre especialitat Educació Primària -Mestre especialitat Llengua Estrangera - Pedagogia - Psicologia
 • Facultat de Ciències Jurídiques. - Ciències del Treball - Dret - Relacions Laborals - Treball Social
 • Facultat de Lletres: -Filologia Anglesa - Filologia Catalana - Filologia Hispànica - Geografia - Publicitat i Relacions Públiques
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: - Medicina
 • Facultat de Química: - Química
 • Escola Universitària d'Infermeria: -Infermeria (Tarragona i Tortosa)
 • Escola Universitària de Turisme i Oci: - Turisme (Vilaseca i Tortosa)
 • Centre adscrit Santa Maria Maris (Comarruga - El Vendrell): -Relacions Laborals

- Aprovar la següent relació estudiant/professorat com a element per al càlcul de l'indicador que sol·licita la Generalitat a efectes del finançament variable per objectius de les universitats públiques catalanes 2008-2010:

Per a cada ensenyament, es pren el valor equidistant entre la relació corresponent al curs 2008/09 i el valor 5 o 10, (amb mínim 5), segons la branca de coneixement (5 a Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeria i Arquitectura, 10 a Ciències Socials i Jurídiques i Arts i Humanitats).

- Aprovar la convocatòria dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores, per al curs 2009-2010.

- Aprovar els ajuts del Consell Social de la URV per a organitzar actes de reconeixement a empreses i entitats col·laboradores amb centres de la URV, per al curs 2009-2010.

- Aprovar la renovació de la designació de la Sra. Roser Recasens com a membre representant del Consell Social al patronat de la Fundació URV.

- Aprovar la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la Fundació Pública Castell del Vi i una aportació de 30.000 euros com a màxim.

- Aprovar la segona modificació del Pressupost 2009 del Consell Social, per incorporació de romanent (540.875,54€).

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2009, DE 9 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 41/09: servei de manteniment dels aparells elevadors de la URV i, s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'emetre un informe favorable al Ple sobre la segona modificació del Pressupost 2009 del Consell Social, per incorporació de romanent (540.875,54€).

- Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2008 de la Fundació URV.

- Aprovació de les primeres modificacions del Pressupost 2009 de la URV, i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de la proposta de distribució dels màsters oficials en quatre nivells, d'acord amb el que estableixen el Decret de preus universitaris i la classificació proposada pel Consell de Govern.

- Aprovació de mantenir els nivells d'experimentalitat per als crèdits dels programes de doctorat no adaptats a l'EEES del bienni 2008-10.

- Aprovació de la proposta de preus de matrícula per als títols propis de postgrau corresponents a l'oferta formativa de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Autorització de la modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de la desafectació de béns inventariats, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de les exempcions i bonificacions previstes en els convenis proposats.

- Aprovació de les fitxes del Catàleg de llocs de treball corresponents a les places de PAS activades, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

PLE 2/2009, DE 30 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la segona modificació del Pressupost 2008 del Consell Social, per disminució en la subvenció inicialment prevista de la Generalitat de Catalunya (7.230,74 €) .

- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consell Social de l'exercici 2008.

- Aprovar la Memòria Econòmica de l'exercici 2008 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb el document presentat.

- Aprovar la primera modificació del Pressupost 2009 del Consell Social, per increment en la subvenció inicialment prevista de la Generalitat de Catalunya (7.191,96 €).

- Aprovar la dissolució del Consorci de Transferència del Coneixement, en els termes aprovat pel Consell de Govern de la URV del 30 d'abril de 2009.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2009, DE 30 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la proposta de segona modificació del Pressupost 2008 del Consell Social, per disminució en la subvenció inicialment prevista de la Generalitat de Catalunya (7.230,74€).

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost del Consell Social de l'exercici 2008.

- Aprovació de l'assignació de gratificacions extraordinàries del PAS de la URV, segons consta en el document presentat.

- Aprovació de les quartes modificacions del Pressupost 2008 de la URV, dels preus per prestació de serveis i entrega de béns, i dels preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica de l'exercici 2008 de la URV: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 58.2/06: contractació del servei de direcció executiva (arquitecte tècnic) de les obres del nou Campus Universitari de les Terres de l'Ebre, d'acord amb el Conveni entre la URV i ICF Equipaments SAU de 28 de gener de 2009, el qual preveu explícitament que ICF Equipaments SAU es subrogarà en la posició de la URV com adjudicador del contracte, i que en produir-se la subrogació, ICF Equipaments SAU se subrogarà en les obligacions derivades del contracte. I, s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 05/09: contracte per a la prestació del servei de vigilància dels edificis i instal·lacions de la URV i, autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 24/09: contracte de serveis per l'atenció als usuaris i suport dels sistemes informàtics de la URV i, autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 19/09: contracte de prestació del servei de manteniment del maquinari i programari de SUN MICROSYSTEMS a la URV i, autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SU 22/09: contracte de dret d'ús i suport de la llicència Oracle i, autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE-HRD 35/09: contracte de servei de redacció del projecte i direcció de les obres de climatització de les aules i deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques i, autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell de la proposta de primera modificació del Pressupost 2009 del Consell Social, per increment en la subvenció inicialment prevista de la Generalitat de Catalunya (7.191,96 €).

- Aprovació de la despesa plurianual associada als contractes d'arrendament i d'opció de compra - de 3 d'abril de 2009 - de l'immoble situat a l'avinguda dels Països Catalans, número 17-19, planta baixa, escala 3 de Tarragona, que la URV destinarà a oficines universitàries. I, s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Autoritzar la modificació de la relació de llocs de treball de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de les modificacions del Pressupost 2009 de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la modificació de la despesa de capítol I.
- Aprovació dels preus de l'Oficina de l'Esport, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de la proposta de preus de matrícula dels cursos de la Universitat d'Estiu 2009 de la URV, d'acord amb el document presentat.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2009, DEL 30 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la desvinculació de la URV de la societat EIDOLA SL, mitjançant la transmissió de les participacions de la URV a favor dels administradors solidaris de la societat.

- S'aprova emetre informe preceptiu previ a la creació d'empreses de base tecnològica universitària per part del Consell de Govern de la URV (segons estableix la disposició addicional vint-i-quatre de modificació de la Llei Orgànica d'Universitats, 6/2001) la transcripció del qual és la següent:

INFORME: Examinada la documentació relativa a l'empresa W3IS2,aquesta Comissió informa que l'esmentada empresa és susceptible de ser creada en el context de la URV.

- Aprovar la participació de la URV en l'empresa W3IS2, condicionada a l'acord
del Consell de Govern de la URV.

PLE 1/2009, DE 4 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Informar favorablement la implantació del màster universitari en "Formació del professorat d'educació secundaria obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes"

- Aprovar informar favorablement el canvi de denominació del "Grau en Llengua i Literatura Catalanes" per "Grau en Filologia Catalana"

- Aprovar corregir la denominació de "Màster Universitari en Societats Històriques i Formes Polítiques" per "Màster Universitari en Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa"

- Aprovar corregir la denominació de "Grau en Aviació" per "Grau en Aviació Comercial i Operacions Aèries"

- Aprovar la Memòria del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili de l'any 2008

- Dotar el projecte Societat-Espai europeu d'Educació Superior amb 40.000 euros

- Aprovar la convocatòria del Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de les dones i el gènere, per al curs 2009-2010

- Aprovar la col·laboració del Consell Social en l'elaboració i edició del llibre "La inserció laboral dels estudiants de la URV: un estudi comparatiu dels darrers 10 anys" i dotar el projecte amb 5.000 euros

- Aprovar la designació del Sr. Joan Enric Carreres com a representant del Consell Social al Consell d'Entitats d'Antics Estudiants

- Aprovar l'adhesió de la Universitat Rovira i Virgili al consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 29 de febrer de 2009

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2009, DE 4 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovació, de manera excepcional i únicament per a l'exercici 2008, del traspàs de l'import pressupostat al subconcepte pressupostari 170.5-promoció específica al subconcepte 150.1-complement de productivitat del PAS.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 58/06: obres de nova construcció del Campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb el Conveni entre la URV i ICF Equipaments SAU de 28 de gener de 2009, el qual preveu explícitament que ICF Equipaments SAU es subrogarà en la posició de la URV com adjudicador del contracte, i que en produir-se la subrogació, ICF Equipaments SAU se subrogarà en les obligacions derivades del contracte. I, s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de la proposta d'agrupament dels projectes del Consell Social com a forma de gestió del Pressupost 2009 i es demana a l'equip de direcció que nomeni un interlocutor per cadascun dels grups proposats.

- Autorització de la modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació dels preus de matrícula per als títols propis de postgrau corresponents a l'oferta formativa 2009 de la Fundació URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

ANY 2008

PLE 7/2008, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el Pressupost 2009 de la URV i la documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol 1.

- Aprovar la proposta tècnica presentada de Pressupost 2009 del Consell Social.

- Aprovar la designació del Sr. Josep Poblet com a representant del Consell Social al Patronat de la Fundació URV, i renovar la designació del Sr. Anton Valero.

- Aprovar la incorporació de la URV al patronat de la Fundació Antoni de Gimbernat, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 18 de desembre de 2008.

- Aprovar la incorporació de la URV a la IUCN, Academy of Environmental Law, en els termes aprovats pel Consell de Govern del 18 de desembre de 2008.

- Aprovar la convocatòria de les beques patrocinades per Repsol i el Consell Social de la URV, per al curs 2009-2010

- Aprovar la convocatòria dels ajuts per a estudiants de la URV en especial dificultat per al curs 2008-09, i designar els srs. Àngel Cunillera, Enric Carreres, Jordi Tiñena i Jordi Gavaldà com a membres del Jurat que ha d'avaluar les sol·licituds.

- Aprovar el premis Consell Social a la Qualitat Docent, del curs 2008-2009.

- Aprovar la convocatòria dels premis Consell Social als millors treballs de recerca i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior del curs 2008-09 del curs 2008-2009.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2008, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta tècnica de Pressupost 2009 del Consell Social.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2009 de la URV i de la documentació de s'hi annexa, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern i condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol I.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2009, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de la relació de llocs de treball del PAS de la URV i la despesa que comporta, segons la informació detallada a l'Annex de Personal del Pressupost 2009 de la URV.

- Aprovació de la proposta de despesa plurianual presentada per l'equip de direcció per a la construcció de l'ETSA, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de la URV en els exercicis previstos. I, s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2008, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de l'assignació de complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió als professors que han obtingut els informes favorables d'avaluació, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Autorització de la modificació de la plantilla de PDI, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de la desafectació dels fons bibliogràfics d'Infermeria, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de les terceres modificacions del Pressupost 2008 de la URV i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de les exempcions i bonificacions previstes en els tres convenis de col·laboració amb entitats locals, d'acord amb el que preveu la clàusula cinquena d'aquests convenis.

- Aprovació de les exempcions i bonificacions previstes en els convenis presentats, d'acord amb el que preveuen les seves clàusules.

PLE 6/2008, DE 3 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Nomenar membres de la Comissió Econòmica els senyors Andreu Piñol, Josep Poblet, Ignasi Puig i Jordi Salvador

- Designar el Sr. Anton Valero per a participar en la sessió de la Comissió delegada d'Investigació i Transferència que ha de resoldre els ajuts per a la valorització del coneixement (R2B), i el Dr. Jordi Gavaldà com a suplent.

- Aprovar la pròrroga de l'ajut a l'Oficina del Voluntariat i dotar-la amb 4.900 € per a l'any 2009

- Aprovar la convocatòria presentada de l'ajut a un estudi, projecte o treball solidari del curs 2008/09.

- Aprovar la proposta al Ple feta pel jurat de Ajuts a estudiants en especial dificultat (convocatòria 2007-08)

- Aprovar la resolució del Ministeri de Ciència i Innovació de concessió provisional d'un ajut a la URV, en la modalitat de préstec, per import de 917.330 euros.

- Informar favorablement les propostes dels ensenyaments de grau i màster universitari que aquesta Universitat preveu implantar el curs 2009-10, segons l'acord del Consell de Govern de 30 d'octubre de 2008.

La implantació resta condicionada a la seva acreditació, d'acord amb el procediment establert pel RD1393/2007 de 29 d'octubre.

La relació d'ensenyaments és la següent:

Facultat de Lletres:

 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Comunicació Audiovisual
 • Periodisme
 • Llengua i Literatura Catalanes
 • Llengua i Literatura Hispàniques
 • Anglès
 • Màster Universitari en Societats Històriques i Formes Polítiques
 • Màster Universitari en Estudis Culturals en Llengua Anglesa: Texts i Contexts
 • Màster Universitari en Música, paraula i imatge (Participació en màster interuniversitari que coordina la Universitat de Barcelona)

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 • Medicina
 • Màster Universitari en Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y del desarrollo (Participació en màster interuniversitari que coordina la Universitat de Granada)

Facultat de Ciències Jurídiques

 • Dret
 • Treball Social
 • Relacions Laborals i Ocupació
 • Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal (Participació en màster interuniversitari que coordina la Universitat de Lleida)

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Economia
 • Finances i Comptabilitat

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

 • Pedagogia
 • Educació Social
 • Educació Primària
 • Educació Infantil
 • Psicologia

Facultat de Química

 • Química
 • Bioquímica i Biologia Molecular

Facultat d'Enologia

 • Biotecnologia
 • Enologia

Escola Universitària de Turisme i Oci

 • Turisme
 • Geografia i Ordenació del Territori

Escola Universitària d'Infermeria

 • Infermeria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

 • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

CESDA (Centre adscrit)

 • Aviació

- Informar favorablement de la proposta del Consell de Govern d'aquesta Universitat de 30 d'octubre de 2008 d'extinció progressiva de les llicenciatures en història i en història de l'art, d'acord amb la normativa vigent.

- Aprovar la participació de la URV en EMUNI com a membre fundador, amb les condicions aprovades en el Consell de Govern de la URV del 30 d'octubre de 2008.

- Aprovar l'adhesió de la URV a la Red Española de Universidades Saludables, amb les condicions aprovades en el Consell de Govern de la URV del 30 d'octubre de 2008.

- Aprovar l'adhesió de la URV a la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado), amb les condicions aprovades en el Consell de Govern de la URV del 30 d'octubre de 2008.

- Aprovar les modificacions dels estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2008, DE 3 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 46/08: Manteniment i calibratge dels equips de cromatografia de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 47/08: Subministrament i instal·lació d'equipament de comunicacions per a la nova seu de la Facultat de Lletres i l'Escola Universitària d'Infermeria, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 03/09: Subministrament de publicacions periòdiques (nacionals i estrangeres) per al Servei de Biblioteca i Documentació, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 04/09: Contractació d'assegurances privades (danys materials, equips informàtics i electrònics, vida PDI i PAS, vida equip directiu), i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la proposta tècnica de Pressupost 2009 del Consell Social (expedient 05/2008) incorporant-hi una agrupació dels projectes segons les diferents línies d'actuació del Consell.

- Acord d'establir en 300.000 € el límit a partir del qual cal l'autorització del Consell Social per adquirir, disposar o gravar béns mobles, títols valors o participacions socials.

- Autorització de la modificació de plantilla de PDI d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Assignació de complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió als professors que han obtingut els informes favorables d'avaluació, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de les segones modificacions del Pressupost 2008 de la URV i els preus d'inscripció a congressos i seminaris, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació del nivell mínim d'accés per als funcionaris del col·lectiu del PAS que serà el que es detalla en el quadre següent:

Cos o Escala

Nivell mínim

A1

20

A2

18

C1

16

C2

14

AP

12

- Aprovació dels preus proposats per als títols propis de postgrau gestionats per la Fundació URV, segons la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de la desafectació dels béns mobles i dels fons bibliogràfics proposats pel Consell de Govern, d'acord amb les relacions presentades.

- Aprovació de la segregació del terreny corresponent a l'ETSA i la constitució d'un dret de superfície a favor de l'Ajuntament de Reus per construir l'edifici de l'ETSA, segons la proposta presentada pel Consell de Govern; i s'autoritza el rector a realitzar aquells actes necessaris per executar aquest acord.

- Aprovació de la segregació del terreny corresponent al Centre de Bioempreses i la constitució d'un dret de superfície a favor de l'Empresa Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA) per construir l'edifici de bioempreses, segons la proposta presentada pel Consell de Govern; i s'autoritza el rector a realitzar aquells actes necessaris per executar aquest acord.

- Aprovació de les exempcions de matrícula de les persones designades pels ajuntaments de Salou i Cambrils per realitzar els cursos de la Universitat d'Estiu, d'acord amb les propostes de convenis de col·laboració presentades.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2008, de 29 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Informar favorablement l'empresa NT Sensors, SL, i emetre l'informe preceptiu previ a la creació, per part del Consell de Govern de la Universitat, d'empreses de base tecnològica universitària (segons estableix la disposició addicional vint-i-quatre de modificació de la Llei Orgànica d'Universitats, 6/2001), la transcripció del qual és la següent:

 • "Examinada la documentació relativa a l'empresa NT Sensors, SL, aquesta Comissió informa que l'esmentada empresa és susceptible de ser creada."

- Aprovació de la participació de la URV en l'empresa NT Sensors, SL condicionada a l'acord del Consell de Govern de la URV.

PLE 5/2008, DE 15 DE SETEMBRE
Sessió extraordinària

- a) aprovar l'oferta presentada per ICF Equipaments SAU per a la construcció dels nous edificis del campus universitari de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, i per a la posterior explotació dels susdits edificis construïts mitjançant l'arrendament a la Universitat Rovira i Virgili pel període i renda fixats en l'oferta presentada per ICF Equipaments SAU. El Consell Social, pel fet que les quotes seran suportades pel DIUE, no ha entrat a valorar en profunditat els seus imports.

- b) autoritzar la constitució d'un dret de superfície, per un termini màxim de 30 anys, a favor d'ICF Equipaments SAU, sobre la finca de 3.216 metres quadrats i un límit màxim edificable d'11.000 mil metres quadrats, cedida en data 1 d'agost de 2008 per l'Ajuntament de Tortosa, davant del notari Sr. Pedro-Francisco Carpena Sofío, a fi i efecte que ICF Equipaments SAU pugui construir els nous edificis del campus universitari de les Terres d l'Ebre.

- c) autoritzar el rector de la URV per a la realització de tots aquells actes que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

PLE 4/2008, D'1 D'AGOST
Sessió extraordinària

- Autorització al rector de la URV per acceptar la cessió gratuïta d'un terreny propietat de l'Ajuntament de Tortosa, de 3.216 m2 de superfície, situat a l'interior de la finca registral 40028, de la qual se segrega, destinats a la construcció del nou edifici de la Universitat a la Ciutat de Tortosa, en les condicions establertes en el document adjunt.

PLE 3/2008, D'11 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de la primera modificació del Pressupost 2008 del Consell Social, per incorporació de romanent (656.238,57 €).

- Autorització de la petició del Jurat del Premi Consell Social de la URV als millors treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior d'augmentar en un premi (total 11) la convocatòria aprovada pel Ple de 31 d'octubre de 2007, i dotar-lo econòmicament.

- Designació de la Sra. Roser Recasens com a representant del Consell Social al consell assessor del Pla d'atenció a la discapacitat.

- Aprovació de la convocatòria d'ajuts pel curs 2008/2009 per a actes de reconeixement de col·laboradors URV.

- Aprovació de la participació en el projecte de Promoció i fires i es dota en 15.000 €.

- Aprovació de la participació en el projecte R2B: Valorització del coneixement, i es dota en 20.000 €.

- Aprovació de la Memòria econòmica auditada 2007 de la URV: informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual.

- Aprovació de la normativa de permanència d'estudiants a temps parcial.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2008, D'11 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SU 25/08: Prestació del servei de prevenció aliè en les especialitats preventives de seguretat en el treball i vigilància de la salut als treballadors de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual CA HRD 27/08: Contracte de consultoria i assistència per la redacció d'estudis i projectes relatius a la nova construcció de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i Serveis centrals i arxiu de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SU 33/08: Targeta xip per la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 26/08: Mobiliari per als despatxos i aules de la Facultat de Lletres, Escola Universitària d'Infermeria i serveis annexos al Campus Catalunya, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 01/09: Homologació d'empreses de viatge per prestar el servei d'intermediació per al desplaçament i allotjament de persones a la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 02/09: Homologació de proveïdors de material d'oficina, paper i consumibles informàtics, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2008 del Consell Social, per incorporació de romanent (656.238,57 €).

- Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2007 de la Fundació URV.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la Memòria econòmica auditada de l'exercici 2007 de la URV: informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual.

- Aprovació de les primeres modificacions del Pressupost 2008 de la URV, els preus d'inscripció a congressos i seminaris, i els preus a aplicar per l'Oficina de l'Esport al 2008.

- Aprovació dels nivells 1 a 8 a aplicar als programes de postgrau oficials de la URV i l'aplicació als màsters oficials del curs 2008-09, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern i condicionat a que un cop publicat el Decret de preus de la Generalitat no resulti incompatible amb aquest.

- Aprovació de la proposta de mantenir en 3,5 el nivell d'experimentalitat del Curs d'Aptitud Pedagògica per al curs 2008-09.

- Aprovació dels nivells d'experimentalitat per als crèdits dels programes de doctorat proposats per al bienni 2008-10.

- Correcció del preu aprovat per al títol propi d'Especialista Universitari en Gestió i Administració Local.

- Autorització de la modificació de la plantilla de PDI.

- Aprovació de la desafectació dels fons bibliogràfics i dels béns mobles proposats pel Consell de Govern.

PLE 2/2008, DE 24 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovar la Memòria d'Activitats del Consell Social 2007

- Aprovar la liquidació del pressupost 2007 del Consell Social

- S'aprova la dotació inicial de 40.000 per al projecte Societat - EEES.

- Aprovar la convocatòria dels ajuts a les millors idees emprenedores per al curs 2008-09

- Aprovar la Memòria econòmica de l'exercici 2007 de la URV: liquidació definitiva del pressupost i informe de gestió del pressupost

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2008, DE 24 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 67/06: Obres de l'edifici del Centre d'R+D+I en Química - fase tancaments, acabats i instal·lacions, i autorització al rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 71/07: Obres d'estructura per a la N.C. del Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut de la URV, i autorització al rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2007 del Consell Social.

- Assignació de gratificacions extraordinàries al PAS de la URV.

- Aprovació de les quartes modificacions del Pressupost 2007 de la URV, els preus per prestació de serveis i entrega de béns, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost de l'exercici 2007 de la URV i l'informe de gestió del pressupost.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2008.

- Modificació de la plantilla de personal docent i investigador, per al curs acadèmic 2008-09.

- Aprovació de les noves places de PAS de la URV.

- Aprovació de l'exempció de matrícula de les persones designades per l'Ajuntament de Cambrils per realitzar els cursos de la Universitat d'Estiu, d'acord amb el conveni de col·laboració signat el 8 de maig de 2007.

PLE 1/2008, DE 21 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Informar favorablement les memòries dels ensenyaments de grau d'Història i d'Història de l'Art, i la seva implantació el curs 2008-09 en cas que siguin verificades i avaluades favorablement pel Consejo de Universidades.

- Nomenar els Srs. Jordi Bergadà i Alejandro Pérez membres de la Comissió Econòmica del Consell Social.

- Designar el Sr. Jordi Tiñena i Amorós representant del Consell Social a la Comissió de Qualitat Institucional de la URV.

- Designar el Sr. Jordi Bergadà Masquef representant del Consell Social en el Patronat de la Fundació URV.

- Designar el Dr. Santiago Castellà, la Sra. Margarita Rebenaque i el Sr. Francesc Mateu com a membres del jurat avaluador dels treballs presentats a la tercera convocatòria del ajuts a un estudi, projecte o treball de fi de carrera.

- Aprovar la convocatòria de les beques patrocinades per Repsol YPF i el Consell Social de la URV per al curs 2008-09

- Aprovar la col·laboració sol·licitada pels Ajuts per a cursar estudis de màster a la URV el curs 2008-2009 i designar la Sra. Roser Recasens per a formar part del Jurat que els ha d'atorgar.

- Aprovar la segona modificació del pressupost 2007 del Consell Social.

- Derogar la disposició transitòria única del Reglament del Consell Social d'Organització i funcionament del Consell Social de la URV, aprovat el setembre de 2004.

- Aprovar la implantació el curs 2008-09 dels màsters Formació de professionals de la formació, Enginyeria termodinàmica de fluids i Eficiència energètica i climatització.

- Aprovar la implantació el curs 2008-09 del màster Llengües i cultures europees, condicionada a l'aprovació per part de l'AQU.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2008, DE 21 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SU 03/08: arrendament sense opció de compra de sis equips multifunció, onze impressores i serveis associats per a l'edifici de serveis centrals, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual CA HRD 08/08: redacció d'un projecte executiu, d'obra civil i d'instal·lacions, per a la sol·licitud de llicència mediambiental i el seu seguiment i la direcció d'arquitecte i aparellador de les obres per a la nova construcció del centre d'R+D+I en Nutrició i Salut, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 11/08: prestació del servei de manteniment preventiu d'obra civil dels edificis de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell de la proposta de segona modificació del Pressupost 2007 del Consell Social, per increment de la subvenció de la Generalitat de Catalunya (aplicació de l'IPC 3,3%).

- Aprovació de les inversions previstes en el Conveni específic d'inversions de la URV per al període 2007-2013 i el finançament previst, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació dels preus proposats per als títols propis de postgrau gestionat pel Centre de Formació Permanent de la Fundació URV.

- Aprovació del preu dels crèdits matriculats per estudiants visitants.

- Aprovació de la desafectació dels fons bibliogràfics proposats pel Consell de Govern.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2008.

- Aprovació de les noves fitxes del Catàleg de llocs de treball del PAS de la URV.

ANY 2007

PLE 7/2007, DE 21 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovar el pressupost 2008 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

- Aprovar la convocatòria 2008 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent i designar els Srs Tiñena i Valero i la Dra. Rosa Caballol la Dra. Mercè Jordà membres del Jurat que l'ha de resoldre.

- Aprovar una aportació al Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de fins a 6000 euros, per a l'organització de l'assemblea 2008 de l'AUGAC a Tarragona.

- Aprovar el Pressupost 2008 de la URV i la documentació que s'hi annexa.

- Aprovar la incorporació de la URV a la Xarxa d'Universitats de les Capitals de la cultura Europees, en les condicions reflectides en l'acord del Consell de Govern de la URV del 20 de desembre de 2007

- Aprovar l'adhesió de la URV a la Red Internacional Fórum UNESCO - Universidad y Patrimonio, en les condicions reflectides en l'acord del Consell de Govern de la URV del 20 de desembre de 2007

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2007, DE 21 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 04/08: coedició de publicacions de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 05/08: servei de manteniment preventiu d'obra civil dels edificis de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 06/08: servei d'assessorament en benestar animal als estabularis de les Facultats de Medicina i Ciències de la Salut i Química, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 09/05: subministrament d'un vehicle de transport en règim d'arrendament sense opció de compra, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'assignació del complement per càrrec acadèmic proposat per a l'exercici 2007.

- Assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca als professors que han obtingut els informes favorables d'avaluació.

- Aprovació de les terceres modificacions del Pressupost 2007 de la URV i els preus per prestació de serveis i entrega de béns, els preus del Servei de Recursos Científics i Tècnics i els preus d'inscripció a congressos i seminaris.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2008 de la URV i de la documentació de s'hi adjunta.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2008.

- Aprovació de la desafectació de béns mobles (expedient 05/2007)

- Aprovació de la desafectació de l'edifici on s'ubicaran la Facultat de Lletres i l'Escola Universitària d'Infermeria per possibilitar la venda per una quantitat de 4.434.931,16 EUR, s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents per a la disposició d'aquest bé segons la proposta presentada pel Consell de Govern de 20 de desembre de 2007 i s'acorda demanar la posterior ratificació de l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Mantenir els preus dels cursos de la Universitat d'Estiu 2008 igual que els aprovats pel 2007.

COMISSIÓ DE CREACIÓ D'EMPRESES D'ORIGEN UNIVERSITARI 1/2007, DE 14 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Informar favorablement l'empresa Staitec, i emetre l'informe preceptiu previ a la creació, per part del Consell de Govern de la Universitat, d'empreses de base tecnològica universitària (segons estableix la disposició addicional vint-i-quatre de modificació de la Llei Orgànica d'Universitats, 6/2001), la transcripció del qual és la següent:

 • "Examinada la documentació relativa a l'empresa Staitec, aquesta Comissió informa que l'esmentada empresa és susceptible de ser creada. Tanmateix, aquesta Comissió recomana una revisió tècnica detallada de la documentació annexa al Pla d'Empresa."

- Aprovació de la participació de la URV en l'empresa Staitec, condicionada a l'acord del Consell de Govern de la URV.

- Informar favorablement l'empresa Smart Oxide, i emetre l'informe preceptiu previ a la creació, per part del Consell de Govern de la Universitat, d'empreses de base tecnològica universitària (segons estableix la disposició addicional vint-i-quatre de modificació de la Llei Orgànica d'Universitats, 6/2001), la transcripció del qual és la següent:

 • "Examinada la documentació relativa a l'empresa Smart Oxide, aquesta Comissió informa que l'esmentada empresa és susceptible de ser creada. Tanmateix, aquesta Comissió recomana una revisió tècnica detallada de la documentació annexa al Pla d'Empresa."

- Aprovació de la participació de la URV en l'empresa Smart Oxide, SL condicionada a l'acord del Consell de Govern de la URV.

PLE 6/2007, DE 3 DE DESEMBRE
Sessió extraordinària

S'acorda:

a) Aprovar l'oferta presentada per part d'ICF Equipaments SAU per a la construcció dels nous edificis de la Facultat de Lletres i l'Escola Universitària d'Infermeria del Campus de l'Avinguda Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, i la posterior explotació dels edificis construïts mitjançant el seu arrendament a la Universitat Rovira i Virgili pel període i renda fixats en l'oferta presentada per ICF Equipaments SAU. El Consell Social, pel fet que les quotes seran suportades pel DIUE, no ha entrat a valorar en profunditat els seus imports.

b) Autoritzar que, un cop la Universitat Rovira i Virgili sigui titular del dret de superfície sobre la finca ubicada a l'av. Catalunya, 33, de Tarragona, de 41.780 m2 que es descriu registralment com a "Finca núm. 68.465 inscrita en el Registre de la Propietat de Tarragona núm. 1, al tom 1.805, llibre 951, foli 115", procedeixi a transmetre'l a favor d'ICF Equipaments SAU per un termini màxim de 30 anys.

c) Supeditar els acords anteriors al fet que el referit canvi de forma del finançament no suposi increment de càrrega financera per a la universitat ni efectes negatius en l'assignació dels pressupostos per despeses corrents o millora del finançament. Finalment, el canvi de finançament no pot suposar l'endarreriment de l'acabament previst dels immobles, així com de la qualitat concertada.

d) Autoritzar el rector de la URV per a la realització dels actes que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

PLE 5/2007, DE 31 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Desestimar el recurs presentat pel Sr. Marín i fer-li arribar la notificació següent:

1. Ratificar l'acord del Jurat dels ajuts per a estudiants en situació d'especial dificultat atès:

 • Que la finalitat d'aquests ajuts és facilitar la continuació dels estudis universitaris d'aquells estudiants que presenten dificultats especials per finalitzar-los, entenent que aquests finalitzen quan un alumne assoleix el segon cicle d'un ensenyament universitari que els permet l'accés al món laboral.
 • Que el Ple del Consell Social considera que el Sr. Sebastián Martín Osorio té plenament assolit un nivell formatiu que li permet la plena incorporació al món laboral, considerant els estudis anteriors (dues llicenciatures, una diplomatura, màsters i altres cursos).

2. Considerar que no es poden estimar els arguments del recurs d'alçada atès:

 • Que la separació dels pares no presenta per si sola un motiu de dificultat especial.
 • Que el maltractament i abandonament familiar, que justifica amb el buidat de l'habitatge, es va produir el 24 d'agost passat; per tant, és posterior a la finalització del termini per presentar la sol·licitud als ajuts del Consell i a l'acord del Jurat que els va resoldre, per la qual cosa no es pot tenir en compte per a aquesta convocatòria. La mateixa situació presenta el comunicat de lesions de 24 d'agost de 2007 (posterior a l'acord del Jurat) i la denúncia de 25 d'octubre de 2007.
 • Que una operació ocular tampoc representa cap dificultat especial per si sola.
 • Que la resta de circumstàncies al·legades no comporten cap canvi respecte a la decisió ja presa pel Jurat dels ajuts.

3. Habilitar el president del Consell Social a fi i efecte que, en execució de l'acord del Ple, dicti l'oportuna resolució.

- Designar els Srs. Bernardino Garcia i Carles Castilla com a membres de la Comissió d'avaluació del Premi a les millors idees emprenedores del curs 2007-08

- Aprovar la convocatòria dels premis Consell Social a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior del curs 2007-08

- Aprovar les modificacions proposades a la convocatòria aprovada el 9 de maig de 2007 dels Ajuts a alumnes de la URV en situació d'especial dificultat, curs 2007-08 .

- Aprovar la participació del Consell Social en la Setmana de la Ciència, i dotar aquest projecte amb 18.000 euros.

- Col·laborar amb una dotació de 5.000 euros en la V Jornada d'Innovació Docent, per a les despeses de publicació de les conclusions.

- Aprovar una col·laboració de 3.600 euros per al programa de suport de la URV als esportistes d'alt nivell, per al curs 2007/08.

- Aprovar la participació del degà de Química de la URV en la Conferència Espanyola de Degans de Química.

- Aprovar els programes oficials de postgrau presentats pel Consell de Govern per a la seva implantació el curs 2008-09:

Programes oficials de postgrau

Titulacions (màsters/doctorat)

Enginyeria Energètica, Climatització i Refrigeració

Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis

Enginyeria Termodinàmica de Fluids

Doctorat

Llengua, Literatura i Cultura

Estudis Culturals Europeus

i proposar-ne al Departament d'Educació i Universitats la implantació.

Així mateix s'ha aprovat la modificació del màster "Formació de Professionals de la Formació" que ha de quedar identificat com -"Mundusfor. Formation de professionnels de la formation" com el master Erasmus Mundus i -"Formació de Professionals de la Formació ", que correspon a l'itinerari local a la Universitat Rovira i Virgili. El Consell Social ha acordat que en el nom figuri únicament el nom del master, i no l'especificació de l'especialitat (Formació i Gestió dels Recursos Humans)

- Autoritzar la constitució i participació de la Universitat Rovira i Virgili en la fundació privada Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya (IREC), en els termes expressats en l'acord del Consell de Govern del 30 d'octubre de 2007.

- Constituir la Comissió de creació d'empreses d'origen universitari, delegada del Ple del Consell Social, amb la composició, durada i funcions següents:

 • Composició: el president del Consell Social, que la presidirà; un membre del Consell designat pel president del Consell Social; el secretari general de la Universitat, i el secretari executiu del Consell, que actuarà com a secretari de la comissió.
 • Durada: indefinida
 • Funcions: estudiar i elaborar l'informe previ al qual es refereix la disposició addicional 24 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la Llei orgànica d'universitats, i aprovar la participació o la desvinculació de la URV en aquestes entitats.
COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2007, DE 31 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 55.3/03: obres d'acabats i instal·lacions (fase 3) de l'àrea centre per a la Facultat de Lletres i Escola Universitària d'Infermeria, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 65/06: nova construcció del Centre de R+D+I en Turisme i Oci a Vila-seca - Tramitació urgent, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 66/06: nova construcció del Centre de R+D+I en Enologia, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 55/07: treballs d'impressió, emmagatzematge, transport i lliurament de material promocional, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 56/07: treballs de disseny de material divulgatiu i de captació d'alumnes de grau i postgrau i disseny i producció d'estands firals, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 01/08: servei de neteja dels edificis i dependències de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Establiment en 300.000 € el límit a partir del qual cal l'autorització del Consell Social per adquirir, disposar o gravar béns mobles, títols valors o participacions socials.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell de la proposta tècnica de Pressupost 2008 del Consell Social, d'acord amb l'expedient tramitat.

- Autorització de la transformació de places de CEU en TU i de TEU acreditats en TU.

- Assignació de complements addicionals per mèrits de docència als professors que han obtingut els informes favorables d'avaluació.

- Assignació de complements addicionals per mèrits de gestió als professors que han obtingut els informes favorables d'avaluació.

- Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2007.

- Aprovació de la relació de llocs de treball 2007 del PAS de la URV.

- Aprovació de la modificació de les fitxes del Catàleg de llocs de treball del PAS de la URV.

- Aprovació, per a l'exercici 2007, de les tarifes d'assessorament lingüístic, d'acord amb el document marc sobre el Servei Lingüístic aprovat pel Consell de Govern de 12 de juliol de 2007.

- Aprovació de les modificacions del Pressupost 2007 de la URV.

- Aprovació de la despesa plurianual referida al contracte de lloguer d'una finca situada al Campus Terres de l'Ebre, per ubicar la seu de la direcció i administració del Campus.

PLE 4/2007, DE 12 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de la Memòria econòmica auditada de l'exercici 2006 de la URV.

- Aprovació del projecte d'identificació d'empreses subministradores de la URV per a convenis de col·laboració Universitat-empresa per acollir estudiants en pràctiques.

- Aprovació de la designació de la Sra. Margarita Rebenaque, el Dr. Santiago Castellà i el Sr. Francesc Mateu com a membres del jurat de l'Ajut a un treball de fi de carrera d'aplicacions solidàries

- Aprovació de la primera modificació del pressupost 2007 del Consell Social, per incorporació de romanent (832.873,07 €).

- Aprovació de la participació de la URV en la fundació privada Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) en els termes expressats en l'acord del Consell de Govern del 12 de juliol de 2007

- Aprovació de la dissolució de la Fundació privada universitària Turisme i Oci i l'ampliació de la participació en la Fundación d'Estudis Turístics de la costa Daurada i en la Societat Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Costa Daurada.

- Aprovació de l'adquisició d'un paquet de participacions de SIMPPLE SL, en els termes aprovats en el Consell de Govern del 12 de juliol de 2007.

- Aprovació de la participació de la URV com a membre fundador i associat a l'European Academic ans Scientific Association for Nanoelectronics (EASAN)

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2007, DE 12 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de la despesa plurianual referida al contracte de lloguer d'una finca situada al Campus Sescelades per ubicar els serveis centrals de la URV.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la Memòria econòmica auditada de l 'exercici 2006 de la URV, segons consta en el document presentat.

- Aprovació de la primera modificació del Pressupost 2007 de la URV, per incorporació de romanent, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 38/07: Servei de manteniment d'instal·lacions generals dels edificis, dependència i espais exteriors de la URV, i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell de la primera modificació del Pressupost 2007 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Rectificació dels preus aprovats per al curs de postgrau gestionat per la Fundació URV "Especialista Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera", modalitat virtual i presencial, i aprovació del preu proposat per al nou títol propi "Màster en Història de les Religions" també gestionat per la Fundació URV, d'acord amb els documents presentats.

- Aprovació dels nivells 1 a 8 a aplicar als programes de postgrau oficials de la URV i la seva aplicació als màsters oficials del curs 2007-08, d'acord amb la proposta presentada:

Nivell Preu del crèdit
1 15,36 €
2 16,38 €
3 18,00 €
4 20,48 €
5 22,53 €
6 24,58 €
7 26,62 €
8 28,67 €

Màsters de nivell 3 (18 €)

 • Arqueologia del Quaternari i evolució humana (Erasmus Mundus)

Màsters de nivell 6 (24,58 €)

 • Antropologia mèdica i salut internacional 
 • Antropologia urbana
 • Arqueologia clàssica (URV)
 • Ciència cognitiva i llenguatge (UB)
 • Direcció estratègica de l'empresa
 • Dret de l'empresa i la contractació
 • Dret ambiental
 • Ensenyament de llengües estrangeres
 • Estudis de dones gènere i ciutadania (UB)
 • Estudis culturals mediterranis
 • Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalana (07-08)
 • Formació de professionals de la formació (Alumnes que no cursen el Erasmus Mundus)
 • Migracions i Mediació Social (URV)
 • Organització industrial
 • Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement (URV)
 • Psicologia de l'educació -MIPE- (UB)
 • Translation and intercultural studies

Màsters de nivell 8 (28,67 €)

 • Avaluació i mesura de la conducta
 • Catàlisi
 • Ciència i enginyeria de materials
 • Ciències de la infermeria
 • Direcció i planificació de turisme (UdG)
 • Enginyeria ambiental
 • Enginyeria electrònica
 • Enginyeria informàtica i de la seguretat
 • Enginyeria química i de processos
 • Enologia                                          
 • Intel·ligència artificial (UPC)                                
 • Nanociència i nanotecnologia (UB)
 • Neurociències (UB)                                              
 • Nutrició i metabolisme (URV)                            
 • Polímers i biopolímers (UPC)
 • Química a la indústria
 • Química Teòrica i Computacional (URV)
 • Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia (URV)
 • Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (URV)

- Aprovació de la proposta de mantenir en 3,5 el nivell d'experimentalitat per al Curs d'Aptitud Pedagògica, curs 2007-08.

- Aprovació dels nivells d'experimentalitat per als crèdits de docència i d'investigació dels programes de doctorat per al curs 2007-08, d'acord amb la proposta presentada.

- Aprovació de la proposta presentada pel Consell de Govern sobre l'assignació de complements addicionals per mèrits de recerca als professors que han obtingut l'informe favorable d'avaluació dels períodes de recerca, d'acord amb el document presentat.

PLE 3/2007, DE 25 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovat la participació tècnica i econòmica en la tercera enquesta, i la proposta prioritzada de designar com a representants en el grup de treball la Sra. Roser Recasens, el Sr. Enric Carreres, la Dra. Maria Bargalló i el Sr. Miguel Àngel García.

- Designació del Sr. Jordi Tiñena com a representant del Consell Social al Consell Assessor de la Facultat de Lletres de la URV.

- Designació del Sr. Anton Valero com a representant del Consell Social al jurat del Premi al millor projecte acadèmic de creació d'empreses de la URV, de la càtedra URV-Empresa, i designar el Sr. Enric Carreres com a suplent.

PLE 2/2007, DE 9 DE MAIG
Sessió ordinària

- Assignació d'un complement en la remuneració anual de l'actual secretari executiu del Consell Social, Sr. Jordi Gavaldà.

- Modificació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.

- Aprovació de la liquidació del Pressupost 2006 del Consell Social.

- Aprovació de la convocatòria de l'ajut solidari a un estudi, projecte o treball de fi de carrera, curs 2007/08.

- Aprovació de la convocatòria pel curs 2007/08 dels ajuts del Consell Social a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat, i designar els srs. Àngel Cunillera, Enric Carreres, Jordi Tiñena i Jordi Gavaldà com a membres del Jurat.

- Aprovació de la convocatòria dels ajuts als centres de la URV per a l'organització d'actes de reconeixement a col·laboradors, per al curs 2007/08.

- Aprovació del projecte Premis Consell Social a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior, i la convocatòria 2007.

- Aprovació de la convocatòria dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores, per al curs 2007/08.

- Aprovació del projecte d'ajuts per cursar estudis de master a la URV, i la convocatòria pel curs 2007/08.

- Aprovació de la memòria i estat de liquidació del Pressupost de l'exercici 2006 de la URV.

- Aprovació del concert hospitalari Universitat Rovira i Virgili - Institut Català de la Salut, en els termes aprovats pel Consell de Govern de 22 de febrer de 2007.

- Autoritzar la participació de la URV en la constitució de l'empresa SHIROTA, SL, en els termes de l'acord del Consell de Govern de la URV del 22 de febrer de 2007.

- Aprovació de la participació de la URV en la fundació QUER-ALT, en els termes de l'acord del Consell de Govern de la URV del 22 de febrer de 2007.

- Aprovació de la incorporació de la URV al Santander Group of European Universities.

- Aprovació de les modificacions de masters pel curs 2007/08, segons el document presentat.

- Autoritzar l'adhesió de la URV al pla de pensions del sistema universitari de Catalunya.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2007, DE 9 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 28/07: Contractació de l'obra: buidat de terres, mur de contenció, fonamentació perimetral i desviament del camí d'accés per a la nova construcció del futur centre d'R+D+I de Nutrició i Salut (CTNS) - Parc Tecnològic del Camp (Reus) ", i autorització al rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 34/07 "Subministrament d'un sistema de difracció de raigs X per al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV", i autorització al rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 36/07 "Subministrament d'una plataforma metabolòmica per al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV", i autorització al rector a adoptar els acords pertinents.

- Informe favorable al Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2006 del Consell Social.

- Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2006 de la Fundació URV.

- Aprovació de les quartes modificacions del Pressupost 2006 de la URV, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus per a la prestació de serveis i entrega de béns.

- Informe favorable al Ple del Consell Social sobre la Memòria i estat de liquidació del Pressupost de l'exercici 2006 de la URV.

- Modificació de les bases d'execució del Pressupost 2007 de la URV.

- Aprovació dels preus per als crèdits matriculats en el marc del projecte URV Ciutadana.

- Aprovació de la nova fitxa del Catàleg de llocs de treball del PAS corresponent a la plaça de tècnic/a responsable de gestió, adscrita al Campus de les Terres de l'Ebre.

- Aprovació de la reclassificació de places de PAS, a resultes de l'aplicació de la via 2 de la Normativa de promoció del PAS.

- Aprovació dels preus dels títols propis de postgrau gestionats pel Centre de Formació Permanent de la Fundació URV.

PLE 1/2007, DE 23 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovació de les següents memòries de màsters, millorades en funció de l'avaluació realitzada per AQU Catalunya:

 • Avaluació i mesura de la conducta
 • Ensenyament de llengües estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/
 • Anglès Llengua Estrangera)
 • Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes
 • Tècniques cromatogràfiques aplicades
 • Direcció estratègica de l'empresa
 • Salut mental: neurotoxicologia, psicofarmacologia i psiquiatria

i la modificació del màster implantat el curs 2006-07:

 • Organització industrial

- Aprovació del nomenament de la Sra. Margarita Rebenaque i el Sr. Víctor Franch com a membres de la Comissió Econòmica d'aquest Consell Social.

- Aprovació la memòria d'activitats 2006 del Consell Social.

- Aprovació per implantar la signatura electrònica per a la tramesa de les convocatòries del Ple i de les comissions del Consell Social.

- Aprovació de la convocatòria de les beques patrocinades per al curs 2007-08 i la designació del Sr. Jordi Tiñena com a membre representant del Consell Social en la comissió de selecció prevista en les bases.

- Aprovació del projecte d'ajut per a la difusió i internacionalització de la oferta de masters oficials de la URV per al curs 2007-08, i dotar-lo amb 21.133,20 euros

- Aprovació de la participació de la URV en l'spin-off Beyond Food, en els termes proposats pel Consell de Govern.

- Aprovació de desvincular la URV de les fundacions IRSIS i Joan XXIII.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2007, DE 23 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 19/07 "Contractació del Servei d'interconnexió de la xarxa corporativa de la URV", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 23/07 "Contractació de la prestació dels serveis de vigilància en els edificis de la URV", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 21/07 "Contractació del subministrament d'ordinadors personals de sobretaula", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Modificació de la relació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2007

- Assignació de complements addicionals per mèrits docents als professors que han obtingut l'informe favorable d'avaluació de l'activitat docent, segons la proposta presentada pel Consell de Govern.

- Aprovació de la proposta de preus per als cursos de la Universitat d'Estiu 2007

- Aprovació el preu dels crèdits a aplicar als estudiants visitants

- Activació de noves places de PAS de la URV i incorporació de fitxes al Catàleg de llocs de treball del PAS

ANY 2006

PLE 8/2006, DE 21 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació del Pressupost 2007 de la URV, i la documentació que s'hi adjunta, condicionat a la posterior autorització, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol 1.

- Aprovació de la convocatòria 2007 del Premi Consell Social a la Qualitat Docent i designació dels Srs. Farriol, Tiñena i Valero, i la Sra. Baixeras com a membres del Jurat que l'ha de resoldre.

- Aprovació del pressupost 2007 del Consell Social presentat.

- Aprovació del projecte presentat per l'Oficina del Voluntariat de la URV, i dotar-lo amb 4.900 euros.

- Aprovació de les modificacions en les memòries dels masters oficials aprovades en la comissió delegada d'ordenació Acadèmica i Científica del 20 de novembre de 2006.

- Aprovació de la constitució i la participació de la URV en la fundació privada "Centre Tecnològic de la Nutrició i la Salut", en els termes aprovats en el consell de Govern de la URV del 21 de desembre de 2006.

COMISSIÓ ECONÒMICA 8/2006, DE 21 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 91/06 "Obres de diverses actuacions d'adequació de plantes pilot al Campus Sescelades", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 06/07 "Contractació de la prestació del Servei de control de plagues d'insectes i múrids, i tractament i control de l'aire interior als edificis de la URV", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.
- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la proposta de Pressupost 2007 del Consell Social.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006.

- Aprovació de les terceres modificacions del Pressupost 2006 de la URV, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus proposats per a la prestació de serveis i entrega de béns.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2007 de la URV i de la documentació de s'hi adjunta, condicionat a la posterior autorització, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2007.

- Aprovació de la relació de llocs de treball del PAS de la URV i la despesa que comporta, segons la informació detallada a l'Annex Personal del Pressupost 2007 de la URV.

- Aprovació dels preus dels crèdits per als estudis en el marc de programes de mobilitat.

- Desafectació dels béns de domini públic proposats pel Consell de Govern.

PLE 7/2006, DE 15 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

Sense acords

COMISSIÓ ECONÒMICA 7/2006, DE 15 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual CA 01/07 "Contractació de la consultoria i assistència per a l'auditoria econòmica dels comptes anuals de la URV i de la Fundació URV", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 05/07 "Contractació de la prestació dels serveis de vigilància en els edificis de la URV", i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la proposta de Pressupost 2007 del Consell Social.

- Aprovació de la desafectació dels béns de domini públic proposats pel Consell de Govern, d'acord amb la relació presentada.

- Activació de noves places de PAS de la URV (tècnics de suport a la recerca), d'acord amb el document presentat.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006, d'acord amb el document presentat.

PLE 6/2006, DE 26 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovació dels programes oficials de postgrau presentats pel Consell de Govern per al curs acadèmic 2007-08:

Programes Oficials de Postgrau

Titulacions (Màsters /Doctorat)

Psiquiatria i Salut Mental

Psiquiatria salut mental. Genètica i Ambient

Doctorat

Biomedicina

Neurociències

Doctorat

Ciència i Tecnologia Química

Química Teòrica i Computacional

Polímers i Biopolímers

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Psicologia

Avaluació i mesura de la Conducta

Neurotoxicologia i psicofarmacologia

Doctorat

Educació

Formació de professionals de la formació

Intervenció Social

Migracions i Mediació Social

Estudis de dones, gènere i ciutadania

Joventut i Societat

Doctorat

Economia i Empresa

Economia pública

Direcció estratègica de l'empresa

Llengua, Literatura i Cultura

Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes

Ensenyament de Llengües Estrangeres
(Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera)

Translation and Intercultural Studies

Doctorat

, i proposar al Departament d'Educació i Universitats la seva implantació.

- Aprovació de la primera modificació del Pressupost 2006 del Consell Social, per incorporació de romanent (776.954,17 €) i increment sobre l'IPC inicialment previst (450,00 €).

- Aprovació de la incorporació de la URV al Grup Universitari Compostel·la, en les condicions presentades en el Consell de Govern de 26 d'octubre de 2006.

- Aprovació de la participació de la URV en el Fòrum Permanent Euromed, en les condicions presentades en el Consell de Govern de 26 d'octubre de 2006.

- Aprovació de la participació de la URV en la Fundació Bioregió, en les condicions presentades en el Consell de Govern de 26 d'octubre de 2006.

- Actualització de les condicions del contracte del gerent establint un marc flexible que permeti al rector incrementar fins al 40% les retribucions del gerent, en funció de la consecució d'objectius prèviament pactats.

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2006, DE 26 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la primera modificació del pressupost 2006 del Consell Social, per incorporació de romanent (776.954,17 €) i increment sobre l'IPC previst (450,00 €).

- Acord de mantenir en 300.000 € el límit esmentat en els articles 4.ldel Reglament del Consell Social, 45.2.k i 232.1 de l'Estatut URV i 89.k de la LUC.

- Aprovació dels preus proposats per als títols propis de postgrau gestionats pel Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006, d'acord amb el document presentat.

- Modificació de les fitxes del Catàleg de llocs de treball del PAS de la URV, d'acord amb el document presentat.

PLE 5/2006, DE 28 DE SETEMBRE
Sessió ordinària

- Nomenar el Sr. Enric Carreres representant del Consell Social en el Consell Assessor del campus de les Terres de l'Ebre.

- S'aprova una col·laboració extraordinària de 11.088 euros per coparticipar amb l'Escola de Postgrau i Doctorat en el projecte de Pla d'acollida d'alumnes internacions de postgrau de la URV.

- Informar favorablement el I Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, en les condicions acordades en el document presentat.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2006, DE 28 DE SETEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 35.2/06 "Fonaments i estructura de la N.C. del Centre de desenvolupament i innovació en Enologia - PCTE" i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 50.2/06 "Fonaments i estructura de la N.C. del Centre de desenvolupament i innovació en Turisme - PCTT" i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 59/06 "Fonaments i estructura de la N.C. del Centre de desenvolupament i innovació en Química - PCTQ" i s'autoritza el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació d'una bonificació del 20% en el preu de matrícula dels cursos de la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre (UETE) per al personal dels Ajuntaments col·laboradors, segons consta en els tres convenis signats el passat 6 de juny.

- Assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006, d'acord amb el document presentat.

- Activació de noves places de PAS de la URV, d'acord amb el document presentat.

- Acord de mantenir el nivell d'experimentalitat del Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP) en 3,5 per al curs 2006-07.

- Modificació del nivell aprovat per al màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana que passarà a ser intermedi entre 2 i 3: 17 €/crèdit, condicionat a la rebuda del document justificatiu pel qual es proposa aquest preu.

PLE 4/2006, DE 24 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de la memòria d'activitats del Consell Social 2005 presentada.

- Convocatòria pel curs 2006-07 dels ajuts de col·laboració en actes de reconeixement dels centres de la URV a persones, institucions o empreses de l'entorn.

- Aprovació d'una transferència de 4.662 € a l'Escola Universitària d'Infermeria per a les despeses del curs Formació de l'infermer tutor de les pràctiques clíniques, orientada a l'acompanyament de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge en el Pràctic hospitalari i comunitari, durant el curs acadèmic 2006-07.

- Aprovació d'una dotació extraordinària de 1.122,81 € al projecte "Anàlisi de la xarxa de transport públic de la província de Tarragona respecte a la ubicació de la URV", que complementa l'aprovada en el Ple del 27 de juny de 2005.

- Aprovació de la subscripció per part de la URV de la participació prorrata en una ampliació de capital de Tecnoparc valorada en 200.000 €, la qual cosa representa una quantitat per a la URV de 10.000 €.

- Autorització de la constitució i participació de la URV en l'empresa M-BOT, Solutions, SL, mitjançant la subscripció del 10% del capital social, la qual cosa representa una inversió de 320 €.

- Autorització de la constitució i participació de la URV en l'empresa Aplicacions de la Catàlisi, mitjançant la subscripció del 10% del capital social, la qual cosa representa una inversió de 1.200 €.

- Aprovació del canvi de nom de la societat APFEEL SL, que passa a denominar-se EIDOLA, SL, com a única diferència amb l'anterior acord.

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2006, DE 24 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 55.2/03 "Obres d'estructura, cobertes i tancaments a l'àrea centre per a la Facultat de Lletres i l'Escola Universitària d'Infermeria de la URV" i autorització al rector per adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SE 33/06 "Prestació del servei de manteniment preventiu de les instal·lacions de gasos tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions" i autorització al rector per adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació CA HRD 58/06 "Redacció del planejament, projecte i direcció de les obres del nou campus universitari de les Terres de l'Ebre de la URV - Tortosa" i autorització al rector per adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació CA HRD 65/06 "Redacció d'un projecte executiu, d'obra civil i instal·lacions, projecte per a la sol·licitud de llicència mediambiental i la direcció de les obres per al centre de desenvolupament i innovació per a turisme de la URV - Vila-seca" i autorització al rector per adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació CA HRD 66/06 "Redacció del projecte executiu, obra civil, instal·lacions, projecte per a la sol·licitud de llicència mediambiental i la direcció de les obres per a la nova construcció del centre de desenvolupament i innovació per a enologia de la URV - Falset" i autorització al rector per adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació CA HRD 67/06 "Redacció del projecte executiu, obra civil, instal·lacions, projecte per a la sol·licitud de llicència mediambiental i la direcció de les obres per a la nova construcció del centre de desenvolupament i innovació en química de la URV - Tarragona" i autorització al rector per adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 43/06 "Subministrament d'un cromatògraf de líquids acoblat a un espectròmetre de masses de triple quadrupol i un detector de temps de vol, per al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV" i autorització al rector per adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 46/06 "Obres de fonaments de la nova construcció del centre de desenvolupament i innovació en química de la URV (PCTQ)" i autorització al rector per adoptar els acords pertinents.

- Aprovació dels preus proposats per a la venda de productes de merchandising de la URV, d'acord amb la proposta presentada.

- Aprovació dels nivells 1 a 8 i la seva correspondència amb els graus d'experimentalitat per als màsters oficials de la URV - Curs 2006-07, d'acord amb la proposta presentada:

 • Màsters amb grau d'experimentalitat 1: 22€/crèdit - Nivell 5
  • Antropologia mèdica i salut internacional
  • Antropologia urbana
  • Estudis culturals mediterranis
  • Dret de l'empresa i la contractació
  • Dret ambiental
 • Màsters amb grau d'experimentalitat 2: 24€/crèdit - Nivell 6
  • Arqueologia clàssica
  • Arqueologia del quaternari i evolució humana
  • Ciència cognitiva i llenguatge
  • Organització industrial
  • Psicologia de l'educació -MIPETecnologia
  • Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement
 • Màsters amb grau d'experimentalitat 3: 26€/crèdit - Nivell 7
  • Enginyeria informàtica i de la seguretat
  • Direcció i Planificació de Turisme
 • Màsters amb grau d'experimentalitat 4: 28€/crèdit - Nivell 8
  • Catàlisi
  • Ciència i enginyeria de materials
  • Ciències de la infermeria
  • Enginyeria ambiental
  • Enginyeria electrònica
  • Enginyeria química i de processos
  • Enologia
  • Nutrició i metabolisme
  • Nanociència i nanotecnologia
  • Química a la indústria
  • Intel·ligència artificial

- Aprovació de les segones modificacions del Pressupost 2006 de la URV, i dels preus per al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la URV, d'acord amb la proposta presentada.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de la desafectació de béns de domini públic per aportar-los a la dotació fundacional de l'IPHES, d'acord amb el document presentat.

- Autoritzar la modificació de la relació de llocs de treball del personal docent i investigador, d'acord amb el document presentat.

PLE 3/2006, DE 20 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovació de la liquidació del Pressupost 2005 del Consell Social.

- Aprovació de la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2005 de la URV, segons consta en el document presentat.

- Designació del Sr. Enric Carreres com a representant del Consell Social en la Comissió de Beques Patrocinades

- Aprovació de la convocatòria 2006-07 de l'Ajut Solidari.

- Designació de l'estudiant representant del Consell de Govern com a membre del Jurat de la convocatòria 2005-2006

- Aprovació de la convocatòria 2006-07 dels ajuts a les millor idees emprenedores

- Aprovació de la convocatòria 2006-07 dels Ajuts en situació d'especial dificultat i ratificar la designació de la Sra. Sara Pérez i el Sr. Enric Carreres com a membres del jurat que ha d'avaluar les sol·licituds.

- Aprovació del pla d'estudis del màster de Tècniques cromatogràfiques avançades i la seva implantació a la URV.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2006, DE 20 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovació dels preus de matrícula i els preus amb descompte proposats pel Consell de Govern per als cursos que formen part de l'oferta formativa de postgrau 2006 (màsters-especialistes) de la Fundació URV, segons consta en el document presentat.

- Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2005 de la Fundació URV, segons consta en el document presentat.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2005 del Consell Social, segons consta en el document presentat.

- Aprovació de l'assignació de gratificacions extraordinàries al PAS de la URV, segons consta en el document presentat.

- Aprovació de les cinquenes modificacions del Pressupost 2005 de la URV, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestació de serveis i entrega de béns, segons consta en el document presentat.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2005 de la URV, segons consta en el document presentat.

- Establiment d'un preu de 25 €/crèdit per al màster no oficial "Tècniques Cromatogràfiques Aplicades", d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006, d'acord amb el document presentat.

PLE 2/2006, DE 30 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Acord de participar amb 8.000 euros en l'edició de les conclusions de les jornades de qualitat docent 2006 de la URV.

- Acord de participar amb 3.000 euros en les Jornades Interdisciplinàries de la Segona República, organitzades per la Facultat de Lletres, en el marc de l'any URV dedicat a la República.

- Incorporació de les propostes rebudes en les bases reguladores de les beques patrocinades.

- Aprovació de la modificació del termini de presentació de treballs candidats al PCSQD 2006-07

- Acord de participació de la URV en els màsters interuniversitaris.

- Aprovació de la modificació feta en els programes oficials de postgrau.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2006, DE 30 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006, d'acord amb el document presentat.

PLE 1/2006, DE 28 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Nomenament del Sr. Anton Valero membre representant del Consell Social al Consell per a la Qualitat de la URV

- Aprovació de la convocatòria del Premi CS a la Qualitat Docent i designació dels Srs. Tiñena i Valero i les Sras. Baixeras i Garcia, com a membres de la comissió que ha d'avaluar les candidatures

- Aprovació de la convocatòria de Beques Patrocinades amb les modificacions proposades pels consellers.


- Aprovació de la participació del Consell Social en la càtedra d'emprenedoria

- Aprovació de la participació de la URV en l'Institut Català de l'Energia

- Aprovació de la participació de la URV en la constitució de l'empresa APFEEL, SL

- Aprovació de la participació de la URV en l'Institut d'Estudis de Dones i Gènere

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2006, DE 28 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 55.1/03 "Moviment de terres i fonamentació de la nova Facultat de Lletres, Escola Universitària d'Infermeria i serveis annexos, Campus Centre URV" i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 91/05 "Subministrament d'ordinadors personals homologats per la Generalitat de Catalunya" i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació SU 08/06 "Gestió i suport tècnic en programes d'inversions per a la construcció de la nova Facultat de Lletres i de la nova Escola Universitària d'Infermeria al Campus Centre de la URV, així com de diversos centres de recerca i d'altres centres de la URV" i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Aprovació de l'expedient de contractació CA HRD 12/06 "Redacció del projecte i direcció de les obres de l'Edifici per a l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHEV)" i autoritzar el rector a adoptar els acords pertinents.

- Acceptació de la cessió del dret real de superfície de la finca de l'avinguda de Catalunya, 33 en els termes i condicions establerts en l'acord de la Comissió de Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de gener de 2006, i autoritzar el rector a adoptar els acords d'adquisició i disposició corresponents a aquest bé.

- Aprovació dels nivells d'experimentalitat proposats per als crèdits de docència i d'investigació dels programes de doctorat del bienni 2006-2008, d'acord amb la proposta presentada.

- Aprovació de la primera modificació del Pressupost 2006 de la URV, per majors ingressos i per modificació de l'article 17 de les Bases d'execució del pressupost, d'acord amb la proposta presentada.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS de la URV, d'acord amb el document presentat.

- Aprovació de la modificació de les fitxes del Catàleg de llocs de treball del PAS de la URV i l'activació de noves places, d'acord amb els documents presentats.

- Aprovació de l'exempció de matricula de les persones designades per l'Ajuntament de Reus per realitzar els estudis en Dret Ambiental d'acord amb el conveni de col·laboració signat el 10 de novembre de 2005.

- Autoritzar el rector a adoptar l'acord d'adquisició d'un terreny situat a Falset, d'acord amb la nova proposta presentada pel rector.

ANY 2005

PLE 9/2005, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Acordar quatre propostes d'operacions d'aval que la URV ha de presentar al DURSI perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat de Catalunya:

Data

Entitat

Import €

Descripció

30/05/2000

Ajt. Barcelona

4.461,91

Avaluació Dioxines i Furans Assoc. A PL.I.R.U. Besos

18/10/2000

Ajt. Tarragona

4.928,30

Treballs d'excavació arqueològica de diverses zones de la ciutat de Tarragona

14/11/2001

Ministeri d'Economia

20.508,33

Ajuts Profit Pla d'investigació científica 2000-03

22/11/2005

Ministeri d'Educació i Ciència

8.300,00

Desarrollo de un nuevo laser de estado sólido basado en capa delgada monocristalina detungstatos dobles.

- Aprovació de la proposta d'obrir una línia d'aval de 800.000 euros, que la URV haurà de presentar al DURSI perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovació del Pressupost del Consell Social per a l'exercici 2006.

- Aprovació del Pressupost 2006 de la URV i documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de Capítol I.

COMISSIÓ ECONÒMICA 9/2005, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de les quartes modificacions del Pressupost 2005 de la URV, els preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestació de serveis i entrega de béns, d'acord amb els documents presentats.

- Assignació d'un complement per càrrec acadèmic per a l'exercici 2005 al Dr. Àngel Martínez Hernáez, d'acord amb el document presentat.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell de quatre propostes d'operacions d'aval que la URV ha de presentar al DURSI perquè les autoritzi el Govern de la Generalitat de Catalunya:

Data

Entitat

Import €

Descripció

30/05/2000

Ajt. Barcelona

4.461,91

Avaluació Dioxines i Furans Assoc. A PL.I.R.U. Besos

18/10/2000

Ajt. Tarragona

4.928,30

Treballs d'excavació arqueològica de diverses zones de la ciutat de Tarragona

14/11/2001

Ministeri d'Economia

20.508,33

Ajuts Profit Pla d'investigació científica 2000-03

22/11/2005

Ministeri d'Educació i Ciència

8.300,00

Desarrollo de un nuevo laser de estado sólido basado en capa delgada monocristalina detungstatos dobles.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell de la proposta d'obrir una línia d'aval de 800.000 €, que la URV haurà de presentar al DURSI perquè l'autoritzi el Govern de la Generalitat de Catalunya.

- Autoritzar el rector per fer ús de la línia d'aval proposada, sempre que els imports individuals que s'hagin d'avalar no superin els 300.000 euros.

- Acord d'informar favorablement el Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost 2006 de la URV i documentació que s'hi annexa, condicionat a la posterior aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de la despesa de capítol I.

- Aprovació de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV i la despesa que comporta, segons la informació detallada en l'Annex de Personal del document Pressupost 2006 de la URV.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2006.

- Aprovació de la proposta de preus per als cursos de la Universitat d'Estiu 2006, d'acord amb el document presentat.

- Autorització al rector per adoptar l'acord d'adquisició d'un terreny situat a Falset, d'acord amb les característiques esmentades en el document presentat.

PLE 8/2005, DE 24 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Acord per dotar amb 2.000 euros cada centre de la URV que ho sol·liciti per subvencionar les despeses ocasionades amb motiu de l'organització d'una acte de reconeixement intern a persones i empreses col·laboradores.

- Acord per col·laborar amb 18.000 euros les despeses globals de l'elaboració dels estudis de viabilitat dels parcs científics i tecnològics, encarregada per la universitat.

- Aprovació de l'edició d'un llibre que reculli els premis Consell Social a la Qualitat Docent atorgats al llarg de les seves cinc convocatòries i encomanar la direcció al Dr. Jordi Gavaldà.

COMISSIÓ ECONÒMICA 8/2005, DE 24 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de la desafectació dels béns de domini públic proposats pel Consell de Govern.

- Aprovació dels preus de matrícula dels programes de postgrau (màsters-especialistes) proposats per la Fundació URV.

- Aprovació de la bonificació en el lloguer d'aules sol·licitada pel director del Campus de les Terres de l'Ebre per realitzar els cursos de l'Escola de Pràctica Jurídica organitzats pel Col·legi d'Advocats de Tortosa entre el 17 d'octubre i el 4 de juliol de 2006.

- Aprovació de les terceres modificacions del pressupost 2005 de la URV.

- Aprovació de l'activació de noves places de PAS de la URV.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2005 per als dos nous sotsdirectors del Campus de les Terres de l'Ebre.

PLE 7/2005, DE 24 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovació del Mapa de Programes Oficials de Postgrau presentat per al període 2006-2010 i proposar-lo al DURSI

- Aprovació dels Programes Oficials de Postgrau presentats pel Consell de Govern per al curs 2006-07:

Programes Oficials de Postgrau

Màsters

Dret

Dret Ambiental

Dret de l'Empresa i la Contractació

Economia i Empresa

Organització Industrial

Turisme i oci

Direcció i Planificació Turística

Educació

Tecnologia Educativa

Ciències de la Infermeria

Ciències de la Infermeria

Nutrició i Metabolisme

Nutrició i Metabolisme

Ciència i Tecnologia Química

Catàlisi

Química a la Indústria

Ciència i Enginyeria de Materials

Nanociència i Nanotecnologia

Nanociència i Nanotecnologia

Enologia i Biotecnologia

Enologia

Enginyeria Química, Ambiental i de Processos

Enginyeria Ambiental

Enginyeria Química i de Processos

Enginyeria Electrònica, Automàtica i Comunicacions

Enginyeria Electrònica

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Informàtica i de la Seguretat

Arqueologia Clàssica

Arqueologia Clàssica

Quaternari i Prehistòria

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana

Societats Històriques, Territori i Patrimoni

Estudis Culturals Mediterranis

Antropologia

Antropologia Medicina

Antropologia Social


i proposa al DURSI la seva implantació.

- El Consell Social es dóna per assabentat i fa seva la proposta tramesa al DURSI el 15 d'octubre de 2005, referida a la previsió de despesa del capítol 1 per al pressupost 2006.

- Aprovació del projecte "Assessoria spin off" presentat i les seves condicions econòmiques.

- Aprovació d'una col·laboració econòmica de fins a 3.000 euros en les II Jornades de Gestió i Política Universitària que se celebraran al març de 2006 a la Universitat Pública de Navarra.

COMISSIÓ ECONÒMICA 7/2005, DE 24 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de la contractació de l'expedient SU 01/06: subministrament de publicacions periòdiques, nacionals i estrangeres, per al Servei de Biblioteca i Documentació de la URV i s'autoritza el rector a adoptar els acords d'adquisició pertinents.

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la previsió de capítol I del pressupost de despesa 2006 de la URV

- Informar favorablement el Ple del Consell sobre la proposta de Pressupost del Consell Social per a l'exercici 2006.

- Aprovació de mantenir en 300.000 euros el límit esmentat en els articles 4.l del Reglament del Consell Social, 45.2.k i 232.1 de l'Estatut URV i 89.k LUC.

- Aprovació de l'activació de noves places de PAS per cobrir les necessitats del campus Terres de l'Ebre i la incorporació de dues noves fitxes al Catàleg de llocs de treball, segons el document presentat i condicionat a l'aprovació del Consell de Govern.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2005.

PLE 6/2005, DE 20 DE SETEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de la convocatòria d'ajuts Consell Social a les millors idees emprenedores

- Aprovació de la convocatòria d'ajuts al millor projecte de recerca/fi de carrera solidari

- Aprovació de la modificació de la convocatòria d'ajuts Consell Social a alumnes en situació d'especial dificultat.

- Aprovació de la Memòria d'activitats 2004 del Consell Social

- Aprovació del canvi d'emplaçament de les Facultats de Química i Enologia

- Aprovació de la implantació i dels plans d'estudi dels màster següents:

 • Màster en Nutrició i Metabolisme
 • Màster en Arqueologia
 • Màster en Quaternari i Prehistòria
 • Màster en Enologia
 • Màster en Catàlisi
 • Màster en Química a la Indústria
 • Màster en Enginyeria Ambiental
 • Màster en Ciències de la Infermeria
 • Màster en Enginyeria Química i de Processos
 • Màster en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement
 • Màster en Estudis Culturals Mediterranis
 • Màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació

- Aprovació de les modificacions dels plans d'estudi dels ensenyaments de Graduat Superior en Dret ambiental i Graduat Superior d'Estudis Alemanys

COMISSIÓ ECONÒMICA 6/2005, DE 20 DE SETEMBRE
Sessió ordinària

- Establiment del nivell d'experimentalitat 2 per als crèdits de docència dels programes de doctorat del curs 2005-2006, i els nivells d'experimentalitat 2 i 3 per als crèdits d'investigació del mateix curs acadèmic, en funció del grau d'experimentalitat del programa de doctorat.

- Aprovació de l'exempció de matrícula dels estudiants del Màster en Dret Ambiental designats per l'Ajuntament de Reus d'acord amb el conveni de col·laboració signat el 29 d'abril de 2005.

- Modificació del preu del crèdit del Màster Erasmus Mundus Quaternari i Prehistòria establint-lo en 16,67 €/crèdit.

PLE 5/2005, DE 14 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de la desadscripció del Centre Universitari Dr. Manya

- Aprovació de la desadscripció de la Escola d'Infermeria Verge de la Cinta

- Autoritzar la modificació de l'acord de participació econòmica de la URV en l'empresa Simpple, SL, en els termes expressats en l'acord d'aprovació del Consell de Govern del 8 de juliol de 2005

- Aprovació de la subscripció per part de la URV de la participació prorrata en l'ampliació de capital que efectua Tecnoparc, valorada en un primer pas en 200.000 euros, la qual cosa representa una quantitat per a la URV de 10.000 euros.

- Autoritzar la participació de la URV en la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica, en els termes expressats en l'acord del Consell de Govern del 8 de juliol de 2005.

COMISSIÓ ECONÒMICA 5/2005, DE 14 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de l'assignació de retribucions addicionals per mèrits docents i de recerca, de la Generalitat de Catalunya, als professors relacionats en el document presentat.

- Aprovació de l'activació de places de personal de suport a la recerca d'acord amb els documents presentats.

- Aprovació de la reclassificació dels llocs de treball de PAS, d'acord amb els documents presentats.

- Aprovació d'establir el nivell d'experimentalitat del Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP) en 3,5, d'acord amb la proposta presentada.

- Aprovació de la modificació del preu del crèdit del Màster en Recerca en Enologia, que s'estableix en 30 €/crèdit.

PLE 4/2005, DE 27 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovació de la primera modificació del pressupost 2005 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovació de la participació en l'associació BAIE, condicionat a l'aprovació del Consell de Govern de la URV

- Aprovació del projecte de formació d'estudiants prescriptors "Tu mateix".

- Aprovació de dotar amb 7.209,1 euros el projecte d'"Anàlisi de la xarxa de transport públic de la província de Tarragona respecte a la URV".

COMISSIÓ ECONÒMICA 4/2005, DE 27 DE JUNY
Sessió ordinària

- Informar favorablement al Ple del Consell sobre la primera modificació del Pressupost 2005 del Consell Social, per incorporació de romanent.

PLE 3/2005, DE 17 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovació del projecte "Observatori de l'ocupació universitària" amb una dotació de 12.000 euros

- Aprovació del projecte d'un premi a un projecte/treball de fi de carrera solidari dels alumnes de la URV amb una dotació de 12.000 euros

- Aprovació de la convocatòria d'ajuts del Consell Social per a estudiants en situació d'especial dificultat-curs 2004-05, i la incorporació del romanent.

- Aprovació de la liquidació del Pressupost 2004 del Consell Social

- Aprovació de la Memòria auditada de l'exercici 2004 de la URV

- Acord d'autoritzar la participació de la URV en el consorci Centre d'Estudis de Seguretat, en els termes expressats en l'acord d'aprovació del Consell de Govern del 22 d'abril.

- Acord d'autoritzar la constitució i participació de la URV en el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i Moble de Catalunya, en els termes expressats en l'acord d'aprovació del Consell de Govern del 22 d'abril, condicionada al dictamen del Claustre.

- Acord d'autoritzar la constitució i participació de la URV en la Societat Promotora del Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de la Costa Daurada, en els termes expressats en l'acord d'aprovació del Consell de Govern del 22 d'abril, condicionada al dictamen del Claustre.

- Acord d' autoritzar la constitució i participació de la URV en la Fundació Promotora del Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica, en els termes expressats en l'acord d'aprovació del Consell de Govern del 22 d'abril, condicionada al dictamen del Claustre.

- Acord d'autoritzar la constitució i participació de la URV en la Consorci de Transferència de Coneixement, en els termes expressats en l'acord d'aprovació del Consell de Govern del 22 d'abril, condicionada al dictamen del Claustre.

- Acord d'autoritzar la participació de la URV en la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, en els termes expressats en l'acord d'aprovació del Consell de Govern del 22 d'abril.

- Acord d'autoritzar la participació de la URV en la societat Simpple, SL, en els termes expressats en l'acord d'aprovació del Consell de Govern del 22 d'abril.

COMISSIÓ ECONÒMICA 3/2005, DE 17 DE MAIG
Sessió ordinària

- Informar favorablement al Ple del Consell sobre la liquidació del Pressupost 2004 del Consell Social.

- Aprovació de l'assignació de gratificacions extraordinàries al PAS de la URV, segons el document presentat.

- Aprovació de l'assignació de retribucions addicionals per mèrits docents, de la Generalitat de Catalunya, a la professora Maria Arántzazu Vidal Blasco.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2005, segons el document presentat.

- Aprovació dels comptes anuals auditats de l'exercici 2004 de la Fundació URV.

- Aprovació de les quartes modificacions del pressupost 2004 de la URV per modificació d'ingressos, preus per prestació de serveis i entrega de béns i preus d'inscripció a congressos i seminaris, segons consta en el document presentat.

- Informar favorablement al Ple del Consell sobre la Memòria Econòmica auditada de l'exercici 2004 de la URV.

- Aprovació de la primera modificació del pressupost 2005 de la URV per baixa per rectificació parcial de crèdits al pressupost inicial, segons el document presentat.

- Aprovació dels preus dels nous Màsters URV proposats pel Consell de Govern.

- Aprovació dels preus de matrícula proposat per als cursos de postgrau (màsters-especialistes) corresponents a l'oferta formativa 2005 de la Fundació URV, segons consta en el document adjunt.

PLE 2/2005, DE 28 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovació de la convocatòria 2005 dels Premis Consell Social a la Qualitat Docent i la composició del Jurat.

- Designació com a membres del jurat dels Premis Consell Social a la Qualitat Docent els Srs. Valero i Tiñena en representació del Consell Social i el Dr. Massons i la Sra. Baixeras com a persones de prestigi reconegut.

- Aprovació del projecte d'actuació en l'àmbit dels alumnes amb discapacitat, segons el document presentat.

- Aprovació, d'acord amb la programació universitària i amb l'informe previ favorable del Consell de Govern, de la proposta d'implantació per al curs 2005-2006 dels ensenyaments d'Arquitectura i Biotecnologia.

- Aprovació, amb l'informe previ favorable del Consell de Govern, de la proposta de creació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura al campus Bellisens de la URV perquè a partir del curs 2005-2006 imparteixi l'ensenyament d'Arquitectura i, en el futur, els ensenyaments de grau i postgrau que en el mateix àmbit pugui programar la URV.

- Aprovació de la creació de l'Associació d'Antics Alumnes i Amics de la URV, d'acord amb la documentació presentada.

- Aprovació de la participació econòmica de la URV en la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, en els termes esmentats.

COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2005, DE 28 DE FEBRER
Sessió ordinària

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2005.

- Aprovació de l'activació i la reclassificació de les places de personal d'administració i serveis proposades pel Consell de Govern.

PLE 1/2005, DE 24 DE GENER
Sessió ordinària

- Ratificació de la proposta d'endeutament que la URV va presentar al DURSI, i que el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el passat 14/12/2004, per un import màxim de 2.200.000 € i per tal de finançar les inversions de l'any 2004 previstes en el Pla d'Inversions Universitàries 2001-2006.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2005, DE 24 DE GENER
Sessió ordinària

- Ratificació de l'acord de la Comissió de Recursos Humans de 20 de desembre de 2004 pel qual s'assignen retribucions addicionals per mèrits de recerca als professors funcionaris de la URV que han satisfet favorablement els requisits de valoració de l'AQU, segons les relacions de professors presentades per l'esmentada Comissió.

- Aprovació de la desafectació dels béns de domini públic, valorats en 125.000 €, segons consta en la relació presentada.

- Aprovació de la desafectació i la cessió del solar per a la construcció de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social i autoritzar el rector a adoptar els acords de disposició d'aquest bé, condicionat que:

 • la Generalitat de Catalunya faci properament el traspàs de propietat del solar a la Universitat, que resta pendent
 • que l'acord de desafectació del solar sigui oportunament ratificat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

ANY 2004

PLE 8/2004, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació del pressupost del Consell Social per a l'exercici 2005.

- Aprovació de les condicions del contracte del síndic de greuges, la remuneració del càrrec i l'assignació econòmica per al seu funcionament

- Aprovació del projecte de pressupost 2005 de la URV presentat, així com la documentació que s'hi adjunta

- Aprovació de la proposta de participació de la URV en el Consorci de Transferència de Tecnologia

- Nomenar el Sr. Jordi Tiñena Amorós membre de la Comissió Econòmica del Consell Social

- Designar com a representant del Consell Social al Consell de Govern de la URV el Sr. Jordi Tiñena Amorós, en substitució del Sr. Pere Lluís Domènech.

- Designar com a representants a les comissions delegades del Consell de Govern als membres següents:

 • Comissió delegada de Recursos Econòmics i Materials: Àngel Cunillera i Zárate
 • Comissió delegada d'Ordenació Acadèmica i Científica: Jordi Tiñena i Amorós
 • Comissió delegada de Docència: Roser Recasens i Vives
COMISSIÓ ECONÒMICA 2/2004, DE 22 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Informar favorablement al Ple del Consell la proposta de Pressupost del Consell Social per a l'exercici 2005.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2005, amb un increment del 2,7% respecte els aprovats per al 2004.

- Informar favorablement al Ple les condicions contractuals del síndic de greuges, la remuneració del càrrec i l'assignació econòmica per al seu funcionament.

- Informar favorablement al Ple el projecte de Pressupost 2005 de la URV presentat, així com de la documentació que s'hi adjunta.

- Aprovació dels preus d'inscripció a congressos i seminaris i els preus de prestació de serveis i entrega de béns presentats.

- Aprovació dels preus proposats per a la inscripció als cursos de la Universitat d'Estiu 2005

- Aprovació dels comptes anuals auditats 2003 de la Fundació URV.

PLE 7/2004, DE 25 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació dels nomenaments de la Sra. Recasens com a representant del Consell Social de la URV a la Comissió de Planificació i Seguiment del Projecte d'Avaluació de la Inserció Laboral de l'AQU.

- Aprovació de la proposta de segona modificació del Pressupost 2004 del Consell Social, per increment de la subvenció de la Generalitat de Catalunya (aplicació de l'IPC 2,7 %).

- Aprovació de la Memòria Fase 2003-2005. Anualitat 2003 del Contracte programa 2002-2005 per a la millora de la qualitat de la URV.

COMISSIÓ ECONÒMICA 1/2004, DE 25 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Informar favorablement al Ple del Consell de la proposta de segona modificació del Pressupost 2004 del Consell Social, per increment de la subvenció de la Generalitat de Catalunya (aplicació de l'IPC 2,7%)

- Aprovació de les terceres modificacions del pressupost 2004 de la URV

- Aprovació de l'assignació de retribucions addicionals per mèrits docents i de recerca, de la Generalitat de Catalunya, als professors funcionaris de la URV que reuneixen els requisits de valoració establerts per l'AQU, segons relació elaborada i aprovada per la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern del 18 de novembre de 2004.

PLE 6/2004, DE 27 D'OCTUBRE DE 2004
Sessió ordinària

- Aprovació de la convocatòria d'ajuts per a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat per al curs 2004-05, incorporar-hi el romanent de l'any anterior i nomenar com a membres del Jurat la Sra. Sara Pérez, el Sr. Enric Carreres, el Dr. Jordi Gavaldà, que actuarà com a secretari, i el Sr. Àngel Cunillera, que actuarà com a president.

- Nomenament del Dr. Jordi Gavaldà com a representant del Consell Social a les meses de contractació.

- Aprovació de la dissolució de les comissions del Consell Social següents: Comissió Econòmica i de Control de Comptes, Comissió de Seguiment de la Qualitat, Comissió de Relacions amb la Societat i Comissió de Reglament.

- Aprovació de la constitució de la Comissió Econòmica, que estarà formada per la totalitat dels membres del Consell Social, tindrà una periodicitat mensual i se celebrarà preferentment abans de la reunió del Ple, i tindrà les funcions establertes en l'article 21 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social, aprovat en el Ple del 13 de setembre.

- Acord de mantenir en 300.000 € el límit a partir del qual cal l'acord del Consell Social per adquirir, disposar i gravar béns mobles, títols valor i participacions socials.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SE 48/04: servei de coedició de les publicacions de la URV.

- Acord de mantenir el nivell d'experimentalitat 3 per al Curs d'Aptitud Pedagògica 2004-2005, resultant un preu de 344,30 €.

- Aprovació de les segones modificacions del Pressupost 2004: per distribució dels ingressos addicionals per la major subvenció de la Generalitat de Catalunya i per disminució en la previsió d'ingressos.

- Aprovació de l'exempció de matrícula per als estudiants de l'ensenyament propi de Ciència i Mètode en Infermeria, per al curs 2004-05.

- Aprovació del complement pel nou càrrec acadèmic presentat.

- Aprovació de la ratificació de la programació de nous ensenyaments en el bienni 2004-2006 aprovada pel Consell de Govern del 16 d'octubre de 2003 i ratificada en la reunió del Ple del Consell Social celebrada el 29 d'octubre, i ratificar la salvetat aprovada pel Consell de Govern del 27 d'octubre de 2004, de considerar la proposta de l'ensenyament d'Arquitectura de manera general (Arquitectura i/o Arquitectura Tècnica).

PLE 5/2004, DE 13 DE SETEMBRE
Sessió extraordinària

- Aprovació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la URV

PLE 4/2004, DE 21 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de la Normativa única del PAS: Productivitat

- Aprovació de les inversions del Conveni específic d'inversions universitàries 2004-06 i el finançament previst, i autorització al rector per a contractar les obres incloses en el conveni.

- Aprovació de la constitució de l'empresa Societat Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, SL, i de la participació de la URV en els termes presentats pel Consell de Govern.

- Aprovació de la constitució de l'empresa Tecnoparc, SL, i de la participació de la URV en els termes presentats pel Consell de Govern.

- Autorització de la participació de la URV en la Fundació de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, i facultar el rector per a la constitució de l'esmentada fundació, en el marc dels compromisos adoptats en el conveni signat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili el dia 16 de maig de 2003 i ratificat pel Consell de Govern en la sessió de 29 de maig de 2003.

- Aprovació de la participació de la URV en la constitució del Consorci de l'Observatori Català del Paisatge en els termes presentats pel Consell de Govern.

- Aprovació de la participació de la URV en la creació de la Conferencia española de decanos y directores de centros que imparten la diplomatura de Nutrición Humana y Dietética en els termes presentats pel Consell de Govern.

- Aprovació de la participació de la URV en la creació de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili en els termes presentats pel Consell de Govern.

- Aprovació de l'expedient de contractació OB 37/04: obres d'urbanització interior i exterior de la Facultat de Química i Enologia, i autorització al rector per contractar les obres corresponents.

- Aprovació de la implantació dels títols propis de grau i màsters europeus i els títols de graduat de 1r cicle i d'especialista de pregrau proposats pel Consell de Govern.

- Aprovació dels preus dels programes de postgrau (màsters i especialistes universitaris).

- Aprovació de la modificació del catàleg del PAS presentada.

- Aprovació de la desafectació de la impressora HP Laserjet IIIp. del Servei Lingüístic i de la fotocopiadora Toshiba FN3210314 del Consell Social

- Aprovació de la proposta d'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2004.

PLE 3/2004, DE 10 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovació de la Memòria d'implantació de l'ensenyament de Periodisme (segon cicle).

- Aprovació de la liquidació del Pressupost del Consell Social 2003.

- Aprovació de la primera modificació del Pressupost 2004 del Consell Social, per incorporació de romanent.

- Aprovació de les segones modificacions del pressupost 2003 de la URV per transferències de crèdit i per majors/menors ingressos, i els preus d'inscripció a congressos i seminaris organitzats durant el 2003 i els preus de prestació de serveis i entrega de béns.

- Aprovació de la Memòria econòmica de l'exercici 2003 de la URV.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual SU 19/04: Contracte de subministrament d'un vehicle en règim d'arrendament empresarial sense opció de compra (renting).

- Aprovació dels expedients de contractació OB 27/04: Instal·lacions auxiliars de les facultats de Química i Enologia, i SU 57/03: Nova Facultat de Lletres, i autoritzar el rector per contractar-los.

- Aprovació de modificar la Normativa de Permanència en els termes següents: S'autoritza la matrícula de 30 crèdits a 1r curs quan l'estudiant ja té una altra carrera universitària.

- Aprovació de les modificacions proposades a les fitxes del Catàleg de llocs de treballs del PAS de la URV, adjuntes.

- Aprovació de la desafectació com bé patrimonial de la URV del vehicle Nissan Serena 2.3D, matrícula B-3407-PC.

- Aprovació dels preus dels estudis de postgrau (màsters-especialistes), per al curs 2004-05.

- Aprovació de la participació de la URV a l'empresa d'spin-off VICIMB.V, amb les limitacions de responsabilitat subsidiària que es desprenen de l'informe de l'assessor jurídic.

- Aprovació de la següent proposta de funcionament del Consell Social:

 • a/ No convocar la Comissió Permanent
 • b/ Assumir el president del Consell la presidència de totes les comissions actuals, i conèixer així el funcionament i necessitats de cadascuna d'elles.
 • c/ Proposar la composició de les comissions, amb el benentès que qualsevol membre del Consell pot assistir, si ho demana amb antelació al president de la Comissió a totes les comissions que desitgi, tal com indica el reglament vigent.
  • Comissió de Control de Comptes: Àngel Cunillera -president- , Manuel Molina -vicepresident- , estudiant, Pere Lluís Domènech, Xavier Grau, Wifredo Miró, Joan Aregio, Jordi Gavaldà -secretari- .
  • Comissió de Seguiment de la Qualitat: Àngel Cunillera -president- , Xavier Grau -vicepresident- , antic alumne, estudiant, Antón Valero, Roser Recasens, empresari, José Luís Valdivieso, Jordi Gavaldà -secretari- .
  • Comissió de Relacions amb la Societat: Àngel Cunillera -president- , Antoni Pigmeu -vicepresident- , antic alumne, Pere Lluís Domènech, Sara Pérez, Joan Aregio, empresari, Jordi Gavaldà -secretari- .
  • Comissió de Reglament: Àngel Cunillera -president- , Lluís Arola, o persona en qui delegui, Antoni Pigrau, Roser Recasens, Pere Lluís Domènech, Guillem Tapies, Jordi Gavaldà -secretari- .
 • d/ Nomenament de representants del Consell Social a:
  • Mesa de contractació: el vicepresident quan es nomeni. Jordi Gavaldà interinament fins al 20 DE SETEMBRE
  • URV Solidària: antic alumne
  • Patronat de la FURV: Àngel Cunillera, Roser Recasens, Antón Valero, Sara Pérez i Joan Aregio
  • PLE Secundària-Universitat: Àngel Cunillera
  • Consell de Govern de la URV: Àngel Cunillera, Pere Lluís Domènech i Roser Recasens
  • Comissió delegada de Recursos Econòmics i Materials :Pere Lluís Domènech
  • Comissió delegada d'Ordenació Acadèmica i Científica: Àngel Cunillera
  • Comissió delegada de Docència: Roser Recasens
  • Comissió de Seguiment del Pla Estratègic de Qualitat (PEQ) de la URV: Antón Valero
  • Comissió Coordinadora del Projecte d'Estudi d'Inserció Laboral dels Graduats Universitaris URV : 1 membre, pendent de decidir
  • Comissió per a la Qualitat Institucional : Sara Pérez
  • Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya i Comissió de Beques i Preus: el vicepresident quan es nomeni
  • Comissió de responsables de la qualitat dels consells socials (AQU) : pendent
  • Comissió de planificació i seguiment de la inserció laboral (AQU) : pendent
  • Comissió de Seguiment DURSI - URV del Contracte programa plurianual d'inversions universitàries: Àngel Cunillera
  • Consell Assessor del Projecte Educatiu de la Ciutat de Tarragona: El president del Consell Social Sr. Àngel Cunillera participarà en el Consell Directiu del projecte i un representant del Consell, la Sra. Roser Recasens, participarà en el Consell Assessor.
  • Consells Assessors de Centre: Pendents (Constitució consells assessors de centre i nomenaments)
  • Consell per a la Qualitat (Estatut URV. art. 91.e: president i 2 membres): president del Consell, president de la Comissió de Seguiment de la Qualitat i antic alumne
PLE 2/2004, DE 19 D'ABRIL
Sessió extraordinària

Sense acords

PLE 1/2004, DE 3 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovació de la contractació plurianual referida a l'expedient SE 04/04: Prestació del servei de manteniment d'instal·lacions generals dels edificis, dependències i espais exteriors de la URV.

- Aprovació del subministrament referit a l'expedient SE 08/04: mobiliari de laboratoris per a les Facultats de Química i Enologia de la URV, i autoritzar el rector per contractar-lo.

- Aprovació de l'acord d'incrementar fins a l'1% el percentatge sobre el pressupost del Consell Social transferit anualment a la URV Solidària.

- Aprovació de la proposta de criteris per assignar gratificacions extraordinàries al PAS de la URV.

- Aprovació de la gratificació extraordinària a la Sra. Cristina Porres Folch, auxiliar administrativa adscrita al Departament de Gestió d'Empreses.

- Aprovació de la gratificació extraordinària a la Sra. M. Pilar Salvany Punsoda, administrativa interina adscrita a l'Escola Universitària de Turisme i Oci.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2004.

- Aprovació de les modificacions del Catàleg de llocs de treball proposades.

- Nomenament el Sr. Miguel Ángel García, tècnic de dinamització i inserció laboral, per formar part del grup de treball tècnic de la Comissió Coordinadora de l'Estudi d'Inserció Laboral del Graduats Universitaris a l'AQU, i com a substituta, la Sra. Sara Gimeno, coordinadora de la Unitat de Qualitat del Gabinet Tècnic del Rectorat.

- Aprovació de la proposta de preus dels cursos de la Universitat d'Estiu 2004.

- Aprovació de la permuta amb la Diputació de Tarragona d'uns terrenys situats a la zona Sescelades, concretada en una cessió a la URV de 174 m2 i a la Diputació de 174 m2, com consta en el document adjunt, i autoritzar el rector a adoptar els acords i realitzar els tràmits pertinents.

COMISSIÓ PERMANENT 1/2004, de 12 de febrer
Sessió ordinària

- S'aprova la Memòria d'Activitats 2003 del Consell Social de la URV.

- S'aprova els comptes anuals de la Fundació Universitat Rovira i Virgili de l'exercici 2002

- S'aprova l'ajut del Consell Social al Servei de Biblioteca i Documentació de la URV.

ANY 2003

PLE 5/2003, DE 19 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació del Pressupost 2004 del Consell Social.

- Aprovació del projecte de Pressupost 2004 de la URV i documentació adjunta.

- Aprovació dels preus de congressos i seminaris i de preus per prestació de serveis i entrega de béns, i de les primeres modificacions del Pressupost 2003 de la URV per transferències de crèdit i per majors/menors ingressos.

- Aprovació de l'assignació de complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2004.

- Aprovació de l'expedient de contractació plurianual OB 51/03: Obres de rehabilitació del laboratori de necròpsies de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

- Autorització al rector per adquirir i disposar de béns, mobles, títols valors i participacions socials que no superin els 300.000 €, durant l'exercici 2004.

- Aprovació de fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat per al PAS, per a l'any 2003, en 61.303,23 €.

- Aprovació de fixar en 200 € el preu de la matrícula de la tercera edició del Màster en Química Experimental.

- Modificació del preu de la matrícula del curs Especialista Universitari en Enginyeria de Climatització d'Edificis, el qual queda fixat en 1.500 €.

- Informació sobre els convenis amb implicacions econòmiques rebuts de Secretaria General.

COMISSIÓ PERMANENT 8/2003, d'11 de desembre
Sessió ordinària

- S'aprova la participació de la URV en la Asociación estatal de universidades con programas para mayores.

- S'aprova instituir i convocar el Premi Consell Social URV al desenvolupament de processos de qualitat.

- S'aprova la preparació d'una festa de reconeixement URV per a l'any 2004.

- S'aprova la modificació de la convocatòria d'ajuts a estudiants de la URV en situació d'especial dificultat.

PLE 4/2003, DE 25 DE NOVEMBRE
Sessió extraordinària

- Aprovació de la proposta al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació l'adscripció a la Universitat Rovira i Virgili de l'Institut Català d'Investigació Química.

PLE 3/2003, DE 29 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de la modificació proposada en el catàleg de llocs de treball del PAS (expedient 19/2003).

- Aprovació de la creació de una fundació formada per la URV, l'Hospital Universitari Joan XXIII, l'Hospital Universitari Pere Mata i SAGESA.

- Aprovació de la proposta de programació de nous ensenyaments en el bienni 2004/2006.

- Aprovació de l'establiment d'un preu de 2.000 € per al Màster en Història de les Religions (expedient 18/2003).

- Aprovació del suport del Consell Social de la URV al Manifest en defensa del dret civil català

COMISSIÓ PERMANENT 7/2003, de 23 d'octubre
Sessió ordinària

- S'aprova la contractació plurianual referida a l' expedient SE 1/04

- S'autoritza al rector per a la contractació referida a l'expedient SU 19/0

- S'aproven les assignacions de complements autonòmics, en els termes descrits en el document fet arribar pel Consell de Govern

- S'aprova la proposta de fixar en 120 € el preu de la taxa d'expedició de títols propis de pregrau pel curs 2003-2004.

COMISSIÓ PERMANENT 6/2003, de 18 de setembre
Sessió ordinària

- S'aprova la proposta de mantenir el nivell d'experimentalitat 3 per al Curs d'Aptitud Pedagògica 2003-2004, resultant un preu de 330, 74 €.

- S'aprova la convocatòria dels ajuts del Consell Social per a estudiants de la URV en situació de dificultat especial, i dotar-la amb 12.000 €.

- S'aprova la venda d'excedents d'energia elèctrica produïda fotovoltàicament per l'ETSE, en els termes proposats en el document tramès per la Gerència.

- S'aprova la proposta d'aportació del Consell Social de la URV en les despeses del programa Campus 33, establerta en 9.000 €.

PLE 2/2003, DE 16 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de la Memòria Econòmica de l'exercici 2002.

- Aprovació de la liquidació del pressupost 2002 del Consell Social.

- Aprovació de les quartes modificacions del pressupost 2002 de la URV per majors/menors ingressos i per transferències de crèdit.

- Aprovació de la contractació plurianual de l'expedient SE 20/03 de la Mesa de Contractació de la URV, de control de plagues d'insectes i múrids, i control microbiològic de l'aire interior als edificis de la Universitat.

- Aprovació de les modificacions de Catàleg de llocs de treball del PAS.

- Aprovació de la primera i segona modificació del Pressupost 2003 del Consell Social presentades.

- Aprovació de la política de cànons.

- Aprovació de la política de renovació d'equipament informàtic.

- Aprovació dels preus dels cursos de la Universitat d'Estiu 2003.

- Aprovació dels preus dels programes de postgrau.

- Aprovació de la incorporació del grup d'investigació Biorecerca en polímers de la fusta, de la URV, a l'Associació Catalana del Biodiesel.

COMISSIÓ PERMANENT 5/2003, d'11 de juny
Sessió ordinària

Sense acords

COMISSIÓ PERMANENT 4/2003, de 15 de maig
Sessió ordinària

Sense acords

PLE 1/2003, DE 2 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovació la Memòria d'activitats 2002 del Consell Social de la URV.

- Aprovació de les segones i terceres modificacions del pressupost 2002 de la URV presentades.

- Aprovació dels preus d'inscripció a congressos, seminaris i cursos organitzats per la URV, presentats.

- Aprovació de la participació de la URV en el Patronat de la Fundació Institut Ramon Muntaner.

- Aprovació de les modificacions del catàleg de llocs de treball del PAS de la URV.

- Aprovació dels preus per prestació de serveis i entrega de béns presentats.

- Aprovació del tancament de la Fase 2002 del Contracte Programa 2002-2005 per a la Millora de la Qualitat de la URV.

- Aprovació de la creació de la Fundació Turisme i Oci, tot recomanant al Consell de Govern de la URV que consideri la necessitat de la presència d'un representant del Consell Social en el patronat de l'esmentada Fundació.

- Aprovació de la renovació de la participació i l'acceptació del càrrec del patró per part de la URV en el Patronat de la Fundació Privada Tàrraco Energia Local.

- Aprovació de la participació de la URV com a soci a la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya.

- Aprovació de la col·laboració del Consell Social en l'elaboració d'una anàlisi de la inserció laboral dels graduats de la URV.

- Aprovació dels preus dels programes de postgrau presentats.

- Aprovació de la participació del Consell Social en el projecte de l'AQU de segona avaluació de la inserció dels graduats en el món laboral, el pagament a parts iguals entre els set consells socials de les universitats catalanes, i el nomenament del Sr. Joan Carles Boronat com a representant del Consell Social de la URV a la Comissió de Planificació i Seguiment del projecte esmentat.

- Aprovació de les modificacions de la convocatòria dels Premis Consell Social a la Qualitat en la docència.

- Aprovació de la implantació de l' ensenyament de Psicopedagogia.

- Aprovació de la implantació dels ensenyaments Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica.

- Aprovació de la implantació dels ensenyaments Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica.

COMISSIÓ PERMANENT 3/2003, de 13 de març
Sessió ordinària

- Nomenar el Sr. Boronat com a representant del Consell Social de la URV a la Comissió de Planificació i Seguiment del projecte d'inserció laboral dels graduats a l'AQSUC.

COMISSIÓ PERMANENT 2/2003, de 6 de febrer
Sessió ordinària

- Aprovar la participació del Consell Social en les activitats regulars de la Fundació Gresol i les despeses que comporta.

- Incorporar al Projecte d'Externalització Informativa la proposta feta pel Gabinet de Comunicació de la URV de participar en el suplement d'informació universitària mensual a Indicador Económico, tal com mostra la documentació presentada, i assumir el cost proposat.

- Incorporar al Projecte Empresa i Centres de la URV la proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques de col·laboració en l'acte de reconeixement de tots els col·laboradors de la Facultat. Així mateix, es va acordar l'extensió de l'esmentat projecte a tots els centres de la URV.

COMISSIÓ PERMANENT 1/2003, de 16 de gener
Sessió ordinària

- Aprovar els preus per prestació de serveis i entrega de béns de la URV

ANY 2002

PLE 6/2002, DE 18 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Ratificació de la signatura del Contracte-programa per a la Millora de la Qualitat de la URV 2002-2005.

- Aprovació de la modificació del Pressupost 2002 del Consell Social, que comporta el reconeixement de la subvenció per funcionament dels Consell Social fins a l'import de 70 MPTA (420.708,47 €).

- Aprovació de les primeres modificacions del Pressupost 2002 de la URV, per transferència de crèdit i per incorporació de romanent.

- Aprovació dels preus dels serveis prestats pel Servei de Recursos Educatius de la URV.

- Aprovació d'establir en 300.000 € els límits esmentats en els articles 10.a i 10.d de la Llei 16/98 dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya.

- Aprovació de l'expedient SU 01/03 per a la contractació de la consultoria i assistència per a la realització de les auditories econòmiques dels comptes anuals de la URV i de la Fundació URV corresponents als exercicis 2002 i 2003, i finançar-les amb càrrec al pressupost del Consell Social.

- Autorització a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a endeutar-se en 1.015.000,00 € per fer front a les despeses d'Adequació i equipament de la seva seu, amb la condició que no hi hagi cost per a la URV.

- Autorització de la transferència de romanents de la gestió de la formació permanent corresponent a màsters del curs 2001-2002 de la URV a la Fundació URV.

- Aprovació del conveni de cessió a la URV de dues plantes d'ús a precari d'un immoble propietat de l'Ajuntament de Vilaseca per a les instal·lacions provisionals de l'Escola de Turisme, signat amb data 24 de juliol de 2002.

- Aprovació del pressupost 2003 del Consell Social.

- Aprovació del pressupost 2003 de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovació del tancament del Contracte-programa per a la Millora de la Qualitat de la URV 2000-2001.

- Aprovació dels complements per càrrecs acadèmics per a l'exercici 2003 presentats.

- Aprovació del canvi de nom de l'Escola Universitària de ciències Empresarials Dr. Manyà pel de Centre Universitari Dr. Manyà.

- Aprovació de la proposta d'adscripció de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a la URV.

COMISSIÓ PERMANENT 8/2002, de 12 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- S'acorda l'ordre del dia del proper ple del consell, tal com indica el document

- Aprovar el preu de matrícula de 1.200 € per a l'acció formativa: EU en qualitat de vida i tractament corporal. Una proposta d'intervenció

COMISSIÓ PERMANENT 7/2002, de 14 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

Sense acords

COMISSIÓ PERMANENT 6/2002, DE 10 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

Sense acords

PLE 5/2002, DE 2 DE OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de la desafectació dels barracots de l'anterior ubicació de l'ETSE i ETSEQ.

- Aprovació del Projecte d'implementació del Balanç Patrimonial de la URV i els costos associats presentats.

COMISSIÓ PERMANENT 5/2002, de 12 DE SETEMBRE
Sessió ordinària

- S'acorda aprovar la proposta d'establir un nivell d'experimentalitat 3 per al Curs d'Aptitud Pedagògica 2002-2003, resultant un preu de 315.89 €

PLE 4/2002, DE 17 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de les modificacions del pressupost 2001 -quarta-, presentades.

- Aprovació de l'informe d'auditoria i Memòria Econòmica de l'exercici 2001, a proposta del Consell de Govern del 12 de juliol de 2002.

- Aprovació del tancament del Contracte-programa 2000-2001 amb la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el document aprovat pel Consell de Govern de 12 de juliol de 2002.

- Aprovació de les obres del Conveni Específic d'Inversions de la URV per al període 2001-2003 (per un import de 28,50 M €) presentat, i el finançament del conveni amb càrrec a l'endeutament autoritzat pel Govern de la generalitat el 9 d'octubre i el 18 de desembre de 2001 i aprovat pel Consell Social el passat 20 de desembre.

- Aprovació de la mesa de contractació SE 22/02 que compromet despeses de caràcter plurianual, segons estableix l'art. 9.c de la Llei 16/98, a proposta del Consell de Govern.

- Aprovació de la cessió a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de l'edifici de la Plaça Fòrum, en els termes presentats pel Consell de Govern del 12 de juliol de 2002.

- Aprovació de l'assignació del complement retributiu autonòmic per al personal docent i investigador funcionari i per al personal docent contractat de la Universitat Rovira i Virgili, en els termes proposats pel consell de Govern del 12 de juliol de 2002.

- Aprovació de la proposta de preus dels nous títols propis de Graduat Superior de Tecnologies del Medi Ambient i Graduat Superior en Dret Ambiental.

- Aprovació dels preus pels cursos d'idiomes del Servei Lingüístic quan el nivell d'idioma és un corequisit per a l'obtenció d'un títol acadèmic, en els termes proposats pel Consell de Govern del 12 de juliol de 2002.

- Aprovació dels preus dels cursos de la Universitat d'Estiu 2002 de la URV d'acord amb el document adjunt, aprovat per la Junta de Govern del 7 de març de 2002.

- Aprovació de la sortida de la URV del Patronat Fundació Universitat Catalana d'Estiu, segons l'acord de Junta de Govern de la URV del 7 de març de 2002.

COMISSIÓ PERMANENT 4/2002, d'11 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovar el nomenament del Sr. Molina com a gerent de la URV i les condicions del seu contracte, a proposta del rector de la URV

- Aprovar les assignacions individuals, referides als complements retributius econòmics als membres del personal acadèmic, segons la proposta d'assignació singular i individual del DURSI

COMISSIÓ PERMANENT 3/2002, DE 13 DE JUNY
Sessió ordinària

- Ratificar la participació de la URV a la Fundació IMFE Mas Carandell

PLE 3/2002, D'11 DE JUNY
Sessió ordinària

- Designació els Srs. Josep Gomis, Enric Vendrell i Pere Lluís Domènech com a representants del Consell Social en el Consell de Govern de la URV i el Sr. Antoni Húber com a membre representant del Consell Social a la Comissió d'Estatuts del Claustre de la URV.

COMISSIÓ PERMANENT 2/2002, DE 9 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovar el procediment d'aprovació de temes considerats com a afers de tràmit, presentat

- Aprovar els preus de les accions formatives aprovades per la junta de govern del 9 d'abril de 2002, després de la incorporació de les sis esmenes presentades.

COMISSIÓ PERMANENT 1/2002, D'11 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprova adequar la indemnització per assistència a reunions a la quantitat de 125 € bruts/sessió

- Aprovar estendre la indemnització per assistència a aquelles reunions externes on son convocats oficialment els membres i personal del Consell (Consell Interuniversitari de Catalunya, Agència per a la Qualitat del Sistema Univesitari, reunions de presidents i secretaris de consells socials, etc.)

- Aprovar assignar a la vicepresidència del Consell una indemnització de 6.010 € bruts anuals per la seva tasca.

- Aprovar contractar una nova assegurança d'accidents per als membres i personal de Consell per un import de 3.168 €, que incrementarà les garanties i capitals assegurats fins al triple del que estableix la pòlissa actual.

- Aprovar assignar al Pla de formació del personal del Consell Social la quantitat de 8.000 € per tal que el secretari executiu efectuí durant el curs 2002-2003 el Màster de Gestió de Política Universitària de la Càtedra UNESCO de la UPC.

- Nomenar la Sra. Roser Recasens membre del Patronat de la Fundació URV en representació del Consell Social.

- Concedir dos premis Consell Social a la Qualitat Docent en lloc d'un. Un d'ells estarà destinat a candidatures individuals i l'altre a candidatures col·lectives. La dotació de cada premi serà de 1.500 €. S'aprova la modificació de les bases del premi que es recullen en el document 1 adjunt.

- Els acords 2, 3, 4, 5, 6 i 8 anteriors disposaran de l'assignació econòmica esmentada amb càrrec al romanent del Consell Social, mentre aquest disposi de fons econòmics suficients.

PLE 2/2002, DE 16 D'ABRIL
Sessió ordinària

- Aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Social 2001.

- Aprovació de les modificacions segones i terceres del pressupost URV 2001.

- Aprovació de la participació de la URV en l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).

- Aprovació de la participació de la URV en la Fundació Triptòlemus.

- Aprovació de la participació de la URV en el consorci "Centre de recursos per a la salut i medi ambient".

- Aprovació de la cessió de terrenys de la URV a la Generalitat de Catalunya d'una parcel·la al campus Sescelades per a la ubicació de l'Escola Oficial d'Idiomes.

- Aprovació del Conveni amb l'Ajuntament de Tarragona per a la consolidació territorial de la URV en el municipi de Tarragona.

- Aprovació de la proposta de creació de l'Escola de Turisme i Oci, aprovada per la Junta de Govern.

- Aprovació de les Memòries dels nous ensenyaments aprovats per les juntes de govern dels dies 7 de març i 9 d'abril de 2002: Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica. Diplomatura de Turisme de Tortosa. Diplomatura de Turisme URV. Graduat Superior en Dret Ambiental i Graduat Superior en Tecnologia del Medi Ambient.

- Aprovació de les modificacions de les bases del Premi Consell Social URV a la Qualitat en la Docència.

- Aprovació de la desafectació de la furgoneta propietat de la URV, matrícula T-8372 N.

- Aprovació de l'exempció de matrícula pel primer curs a aquells alumnes guanyadors del premi de contes "Deu anys de la URV".

PLE 1/2002, DE 26 DE GENER
Sessió extraordinària. Presentació del President Sr. Gomis

Sense acords

ANY 2001

PLE 3/2001, DE 20 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de les propostes d'operació d'endeutament que el Govern, mitjançant el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha autoritzat a la URV i que corresponen al Contracte-programa 2001-2003 del Pla d'Inversions 2001-2006.

- Aprovació del pressupost 2002 del Consell Social de la URV.

- Aprovació de fixar en 50.000.000 de PTA (300.506,05 €) els límits que estableix l'article 10 a i d de la Llei 16/98, de consells socials de les universitats catalanes.

- Aprovació del pressupost 2002 de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovació i ratificació dels complements als càrrecs acadèmics proposats .

- Aprovació de la permuta amb la Diputació de Tarragona d'uns terrenys de la zona educacional de sant Pere Sescelades.

COMISSIÓ PERMANENT 6/2001, DE 19 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- S'acorda enviar abans del Ple en què s'ha d'informar dels acords presos per la Comissió Permanent els acords (com es feia fins ara) i els documents que justifiquen les modificacions proposades, per facilitar la informació a tots els membres del Consell.

- Aprovació de la modificació de l'organigrama del Servei de Gestió Econòmica, aprovada per la Junta de Govern del dia 15 d'octubre de 2001

- Aprovació de les modificacions de la plantilla de PAS del Departament de Pedagogia i Departament de Química Analítica i Orgànica, i l'increment de plantilla per a l'ensenyament de Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme i Comunicació Audiovisual, aprovades per la Junta de Govern del dia 15 d'octubre de 2001

- Aprovació de la modificació en la fitxa de treball del tècnic d'atenció multimèdia de l'ETSE aprovada per la Junta de Govern del dia 15 d'octubre de 2000.

- Per facilitar la informació a tots els membres del Consell, s'acorda per assentiment enviar abans del Ple en què s'ha d'informar dels acords presos per la Comissió Permanent els acords (com es feia fins ara) i els documents que justifiquen les propostes de preus.

- Aprovació de la proposta adjunta de preus per al curs Introducció a la Dinamització Lingüística

- Aprovació de la proposta de preus de l'aparcament de Sescelades, de 1.326 PTA/mes + IVA, la campanya promocional de Nescafé, de 50.000 PTA/dia (IVA inclòs) i del concert de la Coral Universitària, de 100.000 PTA+ IVA per concert

COMISSIÓ PERMANENT 5/2001, DE 2 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- S'acorda aprovar la Memòria Anual d'Activitats del Consell Social 2000-2001 i període 1995-1999 presentada i autoritzar-ne l'edició.

- S'acorda autoritzar el representat del Consell Social a les meses de contractació de la URV a elaborar i signar els informes previs a les meses de contractació d'aquells contractes que la llei preveu.

- S'acorda aprovar la primera modificació del Pressupost 2001 de la URV

- S'acorda aprovar la participació de la URV en l'associació EQUAL

- S'acorda fixar el preu del CAP per al curs 2001-2002 en 51.500 ptes, corresponent al nivell 2,5 d'experimentalitat

PLE 2/2001, DE 13 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovació de la liquidació del pressupost 2000 del Consell Social.

- Aprovació de les modificacions del Pressupost 2000 de la URV -segona-.

- Aprovació de la Memòria Econòmica de l'exercici 2000 de la URV i l'aplicació del romanent genèric.

- Aprovació per assentiment, la proposta del Pla d'incentius de renovació del professorat.

- Aprovació de l'adscripció del Centre Superior d'Estudis de l'Aire a la URV.

- Aprovació de la desadscripció de l'Escola de Treball Social, condicionada a la no subrogació dels contractes del personal actual.

- Aprovació de la proposta de creació del Parc Científic de la URV.

- Aprovació de la rectificació d'un error de la Junta de Govern sobre l'acord proposat en el darrer Ple, referent al nombre de places ofertades per a l'ensenyament de Ciències del Treball: on diu "50 places" ha de dir "60 places".

COMISSIÓ PERMANENT 4/2001, DE 8 De JUNY
Sessió extraordinària

- S'acorda aprovar els preus de serveis de la URV, segons la relació tramesa per la gerència

- S'acorda autoritzar la ubicació de l'Institut Català d'Investigació Química segons els termes proposats en l'acord de la junta de govern del dia 7 de maig de 2001.

COMISSIÓ PERMANENT 3/2001, de 9 DE MAIG
Sessió ordinària

- S'acorda enviar a tots els consellers l'Avantprojecte de llei orgànica d'universitats

- S'acorda autoritzar el rector a efectuar les despeses associades al lloguer de l'edifici de l'antic Seminari per un import total de 54.000.000 pts

- S'acorda convocar el Ple del Consell Social de la URV el dia 31 de maig a les 16.00 h a la sala de reunions de Rectorat.

- S'acorda autoritzar la ubicació de l'Institut Català d'Investigació Química, d'acord amb la proposta de la Junta de Govern

PLE 1/2001, DE 15 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovació de la cessió gratuïta a la URV de 2.693 accions de classe B (números 150.818 a 153.510) del Portal Universia.

- Aprovació dels preus dels cursos de postgrau i extensió universitària del curs acadèmic 2000/2001 a proposta de la Junta de Govern.

- Aprovació de la proposta d'implantació dels nous ensenyaments per al curs acadèmic 2001-2002 presentada per la Junta de Govern de la URV.

- Aprovació de la Normativa de Permanència presentada per la Junta de Govern..

- Aprovació de l'anul·lació dels cursos següents:

 • curs acadèmic 1999-2000: "Activació en geriatria".
 • curs acadèmic 2000-2001: "Especialització en Comptabilitat i Auditoria de Comptes" i "Raonament clínic: estudi i gestió de casos. (Counselling, Dept. d'Infermeria, Diagnòstic NANDA, Intervencions CIE)"
COMISSIÓ PERMANENT 2/2001, DE 8 DE MARÇ
Sessió ordinària

- S'acorda atorgar les retribucions addicionals que es detallen en la relació annexe, d'acord amb els nomenaments aprovats per la Junta de Govern de la URV el 26 de febrer de 2001

COMISSIÓ PERMANENT 1/2001, DE 8 DE GENER
Sessió ordinària

- S'acorda aprovar la planificació d'activitats del Ple i la Comissió Permanent durant el primer semestre, tal com indiquen el document 2 i la notificació a tots els membres del Consell, amb la recomanació que cada comissió informi de les dates en què té previst reunir-se, per poder afegir-les-hi.

- S'acorda aprovar la proposta de preu (180.000 ptes/any) per a la cessió de l'ús intermitent d'una sala de tast de vins de la Facultat d'Enologia al Consell Regulador de la D. O. Catalunya, segons projecte de contracte.

- S'acorda aprovar la modificació de la clàusula cinquena del contracte de treball entre la URV i el gerent en els termes descrits en el document 4.

- S'acorda aprovar els preus dels cursos de postgrau i extensió universitària, d'acord amb la proposta feta a la Junta de Govern del passat 20 de desembre, tal com indica el document 5.

ANY 2000

PLE 7/2000, DE 21 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació del Catàleg definitiu de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV.

- Aprovació de les despeses d'abast plurianual dels laboratoris i biblioteca del campus Sescelades (expedients OB 308/98 i OB 14/99).

- Aprovació del Contracte Programa per a la Millora de la Qualitat 2000-2001.

- Aprovació del pressupost 2001 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovació del pressupost 2001 de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovació de la confirmació i validació amb efectes retroactius de les retribucions addicionals atorgades des de l'any 1993 al professorat d'aquesta Universitat en atenció a la rellevància dels seus mèrits, i responsabilitat i dedicació als càrrecs pels quals han estat nomenats, i acordar per a l'any 2001 atorgar les retribucions addicionals.

- Aprovació de l'aplicació de l'acord sobre el fons addicional pel personal d'administració i serveis funcionari.

COMISSIÓ PERMANENT 7/2000, de 4 DE DESEMBRE
Sessió extraordinària

- S'acorda fer arribar al Diari de Tarragona la proposta de conveni presentada

COMISSIÓ PERMANENT 6/2000, de 9 DE NOVEMBRE
Sessió extraordinària

- S'acorda donar prioritat a les accions conduents al recolzament del Mapa d'Ensenyaments de la URV per part dels membres socials del Consell Social, a l'objecte que sigui acceptat socialment i administrativament, i que un cop acabada aquesta actuació, s'iniciïn les accions corresponent a la creació d'aules empresarials a la URV

PLE 6/2000, DE 26 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'assumpció del cost de l'auditoria de 2001 a càrrec del romanent de 2000 del Consell Social.

- Aprovació de l'auditoria de la liquidació del pressupost 1999 de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovació dels criteris bàsics per l'elaboració del pressupost 2000 de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovació del manteniment del límit econòmic recollit en l'article 10.a de la llei 16/1998 en 50.000.000 PTA.

- Aprovació de les contractacions plurianuals efectuades per les meses de contractació, sempre que hi hagi recursos de l'administració per portar-les a terme mitjançant el pla d'inversions corresponent.

- Aprovació del Catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat.

- Aprovació de la formalització del traspàs de la Generalitat de Catalunya a la Universitat Rovira i Virgili dels edificis de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

- Aprovació de les primeres modificacions del pressupost 2000 de la Universitat Rovira i Virgili.

COMISSIÓ PERMANENT 5/2000, d'11 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- S'acorda assumir el cost de l'auditoria del 2001 a càrrec del romanent del 2000 del Consell Social.

- S'acorda encarregar a la Dra. Borbonès i al Dr. Gavaldà la preparació conjunta d'una proposta de Pla d'accions encaminada a l'acceptació i recolzament social del Mapa d'Ensenyaments de la URV.

- S'acorda encarregar al Sr. Potau i al Dr. Gavaldà la definició d'un conveni que expressi les intencions de col·laboració de la URV i que s'adeqüi a la relació que s´hi manté actualment a través del Gabinet del Rector i el Gabinet de Premsa de la URV.

- S'acorden les dates de reunió de la Comissió Permanent i del Ple fins al 8 de març de 2001

COMISSIÓ PERMANENT 4/2000, de 14 DE SETEMBRE
Sessió ordinària

No hi ha acords

PLE 5/2000, DE 17 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de la liquidació del pressupost de 1999 del Consell Social.

- Aprovació de la modificació del pressupost 1999 de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovació dels preus dels crèdits de doctorat, del Curs d'Aptitud Pedagògica i dels cursos de postgrau.

- Aprovació de l'informe preceptiu del Consell Social sobre el IV Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes.

- Aprovació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social.

COMISSIÓ PERMANENT 3/2000, de 26 DE JUNY
Sessió ordinària

- S'acorda encomanar a la secretària general de la URV i al secretari executiu del Consell Social l'elaboració d'una proposta de projecte referida als projectes I i IX del Pla Estratègic del Consell Social de la URV, que la Comissió estudiarà i liderarà.

- S'acorda fixar els dies 14 de setembre, 5 d'octubre, 2 de novembre i 7 de desembre de 2000 per a les reunions de la Comissió Permanent del Consell Social durant el primer quadrimestre del curs 2000-2001, i els dies 12 d'octubre i 21 de desembre per als plens del Consell Social del primer quadrimestre del curs 2000-2001.

PLE 4/2000, de 8 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovació, en els termes proposats per la Junta de Govern de 13 d'abril de 2000, de les modificacions del pressupost 2000 de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovació de la despesa plurianual referida a la contractació de la xarxa d'alta velocitat.

- Aprovació, en els termes proposats per la Junta de Govern de 13 d'abril de 2000, de la participació de la URV en el Consorci de l'Institut d'Arqueologia.

- Aprovació, en els termes proposats per la Junta de Govern de 13 d'abril de 2000, del nombre de places ofertes per ensenyaments.

- Aprovació, en els termes proposats per la Junta de Govern de 13 d'abril de 2000, de la supressió de l'Institut d'Arqueologia i Estudis del Món Antic.

PLE 3/2000, de 25 DE JUNY
Sessió extraordinària

- Aprovació del Pla Estratègic del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, tenint en compte la inclusió en el pla d'acció d'un nou punt que consideri com a competències del Consell Social de la URV totes aquelles facultats que atribueix la legislació vigent, en especial la Llei 16/98, de consells socials, i els Estatuts i reglaments de la Universitat Rovira i Virgili.

PLE 2/2000, de 5 D'ABRIL
Sessió extraordinària

- Ple extraordinari monogràfic per presentar el document de treball que defineix els eixos estratègics del Consell, a càrrec del Dr. Robert Winter

PLE 1/2000, de 22 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovació de la tramesa a la premsa del comunicat següent:

- "Per acord adoptat per unanimitat, manifestar la sorpresa i disgust dels membres del Consell Social, per la rellevància que s'està donant a l'assumpte que envolta el procés judicial en què es troba implicat el rector Dr. Lluís Arola i el coordinador de les proves de les PAAU, Dr. Joan Igual, per denúncia de la Sra. Josefina Albert, que es reflecteix negativament en la imatge de la URV.

- Reiterar la confiança que manté el Consell Social en les persones del rector i el coordinador en la seva actuació i insistir que, tot i que es pugui seguir el tràmit judicial i arribar fins a judici, no es pot qüestionar que l'actuació del rector i del coordinador van ser correctes, conforme a la legalitat, i sempre de bona fe."

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern dels preus dels cursos de la Universitat d'Estiu 2000 de la Universitat Rovira i Virgili.

COMISSIO PERMANENT 2/2000, DE 28 DE FEBRER
Sessió ordinària

Sense acords

COMISSIO PERMANENT 1/2000, DE 17 DE GENER
Sessió ordinària

Sense acords

ANY 1999

PLE 3/1999, de 23 DE DESEMBRE
Sessió extraordinària

- Aprovació del inici de les gestions que han de conduir a l'elaboració del Pla Estratègic de Qualitat del Consell Social de la URV, coordinat pel professor Winter, exdirector de la Càtedra de Qualitat de la Universitat del País Basc.

- Aprovació de dotar econòmicament a l'organització d'actes representatius de la URV.

- Aprovació de la proposta de nomenament del Sr. Húber, el Sr. Boronat, el Sr. Rodríguez i el Sr. Vendrell com a membres representants en Patronat de la Fundació URV; del Sr. Joan Carles Boronat Rodríguez com a membre representant en la Comissió de Responsables de la Qualitat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; del Sr. Andreu Rodríguez Figuerola com a membre representant en la Comissió URV-Secundària, i del Sr. Vendrell com a membre representant del Consell en les meses de contractació de la URV.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern del 22 de desembre de 1999 d'adaptació del Catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la URV a la legislació pressupostària de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern per al pressupost 2000 de la URV.

- Aprovació de les modificacions del pressupost 1999 de la URV presentades, a proposta de la Junta de Govern de 27-10-99.

- Aprovació del pressupost per als anys 1999 i 2000 del Consell Social de la URV.

- Aprovació de la contractació d'un tècnic de suport a les tasques pròpies del Consell.

- Aprovació de la participació de la Universitat Rovira i Virgili en la Fundació Atapuerca, segons la proposta de la Junta de Govern del 22 de desembre de 1999.

COMISSIÓ PERMANENT 1/1999, de 24 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Informe favorable sobre el nomenament de la candidata a síndica de greuges, Sra. Isabel Baixeras del Clos, i sobre les condicions del seu contracte.

PLE 2/1999, de 20 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Acord de la tramesa a la premsa del comunicat següent: "El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, vistes les informacions periodístiques publicades en relació amb la imputació dels Drs. Lluís Arola, Estanislau Pastor i Joan Igual, i tenint-ne coneixement per l'informe emès per la Comissió de Relacions amb la Societat, vol manifestar i deixar constància de l'absoluta confiança que manté en les persones afectades, de les quals, al marge de la seva presumpció d'innocència, els consta la seva bona fe, correcció i legalitat en les actuacions i resolucions que han vingut adoptant en els càrrecs que ocupen. Així mateix, expressa el seu enèrgic rebuig al tractament informatiu i d'opinió que s'ha donat als fets en algun dels mitjans periodístics."

- Aprovació del canvi de denominació de la Comissió de Control de Comptes, que passa a denominar-se Comissió Econòmica i de Control de Comptes.

- Aprovació de la liquidació del Pressupost de l'any 1998 del Consell Social de la URV.

- Aprovació de la modificació del Pressupost de l'any 1998 de la URV proposada per la Junta de Govern del 13 de juliol de 1999.

- Aprovació de la liquidació del Pressupost de l'any 1998 de la URV proposada per la Junta de Govern del 13 de juliol de 1999.

- Aprovació de les tarifes de cessió d'ús del Servei de Tecnologia Química proposada per la Junta de Govern del 13 de juliol de 1999.

- Aprovació dels ensenyaments de postgrau i cursos d'extensió universitària proposats per la Junta de Govern del 13 de juliol de 1999.

PLE 1/1999, de 30 DE JUNY
Sessió constitutiva

- Aprovació de la creació i composició de les comissions del Consell Social, així com el nomenament del vicepresident, i del secretari executiu.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern de 18 de desembre de 1998, i de la del dia 29 d'abril de 1999 respectivament, de la creació i proposta d'Estatuts de la Fundació Rovira i Virgili.

- Acord d'informar favorablement la proposta d'operació que la URV presenta al departament competent en matèria d'universitats, perquè sigui autoritzada pel Govern i que es resumeix en la programació plurianual i les despeses derivades de l'execució del "Contracte-programa d'inversions de la URV per al període 1999-2000. Per un import global de 4.100 milions de pessetes" signat amb el Comissionat per a Universitats i Recerca, segons proposta de la Junta de Govern.

- Aprovació de que l'endeutament màxim de què podrà disposar la URV serà de 1.863 milions de pessetes per a l'any 1999, i 2.237 milions de pessetes per a l'any 2000- El Comissionat per a Universitats i Recerca es farà càrrec de les amortitzacions i els interessos que es derivin d'aquest endeutament, d'acord amb el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern del 29 d'abril de 1999, de la taxa de matrícula del Curs d'Aptitud Pedagògica.

- Aprovació, en els termes proposats per la Junta de Govern del 4 de juny de 1999, de la proposta de títol propi de Graduat Superior en Ciència i Mètode en Infermeria.

- Aprovació, en els termes proposats per la Junta de Govern del 29 d'abril de 1999, de la proposta de títol propi de Graduat Superior en Administració i Gestió Immobiliària.

- Ratificació, a proposta de la Junta de Govern del 4 de juny de 1999, de l'acord que va prendre el Ple del Consell Social de data 27 de juliol de 1998 sobre l'aprovació del nou ensenyament de la Diplomatura en Gestió i Administració Pública.

- Ratificació, a proposta de la Junta de Govern del 4 de juny de 1999, de l'acord que va prendre el Ple del Consell Social de data 27 de juliol de 1998 sobre l'aprovació del nou ensenyament de la Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern del 4 de juny de 1999, de proposar al departament competent en matèria d'universitats l'ensenyament d'Història de l'Art.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern del 4 de juny de 1999, de proposar al departament competent en matèria d'universitats l'ensenyament de Diplomatura en Turisme.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern del 4 de juny de 1999, de proposar al departament competent en matèria d'universitats l'ensenyament de Biologia.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern del 4 de juny de 1999, de proposar al departament competent en matèria d'universitats l'ensenyament de Llicenciatura en Ciències del Treball.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern del 4 de juny de 1999, de proposar al departament competent en matèria d'universitats l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica.

- Acord per proposar com a candidat de la Universitat Rovira i Virgili, al Dr. Joaquim Mallafré Gavaldà, per optar a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent.

- Acord per designar el Sr. Enric Vendrell Duran com a membre integrant de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, escollit per unanimitat d'entre els membres que tenen la representació dels interessos socials.

PLE 13/1999, de 18 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovació de la proposta del president per nomenar el Sr. Pedro Quintero representants del Consell Social a la Comissió URV Solidària.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, de la compra d'uns terrenys a la zona de Sescelades.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, del preu intern del llibre Història de la URV.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, de la convocatòria extraordinària d'ajut social per al personal de la URV.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, de la participació de la URV en fundacions alienes.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, del Pressupost 1999 de la URV.

- Aprovació del pressupost ordinari del Consell Social, en el benentès que tan aviat com la Generalitat de Catalunya doti de les subvencions necessàries per posar en marxa les noves funcions de la Llei 16/98 de consells socials, prevista en l'article 20.2, s'acordarà l'ampliació del pressupost fins allà on sigui possible, per iniciar les noves tasques.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, de l'adquisició de la finca amb el número de cadastre 03-64-016 de Sant Pere Sescelades, a la ciutat de Tarragona, informada pel rector, per un import de 12.801.700 PTA corresponents a la totalitat de la finca esmentada.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, dels preus per la cessió d'ús dels espais del Servei de Tecnologia Química.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, d'autoritzar el rector/a per procedir al retorn de les infraestructures donades per l'Ajuntament de Tarragona de l'antic beateri de Sant Domènech i edificis confrontants.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, del marc general de la Universitat d'Estiu de la URV.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, de l'edició 1999 de la Universitat d'Estiu de la URV, amb l'addenda següent: "proposta de preu de curs de 15 hores: 15.000 PTA."

- Aprovació de la Normativa de permanència dels estudiants de la URV proposada per la Junta de Govern del 18 de febrer de 1999.

- Aprovació de la proposta de creació d'un ensenyament propi de graduat en Administració i Gestió Immobiliària, aprovat per Junta de Govern el 18 de febrer de 1999, afegint en el punt núm. 5 del document, "Condicionats per a l'aprovació definitiva del títol propi de graduat/da en Administració i Gestió Immobiliària", l'exigència d'una fiança, dipositada pels col·legis professionals, per si se suprimeix l'ensenyament.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, per vincular l'ensenyament de graduat superior en Arqueologia a la Facultat de Lletres.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, dels nous cursos de postgrau i extensió universitària.

ANY 1998

PLE 12/1998, de 21 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació, a proposta de la Comissió Econòmica del Consell, de la modificació del Pressupost de 1998 de la URV i de les transferències de crèdit motivades per activitats fetes durant l'any 1998 i la incorporació de romanents genèrics de 1997.

- Aprovació, a proposta de la Comissió Econòmica, de la distribució del pressupost addicional de biblioteques de 20 MPTA presentat i de la necessitat de millorar el criteri de distribució.

- Acceptació, a proposta de la Junta de Govern, de la cessió de l'Ajuntament de Reus a la URV d'una finca a la partida de Bellisens.

- Acceptació, a proposta de la Junta de Govern, de la cessió de l'Ajuntament de Tarragona a la URV d'una finca al campus de Sescelades.

- Aprovació de la proposta de dedicar el 0,7% del pressupost del Consell Social a ajut al Tercer Món i considerar una invitació a la reflexió la proposta del Sr. Ballester de dedicar-hi la part corresponent a la totalitat del pressupost de la URV.

PLE 11/1998, de 27 DE JULIOL
Sessió ordinària

- Aprovació de l'informe favorable sobre la política de preus per a ensenyaments propis de 1r i 2n cicle.

- Aprovació, amb una proposta prèvia de la Junta de Govern, dels nous ensenyaments a implantar el curs 1999-2000 següents:

 • Llicenciatura en Econòmiques (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials).
 • Diplomatura en Gestió i Administració Pública (Facultat de Ciències Jurídiques).
 • Diplomatura en Educació Social (Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia).
 • Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica (Facultat de Medicina i Ciències de la Salut).
 • Diplomatura en Turisme (adscrita a l'Escola Universitària de Ciències Empresarials doctor Manyà de Tortosa).

- Aprovació de la modificació i liquidació del Pressupost de l'any 1997 de la Universitat Rovira i Virgili proposat per la Junta de Govern.

- Aprovació del Pressupost de 1998 de la Universitat Rovira i Virgili.

- Aprovació de la liquidació del Pressupost de l'any 1997 del Consell Social.

- Aprovació de la previsió del Pressupost 1998 del Consell Social.

PLE 10/1998, de 5 DE MAIG
Sessió ordinària

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern sobre el pressupost i la relació de cursos i seminaris de la Universitat d'Estiu 1998.

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern per ratificar les modificacions del Pressupost de 1997.

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern sobre els cursos de postgrau i extensió universitària per al segon quadrimestre del curs 1997-98.

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern per ratificar els preus dels serveis de la URV.

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern sobre l'acord de compra de la finca situada a la zona educacional propietat dels hereus de Manuela Solé Vidal.

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern per modificar el domicili fiscal de la Universitat.

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern per ratificar la programació de nous ensenyaments per al curs 1999-2000.

ANY 1997

PLE 9/1997, de 10 DE NOVEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de la tercera modificació del Pressupost 1996 de la URV.

- Aprovació de l'acreditació de l'ensenyament de graduat superior en Arqueologia, d'acord amb les directrius del Decret 406/1996, de 24 de desembre.

- Aprovació dels cursos de postgrau següents: Ensenyament d'Anglès com a Segona Llengua, i el Màster d'Especialització en Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

- Aprovació de la modificació de la consignació inicial del pressupost al Departament de Dret.

- Aprovació de la retribució extraordinària proposada pel rector/a al director/a de l'Institut d'Arqueologia i d'Estudi del Món Antic.

- Aprovació de la proposta de la Junta de Govern per crear l'Institut d'Estudis Avançats.

- Aprovació de l'Informe d'auditoria i la Memòria econòmica de l'exercici 1996 de la URV.

- Aprovació de la liquidació del Pressupost de l'any 1996 de la URV.

- Aprovació de les tarifes de preus i condicions de lloguer de les instal·lacions esportives.

- Aprovació dels preus a aplicar als alumnes inscrits a la URV una vegada han obtingut el títol.

- Aprovació dels preus a aplicar als dipòsits de títols dels ensenyaments propis de 1r i 2n cicle.

- Aprovació dels preus dels ensenyaments propis de 1r i 2n cicle durant el curs acadèmic 1997-98.

- Aprovació dels preus a aplicar durant el curs 1997-98 per a la prestació de serveis acadèmics.

- Aprovació dels preus a aplicar durant el curs 1997-98 per a la prestació de serveis acadèmics dels ensenyaments propis de 1r i 2n cicle i del graduat superior en Arqueologia.

PLE 8/1997, de 4 DE JUNY
Sessió ordinària

- Aprovació per elevar al Comissionat la proposta de la Comissió Ordenació Acadèmica de la URV perquè l'Escola d'Enologia sigui candidata a la Distinció Jaume Vicens Vives.

- Aprovació de la remodelació tècnica de les comissions del Consell.

- Aprovació del Pressupost de 1997 de la URV a proposta de la Junta de Govern.

- Aprovació de la segona modificació del Pressupost 1996.

- Aprovació del Pressupost 1997 del Consell Social.

- Aprovació dels cursos de postgrau i extensió universitària proposats per les juntes de govern dels dies 19-12-96 i 27-5-97.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern (ratificada pel Claustre Universitari del dia 21 de març de 1997), de la proposta a la Generalitat de Catalunya per a la transformació de l'Escola d'Enologia en Facultat d'Enologia i Ciències Agràries.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, dels nous ensenyaments d'Enginyeria Informàtica (2n cicle) i de Mestre, especialitat Llengua Estrangera, que s'han d'implantar el curs 1997-98, i Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) per al curs 1998-99.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern (ratificada pel Claustre Universitari el dia 21 de març de 1997), de la proposta a la Generalitat de Catalunya per a l'adscripció de l'Escola Universitària de Ciències Empresarials Doctor Manyà de Tortosa.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern (ratificada pel Claustre Universitari el dia 21 de març de 1997), de la proposta a la Generalitat de Catalunya per a l'adscripció de l'Escola Universitària de Turisme Bettatur de Tarragona.

- Aprovació de la subvenció extraordinària de 2.250.000 PTA del romanent de 1996 del Consell Social al Vicerectorat de Docència i Innovació Pedagògica per utilitzar-la en les despeses ocasionades pel Programa d'Avaluació Institucional de la Qualitat de la URV.

- Aprovació de la subvenció extraordinària de 400.000 PTA per editar el llibre 25è aniversari dels estudis de Lletres i Química a Tarragona amb càrrec al romanent de 1996 del Consell Social.

- Aprovació, a proposta de la Junta de Govern, de la Memòria d'implantació de nous ensenyaments pel 1998.

- Aprovació, a proposta de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili, d'elevar al Comissionat per a Universitats i Recerca la candidatura de l'Escola d'Enologia de la URV a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària

ANY 1996

PLE 7/1996, DE 19 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de l'estat de comptes de la URV a 30 de setembre de 1996.

- Aprovació de l'adquisició de l'immoble núm. 7 de la Baixada del Roser de Tarragona.

- Aprovació d'una concessió de 600.000 PTA a la Unitat Tècnica d'Avaluació de la Qualitat de la URV, de nova creació, per a dotació mobiliària (corresponent als antics mobles del Consell Econòmic) i 1.000.000 PTA de subvenció única i extraordinària a càrrec del romanent de 1996 del Consell Social.

- Aprovació de la implantació dels estudis d'Enologia.

- Aprovació de l'adhesió del Consell Social al manifest de la URV sobre les universitats privades mitjançant el text següent: "El Consell Social de la URV fa constar el seu suport a la universitat pública catalana, com a medi més idoni d'un sistema d'ensenyament superior i absolutament prioritari en una adequada política pressupostària i pren nota del Manifest de la Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat en la sessió de 26 de juny de 1996, sobre possibles noves universitats a Catalunya."

- Aprovació de la quantia econòmica de 50.000.000 PTA per sobre de la qual caldrà l'acord del Consell Social perquè el rector/a pugui decidir l'adquisició i disposició de béns mobles, o fer adjudicacions pel sistema de contractació directa.

- Aprovació de les modificacions del Pressupost de l'any 1996.

- Aprovació del Contracte programa del Pla Plurianual d'Inversions fins a l'any 2000.

- Acceptació de la col·laboració econòmica de l'empresa CLIESA i la donació de Banca Catalana.

- Aprovació de la incorporació de romanents per centres i departaments.

- Aprovació de la proposta de preus del Servei d'Esports per al curs 1996-97

- Aprovació de la proposta de taxes de matrícula dels ensenyaments de l'Escola d'Enologia.

- Aprovació de la proposta de preus del Servei Lingüístic per al curs 1996-97

- Aprovació de les tarifes de llogues d'aules i instal·lacions.

PLE 6/1996, DE 17 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de la remodelació de les comissions del Consell Social.

PLE 5/1996, DE 2 DE JULIOL
Sessió extraordinària

- Aprovació de la decisió de l'equip rectoral de proposar per al càrrec de gerent de la URV el Sr. Manuel Molina.

- Aprovació dels afers provinents de les anteriors juntes de govern:

 • Distribució de recursos del conveni amb la Diputació (1995) per a activitats culturals.
 • Modificacions del Pressupost de l'any 1995.

- Programa de cursos d'extensió universitària:

 • Enginyeria Enològica
 • Aplicació de la comunicació en la vida professional.

- Programa cursos de postgrau:

 • Educació Gestual i Específica.

- Elecció del Dr. Antoni Terceño Gómez com a representant de la Junta de Govern al Consell Social.

- Proposta de programació del mapa d'ensenyaments de la URV.

 • Projecte de la Universitat d'Estiu de la URV.
 • Programa de cursos d'extensió universitària:
 • Curador Psiquiàtric II
 • Curs sobre la Unió Europea: Aspectes Jurídics i Econòmics
 • Gestió de Recursos Humans
 • Mercats i Productes Financers.

- Programa de cursos de postgrau:

 • Antropologia de la Medicina
 • Gestió d'Empreses (MBA)
 • Infermeria Comunitària
 • L'Acompanyament de la Persona a la Fi de la Vida i de la Família en el Procés de Dol
 • Aprofundiment en les Cures d'infermeria en Gerontologia
 • La Importància del Cos de les Cures d'Infermeria
 • II Curs d'Enginyeria de Proteïnes
 • Enginyeria i Gestió Ambiental
 • Estudis Africans
 • Especialització en Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

- Proposta de preus dels cursos d'estiu del Servei Lingüístic.

- Modificació preus dels cursos del Servei Lingüístic per al curs 1995-96.

- Informe de la designació del gerent de la URV.

- Alumne representant de la Junta de Govern al Consell Social.

- Modificacions del pressupost de l'any 1995.

- Liquidació del pressupost de l'any 1995.

- Modificació de preus dels cursos de la Universitat d'Estiu.

- Pressupost per a 1996 de la Universitat d'Estiu.

- Afectació de béns de domini públic de la URV.

- Pla d'estudis de Graduat Superior en Arqueologia.

- Pla d'estudis de Graduat Superior en Estudis Alemanys

- Aprovació de la tramesa d'una carta d'agraïment a l'Ajuntament de Tarragona per la donació dels béns immobles següents: El recinte i els locals de l'Antic Escorxador, situats al carrer de l'Escorxador de Tarragona. La finca situada a l'avinguda Ramon i Cajal, núm. 70 de Tarragona. La finca situada a la plaça Pallol, núm. 3, coneguda amb el nom d'Antiga Audiència. La finca situada al carrer del Roser, núm. 5, Casa Sefus de Tarragona. L'Antic Mercat del Fòrum, situat a la plaça del Fòrum de Tarragona.

PLE 4/1996, DE 6 DE MARÇ
Sessió ordinària

- Aprovació dels cursos de postgrau i extensió universitària.

- Acord de donar un vot de confiança a l'equip rectoral i aprovació de la proposta presentada in voce per l'equip rectoral sobre la planificació dels estudis a la URV.

- Aprovació del Pressupost de 1996 de la URV.

- Aprovació de les modificacions del Pressupost de 1995 de la URV.

- Aprovació de la previsió de despeses del Consell Social de la URV.

- Aprovació de la concessió d'una subvenció de 300.000 PTA per a l'Olimpíada Matemàtica.

- Aprovació dels preus del Servei de Recursos Científics i de la Unitat d'Audiovisuals i de les tarifes del Servei d'Esports.

ANY 1995

PLE 3/1995, DE 13 DE DESEMBRE
Sessió ordinària

- Acord de la posada en marxa de la Comissió de Reglament amb els membres esmentats: president, Sr. Vendrell; vicepresident, Dr. Vernet, i vocals els Srs. Lloret, Ballester, Vives, Malràs i el Dr. Pastor.

- Aprovació de les modificacions del Pressupost de l'any 1995.

- Aprovació de la proposta dels preus dels cursos del Servei Lingüístic del curs 1995-96 de la proposta del canvi de nom del centre adscrit del Baix Penedès

PLE 2/1995, DE 10 D'OCTUBRE
Sessió ordinària

- Aprovació de la proposta de constitució de les comissions, del comitè d'assessorament del Consell i del president.

- Ratificació del Dr. Jordi Gavaldà i Casado com a secretari executiu, que assistirà amb veu i sense vot a totes les reunions del Consell i comissions.

- Nomenament del vicepresident al senyor Pere Lloret i Carbó.

- Aprovació de la guia d'actuació coordinada del Consell Social.

- Aprovació de la liquidació del pressupost de 1994 segons l'auditoria externa presentada per Gasso i Cia. Auditores.

- Aprovació de la proposta d'exoneració del nou Consell Social en relació a les actuacions del Consell Econòmic anterior, i més específicament en la liquidació del pressupost de 1994 i moviment fins al mes de juliol de 1995.

- Aprovació del Pressupost de 1995, condicionat a l'aprovació de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovació de les taxes de l'Escola d'Enologia, del programa de cursos de doctorat, postgrau i d'extensió universitària, i de la proposta de creació de l'Institut Universitari d'Arqueologia i Estudi del Món Antic.

PLE 1/1995, DE 29 DE SETEMBRE
Sessió constitutiva

- Constitució del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, sota la presidència honorària del Dr. Albaigés, comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i la presidència del senyor Josep Maria Freixes, en presència de rellevants autoritats convidades.

- Presa de possessió dels vocals del Consell Social, amb el jurament o promesa reglamentaris dels qui, nomenats a títol personal, accedeixen a càrrec públic.