saltar al contingut principal
Cercar
URV

Modalitats i formes de pagament de la matrícula

A l'hora de matricular-vos, si heu seleccionat aquesta modalitat de pagament, pagareu en una sola vegada l'import total de la tutela acadèmica, les taxes i les assegurances. En el cas que s'hagi de matricular assignatures com a complements de formació, també s'inclourà aquest import. Podeu fer-ho mitjançant:

 • Domiciliació: a partir del 6è dia d'haver realitzat la matrícula es procedirà a domiciliar el rebut a l'entitat bancària escollida.
 • Targeta. Es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent i que el límit de crèdit o el crèdit disponible de la targeta sigui superior a l'import total a pagar per la matrícula.
 • Préstec AGAUR per al finançament de la matrícula (programa FINAN)

Si no us convenen aquestes formes de pagament, us podeu adreçar a la secretaria del campus/centre, que us emetrà un rebut de pagament en efectiu que haureu de pagar a través d’una de les entitats bancàries indicades. En el cas que es vulgui fer aquest pagament des de l'estranger també haureu de demanar que se us faciliti una fitxa de transferència bancària.

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
Els estudiants que no han fet efectiu l'import dels rebuts de matrícula a la data de venciment són considerats suspesos temporalment, sense necessitat que la URV els faci cap notificació prèvia. Això implica que no se'ls podran expedir certificats, expedients acadèmics, ni el títol, i que les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica. A més, no es podran matricular en cap ensenyament de la URV si prèviament no regularitzen la situació.
A més, d’acord amb el procediment de gestió d’impagaments de matrícula que ha acordat la universitat, cada rebut impagat pot incorporar un recàrrec al seu import inicial.

Aquesta modalitat de pagament, que podreu seleccionar si us matriculeu abans de l’1 de desembre, permet pagar la matrícula de manera fraccionada:

 • En el moment de formalitzar la matrícula, el 50% de l'import la tutela acadèmica i el 100% de les taxes i dels serveis voluntaris, si escau, carregant-se en el compte corrent corresponent a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula.
 • El 20 de desembre: 50% restant de l'import de la tutela acadèmica.

El pagament podrà ser:

 • Primer fraccionament: domiciliació o targeta. En aquest segon cas, es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent i que el límit de crèdit o el crèdit disponible de la targeta sigui superior a l'import total a pagar per la matrícula.
 • El segon fraccionament: domiciliació (o targeta si es fa el canvi a través de "els meus rebuts").

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
Els estudiants que no han fet efectiu l'import dels rebuts de matrícula a la data de venciment són considerats suspesos temporalment, sense necessitat que la URV els faci cap notificació prèvia. Això implica que no se'ls podran expedir certificats, expedients acadèmics, ni el títol, i que les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica. A més, no es podran matricular en cap ensenyament de la URV si prèviament no regularitzen la situació.
A més, d'acord amb el procediment de gestió d'impagaments de matrícula que ha acordat la universitat, cada rebut impagat pot incorporar un recàrrec al seu import inicial.


Aquest tipus de pagament permet:

 • El fraccionament fins al 100% de la matrícula, sempre que l'import mínim sigui 500 euros i el màxim de 9.600 euros.
 • El préstec no inclou els imports que puguin generar-se amb les modificacions de matrícula posteriors.
 • El finançament d'un mínim de sis quotes d'amortització.
  - L'última quota serà al mes de maig.
 • Condicions financeres:
  • Tipus d'interès: 0% anual fix.
  • Comissió d'obertura: d'un 3,25% de l'import finançat, que s'hauran d'abonar en el primer rebut.
  • Comissió d'amortització: 0 euros.
 • Has de tenir en compte que per sol·licitar el títol has d'estar al corrent de pagament de la totalitat del préstec. Així doncs, abans de demanar-lo cal que amortitzis tot el préstec.

Si tries aquest préstec quan et matriculis, l'endemà rebràs un correu a la teva adreça electrònica URV en què se t'indicaran els tràmits que hauràs de seguir per formalitzar el préstec, amb l'enllaç a un formulari on hauràs d'escollir l'entitat financera Banc Sabadell i autoritzar a l'AGAUR que cedeixi les teves dades a aquesta entitat financera.

Consulta la web d'AGAUR per tenir-ne tota la informació (AGAUR)

Informació sobre la protecció de les dades de caràcter personal a efectes del préstec AGAUR.