saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avís legal sobre la protecció de dades personals


La publicació de les dades de contacte i, si escau, les relatives a la funció o lloc ocupat de les persones vinculades amb la Universitat es refereix únicament a les dades necessàries per a la localització professional amb la finalitat exclusiva de facilitar les relacions amb terceres parts en el marc de les funcions que els són atribuïdes a la Universitat.


D'acord amb el que estableix la Normativa de protecció de dades personals vigent, aquesta publicació es fa en l'exercici de la Universitat Rovira i Virgili d'una missió realitzada en interès públic o l'exercici de poders públics, així com per complir el principi de publicitat activa d'acord amb la normativa aplicable en matèria de transparència.


La informació de contacte només es pot utilitzar per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat sense que constitueixi una font d'accés públic i, en conseqüència, les dades personals no es poden utilitzar per a altres finalitats ni reproduir, transmetre ni registrar, totalment o parcialment, mitjançant cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment previ de les persones afectades.


Especialment no està permès l'ús d'aquestes dades personals per a finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu electrònic (SPAM). La Universitat posarà en coneixement de l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades personals qualsevol mal ús de les dades.


Les persones interessades poden consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els seus drets i la política de privacitat de la Universitat Rovira i Virgili en aquest enllaç https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/. També hi podran consultar informació ampliada sobre aquest tractament en el document "Publicació del directori de les dades de contacte del personal de la Universitat".