saltar al contingut principal
Cercar
URV

BPIF URV-ICIQ - Programa de beques URV-ICIQ de personal investigador en formació - 2012. Expressions d'Interès

PROGRAMA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ MARTÍ FRANQUÈS

PROGRAMA DE BEQUES URV–ICIQ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (BPIF URV–ICIQ)

Preàmbul

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) i la Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química (en endavant ICIQ), atesa l’existència d’objectius científics comuns i en el marc de la col·laboració entre ambdues institucions, volen estimular la interacció científica i l’establiment de sinergies entre grups de recerca que treballin sobre temàtiques similars, tot fomentant, d’una part, l’ús conjunt de les infraestructures científiques disponibles per part d’aquests grups de recerca, contribuint, d’una altra, a incrementar la rellevància i profunditat dels respectius programes de recerca a través de la col·laboració i intervenint, finalment, de manera activa en el desenvolupament de programes específics per a la formació del personal investigador.

Amb aquesta finalitat, ambdues institucions van signar el passat 31 de maig de 2011 un conveni específic de col·laboració, l'objecte del qual és establir els termes en què la URV i l’ICIQ col·laboraran per finançar de manera conjunta un programa d’ajuts destinats a personal investigador en formació amb la finalitat de facilitar la realització d’estudis de màster i doctorat a la URV amb participació d’ambdues institucions i, en particular, col·laborar en la direcció de tesis doctorals d’interès mutu.

La Comissió de seguiment establerta al conveni citat va acordar en la sessió de 23 d’abril de 2012 convocar tres ajuts BPIF URV-ICIQ per al desenvolupament de tesis doctorals.

La convocatòria anual es desenvolupa en dues fases:

·    La primera fase consisteix en la presentació a la Comissió de seguiment de les expressions d’interès per part d’un investigador/a de la URV i de l’ICIQ del projecte científic que es desenvoluparà en la tesi doctoral per participar en aquesta convocatòria.

·    La segona fase consisteix en la publicació de la convocatòria adreçada als candidats/es que inclourà un annex amb els projectes científics als quals seran assignats els ajuts.

Les expressions d’interès

Les expressions d’interès seran presentades pels investigadors principals dels grups de recerca de la URV i l’ICIQ que, treballant conjuntament, vulguin ser receptors dels becaris/àries.

Les expressions d’interès, que s'emplenaran a través dels mitjans telemàtics facilitats per la URV i l’ICIQ en els servidors d’informació respectius, inclouran les dades que s’especifiquen:

1.Nom del grup d’R+D de la URV

2.Nom i cognoms de l’investigador/a responsable del grup d’R+D de la URV

3.Nom i cognoms del director/a de tesi doctoral de la URV, si és diferent de l’anterior

4.Nom del grup d’R+D de l’ICIQ

5.Nom i cognoms de l’investigador responsable del grup d’R+D de l’ICIQ

6.Nom i cognoms del director/a de tesi doctoral de l’ICIQ, si és diferent de l’anterior

7.Projecte científic que es desenvoluparà en la tesi doctoral.

8.Currículum Vitae dels investigadors/es que actuaran com a directors/es de la tesi doctoral.

9.Resum de l’historial investigador dels darrers 5 anys dels grups d’R+D de la URV i l’ICIQ que sol·liciten l’ajut:

a)Línies d’investigació

b)Finançament per via competitiva i no competitiva.

c)Producció científica.

El termini per a la presentació de les expressions d’interès finalitza el dia 18 de maig de 2012.

Les expressions d’interès es poden presentar, degudament signades, als llocs següents:

·    Registre del Servei de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6 – 43007 Tarragona) o qualsevol altre Registre de la URV.

·    Registre de l’ICIQ (Avinguda dels Països Catalans, 16 – 43007 Tarragona)

·    També es pot presentar d’acord amb la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar al URV (Servei de Gestió de la Recerca) o a l’ICIQ mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.

Per a més informació, contacteu amb els punts següents:

·    URV: Servei de Gestió de la Recerca. Contacte: Àngels Jové (telèfon: 977 559 522 – e-mail: sgr(ELIMINAR)@urv.cat)

·    ICIQ: Unitat de Gestió de Projectes. Contacte: Noèlia Flores (telèfon: 977 920 200 – e-mail: nflores(ELIMINAR)@iciq.es)

Tarragona, 23 d’abril de 2012

La Comissió de seguiment