saltar al contingut principal
Cercar
URV

Bases de la convocatòria


Dates clau:

Publicació i presentació de propostes:

Del 30 de novembre de 2023 al 22 de gener de 2024

Publicació de finalistes:

31 de gener de 2024

Votació electrònica:

Del 2 de febrer a l'11 de març de 2024

Publicació dels resultats:

13 de març de 2024

1. Objecte

L'objecte d'aquest concurs és triar el disseny de la carpeta del curs 2024-25 de la Universitat Rovira i Virgili.

Aquest disseny s'ha d'ajustar a les condicions de producció i als objectius de comunicació i d'imatge institucional de la URV. Les propostes presentades han de respectar els valors que la Universitat té com a referents: la solidaritat, la cooperació, la sostenibilitat, l'equitat de gènere i el respecte a les persones.

2. Requisits per participar-hi

Poden presentar-se al concurs les persones matriculades en estudis de grau, màster universitari o doctorat de la URV durant el curs 2023-24.

Les propostes es poden presentar individualment o en equip. Cada persona o equip només pot presentar una proposta: la coincidència d'un mateix concursant en més d'una proposta és motiu de desqualificació de totes les propostes en què aparegui.

3. Característiques del treball

Les propostes han de ser originals i inèdites i no poden haver estat presentades a cap altre concurs.

Al disseny ha de preponderar l'ús del color vermell corporatiu de la URV, el Pantone 7623C. La conversió en quadricromia (la tècnica que s'utilitza per la producció de les carpetes) és la següent: C:28, M:93, Y:86, K:27. El vermell corporatiu es pot aplicar en una opacitat variable del 0% (blanc) al 100% (vermell).

Es valora especialment l'originalitat en el disseny i la incorporació d'elements relacionats amb els valors universitaris. És recomanable revisar el Manual d'identitat corporativa de la URV.

En el cas que s'utilitzin imatges o fotografies descarregades de la xarxa, cal especificar les fonts en el full de participació; a més, han de ser lliures de drets o amb permís d'ús comercial. Aquestes imatges i fotografies en cap cas poden ocupar més del 25% de la superfície del total del disseny presentar.

Els participants es comprometen en aquest punt i n'assumeixen la responsabilitat. Els autors són responsables de qualsevol vulneració dels drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers, i han d'exonerar la URV de qualsevol responsabilitat.

La proposta de disseny ha de preveure l'aplicació de la marca de la Universitat Rovira i Virgili a les dues cares de les carpeta i el web al llom, tal com apareix a la maqueta descarregable en PDF o també en PNG. Aquests elements de la maqueta no es poden modificar. Si es considera que convé una versió diferent dels logotips (color o forma) o moure'ls, cal aclarir-ho al full de participació i la URV aplicarà els canvis, si escau, abans de la votació del jurat.

Les propostes que no s'ajustin exactament als requisits anteriors poden ser descartades en qualsevol moment del procés de selecció.

La URV pot fer els ajustos que consideri necessaris al disseny, de cara a poder produir la carpeta de la URV amb normalitat.

4. Format de presentació de les propostes

La proposta s'ha de presentar en un format editable que permeti la divisió del disseny en capes (capa de maqueta/logotips per una banda, capes de disseny per l'altra).

Els treballs es poden presentar en quadricromia, model CMYK (CMGN en català), o bé en mode de color RGB; les tipografies de l'arxiu han d'estar incrustades en el document.

La mida del disseny ha de ser de 54 x 33,5 cm (33,5 cm d'alt x 26 cm d'ample de pala + 2 cm de llom), més la sang del document (2 cm tot al voltant).

En el cas que el disseny inclogui fotografies o imatges no vectorials, han de tenir una resolució òptima de 300ppp.

Si el disseny està fet a mà, cal guardar el dibuix original perquè pot ser demanat en algun punt del procés de selecció.

5. Termini i lloc de presentació de les propostes

Les propostes de dissenys i la documentació a què es fa referència s'han de presentar al registre general de la següent manera:

 • Presentació telemàtica a traves del Registre Electrònic.

Cal entrar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html i anar primer a la "Guia ràpida de presentació de documents al Registre Electrònic". Tot seguit entreu a l'accés al Registre Electrònic, opció -instància genèrica-, i hi pengeu la sol·licitud i els arxius dels vostres dissenys.

El termini de presentació dels dissenys s'inicia el 30 de novembre de 2023 a les 9 h i finalitza el 22 de gener de 2024 a les 13:30 h.

6. Documentació

Les propostes han d'incloure la fitxa de sol·licitud amb les dades personals degudament omplerta, un arxiu d'imatge (jpg, tiff, png o similar) del disseny i un segon arxiu amb l'original per capes treballat amb format Illustrator, InDesign Photoshop, Gimp, Freehand o similar. Aquests arxius han de dur el títol de la proposta, no el nom personal.

La fitxa amb les dades personals és al final d'aquestes bases i al web del concurs www.urv.cat/concurs-carpeta.

7. Selecció dels treballs finalistes

El jurat, format per membres de la URV, ha de seleccionar un màxim de sis propostes finalistes, que es publicaran al web institucional a partir del 31 de gener de 2024.

 • Vicerectora de Projectes Docents i Estudiants de la URV
 • Presidència del Consell d'Estudiants de la URV
 • Professorat de disseny gràfic dels estudis de comunicació de la URV
 • Professorat de d'art i arquitectura dels estudis de d'arquitectura de la URV
 • Professorat dels estudis de d'història de l'art de la URV
 • Director de l'Aula d'Art de la URV
 • Cap del Gabinet de Comunicació i Màrqueting URV
 • Representant de Comunicació de la URV
 • Representant de Màrqueting de la URV
 • Representant de Publicacions URV
 • Representant de Suport Web de la URV

El jurat pot anul·lar o declarar desert el concurs en qualsevol moment de la selecció i sempre per causa degudament justificada.

8. Selecció del treball guanyador

El disseny guanyador es decideix per votació electrònica entre les propostes finalistes, que publiquen a la pàgina web de la URV amb el seu títol corresponent i l'anunci de l'obertura de la votació. Pot participar en la votació tot l'estudiantat de la URV matriculat en estudis de grau, màster i doctorat durant el curs 2023-24.

Les votacions es duran a terme del 2 de febrer a l'11 de març de 2024, i la proposta guanyadora es farà pública el 13 de març de 2024.

Les obres que no resultin premiades es podran recollir al Gabinet de Comunicació i Màrqueting durant els quinze dies següents després que es facin públics els resultats de les votacions.

9. Premis

La persona guanyadora serà premiada amb 600 euros (als quals s'aplicarà la corresponent deducció de l'IRPF, si s'escau).

A més, el disseny guanyador s'utilitzarà per a la producció de la carpeta que es distribuirà a tota la URV durant el curs 2024-25 amb el nom i els cognoms de la persona guanyadora i la condició de primer premi del concurs.

Les persones finalistes rebran un val de regal per un import de 150 euros per adquirir productes de la Botiga URV.

10. Difusió dels treballs

La URV ha de difondre tant les propostes finalistes com la guanyadora.

La titularitat dels drets de la propietat intel·lectual de les propostes finalistes i del disseny guanyador és de cada autor o autora; per tant, la URV ha de fer constar el nom i els cognoms de l'autoria en qualsevol difusió que en faci.

La URV pot proposar per al disseny guanyador els ajustos que consideri necessaris per incorporar-los al producte final. Així mateix, la URV es reserva el dret exclusiu d'utilitzar el disseny guanyador de la carpeta del curs 2024-25 i l'autor o autors no poden destinar-lo a cap altre ús.

Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets d'explotació del disseny guanyador sense dret a cap contraprestació, a excepció del dret a l'obtenció del premi corresponent, regulat a la clàusula 9 d'aquestes bases.

Els dissenys finalistes poden ser utilitzats per a altres finalitats pels autors, que ho han de comunicar a la URV i obtenir-ne la conformitat.

11. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació

La participació en aquest concurs suposa que se n'accepten plenament les bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria ha de ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són inapel·lables.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'apliquen els preceptes continguts a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.