saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia,...

Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació - 7a edició

Admissió

El Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós s'adreça a titulats universitaris oficials de Medicina, Psicologia, Farmàcia, Odontologia, Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició, Veterinària, Ciències Biològiques, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina i Enginyeria Biomèdica, i totes les titulacions equivalents a Ciències Experimentals, Ciències de la Vida i Ciències de la Salut.

Hi ha dos perfils d'alumnes:

  • Graduats recents amb inquietuds científiques que volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament en el sistema nerviós tant central com perifèric.
  • Professionals amb lloc de treball estable que opten per augmentar les seves expectatives laborals a través d'un doctorat en l'àmbit del sistema nerviós i que escullen l’especialitat de recerca.

L'orientació de la branca professionalitzadora és formar especialistes en explorar i tractar els pacients que pateixen problemes de dolor d'origen neuromuscular així com proporcionar coneixements profunds del sistema nerviós central i perifèric en situacions patològiques per poder orientar possibilitats terapèutiques.

Aquestes especialitats estan orientades a professionals de la salut que volen adquirir nous coneixements i habilitats per millorar la seva praxi diària en l'àmbit del sistema nerviós central o perifèric i que, a més, volen una formació científica suficient per optar a un doctorat afí a la seva professió amb la finalitat última de liderar un grup d'investigació clínica.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per formalitzar la preinscripció, per realitzar l'especialitat de Fisioterapia Neuromusculoesquelética Invasiva cal acreditar un curs de punció seca d'almenys 60 hores lectives en una universitat. Es prioritzarà si estàs diplomat o graduat en fisioteràpia.

Sense ser obligatòria, i per les tres especialitats, en el cas de que posseeixis alguna de la següent documentació, cal fer-la constar:

  • Documents acreditatius d’experiència professional clínica o científica en laboratoris experimentals.
  • Documents acreditatius de formació addicional (postgraus, cursos, màsters no oficials o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster.

Criteris de selecció

  1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 25 punts. Tots els àmbits puntuen per igual, sempre que siguin titulacions de l'àmbit de les ciències de la salut, ciències de la vida o ciències experimentals.
  2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 35 punts.
  3. Experiència professional en àmbits afins als del màster: fins a un màxim de 25 punts. Es considera experiència professional l'experiència clínica com a professional o experiència científica en laboratoris experimentals.
  4. Formació addicional (postgraus, cursos, màsters no oficials o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 15 punts.

No obstant això, si hi ha prou places, la comissió acadèmica podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat