saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona...

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua - 10a edició

Admissió

Pots accedir als estudis de màster a través de les titulacions següents:

 • Titulacions universitàries de Filologia Anglesa, grau en Anglès; grau en Llengües Modernes, Cultura i Comunicació; grau en Traducció i Interpretació o bé altres graus que incloguin estudis de llengües estrangeres, com ara diplomatura de Mestre Especialitat en Llengua Estrangera o grau en Educació Infantil o Educació Primària amb menció d’Anglès, diplomatura o grau en Turisme, i altres titulacions afins.
 • Títol universitari no directament afí, però en aquest cas serà necessari cursar complements de formació (vegeu la normativa específica).
 • Titulacions oficials amb títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES, que faculta el país expedidor per accedir al màster.
 • Títol estranger de sistema educatiu aliè a l'EEES, no homologat, un cop la Universitat hagi comprovat que:
  • El nivell de formació sigui equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols.
  • Facultar el país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de postgrau.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, cal que acreditis el nivell C1 del Marc Europeu de Referència per a Llengües mitjançant algun d’aquests certificats d’anglès (inter)nacionals reconeguts:

 • 5è curs o certificat d'aptitud d'Escola Oficial d'Idiomes
 • Cambridge Certificate in Advanced English
 • TOEFL, mínim 110
 • IELTS - International English Language Testing System, mínim 6,5

La comissió acadèmica podrà establir mecanismes addicionals a la presentació de certificats de coneixement d'idiomes.

Opcionalment, també pots presentar:

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster com: un nivell d’anglès superior al mínim exigit, experiència docent en ensenyament de la llengua anglesa, experiència docent en ensenyament d’altres llengües o matèries, entre altres.
 • Acreditació d’estades rellevants (d'un mínim de quatre setmanes) en llocs de parla anglesa.
 • Carta de motivació de la persona interessada adreçada a la coordinació acadèmica.

Si el teu grau no correspon a l’àmbit d'estudi afí i quan la desvinculació entre el títol previ d'accés i el màster sigui considerable, caldrà que superis entre 6 12 ECTS de complements de formació addicionals. La comissió acadèmica estudiarà cada cas individualment.

Criteris de selecció

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb l'ordre següent:
  • Titulacions en estudis anglesos: màxim 30 punts.
  • Titulacions d'àmbits afins: màxim 20 punts.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster: màxim 25 punts.
 3. Formació complementària relacionada amb el contingut del màster: màxim 10 punts.
 4. Experiència docent en ensenyament de la llengua anglesa: màxim 10 punts.
 5. Carta de motivació de la persona interessada: màxim 5 punts.
 6. Estades rellevants (d'un mínim de quatre setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: màxim 5 punts.
 7. Experiència docent en ensenyament de llengües: màxim de 5 punts.
 8. Experiència docent en general: màxim 5 punts.
 9. Nivell d'anglès superior al mínim exigit: màxim 5 punts.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat