saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria Química

Màster universitari en Enginyeria Química - 14a edició

Admissió

El Màster s'adreça a titulats universiaris en Enginyeria Química i àmbits afins o vinculats amb l'exercici de la professió d'Enginyeria Tècnica Industrial amb especialització en Química Industrial i àmbits afins. També s’enfoca a aquelles persones que tenen una vocació per liderar projectes.

També és possible accedir-hi amb altres perfils si demostres una clara vocació per aquest àmbit.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis:

  • Carta de motivació adreçada a la coordinació acadèmica.
  • Nivell mínim d’anglès equivalent a un B2 (del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent). En el cas que no puguis acreditar aquest nivell, la comissió acadèmica del màster et proposarà una entrevista en la què es comprovarà el teu nivell de lectura, escriptura i comprensió oral, com a pas previ a l’admissió.

Opcionalment també pots presentar:

  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (cursos, seminaris o altres activitats de formació) i experiència professional.
  • Acreditació d’estades (d'un mínim de 4 setmanes), motivació, carta de recomanació o carta de referència.

Criteris de selecció

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb l'ordre següent:

   a. Titulacions de l'àmbit de l'enginyeria: fins a un màxim de 30 punts.
   b. Titulacions de l'àmbit de les ciències i arquitectura: fins a un màxim de 20 punts.
   c. Uns altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al Màster i de la universitat i del país d’origen: fins a un màxim de 60 punts.

3. Formació complementària i experiència professional (acreditat documentalment): fins a un màxim de 5 punts.

4. Estades (d'un mínim de 4 setmanes, acreditades documentalment), motivació, carta de recomanació, carta de referència i entrevista personal: fins a un màxim de 5 punts.

Tanmateix, si no es cobreix la totalitat de places ofertes, sempre que es compleixin els requisits d'accés i admissió, l'òrgan d'admissió podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar-te en funció dels mèrits. 

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat