saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria Industrial

Màster universitari en Enginyeria Industrial - 12a edició

Màster universitari en Enginyeria Industrial

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 36 24 -- 60
2n 36 12 12 (obligatòria) 60
TOTALS 72 36 12 120

Pla d’estudis segons titulació d'accés:

En funció de la titulació d’accés, l’estudiant seguirà un itinerari específic dins del mòdul d’assignatures optativesPRIMER CURS

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
Assignatures obligatòries
17655101 Gestió Empresarial 6
Assignatures optatives que s'han de cursar obligatòriament
17655206 Cinètica i Reactors 3
17655211 Circuits Elèctrics 3
17655212 Fonaments d'Automatismes 3
17655205 Fonaments d'Enginyeria Química 3
17655210 Instal·lacions Elèctriques en Edificis 3
17655209 Laboratori d'Electrotècnia 3
17655208 Laboratori d'Operacions Unitàries 3
17655207 Operacions Unitàries Bàsiques 3
Segon quadrimestre
Assignatures obligatòries
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655105 Estructures 3
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d'Energia 4,5
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3
SEGON CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 4,5
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
  Optatives 6
17655301 Treball de Fi de Màster 12


PRIMER CURS

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
Assignatures obligatòries  
17655101 Gestió Empresarial 6
Assignatures optatives que s'han de cursar obligatòriament  
17655211 Circuits Elèctrics 3
17655212 Fonaments d'Automatismes 3
17655210 Instal·lacions Elèctriques en Edificis 3
17655209 Laboratori d'Electrotècnia 3
17655203 Mecànica de Màquines 3
17655204 Mecànica Estructural 3
17655202 Modelat de Sòlid i Normalització 6
Segon quadrimestre
Assignatures obligatòries
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655105 Estructures 3
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d'Energia 4,5
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3
SEGON CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 4,5
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
  Optatives 6
17655301 Treball de Fi de Màster 12


PRIMER CURS
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
Assignatures obligatòries
17655101 Gestió Empresarial 6
Assignatures optatives que s’han de cursar obligatòriament
17655201 Mecànica de Fluids i Transport de Calor 6
17655206 Cinètica i Reactors 3
17655205 Fonaments d'Enginyeria Química 3
17655208 Laboratori d'Operacions Unitàries 3
17655203 Mecànica de Màquines 3
17655204 Mecànica Estructural 3
17655207 Operacions Unitàries Bàsiques 3
Segon quadrimestre
Assignatures obligatòries
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655105 Estructures 3
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d'Energia 4,5
SEGON CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics  4,5
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
  Optatives 6
17655301 Treball de Fi de Màster 12


PRIMER CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655101 Gestió Empresarial 6
  Optatives 24
Segon quadrimestre
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655105 Estructures 3
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d'Energia 4,5
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3
SEGON CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 4,5
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
  Optatives 6
17655301 Treball de Fi de Màster 12

ASSIGNATURES OPTATIVES

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2024-25
17655201 Mecànica de Fluids i Transport de Calor 6
17655202 Modelat de Sòlid i Normalització 6
17655203 Mecànica de Màquines 3
17655204 Mecànica Estructural 3
17655205 Fonaments d'Enginyeria Química 3
17655206 Cinètica i Reactors 3
17655207 Operacions Unitàries Bàsiques 3
17655208 Laboratori d'Operacions Unitàries 3
17655209 Laboratori d'Electrotècnia 3
17655210 Instal·lacions Elèctriques en Edificis 3
17655211 Circuits Elèctrics 3
17655212 Fonaments d'Automatismes 3
17655213 Qualitat de l'Energia Elèctrica 3 No
17655214 Disseny d'Equips a Pressió 3 No
17655215 Manteniment Mecànic 3 No
17655216 Modelització i Computació de Processos Industrials 3 No
17655217 Biomaterials 3
17655218 Fenòmens de Transport Avançats 6
17655219 Enginyeria de Reactors 6
17655220 Materials i Nanoestructures 3
17655221 Processos de Separació Avançats 6
17655222 Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular 6
17655230 Càlcul i Disseny de Sistemes de Refrigeració Solar 3 No
17655231 Eficiència Energètica i Auditories en Edificis 3 No
17655232 Necessitats Energètiques i Simulació d'Instal·lacions d'Edificis 3 No
17655233 Sistemes Combinats de Producció de Fred i Calor en Edificis 3 No
17655234 Optimització a l'Enginyeria 6 No
17655235 Modelatge i Control de Convertidors 3 No
17655236 Modelatge i Control de Màquines Elèctriques 3 No
17655237 Sistemes Electrònics en Comunicacions 5 No
17655238 Modelatge i Control de Motors 3
17655239 Arquitectura Elèctrica del Vehicle 3
17655240 Modelatge i Control de Convertidors 3
17655241 Emmagatzematge i Conversió d’Energia 3
17655242 Estudis en el Marc d’Acords de Mobilitat I 3
17655243 Estudis en el Marc d'Acords de Mobilitat II 3
17655244 Estudis en el Marc d'Acords de Mobilitat III 3
17655245 Estudis en el Marc d'Acords de Mobilitat IV 3 Si
17655501 Pràctiques Externes I 6
17655502 Pràctiques Externes II 6

- Per als candidats que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial en Electricitat

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20224009 Fonaments Químics de l’Enginyeria 6
17214122 Ciència i Resistència de Materials 5

- Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20224009 Fonaments Químics de l’Enginyeria 6
17204122 Ciència i Resistència de Materials 5

- Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20224009 Fonaments Químics de l’Enginyeria 6
20224121 Fonaments de Tecnologia Electrònica i Automàtica 6

- Per als estudiants que han realitzat l'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Química Industrial

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20204106 Màquines i Mecanismes 3
20204109 Resistència de Materials 3
Depenent de les assignatures optatives cursades en l'Enginyeria Tècnica hauran de cursar les assignatures següents:
20204112 Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor 5
20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
20204122 Disseny d'operacions de separació 9


L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

Pla d'estudis segons titulació d'accés:

En funció de la titulació d'accés, l'estudiant seguirà un itinerari específic dins del mòdul d'assignatures optatives


Perfil Mecànic:  titulats en Grau d'Enginyeria Mecànica o Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica.

PRIMER CURS

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
Assignatures optatives que s'han de cursar obligatòriament
17655206 Cinètica i Reactors 3
17655211 Circuits Elèctrics 3
17655212 Fonaments d'Automatismes 3
17655205 Fonaments d'Enginyeria Química 3
17655210 Instal·lacions Elèctriques en Edificis 3
17655209 Laboratori d'Electrotècnia 3
Segon quadrimestre
Assignatures obligatòries
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d’Energia 4,5
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3
SEGONS CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
Assignatures optatives que s'han de cursar obligatòriament
17655207 Operacions Unitàries Bàsiques 3
17655208 Laboratori d'Operacions Unitàries 3
Assignatures obligatòries
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
Segon quadrimestre
17655105 Estructures 3
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions  3
TERCER CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 4,5
17655101 Gestió Empresarial 6
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17655301 Treball de Fi de Màster 12
  Optatives 6

Perfil Químic:  titulats en Grau d'Enginyeria Química o Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial.


PRIMER CURS

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
Assignatures optatives que s'han de cursar obligatòriament  
17655211 Circuits Elèctrics 3
17655212 Fonaments d'Automatismes 3
17655210 Instal·lacions Elèctriques en Edificis 3
17655209 Laboratori d'Electrotècnia 3
17655203 Mecànica de Màquines 3
17655204 Mecànica Estructural 3
Segon quadrimestre
Assignatures obligatòries
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d’Energia 4,5
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3
SEGONS CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
Segon quadrimestre
17655105 Estructures 3
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
TERCER CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
Assignatures optatives que s'han de cursar obligatòriament
17655202 Modelat de Sòlid i Normalització 6
Assignatures obligatòries
17655101 Gestió Empresarial 6
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17655301 Treball de Fi de Màster 12
  Optatives  6

Perfil Elèctric i Electrònic: titulats en Grau d'Enginyeria Elèctrica, Grau d'Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat o Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial


PRIMER CURS
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
Assignatures obligatòries
17655101 Gestió Empresarial 6
Assignatures optatives que s'han de cursar obligatòriament
17655201 Mecànica de Fluïds i Transport de Calor 6
17655203 Mecànica de Màquines 3
17655204 Mecànica Estructural 3
Segon quadrimestre
Assignatures obligatòries
17655104 Plantes i Infraestructures Industrials 3
17655115 Gestió i Explotació de Fonts d’Energia 4,5
17655109 Transport i Manutenció Industrial 3
17655112 Disseny i Assaig de Màquines 4,5
SEGONS CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
Assignatures optatives que s'han de cursar obligatòriament
17655206 Cinètica i Reactors 3
17655205 Fonaments d'Enginyeria Química 3
17655208 Laboratori d'Operacions Unitàries 3
17655207 Operacions Unitàries Bàsiques 3
Assignatures obligatòries
17655106 Qualitat a la Indústria 3
17655117 Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos 4,5
Segon quadrimestre
17655114 Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques 4,5
17655103 Gestió de Projectes Industrials 3
17655107 Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions 3
17655110 Sistemes Elèctrics d'Energia 4,5
TERCER CURS
 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
17655113 Anàlisi i Disseny de Processos Químics  4,5
17655108 Instal·lacions Industrials 3
17655116 Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial 4,5
17655111 Sistemes Integrats de Fabricació 4,5
  Optatives 6
Segon quadrimestre
17655102 Gestió de Processos Industrials 6
17655105 Estructures 3
17655118 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17655301 Treball de Fi de Màster 12
  Optatives  6

ASSIGNATURES OPTATIVES

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
17655201 Mecànica de Fluids i Transport de Calor 6
17655202 Modelat de Sòlid i Normalització 6
17655203 Mecànica de Màquines 3
17655204 Mecànica Estructural 3
17655205 Fonaments d'Enginyeria Química 3
17655206 Cinètica i Reactors 3
17655207 Operacions Unitàries Bàsiques 3
17655208 Laboratori d'Operacions Unitàries 3
17655209 Laboratori d'Electrotècnia 3
17655210 Instal·lacions Elèctriques en Edificis 3
17655211 Circuits Elèctrics 3
17655212 Fonaments d'Automatismes 3
17655213 Qualitat de l'Energia Elèctrica 3 No
17655214 Disseny d'Equips a Pressió 3 No
17655215 Manteniment Mecànic 3 No
17655216 Modelització i Computació de Processos Industrials 3 No
17655217 Biomaterials 3
17655218 Fenòmens de Transport Avançats 6
17655219 Enginyeria de Reactors 6
17655220 Materials i Nanoestructures 3
17655221 Processos de Separació Avançats 6
17655222 Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular 6
17655230 Càlcul i Disseny de Sistemes de Refrigeració Solar 3 No
17655231 Eficiència Energètica i Auditories en Edificis 3 No
17655232 Necessitats Energètiques i Simulació d'Instal·lacions d'Edificis 3 No
17655233 Sistemes Combinats de Producció de Fred i Calor en Edificis 3 No
17655234 Optimització a l'Enginyeria 6 No
17655235 Modelatge i Control de Convertidors 3 No
17655236 Modelatge i Control de Màquines Elèctriques 3 No
17655237 Sistemes Electrònics en Comunicacions 5 No
17655238 Modelatge i Control de Motors 3
17655239 Arquitectura Elèctrica del Vehicle 3
17655240 Modelatge i Control de Convertidors 3
17655241 Emmagatzematge i Conversió d'Energia 3
17655242 Estudis en el Marc d'Acords de Mobilitat I 3
17655243 Estudis en el Marc d'Acords de Mobilitat II 3
17655244 Estudis en el Marc d'Acords de Mobilitat III 3
17655245 Estudis en el Marc d'Acords de Mobilitat IV 3 Si
17655501 Pràctiques Externes I 6
17655502 Pràctiques Externes II 6