saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement en forma de crèdits de l’experiència laboral i professional acreditada per als estudis de Grau

 • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita el reconeixement en forma de crèdits per la URV de l’experiència laboral i professional que pugui acreditar. Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb les competències inherents al títol pel qual es demana.

Curs d'aplicació: 2024-25

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Període: des del 2 de maig al 30 d’octubre.

(*) Consulteu el curs en el que tindrà efectes acadèmics el reconeixement a l'apartat de resolució de la sol·licitud.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

(Vegeu també altres efectes econòmics a l'apartat de resolució de la sol·licitud)  

Observacions

 • La Junta de Centre ha d'aprovar els criteris específics que s'aplicaran per avaluar el reconeixement i els ha de fer públics.

 • En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau.

 • El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d’experiència professional i laboral no pot ser superior al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. En aquest percentatge també hi computen, si es dona el cas, els crèdits reconeguts provinents d’ensenyaments universitaris no oficials (títols propis i formació permanent).

En els estudis de grau, tenint en compte només la via del reconeixement de l’experiència laboral i professional, el nombre màxim de crèdits que es pot reconèixer queda establert en:

 • Graus de 180 crèdits: 27 crèdits

 • Graus de 240 crèdits: 36 crèdits

 • Grau d’Arquitectura (330 crèdits): 49,5 crèdits

 • Grau de Medicina (360 crèdits): 54 crèdits

Els crèdits reconeguts, a petició de l'estudiant, poden ser aplicats:

 • En la seva totalitat, en la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud.

 • De manera parcial, entre la matrícula del curs acadèmic en què presenta la sol·licitud i durant els cursos acadèmics posteriors en què es continuïn els estudis pels quals s'ha sol·licitat el reconeixement. En aquest cas serà responsabilitat de l'estudiant sol·licitar progressivament, en el període establert, la incorporació al seu expedient dels crèdits reconeguts.

 • Els centres tenen publicats els criteris que apliquen en la resolució del reconeixement de l’experiència laboral i professional (consulteu els criteris específics per a cada centre/ensenyament). 

                                        

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del Centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.
* En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.
 

Com

 • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • S'actualitza l'expedient de l'estudiant, si s'escau (les resolucions desfavorables es notificaran a l’estudiant).

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig i el 20 de juny de 2024 tindran efectes acadèmics pel curs 2023-24 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2023-24).

 • Les sol·licituds presentades entre el 21 de juny i el 30 d'octubre de 2024 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2024-25.

Efectes econòmics

 • S'ha d'abonar l'import de les assignatures reconegudes d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • El centre avaluarà l’experiència acreditada per l’estudiant i la resolució del reconeixement s’aplicarà bàsicament a l’assignatura de Pràctiques Acadèmiques Externes.

 • El reconeixement d’aquests crèdits no incorpora la seva qualificació, per la qual cosa no computen als efectes de baremació de l’expedient.

 • Si la resolució és en sentit negatiu, el centre pot considerar l’opció d’eximir l’estudiant de cursar el període d’activitat externa totalment o parcial, la qual cosa suposa que l’estudiant s'ha de matricular de l’assignatura Pràctiques Acadèmiques Externes de manera ordinària i que n'obté qualificació.

 • Només en casos específics, el centre pot considerar l’aplicació del reconeixement en una altra assignatura.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.