saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convalidació d'estudis d'educació superior fets a l'estranger

 • CONCEPTE: reconeixement oficial a efectes acadèmics de la validesa d'estudis superiors fets a l'estranger, hagin o no finalitzat amb l'obtenció d'un títol, respecte d'estudis universitaris espanyols que poden donar accés a estudis en una universitat espanyola.

Curs d'aplicació: 2023-24 

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzadaprèvia identificació

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia o al registre electrònic, podrà presentar presencialment la sol·licitud a la seu del registre auxiliar del seu campus.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan *

 • Període: de l'1 d'abril al 30 d'abril de 2023
 • Període: del 2 de maig al 30 d'octubre del 2023

(*) Els períodes de sol·licitud poden canviar d'un curs a un altre. Us recomanem que els consulteu cada curs acadèmic.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Original i fotocòpia del document o fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència, o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. Si té la nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada o original i fotocòpia del DNI.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic dels estudis cursats pel sol·licitant, expedit per la universitat estrangera, en què constin, entre altres dades, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna i el sistema de qualificació aplicat (legalitzat i traduït, si s'escau).*

 • En cas d'estudis finalitzats, títol universitari original o fotocòpia compulsada, si s'escau (legalitzat i traduït, si s'escau).*

 • Declaració jurada en què consti que el sol·licitant no ha demanat l'homologació del títol o, si és el cas, còpia de la resolució en què el ministeri espanyol corresponent en denega l'homologació (només per als titulats que vulguin demanar l'admissió a un grau de la URV).

 • La Junta de Centre ha d'aprovar els criteris i el nombre de places que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de trasllat i els ha de fer públics. Aquests criteris els ha de ratificar, si s'escau, la comissió corresponent delegada del Consell de Govern.

 • Consulteu els criteris específics per a cada centre/ensenyament.

 • Original i fotocòpia dels programes de les assignatures aprovades (legalitzats i traduïts, si s'escau).*

 • Pla d'estudis de la titulació en què es faci constar la validesa acadèmica oficial al país d'origen (legalitzat i traduït, si s'escau).*

(*) Els documents expedits a l'estranger han d'ajustar-se als requisits següents:

 • Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

 • Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si és el cas, mitjançant la postil·la del conveni de la Haia. No s'exigeix cap mena de legalització per als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu (consulteu).

 • Han d'anar acompanyats de la traducció oficial corresponent al català o castellà. La traducció oficial es pot fer:

  • Per qualsevol representant diplomàtic o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.

  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és ciutadà el sol·licitant o, si és el cas, del de procedència del document.

  • Per un traductor jurat degudament autoritzat i inscrit a Espanya.

  • Pel Servei Lingüístic de la URV, si la documentació només ha de tenir efectes per a aquest tràmit a la URV.

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de convalidació, que tan aviat es rebi la sol·licitud us enviarà la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • Si els estudiants han finalitzat amb l'obtenció d'un títol estranger, la persona interessada pot optar entre sol·licitar l'homologació o la convalidació parcial. Les dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament. Si s'opta per la convalidació, no es podrà obtenir l'homologació. 

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data en què acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits. 

 • Es tindrà en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, o bé que tinguin caràcter transversal. Les assignatures convalidades tindran l'equivalència en punts que estableixi el ministeri corresponent entre les qualificacions del sistema estranger que correspongui i les pròpies del sistema educatiu espanyol. 

 • En cap cas pot ser objecte de reconeixement l'assignatura de Treball de Fi de Grau.

                               

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció de centre. 

Quan

Com a màxim, un mes després d'haver finalitzat el període i haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es notificarà la resolució corresponent a la persona interessada, en la qual s'indicarà les assignatures i, si s'escau, s'incorporarà a l'expedient de l'estudiant.

• Es notificarà la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'obre el nou expedient a l'ensenyament on hagi estat admès.

• La resolució emesa pel centre conté, a més, l'admissió o la denegació d'admissió dels estudiants a qui han reconegut 30 crèdits o més.

• La resolució definitiva es notifica a la persona interessada, amb la indicació clara que no tindrà reconeixement acadèmic fins que no hagi formalitzat la matrícula i abonat els preus públics en matèria de convalidació d'estudis.

Efectes econòmics

S'ha d'abonar l'import de les assignatures convalidades, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

• En el cas de reconeixement de 30 crèdits o més, independentment del curs a què pertanyin, el centre resol l'admissió o no del sol·licitant.

– En el cas que el centre resolgui l'admissió, consulteu l'apartat següent de Formalització de la matrícula.

– En el cas que el centre resolgui la no admissió, l'estudiant haurà de sol·licitar l'homologació dels estudis que donen accés a la universitat al seu país. Posteriorment a aquesta homologació haurà de superar les Proves d'Accés a la Universitat per a estrangers, a la UNED.
 

• Si s'obtenen entre 1 i 29 crèdits reconeguts, el centre emet la resolució corresponent, i quan la té, la persona interessada pot formalitzar la preinscripció universitària únicament per a l'ensenyament i centre en el qual ha obtingut la convalidació parcial i se li adjudicarà una nota d'accés de 5 punts.

• Si no obté cap crèdit reconegut abans de poder sol·licitar la preinscripció universitària per als estudis de grau, cal tenir en compte que:

– Els estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit els acords internacionals corresponents, i que compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats, s'han de dirigir a la UNED per obtenir credencial dels estudis realitzats.
– Els estudiants que es trobin en possessió del títol de Batxillerat Europeu o del títol de Batxillerat Internacional s'han de dirigir a la UNED per obtenir credencial dels estudis realitzats.
– En el cas d'estudiants procedents d'altres països, el sol·licitant s'ha de dirigir al ministeri espanyol corresponent, on pot iniciar el procediment previst per a l'homologació dels seus estudis secundaris.

                                

 

Formalització de la matrícula

Qui

La persona interessada o la persona autoritzadaprèvia identificació. Sempre que hagi estat admès pel deganat/direcció del centre o en el procés de preinscripció universitària. 

Quan

Durant el període que li correspongui matricular-se, que es fa constar a la mateixa resolució (la matrícula dels admesos per aquesta via serà durant el mes de setembre).

Com

L'estudiant es matricula de les assignatures que vulgui cursar durant el curs acadèmic, a més de les convalidades. 

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.