saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convalidació d'estudis d'educació superior fets a l'estranger

 • CONCEPTE: reconeixement oficial a efectes acadèmics de la validesa d'estudis superiors fets a l'estranger, hagin o no finalitzat amb l'obtenció d'un títol, respecte d'estudis universitaris espanyols que poden donar accés a estudis en una universitat espanyola.

Curs d'aplicació: 2024-25 

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzadaprèvia identificació

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan *

 • Període: de l'1 d'abril al 30 d'abril de 2024
 • Període: del 2 de maig al 30 d'octubre del 2024

Els períodes de sol·licitud poden canviar d'un curs a un altre. Us recomanem que els consulteu cada curs acadèmic.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Document acreditatiu de la identitat:
  • Estudiants espanyols: no cal presentar el DNI atès que la URV el validarà mitjançant la consulta a l'administració corresponent via interoperabilitat.
  • Estudiants estrangers d'un estat membre de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat del seu país, passaport o NIE.
  • Estudiants estrangers de països de fora de la Unió Europea: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport o NIE.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic dels estudis cursats pel sol·licitant, expedit per la universitat estrangera, en què constin, entre altres dades, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna i el sistema de qualificació aplicat (legalitzat i traduït, si s'escau).*.

 • Declaració d'equivalència de nota mitjana d'estudis i títols universitaris realitzats a l'estranger. Es pot generar en línia i de forma gratuïta a través de la web del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que trobareu en aquest enllaç: Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros.
   
 • Programes de les assignatures aprovades. La persona interessada haurà de facilitar l'enllaç web a la guia docent de la universitat d'origen identificant el curs acadèmic que correspongui a cada assignatura. La URV podrà demanar-ne la traducció si és necessari.* Alternativament també es pot aportar l'original i fotocòpia dels programes de les assignatures aprovades segellats i traduïts, si és necessari.
 • Fotocòpia del pla d'estudis de la titulació o enllaç a la web de la seva publicació oficial. La URV podrà demanar-ne la traducció si és necessari*.
   

(*) Els documents expedits a l'estranger han d'ajustar-se als requisits següents:+

Requisits de la legalització:

 • Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

 • Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si és el cas, mitjançant la postil·la del conveni de la Haia. No s'exigeix cap mena de legalització per als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu (consulteu).

Requisits de la traducció:

 • Els documents han d'anar acompanyats de la traducció oficial corresponent al català o castellà, excepte els documents emesos originalment en anglès o els traduïts oficialment a aquest idioma. La traducció oficial es pot fer:

  • Per qualsevol representant diplomàtic o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.

  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és ciutadà el sol·licitant o, si és el cas, del de procedència del document.

  • Per un traductor jurat degudament autoritzat i inscrit a Espanya.

  • Pel Servei Lingüístic de la URV, si la documentació només ha de tenir efectes per a aquest tràmit a la URV.

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de convalidació, que tan aviat es rebi la sol·licitud us enviarà la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Cal aportar, si és el cas, l’original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Observacions

 • Si els estudiants han finalitzat amb l'obtenció d'un títol estranger, la persona interessada pot optar entre sol·licitar l'homologació o la convalidació parcial. Les dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament. Si s'opta per la convalidació, no es podrà obtenir l'homologació. Si es vol accedir a un grau de la URV per la convalidació d'estudis estrangers, caldrà fer constar a la instància que no s'ha demanat l'homologació del títol o, si és el cas, adjuntar còpia de la resolució oficial en què li fou denegada.

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data en què acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits. 

 • Es tindrà en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, o bé que tinguin caràcter transversal. Les assignatures convalidades tindran l'equivalència en punts que estableixi el ministeri corresponent entre les qualificacions del sistema estranger que correspongui i les pròpies del sistema educatiu espanyol. 

 • En cap cas pot ser objecte de reconeixement l'assignatura de Treball de Fi de Grau.

 • La Junta de Centre ha d'aprovar els criteris i el nombre de places que tindrà en compte per acceptar les sol·licituds de trasllat i els ha de fer públics. Consulteu els criteris específics per a cada centre/ensenyament.

                               

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció de centre. 

Quan

Com a màxim, un mes després d'haver finalitzat el període i haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es notificarà la resolució corresponent a la persona interessada, en la qual s'indicarà les assignatures reconegudes i, si s'escau, s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant.

 • La resolució emesa pel centre conté, a més, l'admissió o la denegació d'admissió dels estudiants a qui han reconegut 30 crèdits o més.
   
 • Es notifica la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'obre el nou expedient a l'ensenyament on hagi estat admès.
   
 • A la resolució definitiva ja s’indica que no tindrà reconeixement acadèmic fins que no hagi formalitzat la matrícula i abonat els preus públics en matèria de convalidació d'estudis.

Efectes econòmics

S'ha d'abonar l'import de les assignatures convalidades, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

• En el cas de reconeixement de 30 crèdits o més, independentment del curs a què pertanyin, el centre resol l'admissió o no del sol·licitant.

– En el cas que el centre resolgui l'admissió, consulteu l'apartat següent de Formalització de la matrícula.

– En el cas que el centre resolgui la no admissió, l'estudiant haurà de sol·licitar l'homologació dels estudis que donen accés a la universitat al seu país. Posteriorment a aquesta homologació haurà de superar les Proves d'Accés a la Universitat per a estrangers, a la UNED.
 

• Si s'obtenen entre 1 i 29 crèdits reconeguts, el centre emet la resolució corresponent, i quan la té, la persona interessada pot formalitzar la preinscripció universitària únicament per a l'ensenyament i centre en el qual ha obtingut la convalidació parcial. Se li adjudicarà una nota d'accés de 5 punts.

• Si no obté cap crèdit reconegut abans de poder sol·licitar la preinscripció universitària per als estudis de grau, cal tenir en compte que:

– Els estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit els acords internacionals corresponents, i que compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats, s'han de dirigir a la UNED per obtenir credencial dels estudis realitzats.
– Els estudiants que es trobin en possessió del títol de Batxillerat Europeu o del títol de Batxillerat Internacional s'han de dirigir a la UNED per obtenir credencial dels estudis realitzats.
– En el cas d'estudiants procedents d'altres països, el sol·licitant s'ha de dirigir al ministeri espanyol corresponent, on pot iniciar el procediment previst per a l'homologació dels seus estudis secundaris.

                                

 

Formalització de la matrícula

Qui

La persona interessada o la persona autoritzadaprèvia identificació. Sempre que hagi estat admès pel deganat/direcció del centre o en el procés de preinscripció universitària. 

Quan

Durant el període que li correspongui matricular-se, que es fa constar a la mateixa resolució (la matrícula dels admesos per aquesta via serà durant el mes de setembre).

Com

L'estudiant es matricula de les assignatures que vulgui cursar durant el curs acadèmic, a més de les convalidades. 

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.

 En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.

** En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.