saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió del doctorat: procediments administratius

Documentació requerida: Accés i admissió als ensenyaments de doctorat (RD 99/2011)

Estudiants que han cursat els estudis d'accés a la URV i/o en altres universitats espanyoles

A més, segons la condició d'accés:

 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol universitari oficial espanyol que habiliti per l'accés a màster, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició i certificat acadèmic corresponent (només per als alumnes que no hagin cursat estudis a la URV)
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol de màster universitari que dóna accés als estudis, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició i certificat acadèmic corresponent (només per als alumnes que no hagin cursat estudis a la URV).

O bé

 • Si encara no disposen del títol de màster universitari, acreditació d'haver superat un mínim de 60 crèdits en un o diversos màsters universitaris, mitjançant l'original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat acadèmic corresponent (només per als alumnes que no hagin cursat estudis a la URV).

O bé

 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del diploma d'estudis avançats (DEA) o certificat que acrediti la suficiència investigadora (només per als alumnes que no hagin cursat estudis a la URV).

O bé

 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat que acrediti haver completat dos anys com a resident i títol de llicenciat o llicenciada previ (aquest últim només per als alumnes que no hagin cursat estudis a la URV).

O bé

 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol oficial espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició (només per als alumnes que no hagin cursat estudis a la URV).

Estudiants que han cursat els estudis d'accés a institucions estrangeres d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior (EEES)

 • Aquests estudiants han de presentar els documents següents, legalitzats* i traduïts**, si s'escau:
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat. En aquest document no és necessària ni traducció ni legalització.
 • Acord previ d'acceptació com a futur director/a de tesi doctoral i línia d'investigació.En aquest document no és necessària ni traducció ni legalització.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol universitari oficial que habiliti per l'accés a màster, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició i certificat acadèmic corresponent.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol d'accés (màster universitari o equivalent) no homologat, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició i certificat acadèmic corresponent.
 • Si encara no disposen del títol de màster universitari, acreditació d'haver superat un mínim de 60 crèdits en un o diversos màsters universitaris, mitjançant l'original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat acadèmic corresponent.

Els documents expedits a l'estranger han d'ajustar-se als requisits establerts.

* No s'exigeix cap legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu o països amb acords bilaterals amb la UE.

** No serà imprescindible la traducció en el cas dels documents que es presentin originàriament en anglès.

En el cas que aquests estudiants hagin homologat els estudis d'accés a l'Estat espanyol (al Ministeri d'Educació i Ciència):

 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del DNI, passaport o document acreditatiu de la identitat i nacionalitat.
 • Acord previ d'acceptació com a futur director/a de tesi doctoral i línia d'investigació.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol universitari oficial que habiliti per l'accés a màster, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició i certificat acadèmic corresponent.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol de màster universitari o equivalent, que dóna accés als estudis i certificat acadèmic corresponent.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol de màster que dóna accés als estudis oficials de doctorat.

Estudiants que han cursat els estudis d'accés a institucions estrangeres d'educació superior alienes a l'espai europeu d'educació superior (EEES)

Aquests estudiants han de presentar els documents següents, legalitzats* i traduïts**, si s'escau:

 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat. En aquest document no és necessària ni traducció ni legalització.
 • Acord previ d'acceptació com a futur director/a de tesi doctoral i línia d'investigació. En aquest document no és necessària ni traducció ni legalització.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol d'accés (màster oficial) no homologat o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició. Aquest títol ha d'acreditar un nivell de formació equivalent als corresponents estudis espanyols de màster universitari. Per tal que l'òrgan responsable pugui valorar aquest nivell, cal presentar un certificat acreditatiu de la formació seguida.
 • Document original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) emès per la universitat on ha obtingut el títol d'accés (màster) o per l'autoritat d'aquell país competent en la matèria, que acrediti que el títol obtingut per l'estudiant li permet accedir a estudis de doctorat en aquell país. En aquest document no és necessària la legalització.

Els documents expedits a l'estranger han d'ajustar-se als requisits establerts.

* No s'exigeix cap legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu o països amb acords bilaterals amb la UE.

** No és imprescindible la traducció en el cas dels documents que es presentin originàriament en anglès.

En el cas que aquests estudiants hagin homologat els estudis d'accés a l'Estat espanyol (al Ministeri d'Educació i Ciència):

 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del DNI, passaport o document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat.
 • Acord previ d'acceptació com a futur director/a de tesi doctoral i línia d'investigació.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol de màster oficial o equivalent, que dóna accés als estudis, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol de màster que dóna accés als estudis oficials de doctorat.

Document pel qual l'Escola de Postgrau i Doctorat verifica la documentació presentada