saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat d'Infermeria

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places trasllat Places estudis estrangers Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
3 1 4 8 - Mateix grau diferent campus

- Mateix grau altres universitats

- Altres graus, mateixa branca de coneixement

- Altres graus, resta de branques de coneixement
- Mitjana de l’expedient acadèmic

- En cas d’empat en la mitjana de l’expedient, es tindrà en compte el major nombre de crèdits superats
-Els estudiants que es puguin acollir a la via d'accés de canvi de campus, no podran demanar plaça per trasllat d'expedient.

- En la primera fase es procedirà a l’estudi del reconeixement de crèdits de l’expedient d’origen de les sol·licituds presentades per a cada via d'accés (canvi de campus, trasllats d'expedient i convalidació d'estudis estrangers). S'obrirà la segona fase només en el cas que hi hagi places vacants en alguna d'aquestes vies: canvi de campus i/o trasllat d'expedient. Si en aquesta segona fase encara queden places vacants a la via que s'ha ofert, aquestes s'ocuparan amb les sol·licituds que hagin quedat en llista d'espera en la primera fase de l'altra via.
Places trasllat Places estudis estrangers Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
3 1 2 6 - Mateix grau diferent campus

- Mateix grau altres universitats

- Altres graus, mateixa branca de coneixement

- Altres graus, resta de branques de coneixement
- Mitjana de l’expedient acadèmic

- En cas d'empat en la mitjana de l'expedient, es tindrà en compte el major nombre de crèdits superats
-Els estudiants que es puguin acollir a la via d'accés de canvi de campus, no podran demanar plaça per trasllat d'expedient.

- En la primera fase es procedirà a l’estudi del reconeixement de crèdits de l’expedient d’origen de les sol·licituds presentades per a cada via d'accés (canvi de campus, trasllats d'expedient i convalidació d'estudis estrangers). S'obrirà la segona fase només en el cas que hi hagi places vacants en alguna d'aquestes vies: canvi de campus i/o trasllat d'expedient. Si en aquesta segona fase encara queden places vacants a la via que s'ha ofert, aquestes s'ocuparan amb les sol·licituds que hagin quedat en llista d'espera en la primera fase de l'altra via.
Places trasllat Places estudis estrangers Canvi de campus Total Ordre de priorització Criteris Observacions
1 1 2 4 - Mateix grau diferent campus

- Mateix grau altres universitats

- Altres graus, mateixa branca de coneixement

- Altres graus, resta de branques de coneixement
- Mitjana de l’expedient acadèmic

- En cas d’empat en la mitjana de l’expedient, es tindrà en compte el major nombre de crèdits superats
- Els estudiants que es puguin acollir a la via d'accés de canvi de campus, no podran demanar plaça per trasllat d'expedient.

- En la primera fase es procedirà a l’estudi del reconeixement de crèdits de l’expedient d’origen de les sol·licituds presentades per a cada via d'accés (canvi de campus, trasllats d'expedient i convalidació d'estudis estrangers). S'obrirà la segona fase només en el cas que hi hagi places vacants en alguna d'aquestes vies: canvi de campus i/o trasllat d'expedient. Si en aquesta segona fase encara queden places vacants a la via que s'ha ofert, aquestes s'ocuparan amb les sol·licituds que hagin quedat en llista d'espera en la primera fase de l'altra via.

Termini

Els períodes de sol·licitud poden canviar d’un curs a un altre. Us recomanem que els consulteu cada curs acadèmic. 

Procediment

/ca/estudis/graus/tramits/

Els estudiants d'una altra universitat i/o ensenyament que volen ser admesos a la URV i als quals se'ls reconegui menys de 30 crèdits estan subjectes al procés de preinscripció i, per tant, l'admissió a l'ensenyament a través del procés de preinscripció suposa la concessió del trasllat d'expedient.