saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació de nou accés - Grau

Curs d’aplicació 2020-21

  COM APORTAR-LA?
DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR TOTS ELS ESTUDIANTS:

Document acreditatiu de la identitat:

  • estudiant/a de nacionalitat espanyola: fotocòpia del DNI, que no pot haver superat la data límit de validesa.

Per correu electrònic quan us ho reclami la vostra secretaria de centre/campus.

  • estudiant/a de nacionalitat estrangera: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.

Avançar per correu electrònic. Presencialment quan us ho reclami la vostra secretaria de centre/campus (demanant cita prèvia).

DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR ELS ESTUDIANTS SEGÜENTS:

Amb trasllat d'expedient / simultaneïtat: Justificant d'haver abonat el trasllat d'expedient al centre de procedència.

Amb premi extraordinari en el batxillerat i 9,00 o superior de qualificació mitjana/final (dues possibilitats): original i fotocòpia de les qualificacions on consti la qualificació mitjana/final dels dos cursos de batxillerat i/o documentació acreditativa d'aquesta condició.

Amb Matrícula d’honor en el batxillerat obtinguda fora de Catalunya i 9,00 o superior de qualificació mitjana/final (dues possibilitats): original i fotocòpia de les qualificacions on consti la qualificació mitjana/final dels dos cursos de batxillerat i/o documentació acreditativa d'aquesta condició.

Amb títol de família nombrosa expedit fora de Catalunya: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa.

Avançar per correu electrònic. Presencialment quan us ho reclami la vostra secretaria de centre/campus (demanant cita prèvia).

Pendents de reassignació a una altra universitat pública o UVic (només estudiants amb sistema de matrícula presencial o externa*): Sol·licitud de matrícula condicional

*Per als estudiants amb sistema de matrícula preelaborada, la sol·licitud s'entén presentada si marquen la casella corresponent al formulari de matrícula.

Avançar per correu electrònic.

ALTRA DOCUMENTACIÓ:
 

En determinades situacions, la secretaria podrà requerir a l'estudiant que aporti documentació acreditativa dels estudis que li donen accés a la universitat o de la condició al·legada que pugui donar dret a l'exempció de preus (per Exemple. víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència de gènere, discapacitat, etc.).

TINGUEU EN COMPTE QUE:
  • La data màxima per aportar documentació és 18/12/2020, art. 6.1 Normativa de matrícula. Incomplir aquest termini pot comportar pèrdua de drets que la matrícula atorga.
  • A aquells estudiants que no presentin la documentació de matrícula requerida en el termini màxim establert, se'ls aplicarà la suspensió temporal de la matrícula, d'acord amb allò que estableix la Normativa de matrícula de grau i màster.
  • Els estudiants estrangers que hagin de realitzar qualsevol transacció econòmica (p.ex. sol·licitar beca), han de disposar de número d'identificació d'estrangers (NIE) i l'han d'aportar; durant els estudis a la URV constarà com a document identificatiu aquest NIE.
  • L'aportació de còpies compulsades es regeix per la Normativa de Matrícula, art. 6.
  • Les condicions que donen dret a exempció d'import/s en la matrícula s'han de complir a la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica (21 de setembre de 2020 per a estudiants de segon curs i posteriors i 28 de setembre de 2020 per a estudiants de nou accés), i han de constar acreditades en el termini establert (art. 6.1 Normativa de Matrícula).