saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació de nou accés - Grau

Curs d’aplicació 2024-25

  COM APORTAR-LA?
DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR TOTS ELS ESTUDIANTS:

Document acreditatiu de la identitat:

  • estudiant/a de nacionalitat espanyola: no cal acreditar el DNI, atès que la Universitat el validarà mitjançant consulta a l’administració corresponent via interoperabilitat.

  • estudiant/a de nacionalitat estrangera: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada* del document nacional d’identitat (països de la Unió Europea), passaport o NIE, que no pot haver superat la data límit de validesa.

Avançar per correu electrònic. Presencialment quan us ho reclami la vostra secretaria de centre/campus.

DOCUMENTACIÓ QUE HAN D'APORTAR ELS ESTUDIANTS SEGÜENTS:

Amb trasllat d'expedient / simultaneïtat: justificant d'haver abonat el trasllat d'expedient al centre de procedència (on s’han cursat els estudis universitaris inicials).

Amb matrícula d'honor en el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) amb qualificació mitjana igual o superior a 9: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada* de les qualificacions on consti la qualificació mitjana del CFGS i/o de la documentació acreditativa d'aquesta condició.

Amb premi extraordinari en el batxillerat o en el CFGS: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada* de la documentació acreditativa d'aquesta condició.

Amb matrícula d’honor en el batxillerat amb qualificació mitjana de batxillerat igual o superior a 9 obtinguda fora de Catalunya: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada* de les qualificacions on consti la qualificació mitjana dels dos cursos de batxillerat i/o documentació acreditativa d'aquesta condició.

Amb títol de família nombrosa expedit fora de Catalunya: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada* del títol de família nombrosa.

Víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella o amb discapacitat igual o superior al 33% (de fora de Catalunya): original i fotocòpia o fotocòpia compulsada* de la documentació acreditativa d'aquestes condicions.

Beneficiaris/àries de la prestació d'ingrés mínim vital: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada* de la documentació acreditativa d'aquesta condició.

Víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada* de l'acreditació per a les estudiants víctimes de violència masclista fora de l’àmbit de la parella (PVM) emesa per l'AGAUR.

Avançar per correu electrònic. Presencialment quan us ho reclami la vostra secretaria de centre/campus.

ALTRA DOCUMENTACIÓ:
 

En determinades situacions, la secretaria podrà requerir a l'estudiant que aporti documentació acreditativa dels estudis que li donen accés a la universitat o de la condició al·legada que pugui donar dret a l'exempció de preus (per exemple, víctimes d'actes terroristes, víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella, discapacitat, etc.).

*No caldrà fotocòpia o fotocòpia compulsada si l'estudiant fa arribar documentació en format electrònic sempre que es pugui validar la integritat del document mitjançant CSV o equivalent.
TINGUEU EN COMPTE QUE:
  • La data màxima per aportar documentació és 20/12/2024 (art. 8 Normativa de matrícula de grau i màster). Incomplir aquest termini pot comportar pèrdua de drets que la matrícula atorga.
  • A aquells estudiants que no presentin la documentació de matrícula requerida en el termini màxim establert, se'ls aplicarà la suspensió temporal de la matrícula, d'acord amb allò que estableix la Normativa de matrícula de grau i màster.
  • Els estudiants estrangers que hagin de realitzar qualsevol transacció econòmica (p.ex. sol·licitar beca), han de disposar de número d'identificació d'estrangers (NIE) i l'han d'aportar; durant els estudis a la URV constarà com a document identificatiu aquest NIE.
  • L'aportació de còpies compulsades es regeix per la Normativa de matrícula de grau i màster, art. 8 i 9.
  • Les condicions que donen dret a exempció d'import/s en la matrícula s'han de complir a la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica (9 de setembre de 2024), i han de constar acreditades en el termini establert (art. 8 Normativa de matrícula de grau i màster).