saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eix 5. Dones, ciència i perspectiva de gènere a la URV


Mesura 5.1. Donar visibilitat a la recerca amb perspectiva de gènere que tingui impacte reconegut i difondre’n els resultats.

Accions
 • 1. Convocar anualment una jornada sobre l'estat de la recerca en gènere, per àmbits de coneixement amb la participació de centres, departaments i programes de doctorat.
 • 2. Difondre a la web de la Unitat d'Igualtat i les xarxes socials l'impacte i els resultats de la recerca amb perspectiva de gènere.
 • 3. Mantenir la col·lecció Quaderns de la Igualtat i publicacions per fer difusió de la recerca.
 • 4. Promoure que els programes de doctorat donin visibilitat a la recerca amb perspectiva de gènere.
Temporalització Permanent
Responsable Escola de Doctorat, Unitat d'Igualtat
Agents implicats Gabinet de Comunicació, grups de recerca, doctorands
Indicadors d’Avaluació
 • Organització anual de la jornada
 • Nombre de campanyes organitzades
 • Publicació de nous números de la col·lecció Quaderns de la Igualtat

Mesura 5.2. Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes de recerca.

Accions
 • 1. Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes de recerca
 • 2. Definir i facilitar una llista d'ítems que s'haurà d'enviar al Servei de Recerca abans de l'entrega del projecte.
 • 3. Oferir, de manera estable, formació dirigida als doctorands, PDI i PAS de la URV sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a la recerca.
Temporalització Permanent
Responsable Servei de Recerca, Unitat d'Igualtat
Agents implicats Grups de recerca, departaments
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de sol·licituds
 • Nombre de formacions específiques adreçades als doctorands
 • Nombre de formacions específiques adreçades al PDI
 • Nombre de formacions específiques adreçades al PAS

Mesura 5.3. En les convocatòries internes de la URV, tenir en compte la incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes de recerca, amb un pes en la valoració.

Accions
 • 1. Establir mecanismes per avaluar la perspectiva de gènere en els projectes de recerca.
 • 2. Definir els ítems que cal tenir en compte per incorporar la perspectiva de gènere en els projectes de recerca.
Temporalització Permanent
Responsable Servei de Recerca, Unitat d’Igualtat
Agents implicats Grups de recerca, centres, departaments
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de projectes que incorporen la perspectiva de gènere
 • Atribució de pes/valor de la perspectiva de gènere

Mesura 5.4. Promoure l’equilibri entre homes i dones en les estructures de recerca en el programa de l’avaluació de la recerca a la URV.

Accions
 • 1. Establir mecanismes per avaluar l'equilibri en els grups de recerca.
 • 2. Definir els ítems que cal tenir en compte per valorar l'equilibri en els grups de recerca.
 • 3. Promoure la presència de dones com a responsables o corresponsables dels grups de recerca.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerectorat de Recerca, Unitat d'Igualtat
Agents implicats Estructures de recerca, Servei de Recerca
Indicadors d’Avaluació
 • Definició dels ítems que cal tenir en compte per valorar l'equilibri

Mesura 5.5. Estimular la presència creixent de dones en els projectes de recerca i d’innovació.

Accions
 • 1. Puntuar positivament la presència de dones en els equips.
 • 2. Puntuar positivament la presència de dones com a IP o com a co-IP dels projectes.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerectorat de Recerca
Agents implicats Servei de Recerca, grups de recerca
Indicadors d’Avaluació
 • Increment de la presència de dones en els equips dels projectes de recerca
 • Increment de la presència de dones com a IP co-IP als projectes

Mesura 5.6. Garantir la presència paritària de dones en els actes de difusió de la recerca.

Accions
 • Incrementar el nombre de dones entre persones expertes, convidades,
  ponents i conferenciants a les jornades, conferències, congressos, etc.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerectorat de Recerca, Gabinet de Comunicació, grups de recerca, centres, departaments
Agents implicats Grups de recerca, centres, departaments, responsables d'igualtat
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre d'actes que han tendit a la paritat entre les persones expertes, convidades i conferenciants a les jornades, conferències, congressos i altres actes organitzats a la URV.

Mesura 5.7. Mantenir i promoure la recerca de gènere en els programes de doctorat de la URV o en què participa la URV.

Accions
 • Mantenir i promoure la docència i la recerca de gènere en els màsters i programes de doctorat de la URV o en què participa la URV.
Temporalització Permanent
Responsable Escola de Doctorat, centres, departaments i Unitat d'Igualtat
Agents implicats Centres i departaments, responsables d'ensenyament
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de crèdits de màster en temes de gènere
 • Nombre de treballs de final de màster amb temàtica de gènere

Mesura 5.8. Incentivar la recerca amb perspectiva de gènere i fomentar la perspectiva de gènere en els TFG, TFM i tesis doctorals.

Accions
 • 1. Promoure, a través del professorat, la temàtica de desigualtats entre homes i dones per elaborar TFG i TFM.
 • 2. Incorporar la perspectiva de gènere en els criteris d'orientació, valoració i avaluació dels TFG i TFM, atenent especialment al llenguatge inclusiu.
 • 3. Mantenir el premi M. Helena Masseras per a treballs final de grau, treballs final de màster i tesis doctorals.
 • 4. Convocar una beca Martí Franquès per fer la tesi doctoral en temàtica de dones o perspectiva de gènere.
Temporalització Permanent
Responsable Unitat d'Igualtat, Vicerectorat de Recerca, departaments, centres, responsables d'ensenyament
Agents implicats Departaments, centres, PDI, responsables d'ensenyament, Escola de Doctorat, programes de doctorat, estudiantat
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de tesis amb perspectiva de gènere
 • Nombre de TFG i TFM amb perspectiva de gènere
 • Nombre de propostes, candidatures
 • Nombre de persones sol·licitants de beques desagregat
 • Nombre de beques convocades
 • Existència d'una guia per incorporar-hi la perspectiva de gènere

Mesura 5.9. Fer visibles les aportacions de les dones al coneixement científic.

Accions
 • 1. Difondre entre la comunitat universitària les aportacions de dones científiques.
 • 2. Difondre entre la ciutadania (mitjans de comunicació, xarxes socials, etc.) les aportacions de dones científiques
Temporalització Permanent
Responsable Unitat d'Igualtat, Unitat de Comunicació de la Ciència de la URV
Agents implicats Centres, departaments, grups de recerca
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de campanyes de difusió sobre les aportacions de les dones al coneixement científic
 • Nombre de notícies que han sortit als mitjans on apareixen dones de la URV

Mesura 5.10. Implementar un programa d’ajuts de reincorporació a la recerca per a les persones de la URV que l’hagin abandonat per maternitat o per tenir cura de persones dependents.

Accions
 • 1. Promoure un programa d'ajuts de reincorporació a la recerca.
 • 2. Implementar el programa específic de la intensificació de la recerca als processos de reincorporació per maternitat.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerectorat de Recerca, departaments, centres, Vicerectorat de Docència
Agents implicats Centres, departaments
Indicadors d’Avaluació
 • Creació d'ajuts
 • Nombre de dones (i percentatge) que s'acullen al programa d'intensificació de la recerca