saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eix 4: Promoció de la perspectiva de gènere en la docència


Mesura 4.1. Garantir la presència de continguts sobre igualtat de gènere en els títols de grau i màster.

Accions
 • 1. Utilitzar el llenguatge inclusiu.
 • 2. Fomentar la utilització de les guies de la Xarxa Vives sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència.
 • 3. Promoure la revisió de les guies docents per incorporar-hi la perspectiva de gènere (l'aplicació no ha de permetre biaix i la revisió s'ha de fer tenint en compte la perspectiva de gènere).
 • 4. Promoure l'elaboració de materials docents que incorporin la perspectiva de gènere.
 • 5. Reconeixement i/o distinció a les professores i professors que incloguin la perspectiva de gènere en la docència.
 • 6. Dissenyar i implementar cursos de formació (dirigits al PDI i PAS) sobre la introducció de la perspectiva de gènere i feminista en la docència.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerectorat de Programació Acadèmica i Docència, Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat, centres
Agents implicats Departaments, responsables d'igualtat i Unitat d'Igualtat
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre i percentatge d'assignatures amb contingut d'igualtat
 • Nombre d'assignatures que treballen el resultat d'aprenentatge R1 en relació amb la competència CT7
 • Nombre de matrícules a les assignatures d'igualtat
 • Percentatge d'assignatures noves que hagin pogut crear-se

Mesura 4.2. Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en la pràctica docent.

Accions
 • 1. En igualtat de mèrits i d'acord amb la legislació vigent, incentivar l'elecció de persones candidates que pertanyin al sexe infrarepresentat.
 • 2. Identificar les barreres que dificulten la carrera acadèmica de les dones a la URV i proposar mesures correctores d'aquesta situació.
 • 3. Presentar les barreres que dificulten la promoció i carrera professional de les dones i proposar correccions d'aquestes situacions a la Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador (CACDI) i AQU.
Temporalització Permanent
Responsable Responsables d'igualtat, CRAI
Agents implicats Vicerectorat de Programació Acadèmica i Docència, tècniques de qualitat docent
Indicadors d’Avaluació
 • Percentatge d'assignatures que incorporen la perspectiva de gènere al material docent
 • Nombre d'assignatures que treballen el resultat d'aprenentatge R1 en relació amb la competència CT7
 • Presència de continguts dedicats a la igualtat
 • A la bibliografia, nombre de publicacions amb autoria de dones 
 • Utilització de la rúbrica de qualificació amb perspectiva de gènere
 • Testatge i revisió de l'eina per evitar biaix de gènere

Mesura 4.3. Mesura 4.3 Tenir recursos per assolir el resultat d’aprenentatge R1 (Conèixer les principals desigualtats i discriminacions que es produeixen per raó de gènere i comprendre’n les causes) de la competència CT7 (Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional) adreçats tant a l’estudiantat de grau i màster com al PDI.

Accions
 • Identificar i difondre recursos per assolir el resultat d'aprenentatge
  R1 de la competència CT7 adreçats tant a l'estudiantat de grau i
  màster com al PDI.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat i Unitat d'Igualtat
Agents implicats SRE
Indicadors d’Avaluació
 • Existència de la llista de recursos identificats
 • Nombre d'accions de difusió
 • Informes de Moodle amb consultes i descàrregues
 • Existència de coordinació amb el projecte BRAC i BRICO
 • Valoració de l'ús dels recursos

Mesura 4.4. Promoure l’oferta de cursos i conferències que incloguin la perspectiva de gènere en tots els camps de coneixement (docència no reglada)..

Accions
 • Promoure l'oferta de cursos i conferències que incloguin la
  perspectiva de gènere en tots els camps del coneixement.
Temporalització Permanent
Responsable Oficina de Compromís Social, OFES, ICE
Agents implicats Oficina de Compromís Social, OFES, ICE
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de xerrades o cursos amb perspectiva de gènere a les Aules de la Gent Gran
 • Nombre de xerrades o cursos amb perspectiva de gènere al programa Nexes
 • Nombre de xerrades al campus extens 
 • Nombre de seminaris o cursos impartits en el programa de formació de professorat de secundària

Mesura 4.5. Dissenyar i implementar estudis de gènere a la URV.

Accions
 • 1. Dissenyar i implementar estudis de gènere a la URV.
 • 2. Mantenir i promoure la docència i la recerca de gènere en els
  màsters i programes de doctorat de la URV o en què participa la URV.
Temporalització 2020-2023
Responsable Vicerectorat de Programació Acadèmica i Docència, Escola de Postgrau i Doctorat i Unitat d'Igual
Agents implicats Centres, departaments, Escola de Doctorat, Oficina de Programació i Qualitat
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de minors en aquesta temàtica
 • Nombre de centres implicats
 • Nombre de màsters sobre aquesta temàtica
 • Nombre de tesis doctorals sobre aquesta temàtica