saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eix 3: Igualtat de condicions en l’accés, la promoció i l’organització del treball


Mesura 3.1. Garantir que les convocatòries públiques de la Universitat incorporin la perspectiva de gènere.

Accions
 • 1. Elaborar una guia amb les eines necessàries per complir aquesta mesura.
 • 2. Constituir les comissions de selecció garantint la paritat entre els membres.
 • 3. Incloure en els temaris dels processos de selecció matèries d'igualtat, atenent a les característiques del lloc de treball.
 • 4. Incorporar a la normativa de concursos d'accés a places el criteri de no penalitzar els períodes d'inactivitat imputables a la cura de persones dependents.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerector de Programació Acadèmica, Docència i PDI, Gerència
Agents implicats Unitat d'Igualtat, Servei de Recursos Humans
Indicadors d’Avaluació
 • Elaboració de la guia
 • Percentatge de comissions que compleixen la paritat
 • Nombre de dones en les comissions de selecció
 • Nombre d'anuncis i convocatòries revisats anualment
 • Percentatge que no compleix els criteris establerts

Mesura 3.2. Vetllar perquè en els procediments d’accés, promoció, carrera professional no es produeixi discriminació directa o indirecta de gènere.

Accions
 • 1. En igualtat de mèrits i d'acord amb la legislació vigent, incentivar l'elecció de persones candidates que pertanyin al sexe infrarepresentat.
 • 2. Identificar les barreres que dificulten la carrera acadèmica de les dones a la URV i proposar mesures correctores d'aquesta situació.
 • 3. Presentar les barreres que dificulten la promoció i carrera professional de les dones i proposar correccions d'aquestes situacions a la Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador (CACDI) i AQU.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerector de Programació Acadèmica, Docència i PDI i Gerència
Agents implicats Servei de Recursos Humans, comitès d'empresa, juntes de personal funcionari
Indicadors d’Avaluació
 • Percentatge de dones entre les persones aspirants
 • Percentatge de dones entre les persones guanyadores
 • Consolidació o millora de la situació relativa en el Ranking Times Higher Education en igualtat de gènere
 • Nombre de mesures correctores proposades

Mesura 3.3. Abordar els biaixos de gènere detectats en els estudis realitzats a partir dels plans anteriors o existents en la bibliografia científica.

Accions
 • 1. Diagnosticar els biaixos de gènere en l'àmbit laboral a la URV.
 • 2. Establir mecanismes de prevenció i correcció.
 • 3. Identificar i corregir els riscos laborals i psicosocials de la comunitat universitària relacionats amb la perspectiva de gènere.
 • 4. Implementar mesures per corregir els mecanismes que provoquen les diferències a l'àmbit de la retribució salarial.
 • 5. Implementar mecanismes per corregir les diferències en l'àmbit de la conciliació.
 • 6. Organitzar una campanya de difusió de les mesures de conciliació existents.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerector de Programació Acadèmica, Docència i PDI i Gerència
Agents implicats Unitat d'Igualtat, Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, Servei de Recursos Humans
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de mecanismes de prevenció i correcció utilitzats
 • Percentatge d'homes i dones que utilitzen mesures de conciliació

Mesura 3.4. Establir recursos i formació amb perspectiva de gènere per a PAS i PDI.

Accions
 • 1. Fomentar els programes de mentoria (peer to peer) entre el PAS i PDI consolidat i el de nova incorporació.
 • 2. Oferir formació amb perspectiva de gènere adreçada a les persones que ocupen posicions de responsabilitat en la gestió i representació.
 • 3. Oferir formació adreçada a dones que ocupen o poden ocupar posicions de govern, gestió i representació.
 • 4. Oferir formació per a la detecció precoç de situacions de discriminació i violència de gènere.
 • 5. Formar en igualtat de gènere les comissions de selecció de personal.
Temporalització Permanent
Responsable ICE, Servei de Recursos Humans
Agents implicats Gerència, Vicerector de Programació Acadèmica, Docència i PDI
Indicadors d’Avaluació
 • Comentaris de les enquestes de satisfacció dels cursos de l'ICE
 • Nombre de participants (PAS, PDI)
 • Nombre de cursos oferts
 • Nombre de dones que reben formació

Mesura 3.5. Vetllar perquè les formes organitzatives del treball estiguin basades en la igualtat i impulsar un canvi en la cultura organitzativa des de la perspectiva de gènere.

Accions
 • 1. Determinar l'impacte de l'exercici de mesures de conciliació en les trajectòries professionals.
 • 2. Destinar un espai als campus destinat a necessitats de lactància i cura de les persones dependents.
 • 3. Facilitar les necessitats de les persones que tinguin càrregues de persones dependents en l'elaboració d'horaris.
 • 4. Establir criteris per facilitar la conciliació laboral, personal i familiar en les sessions i reunions de treball.
 • 5. Dissenyar les activitats acadèmiques i de gestió de la docència de manera que permetin la conciliació laboral, personal i familiar.
 • 6. Elaborar un informe sobre el resultat de l'aplicació de les mesures de conciliació en la comunitat universitària (PDI i PAS).
 • 7. Elaborar un estudi aprofundit sobre el pacte de dedicació amb una perspectiva de gènere i desagregat per sexe.
Temporalització Permanent
Responsable Vicerectorat de Vicerector de Programació Acadèmica, Docència i PDI i Gerència
Agents implicats Servei de Recursos Humans, Gerència, Unitat d’Igualtat
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de campanyes organitzades
 • Nombre de mesures de conciliació proposades
 • Elaboració de l'informe de resultats
 • Enquestes de satisfacció (mesures de valoració de les persones que s'hi acullen)