saltar al contingut principal
Cercar
URV

Eix 1. La URV, institució compromesa amb la igualtat de gènere


Mesura 1.1. Definir i constituir la Unitat d’Igualtat, incorporant-hi l’Observatori de la Igualtat, i crear la Comissió d’Igualtat, amb la dotació dels recursos humans i materials necessaris perquè pugui acomplir les seves funcions.

Accions
 • 1. Definició i aprovació de la composició, funcions i funcionament de la Unitat d'Igualtat.
 • 2. Constituir la Unitat d'Igualtat
 • 3. Activar i definir el perfil de les persones responsables d'igualtat dels centres.
 • 4. Definir i constituir la Comissió d'Igualtat.
 • 5. Elaborar i desplegar un reglament sobre la col·laboració entre la Unitat, la Comissió i l'Observatori d'Igualtat per vetllar per l'acompliment del Pla i fer-ne el seguiment.
 • 6. Dotar de finançament adequat la Unitat d'Igualtat.
Temporalització 2020
Responsable Gabinet de la Rectora
Agents implicats Secretaria General, Unitat d’Igualtat, Gerència
Indicadors d’Avaluació
 • Activació, definició i percentatge de persones responsables d'igualtat nomenades en cada centre
 • Activació i definició de la Comissió d'Igualtat
 • Nombre d'accions dutes a terme
 • Increment anual del pressupost de la Unitat

Mesura 1.2. Incorporar la perspectiva de gènere a la normativa pròpia de la URV.

Accions
 • 1. Revisar la normativa pròpia de la URV per incloure-hi la perspectiva de gènere
 • 2. Incloure la perspectiva de gènere en la normativa pròpia de la URV
Temporalització Permanent
Responsable Gabinet de la Rectora
Agents implicats Unitat d’Igualtat
Indicadors d’Avaluació
 • Informe sobre la normativa pròpia de la URV
 • Modificacions de la normativa per incloure-hi la perspectiva de
  gènere a la normativa pròpia

Mesura 1.3. Garantir la participació i la presència equilibrada d’homes i dones en els òrgans de govern, gestió i representació.

Accions
 • 1. Elaborar protocols per assegurar la participació equilibrada d'homes i dones en els diferents òrgans.
 • 2. Identificar obstacles per a la participació de les dones en llocs de responsabilitat, gestió i representació.
 • 3. Dissenyar un programa específic per incrementar la representació de dones a la Universitat i un programa de lideratge.
Temporalització Permanent
Responsable Consell de Govern, Secretaria General
Agents implicats Consell de Govern, centres, Gerència
Indicadors d’Avaluació
 • Percentatge de dones presents als òrgans de govern, gestió i representació
 • Nombre d'accions realitzades
 • Percentatge d'òrgans de govern, gestió i representació amb presència equilibrada

Mesura 1.4. Presentar un informe anual al Claustre sobre l’acompliment del Pla d’igualtat.

Accions
 • 1. Recopilar les estadístiques relacionades amb les mesures del III Pla.
 • 2. Avaluar anualment l'execució de les mesures del III Pla d'igualtat.
 • 3. Redactar l'informe anual sobre l'estat de la implementació.
 • 4. Presentar els resultats de l'informe al Claustre.
Temporalització Anual
Responsable Unitat d’Igualtat
Agents implicats Unitat d’Igualtat, Gabinet de la Rectora, centres
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre d'informes presentats al Claustre

Mesura 1.5. Presentar un informe de seguiment del Pla d’igualtat al Consell de Govern a la meitat del pla, valorant-ne la implementació en la planificació estratègica de la URV, centres i departaments, per aconseguir el compromís continuat del Consell.

Accions
 • 1. Recopilar les estadístiques relacionades amb les mesures del III Pla.
 • 2. Avaluar l'execució de les mesures del III Pla d'igualtat.
 • 3. Redactar l'informe sobre l'estat de la seva implementació. 
 • 4. Presentar els resultats de l'informe al Consell de Govern.
Temporalització Bianual
Responsable Unitat d’Igualtat, Gabinet de Programació i Qualitat
Agents implicats Gabinet de la Rectora, centres, responsables d’igualtat
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre d’informes presentats al Consell de Govern
 • Nombre de mesures amb execució total o parcial

Mesura 1.6. Incrementar el nombre de dones entre les persones expertes, convidades i conferenciants als actes institucionals de la URV, els centres i els departaments.

Accions
 • 1. Incentivar la participació de dones expertes en els diferents àmbits disciplinaris (per exemple, la campanya "On son les dones"). 
 • 2. Fomentar la presència de dones acadèmiques com a veus expertes i de les representants del govern de la URV als mitjans de comunicació.
 • 3. Mantenir l'increment del nombre de doctores honoris causa i de figures femenines rellevants en actes institucionals, com ara les lliçons inaugurals del curs acadèmic, jornades o congressos que organitzi de la URV.
Temporalització Permanent
Responsable Consell de Direcció, centres, departaments
Agents implicats Consell de Govern, centre, departaments, Unitat d'Igualtat, Gabinet de Comunicació
Indicadors d’Avaluació
 • Percentatge d’accions amb dones expertes convidades
 • Percentatge de dones convidades

Mesura 1.7. Oferir informació del Pla d’igualtat, la Unitat d’Igualtat i el Protocol d’assetjament a l’estudiantat.

Accions
 • 1. Preparar un tríptic amb informació per acompanyar el material que es lliura a l'estudiantat.
 • 2. Participar en les jornades d'acollida presentant la Unitat d'Igualtat i el Pla d'assetjament.
 • 3. Elaborar un pla per difondre les accions executades i previstes al Pla d'igualtat entre les autoritats acadèmiques i la comunitat universitària.
 • 4. Incloure informació als espais virtuals del Pla d'acció tutorial (PAT) i assegurar la difusió dels tutors a l'estudiantat.
 • 5. Impulsar un programa de mentoria per a estudiants (peer to peer). 
 • 6. Afegir a les temàtiques tractades a les tutories i recollir a l'Informe de seguiment del PAT, un ítem específic sobre les iniciatives d'igualtat a la URV.
 • 7. Incorporar la perspectiva de gènere en l'assessorament i orientació professionals dels estudiants i Alumni URV.
Temporalització Anual
Responsable Unitat d’Igualtat, Oficina de l’Estudiant (OFES)
Agents implicats Centres, Gabinet de la Rectora, Gabinet de Programació i Qualitat
Indicadors d’Avaluació
 • Percentatge de jornades d'acollida en què es presenta el Protocol
 • Elaboració de pla de difusió de les accions executades
 • Inclusió als espais virtuals de la informació relativa al Pla i els protocols
 • Inclusió del gènere a l'Informe de seguiment dels estudiants 
 • Elaboració de material específic en perspectiva de gènere als serveis d'assessorament i orientació dels estudiants

Mesura 1.8. Promoure que tots els serveis, unitats, centres i departaments utilitzin un llenguatge inclusiu amb perspectiva de gènere.

Accions
 • 1. Fomentar la formació quant a l'ús del llenguatge inclusiu.
 • 2. Difondre el Pla de política lingüística de la URV 2018-22 quant a la concreció del tractament específic per l'ús del llenguatge androcèntric i no sexista (mesura 4.2.1. del Pla).
 • 3. Fomentar l'ús de la guia de la Xarxa Vives Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris.
 • 4. Incorporar en les aplicacions informàtiques (recursos humans, etc.) i en les relacions de llocs de treball (RLT) els noms de càrrecs de manera inclusiva.
Temporalització Permanent
Responsable Unitat d’Igualtat
Agents implicats Gabinet de Comunicació, Servei Lingüístic, centres
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre de formacions sobre ús de llenguatge inclusiu a PAS i PDI
 • Nombre de persones assistents a les formacions i percentatges desagregats per sexe.
 • Nombre de revisions de textos institucionals.

Mesura 1.9. Promoure que tots els serveis, unitats, centres i departaments utilitzin una imatge corporativa amb perspectiva de gènere.

Accions
 • 1. Treballar amb el Gabinet de Comunicació en l'adequació de la imatge corporativa amb perspectiva de gènere.
 • 2. Presentar a la comunitat universitària la imatge corporativa amb perspectiva de gènere.
 • 3. Fomentar l'ús de la imatge corporativa amb perspectiva de gènere en documents oficials i senyalització.
 • 4. Dur a terme accions de presentació de la imatge. 
 • 5. Garantir que els anuncis de la Universitat incorporin la perspectiva de gènere.
Temporalització Permanent
Responsable Unitat d’Igualtat
Agents implicats Gabinet de Comunicació, Servei Lingüístic, centres
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre d'accions de difusió de la imatge corporativa amb perspectiva de gènere

Mesura 1.10. Introduir en la valoració dels contractes de la URV amb empreses concessionàries la seva situació sobre política d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i establir una metodologia que en pugui verificar l’acompliment.

Accions
 • 1. Incorporar, en la mesura del possible, mesures en matèria d'igualtat en el plecs administratius, amb la finalitat de fomentar que les empreses licitadores incorporin la perspectiva de gènere en les seves empreses i en les seves ofertes.
 • 2. Valorar les empreses que disposin de plans d'igualtat, del distintiu d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat o de mesures perdurables i efectives per aconseguir la igualtat d'oportunitats.
 • 3. Establir mecanismes d'avaluació i seguiment per assegurar el compliment efectiu de les mesures introduïdes en l'oferta de l'empresa en matèria d'igualtat.
Temporalització Permanent
Responsable Gerència
Indicadors d’Avaluació
 • Nombre d'empreses amb pla d'igualtat vigent o amb clàusules d'igualtat incorporades als seus convenis col·lectius.
 • Percentatge del que representen aquestes empreses sobre el total d'empreses amb contracte amb la URV.


Unitat d’igualtat