saltar al contingut principal
Cercar
URV

GESTIÓ D'ACORDS BILATERALS NACIONALS SICUE


Els acords bilaterals de mobilitat nacional en el marc del programa SICUE permeten la mobilitat d'estudiants en les universitats espanyoles participants en el programa.

És imprescindible que hi hagi un acord bilateral signat entre la URV i la universitat de destinació perquè els estudiants tinguin l'opció de sol·licitar una plaça de mobilitat en la convocatòria anual de mobilitat SICUE i la mobilitat quedi coberta.

La durada de l'estada de mobilitat SICUE que ha de figurar a l'acord bilateral només pot ser de 5 mesos o de 9 mesos, segons estableix la convocatòria de mobilitat nacional SICUE gestionada per la CRUE.

Procediment per activar un nou acord bilateral SICUE

Preguntes freqüents sobre convenis SICUE

Quins passos ha de seguir un membre del PDI per obrir un nou acord bilateral SICUE?

 1. Negociar i pactar l'oferta de mobilitat amb l'altra universitat.
 2. Comunicar a l'I-Center (mou@urv.cat) la intenció d'obrir un nou acord bilateral SICUE i informar sobre l'oferta de mobilitat que hi vol incloure.

Per a més detalls: Procediment per activar un nou acord bilateral SICUE

Qui signa els acords bilaterals SICUE a la URV?

Els acords bilaterals SICUE els signa la vicerectora d'Internacionalització de la URV.

Quines són les funcions del promotor del conveni en la tramitació de la signatura d'un acord bilateral SICUE?

Les funcions del promotor d'un acord bilateral SICUE són les següents:

 1. Establir contacte amb la universitat amb què vol iniciar la col·laboració en el marc del programa SICUE.
 2. Negociar l'oferta de mobilitat amb l'altra universitat.
 3. Comunicar a l'I-Center (mou@urv.cat) la intenció d'obrir un nou acord bilateral SICUE i informar sobre l'oferta de mobilitat que hi vol incloure.

Quines són les funcions del coordinador de mobilitat en la tramitació de la signatura d'un acord bilateral SICUE?

Les funcions del coordinador de mobilitat són les següents:

 • En el cas d'un acord bilateral SICUE promogut per un membre del PDI de la URV:
  • valorar l'oferta de mobilitat proposada al conveni
  • en el cas d'una valoració positiva, comunicar a l'I-Center (mou@urv.cat) la seva confirmació
 • En el cas d'una proposta d'acord bilateral SICUE rebuda a l'I-Center d'una altra universitat:
  • valorar l'oferta de mobilitat proposada al conveni
  • comunicar a l'I-Center (mou@urv.cat) la seva decisió

Quines són les funcions de l'I-Center en la tramitació de la signatura d'un acord bilateral SICUE?

Les funcions de l'I-Center són les següents:

 • En el cas d'un acord bilateral SICUE promogut per un membre del PDI de la URV:
  • donar d'alta a la base de dades l'oferta de mobilitat indicada pel promotor de l'acord
  • redactar l'acord bilateral SICUE
  • tramitar la signatura de l'acord bilateral per part de la vicerectora d'Internacionalització
  • enviar els exemplars originals de l'acord signat per part de la URV a la universitat sòcia perquè es pugui tramitar la signatura del seu representant institucional
  • un cop rebut l'acord original signat per ambdues parts, activar el conveni a la base de dades i donar d'alta el conveni a la base de dades de convenis institucionals de la URV (GREC)
 • En el cas d'una proposta d'un acord bilateral SICUE rebuda a l'I-Center d'una altra universitat: 
  • enviar la proposta als coordinadors de mobilitat corresponents i demanar-los la valoració
  • un cop rebuda la confirmació dels coordinadors de mobilitat corresponents, seguir els mateixos passos que en el punt anterior

És possible incloure en un mateix acord bilateral SICUE ensenyaments pertanyents a coordinadors de mobilitat /centres diferents?

Sí: a diferència dels convenis de mobilitat Erasmus+, en un conveni acord bilateral SICUE es poden incloure ensenyaments pertanyents a coordinadors de mobilitat diferents i a centres diferents.

Els acords bilateral SICUE cobreixen la mobilitat dels membres del PDI i el PAS? 

No: el programa de mobilitat nacional SICUE només permet la mobilitat d'estudiants.