saltar al contingut principal
Cercar
URV

Residus


Un dels grans impactes de l'activitat diària de la URV és la generació de residus, els quals constitueixen un problema ambiental, social i econòmic creixent.

Cal potenciar el valor dels residus com a recursos per obtenir materials que es puguin integrar de nou en els processos productius i contribuir, d'aquesta manera, a convertir la URV en un referent en la gestió sostenible dins de l'àmbit universitari.

El tractament del residu comprèn la recollida, transport, tractament i deposició final, per a reduir-ne volum i perillositat, amb un cost econòmic i ambiental molt gran.

La correcta gestió passa per intentar evitar de generar-los, promovent l'ampliació de la vida útil, la reutilització i la minimització, i com a últim pas separar-los correctament per reciclar-los.

Recurs o residu? Tu tries!

Envasos

Aquesta fracció comprèn els envasos de plàstic, metàl·lics, brics (cartrons per a líquids) i porexpan.
La seva composició és molt variada, és la que més creix en volum (densitat 25-28 kg/m3).
El seu aprofitament depèn de la qualitat dels materials separats selectivament

què si: què no:
 • ampolles buides plàstic
 • gots i pots plàstic
 • blísters, bosses de plàstic, film transparent
 • embalatges i embolcalls de plàstic
 • paper d'alumini, tapes i xapes metàl·liques
 • llaunes de refrescs i llaunes de conserves
 • cartró per begudes o brics
 • safates de plàstic i porexpan
 • envasos plens
 • envasos de neteja, productes químics, ...
 • CD i disquets
 • productes d'informàtica amb tinta
 • plats i culleretes de plàstic

Llenceu-los sempre buits i aixafats

per reduir volum!

Consells estalvi i prevenció

 • Porta tu la tassa a les màquines vending
 • Utilitza envasos reomplibles o retornables a ser possible
 • Evita els envasos d'un sol ús o amb excés embalatge
Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió
 • Estalvi de matèria i energia en la fabricació
 • Estalvi d'emissions en la fabricació, transport i tractament final
Més info : residus.gencat.cat

RECORDATORI: No ho llencis fora de lloc per respecte a la feina dels altres.

Tu tries !!

Paper i cartró

Els principals residus en pes. Aquesta fracció comprèn papers de tot tipus, revistes, documents, sobres, llibres, caixes i cartrons nets que es generen a la URV, sempre i quan no estiguin barrejats amb altres materials plàstics o metàl·lics.
És un material molt fàcilment reciclable i el seu reciclatge suposa un gran estalvi de matèries primeres, cel·lulosa, aigua i energia

què si: què no:
 • tot tipus de paper (blanc, reciclat, impressió, embalar, post-it impresos, ...)
 • caixes de cartró, cartrons d'embalatge, bosses de cartró
 • llibres, revistes, diaris, publicacions, catàlegs, documents...
 • material arxiu, carpetes, arxivadors, dossiers, sobres
 • enquadernadors
 • documents amb elements plàstics i metàl·lics
 • tovallons i mocadors de paper bruts

El cartró plegat, per reduir volum!

Separa materials plàstics (espirals...) i metàl.lics (grapes,clips...) del paper

Consells estalvi i prevenció

 • Imprimeix per les 2 cares
 • Aprofita la 2a en blanc cara per a esborrany, crea't la teva safata de paper per reciclar
 • Reutilitza les caixes
 • Evita dipositar residus impropis que malmeten la qualitat i dificulten l'aprofitament

Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió

 • Estalvi de matèria, aigua i energia en la fabricació
 • Estalvi d'emissions en la fabricació, transport i tractament final
Més info : residus.gencat.cat

RECORDATORI: El teu paper és important.

Tu tries !!

Vidre

El vidre és un material 100% reciclable. Comprèn tots els envasos de vidre però NO els que han contingut residus especials perquè estan contaminats i requereixen tractament especial. Tampoc els vidres plans o de lluminàries, ja que contenen molts altres compostos i additius.

què si: què no:
 • ampolles de begudes
 • pots de conserva o iogurts
 • material de laboratori
 • ampolles buides de productes químics
 • miralls i vidres plans
 • bombetes i fluorescents

Consells estalvi i prevenció

 • Utilitza envasos reomplibles o retornables a ser possible
 • Separa bé els materials

Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió

 • Estalvi de materials, energia i aigua en la fabricació de nous envasos
 • Estalvi d'emissions en la fabricació, transport i tractament final
Més info: residus.gencat.cat

RECORDATORI: D'una ampolla es fa una altra ampolla.

Tu tries !!

Matèria orgànica

La matèria orgànica és un gran recurs però la seva qualitat com a adob depèn d'una bona separació. Comprèn totes les restes de menjar, fruita i restes vegetals, i els contenidors per a la seva recollida selectiva estan en els llocs habilitats per a menjar (cafeteries, restaurants i office)

què si: què no:
 • restes de menjar
 • restes fruita i vegetals
 • marro cafè i restes infusions
 • plats i gots de material compostable
 • tovallons, estovalles, mocadors de paper bruts
 • taps de suro
 • altres materials barrejats amb orgànica
 • olis
 • materials biodegradables NO compostables

Separa bé la matèria orgànica de qualsevol altre material.

Evita llençar menjar en bon estat.

La matèria orgànica es va descomponent i genera olors i lixiviats, pel que cal una recollida diària, així que no es pot llençar en altres contenidors

Consells estalvi i prevenció

 • Si necessites material d'un sol ús a festes, tria'l compostable, i totes les restes a cubell d'orgànica
 • Fes bé la selecció abans de llençar les restes, en depèn l'aprofitament final
 • Si no hi ha contenidor al teu edifici, pots dipositar-ho com a opció personal al de via pública

Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió

 • Beneficis ambientals de la correcta gestió
 • Estalvi de tot el tractament com a residu i aprofitament com a adob natural
 • Estalvi d'emissions en el transport i tractament final

Més info : residus.gencat.cat

RECORDATORI: No barregis els materials, per respecte a la feina dels altres

Tu tries !!

Resta

El REBUIG o RESTA no és una fracció sinó tot allò assimilable a residus domèstics que no podem aprofitar encara, o bé perquè no hi ha un circuit establert o bé per les condicions en què està no ho permeten (barrejat amb altres materials difícilment separables, tacat o impregnat de greix o altres productes especials).

què si: què no:
 • material no reciclable i no especial
 • restes de neteja espais
 • productes fets de diferents materials no separables
 • consumibles d'oficina trencats o gastats
 • materials bruts de productes no tòxics
 • materials amb sistema de recollida selectiva a Campus
 • piles i accessoris electrònics
 • residus especials o perillosos, i els seus envasos
 • material impregnat de productes perillosos (guants, draps, absorbents, etc.)
 • material punxant o tallant

Abans de llençar res, mirar si es pot reutilitzar o reciclar.

Separar adequadament els tòxics i perillosos, per evitar contaminar altres materials.

 

Consells estalvi i prevenció

 • Utilitza envasos reomplibles o retornables sempre que sigui possible
 • Consumeix productes fàcilment reciclables (monomaterial)
 • Evita al màxim productes d'un sol ús o amb excés embalatge
 • Selecciona bé els materials i estalviaràs molts residus

Beneficis ambientals de la correcta separació i gestió

 • Estalvi de matèries primeres en la fabricació
 • Estalvi d'emissions en la fabricació, el transport i tractament final

Més info : residus.gencat.cat

RECORDATORI: Abans de llençar res, mirar si es pot reutilitzar o reciclar.

Tu tries !!

On es produeixen?

Aules i zones comunes

  Què produïm On ho llancem         On el trobem             
 Paper

Paper de tota mena (reciclat, blanc, impressora, embalar, periòdics, revistes, informes, catàlegs, sobres, envasos de paper dels sucres i altres embolcalls de paper...).

Petites capses de cartó.

Paperera amb bossa blava Dins de l'aula
Altres Residus  Altres envasos, matèria orgànica, piles… Papereres de selectiva, cadascun a la paperera corresponent Als replans o passadissos
Allò que no sé on posar Residus que no tenen espai de selectiva, com ara mocadors bruts, material d'escriptura, papers tacats de greix… Paperera bossa negra  Als replans o passadissos

Menjadors i office's

  Què produïm On ho llancem         On el trobem             
Envasos de plàstic, metàl·lics i brics

Gots de plàstic de màquines de vènding; ampolles de plàstic; llaunes de beguda; brics de begudes; envasos de iogurt, altres embolcalls de plàstic; bosses de plàstic del comerç; paper d'alumini o de film; safates de porexpan, plàstic o alumini; terrines de plàstic d'aliments; taps de plàstic i metàl·lics.

Contenidor d’envasos/bossa groga A sala
Paper i cartó Paper usat, periòdics, revistes; envàs de paper dels sucres i altres embolcalls de paper; petites capses de cartó. Paperera bossa blava A sala 
Matèria orgànica Restes de menjar i vegetals; restes d'infusions; tovallons i mocadors bruts; gots, plats i coberts compostables; taps de suro; restes de monodosis de cafè compostables. A contenidor marró/ matèria orgànica A sala 

I allò que no sé on posar?

Per a tots els residus que no compten amb un sistema de recollida selectiva o el material encara no és aprofitable:

Coberts i plats de plàstic; palets de plàstic de màquines vènding; papers i cartons tacats oli/greix; càpsules de cafè no compostables, etc.

A fracció resta/bossa negra

A sala

Oficines i despatxos

  Què produïm On el llancem On el trobem
Paper i cartó Paper de tots tipus, periòdics, informes, revistes, paper destructores; sobres de paper; capses de cartó; arxivadors de cartó, carpetes, embolcalls de paper, bosses de paper, etc.

Paperera negra amb bossa blava

Capsa de cartó bossa blava

A cada punt de treball

Envasos de plàstic, llauna i brics Gots de plàstic; ampolles i pots de plàstic; llaunes de beguda; brics de sucs, llet i preparats; envasos de iogurt; altres embolcalls de plàstic o alumini, llaminadures, aperitius, etc.; bosses de plàstic i films; paper d'alumini, safates de porexpan… Contenidor groc/envasos de zones comunes A entrades de passadissos i halls
Altres residus  d'oficina Piles, cartutxos i tòners, altre material tecnològic, i petits accessoris d’informàtica i aparells electrònics i elèctrics, bombetes… Separar-los en els contenidors d'específics de zones comunes

A diferents punts del centre

Restes de material d'oficina Material d'escriptura (llapis, bolígrafs, retoladors…), fundes i dossiers, clips, grapes, espirals, material enquadernació, coles, grapadores, cintes adhesives, precintes, etiquetes adhesives, CD i vídeos, material d’oficina trencat, paper plastificat o tèrmic, gomes esborrar, maquinetes… En general a contenidor resta, però cal separar si hi ha algun material reciclable/ especial  A contenidor negre/gris general de la sala/espai
I allò que no sé on posar? Residus que no compten amb un sistema de recollida selectiva o el material no és aprofitable per les condicions en què està (barrejat amb altres materials, impregnat de tinta, greix…) safates de porexpan…

A fracció resta

A contenidor negre/gris general de la zona

Zones de pas i exterior

  Que produïm On ho llencem On el trobem
Envasos de plàstic, metàl·lics i brics Gots de plàstic de màquines de vènding; ampolles de plàstic; llaunes de beguda; brics de begudes; envasos de iogurt, altres embolcalls de plàstic; bosses de plàstic del comerç; paper d'alumini o de film; safates de porexpan, plàstic o alumini; terrines de plàstic d'aliments; taps de plàstic i metàl·lics. Contenidor de bossa groga/envasos A passadissos i costat de màquines de vending
Paper i cartó Paper usat, periòdics, revistes; envàs de paper dels sucres i altres embolcalls de paper; petites capses de cartó. Paperera bossa blava A passadissos
I allò que no sé on posar?

Per a tots els residus que no Compten amb un sistema de recollida selectiva o el material encara no és aprofitable:

Coberts i plats de plàstic; palets de plàstic de màquines vènding; papers i cartons impregnats greix; material barrejat difícilment separable; càpsules de cafè no compostables.

A fracció resta

A passadissos