saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treballar a la URV


Models d’impresos d’ús intern

Model 1 Sol·licitud de modificació de dades personals i bancàries
Model 2 Model de declaració de l'IRPF
Model 3 Model 147
Model 4 Sol·licitud de canvi de tipus de retenció
Model 5

Sol·licitud de compatibilitat URV
       Annex sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per prestar serveis en societats mercantils

Model 8 Sol·licitud bestreta
Model 10 Sol·licitud de contractació Personal Investigador laboral (per convocatòria)
Model 11 Proposta d'impartició de docència per al Personal Investigador laboral (per convocatòria)
Model 13 Autorització de despesa - programa Investigador Actiu
Model 14 Sol·licitud d'adaptació progressiva de la jornada de treball per malalties d'especial gravetat
Model 15 Sol·licitud d'autorització de matrícula en estudis oficials a la URV
Model 16 Sol·licitud de reducció de jornada per conciliació vida personal, laboral i familiar i lactància
Model 17

Acreditació d’activitats externes
       Català
       Español
       English

Model 18 Sol·licitud d'ampliació/modificació de contracte del Personal Investigador laboral
Model 19 Sol·licitud de proposta de modificació de condicions laborals de contractes indefinits d’activitat científico-tècniques
Model 20 Sol·licitud genèrica
Model 21 Sol·licitud professorat distingit URV
Model 22 Model PRL – Informació rellevant lloc de treball
Model 26 Sol·licitud abonament Decret Llei 3/2019 – Recuperació parcial import paga extraordinària 2013
Model 27 Sol·licitud abonament Decret Llei 23/2021 – Recuperació parcial import paga extraordinària 2014