saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 74 (juny-juliol 2011)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN


Consell de Govern

Formació 

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s'aprova la implantació dels màsters universitaris corresponents al curs 2011-12 següents:

• Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

• Relacions Euromediterrànies (interuniversitari)

• Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible

• Enginyeria Química

• Investigació en Enginyeria Química i de Processos

• Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions  (interuniversitari)

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s'aprova l’extinció dels màsters universitaris següents:

• Estudis culturals mediterranis 

• Enginyeria ambiental (MENTA)

• Enginyeria química i de processos (MEQIP)

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s'aprova la implantació dels programes de doctorat interuniversitaris corresponents al curs 2011-12 següents:

• Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i del desenvolupament per la Universidad de Granada, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Santiago de Compostela i la Universitat Rovira i Virgili

• Tecnologia educativa: aprenentatge virtual i gestió del coneixement per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Rovira i Virgili

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s'aproven autoritzar la programació dels títols propis de postgrau següents:

• Especialista universitari en direcció i gestió de centres educatius (l’autorització està condicionada a rebre resposta favorable de reconeixement per part del Departament d’Ensenyament)

• Especialista universitari en conservació del patrimoni cultural

• Màster en educació mèdica

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat per al curs 2011-12

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de final d'estudis del curs 2009-10

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aproven els premis extraordinaris de doctorat del curs 2009-10

Organització i Recursos

 Acord del Consell de Govern extraordinari de 2 de juny de 2011 pel qual s’aprova el Pla d’Actuació Econòmica 2011-2013

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova el pla de formació del personal docent i investigador (PROFID) per al curs 2011-2012

• S’aproven les modificacions de contractes programa amb centres i departaments

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa de professors emèrits i professors distingits de la URV

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa de professorat en el seu apartat de promoció del professorat 

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa d’investigador actiu

• Es ratifica el Concert hospitalari entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i centres adscrits al grup SAGESSA

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’Escola Universitària d’Infermeria

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Departament d’Història i Història de l’Art

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova el Reglament de l‘Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA)

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova el Reglament de la Unitat Predepartamental d’Arquitectura

• S’aprova la modificació de l'acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2004 pel qual s'aprova l'estructura organitzativa de la URV que ha de vetllar per l'adequació i compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desenvolupa

• S'aprova la desafectació de béns inventariats la relació dels quals s'adjunta com a annex

Recerca, transferència i innovació

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’acorda la constitució de l’empresa “Energy Efficency Plus” (E2Plus) com una EBNT (Empresa de Base No Tecnològica) en els termes següents:

• Aportar 320 euros al capital social de l’empresa per a la seva constitució, adjudicant-se 10 participacions socials representatives del 10% del capital social inicial

• Aprovar el contracte entre socis i el de transferència de tecnologia i ratificar la base no tecnològica de l'empresa

• Facultar el rector per aprovar els Estatuts de la societat, nomenar els representants de la URV als diferents òrgans de la societat, comparèixer davant notari i aixecar a públics els documents necessaris per constituir l’empresa, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per participar en la constitució de l’empresa

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual es ratifica el Reglament de l’Institut interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere

• S’aprova el programa de reconeixement de la qualitat de la recerca a la URV i la delegació en la Comissió d’Investigació i Transferència de la concreció dels criteris per cada camp de la CNEAI formulats d’acord amb els experts externs

Dimensió social i territorial

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual es ratifica la participació de la URV a l’Associació Pol del Coneixement Catalunya Sud en substitució de l’Associació Campus Internacional Catalunya Sud

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 14 de juliol de 2011:

• Informe sobre la visibilitat científica de la URV 2010

• Informe sobre el seguiment de les titulacions

• Informe sobre l’avaluació del col·lectiu docent i investigador 2010

• Informe sobre investigador actiu 2011

• Protocol de funcionament del carnet d’Amics i Amigues de la URV

• Programa d’Agregacions Estratègiques

• Reordenació d’encàrrecs

Comissions delegades

Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica

• Comissió de Recursos Humans

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió de Docència

Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• S'aprova la renovació dels representats de la URV al patronat de la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada:

• Dr. Josep Oliveras Samitier

• Dr. Antoni Pigrau Solé

• Dra. Victòria Sànchez Rebull

• S'acorda proposar al Consell Social la transformació d’una plaça de Titular d’Escola Universitària en una de Titular d’Universitat (Disp. Add. 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU)

• S'acorda proposar al Consell Social l'assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de recerca als membres del PDI que han obtingut la valoració favorable mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

• S'acorda proposar al Consell Social la modificació de la plantilla del Personal Docent i Investigador i l’aprovació de convocatòria de places    

• S’aprova la designació de la Sra. Maria Roig Sanahuja i del Sr. Joel Fernández García com a representants del PAS a la Comissió Econòmica estatutària

• S’aprova designar com a nous membres de les comissions delegades del Consell de Govern els membres següents:

• Comissió d’Investigació i Transferència:

Joan Manel Vallès Rasquera en substitució del Dr. Ildefonso Cuesta Romeo

• Comissió de Docència: 

Dr. José Bonet Avalos en substitució del Dr. Ricard Garcia Valls

• Comissió de Recursos Econòmics i Materials:

Dr. José Bonet Avalos en substitució del Dr. Ricard Garcia Valls

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics, de membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis corresponents al període de l'1 de juny de 2011 al 31 de juliol de 2011

 

CONVENIS

• Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual es ratifiquen conveni

Tornar a la pàgina principal.