saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 68 (agost-novembre 2010)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

    Consell de Govern de 28 d'octubre de 2010

Formació 

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’autoritza sotmetre a verificació les propostes de nous màsters que es proposi implantar el curs 2011-12 amb els condicionants següents:

• Incorporació de les millores per a l'adequació a criteris externs i interns
• Aprovació per les juntes de centre de la memòria definitiva
• Acord dels departaments implicats de poder assumir la docència sense recursos addicionals.
• Aprovació de la memòria definitiva a la COAiC
• Autorització del DIU

Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’autoritza la programació del curs “Màster en auditoria i gestió empresarial"

Organització i Recursos

Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual es proposa al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador corresponent a la transformació de places de TEU a TU (Disp. Add. 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU)

Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual es proposa al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador corresponent a la transformació de places de Professorat Col·laborador Permanent a Professorat Agregat (Disp. Add. 3ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU)

Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa de professorat: períodes sabàtics i llicències i permisos

Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova a proposta de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador, el nou model d’enquesta d’opinió dels estudiants sobre l’activitat docent del professorat

Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova la modificació del Reglament de la Facultat d’Enologia

Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova la desafectació de fons bibliogràfic de l’SBiD del CRAI campus Catalunya, la relació del quals s’adjunta com a annex

Dimensió social i territorial

Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova iniciar durant el curs 2010-11 la preparació dels actes que es duran a terme per a la celebració del 20è aniversari de la URV  

Dimensió internacional

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova la participació de la URV en l’Institutional Management in Higher Education (IMHE) de l’OCDE, amb una quota anual de 2.100 €, i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en la susdita Institució; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV en l’Institutional Management in Higher Education (IMHE)

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova la participació de la URV en la Xarxa Copernicus Alliance amb una quota anual de 1.000 € i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en la susdita Xarxa; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV en la Xarxa Copernicus Alliance

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova la participació de la URV en la Melodi Association (Multidisciplinary European Low Dose Initiative Association) i es faculta el rector per nomenar el representant de la Universitat en la susdita Associació; comparèixer, si s'escau, davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per a l'execució de l'acord de participació de la URV en la Melodi Association

Les quotes anuals que, com a membre de la Melodi Association, s’estableixen en el seu reglament intern i en els seus estatuts seran abonades per TecnATox.

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova que la Universitat Rovira i Virgili renunciï a ser membre de la UNEeCC (University Network of the European Capitals of Culture)

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual es proposa al Consell Social l’acceptació de l'ajut de la James S. McDonnell Foundation pel projecte "Discovery, decomposition and dynamics of complex networks" del Dr. Roger Guimerà i la Dra Marta Sales en forma d'accions de l'empresa Boeing Company (BA) i la venda de les esmentades acciones immediatament després de la seva transferència a la URV

Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 28 d'octubre de 2010: 

Informe sobre la prescripció i la matrícula de nou accés dels estudis oficials de grau i màster universitari del curs 2010-11
Informe sobre el Pla de Formació del personal Docent i Investigador (PROFID) 2009-2010

Comissions delegades

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Docència

Comissió de Recursos Econòmics i Materials

CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual es crea una comissió per a la preparació dels actes que es duran a terme per a la celebració del 20è aniversari de la URV la qual estarà integrada per:Dra. Maria Bargalló, vicerectora d’Estudiants i Comunitat Universitària

• Dra. Encarnació Ricart, vicerectora de Societat i Relacions Institucionals
• Dra. Encarnació Ricart, vicerectora de Societat i Relacions Institucionals
• Sr. Joan Potau, cap del Gabinet de Relacions Institucionals i Protocol
• Sra. Sílvia Sancho, vicegerent
• Sra. M. Cinta Olivé, cap del Servei de Gestió de l’Extensió Universitària
• Sr. Josep M. Arias, cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes
• 1 representant per centre del PDI o del PAS, a proposta del degà/na o director/a del centre
• 2 estudiants escollits pel Consell d’Estudiants

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual es proposa al Consell Social l'assignació de complements addicionals autonòmics per mèrits de docència, de recerca i de gestió als membres del PDI que han obtingut la valoració favorable mitjançant l'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova, a proposta del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, assignar del 10 de gener de 2011 al 10 de febrer de 2011 una càtedra d'excel·lència al Dr. Andrew Chesterman

• Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova la renovació de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador amb la designació dels membres següents:

President 
Vicerector/a responsable del PDI

PDI
Dra. M. Montserrat Poblet Icart (Facultat d'Enologia)
Dra. Maria Ramon Cubells Bartolomé (Facultat de Lletres)
Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla (Facultat de Ciències Jurídiques)
Dr. Eduard Llobet Valero (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria)
Dra. M. Isabel Miró Montoliu (Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia)
Dr. Antonio Vernet Peña (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química)
Dr. Antonio Rodríguez Ramos (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)

Estudiants  
Sra. Karen Cuevas Rodríguez
2 més a proposta del Consell d'Estudiants de  la URV
 

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics
Nomenaments i cessaments de personal docent i investigador 
Nomenaments i cessaments de personal d'administració i serveis 

CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 28 d'octubre 2010 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració  

Convenis específics

Acord de 28 d'octubre de 2010 pel qual es ratifiquen convenis específics

Tornar a la pàgina principal.