saltar al contingut principal
Cercar
URV

Full Oficial de la Universitat, 59 (febrer-abril 2009)

PFOU

DISPOSICIONS GENERALS I ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Consell de Govern

Docència

    Consell de Govern de 26 de febrer de 2009

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aproven les modificacions introduïdes en la fase d’al·legacions a les memòries dels graus presentades; la seva implantació, si escau, i l’oferta de places per al curs 2009-10.

Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aproven les modificacions introduïdes en la fase d’al·legacions a les memòries dels màsters universitaris presentades; la memòria del màster en “Formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes”; la seva implantació, si escau, i l’oferta de places per al curs 2009-10.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova l’oferta 2008-09 de formació continuada.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova la revisió de la Normativa de Docència juntament amb els annexos corresponents al procés d’elaboració del POA i als calendaris acadèmics de la URV per al curs 2009-10.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aproven les accions de millora dels màsters.

    Consell de Govern de 30 d'abril de 2009

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la proposta de nous ensenyaments oficials 2010-2011.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la modificació de la normativa acadèmica i de matrícula 2009-10.
 

R+D+I

    Consell de Govern de 26 de febrer de 2009

Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova el marc de relació entre la URV i els instituts de recerca i centres tecnològics per a l’adscripció del PDI als susdits instituts i centres.

    Consell de Govern de 30 d'abril de 2009

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la creació del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), així com el Pla Estratègic i el Reglament.

S’estableix un Contracte Programa amb un finançament fix de 40.000 € + 10.000 € en funció dels objectius assolits, durant tres anys. Aquest finançament s’haurà de destinar bàsicament a recursos humans, en especial a personal investigador en formació.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova el programa de foment de la recerca.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la normativa de la Propietat Industrial i Intel·lectual.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la participació de la URV en l’Empresa de base tecnològica W3IS2 (What, where, when: Internet Solutions & Information Systems) en els termes següents:

  1. Informar favorablement la iniciativa de creació de la citada empresa de base tecnològica.
  2. Aportar la quantitat de 500 euros, adjudicant-se 50 participacions socials de l’Empresa, representatives del 10% del capital social de l’Empresa.
  3. Atorgar a l’Empresa una llicència d’ús i explotació en exclusiva de la patent número P200802842, sota el títol “Procedimiento de obtención de información asociada a una ubicación” (en endavant la Tecnologia), per la qual l’Empresa satisfarà a la URV en concepte de royalties una quantitat equivalent al vuit per cent (8%) sobre la facturació que l’Empresa hagi efectivament cobrat relativa a aquells productes que incorporin la Tecnologia.
  4. Facultar el rector per aprovar els Estatuts de la societat, nomenar els representants de la Universitat als diferents òrgans de la Societat, comparèixer davant notari i aixecar a públics els acords adoptats, i subscriure i signar tots els documents i realitzar tots els actes necessaris per participar en l’ampliació de capital de la societat.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la transmissió de participacions URV a la societat Eidola, S.L., en els termes següents:

Acceptar la sol·licitud dels administradors solidaris Sr. Antoni Tur Costa i Sr. Jordi Peris Gallardo, de l'empresa Eidola, s.l, i ordenar la transmissió a favor d’ells de les participacions de la URV per un import de 320,00 euros. Les participacions es vendran en un percentatge d'un 50% a cada administrador.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova ratificar íntegrament l’acord de dissolució i liquidació del Consorci de Transferència de Coneixement (CTC) pres pel seu Consell de Direcció en sessió de 12 de març de 2009.
 

Tercera missió

    Consell de Govern de 26 de febrer de 2009

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova el pla pilot del trimestre d’estiu.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova l’adhesió de la Universitat Rovira i Virgili al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, amb la finalitat de gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Leader, eix inclòs dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període 2007-13.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aproven els estatuts del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

    Consell de Govern de 30 d'abril de 2009

•  Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova l’ampliació del programa de captació i relacions amb Secundària.

Organització i Recursos

    Consell de Govern de 26 de febrer de 2009

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova la definició de la carrera acadèmica a la URV i la modificació de l’article 2.7. Promoció del professorat, de la Normativa de professorat.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s'acorda proposar al Consell Social la modificació de la plantilla de Personal Docent i Investigador corresponent a la transformació de places de TEU a TU (Disp. Add 2ª de la Llei orgànica 4/2007, que modifica la LOU).

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova la creació de dues places de Catedràtic/a d’Universitat en l’àrea de Química Orgànica per ser ocupades en comissió de serveis.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova el reglament de l’establiment i funcionament de la seu electrònica de la URV.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova el reglament del registre electrònic de la URV.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova la modificació del reglament electoral de la URV.

    Consell de Govern de 30 d'abril de 2009 

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la memòria econòmica de l’any 2008, integrada per la liquidació definitiva del pressupost, l’informe de gestió del pressupost, l’informe de la situació patrimonial i el balanç patrimonial anual, així com la proposta de distribució del romanent 2008 amb un programa plurianual 2010-11 (vegi’s monogràfic FOU 60).

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova l’estructura i organització del Centre Internacional URV (I-Center).

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la modificació de l’estructura i organització de l’Escola de Postgrau i Doctorat.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la modificació del pressupost 2009 i l’assignació dels majors ingressos.

Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la modificació de la normativa del pacte de dedicació.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la modificació de la normativa de concursos d’accés del PDI funcionari i del PDI laboral.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la modificació de la plantilla del personal docent i investigador.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova n les noves places de promoció de Titular d’Universitat o Catedràtic d’Escola Universitària a Catedràtic d’Universitat.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la modificació del reglament del Departament d’Enginyeria Química.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova el canvi de denominació del Departament de Filologia Anglogermànica pel de Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la normativa de registre de la URV.
 

Comunitat universitària

    Consell de Govern de 26 de febrer de 2009

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova el llibre blanc d’esports de la URV.

Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova la constitució i el Reglament del Consell d’Entitats d’Antics Estudiants (CEAE) de la URV.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova la constitució i el Reglament del Consell de Persones amigues (CoPA) de la URV.


 Comissions delegades

Comissió de Recursos Humans

Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica

Comissió d’Investigació i Transferència

Comissió de'Estudiants i Comunitat Universitària

Comissió de Recursos Econòmics i Materials


Informes

Informes assumits pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2009:
    • Informe sobre la visibilitat científica de la URV 2008.

Informes assumits pel Consell de Govern de 30 d’abril de 2009:
    • Informe sobre l’evolució de les Càtedres URV.
    • Informe sobre el pla de renovació del PDI dels cossos docents (fase 4).
    • Informe del POA 2008-209.
    • Informe sobre el nou model de dimensionament de la plantilla de PDI.


CÀRRECS I PERSONAL

Consell de Govern

    Consell de Govern de 26 de febrer de 2009

•  Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova la designació del Director del Campus de les Terres de l’Ebre com a representant de la URV en el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova conferir el títol de doctora honoris causa, curs 2008-09, a la professora Margaret J. Geller.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova conferir el títol de doctor honoris causa, curs 2008-09, al professor Eduardo Luis Menéndez Spina.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova conferir el títol de doctor honoris causa, curs 2009-10, al professor Piet W.N.M. van Leeuwen.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova modificar la composició de la comissió de formació del PAS substituint, com a vocal, el gerent adjunt d’Organització per la coordinadora de Recursos Humans-PAS.

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual s’aprova modificar la composició de la comissió transversal per a la convergència CRAI amb la incorporació d’un representant de l’ICE.

     Consell de Govern de 30 d'abril de 2009

•  Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova l’activació de places de PAS i l’oferta pública 2009.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la convocatòria de places de personal docent i investigador per al curs 2009-10.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la convocatòria de les noves places de promoció de Titular d’Universitat o Catedràtic d’Escola Universitària a Catedràtic d’Universitat.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova atorgar la consideració de professor distingit de la URV al professor Josep Guarro Artigas.

Nomenaments i cessaments de personal de càrrecs acadèmics
Nomenaments i cessaments de personal docent i investigador
Nomenaments de personal d'Administració i Serveis


CONVENIS

Convenis marc de col·laboració

Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració.

Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual es ratifiquen convenis marc de col·laboració.


Convenis específics

• Acord de 26 de febrer de 2009 pel qual es ratifiquen convenis específics.

• Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual es ratifiquen convenis específics.


Tornar a la pàgina principal.