saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament d'infermeria

- Aprovat pel Consell de Govern de data 16 de febrer de 2006 -
- Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019-

TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament d'Infermeria es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Article 2

1. El Departament d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador, dels Campus Centre i del de les Terres de l'Ebre.
2. El Departament d'Infermeria inclou tots els membres del col·lectiu docent i investigador, les especialitats del qual es corresponen amb l'àrea de coneixement: Infermeria.

Article 3

Són funcions de Departament d'Infermeria:
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assignin per acomplir les seves funcions.
b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a tot el personal.
c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.
d) Elaborar la planificació estratègica del departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les seves àrees de coneixement participin.
h) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.
j) Realitzar propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previstos en l'Estatut.
m) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
o) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4

Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.

CAPÍTOL 2
Consell de Departament

Article 5

1. El Consell de Departament d'Infermeria és l'òrgan col·legiat de govern dels departaments.
2.-El Consell de departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.
c) Tot el professorat no doctor a temps complet que hi estigui adscrit.
d) Una representació del professorat a temps parcial adscrit al Departament equivalent al 14% dels membres del Consell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, respectant una representació proporcional dels dos Campus i garantint la proporció mínima establerta a l'Estatut de la URV.
e) Una representació dels investigadors en formació adscrit al Departament equivalent al 4% dels membres del Consell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, respectant una representació proporcional dels dos campus i garantint la proporció mínima establerta a l'Estatut de la URV.
f) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments d'infermeria, inclosos els de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora en els quals el Departament imparteixi docència, equivalent al 10% dels membres del Consell. El Consell de Departament en determina els escons corresponents, respectant una representació proporcional dels dos Campus.
g) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte el representant dels estudiants que ho és cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6

Són competències del Consell de Departament d'Infermeria:
a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) El Consell de Departament determinarà periòdicament les tasques descentralitzables del Campus Terres de l'Ebre, d'acord a la memòria de creació del Campus.
q) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.


Article 7

El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a petició d'una 5a part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de 2 dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament d'Infermeria.

Article 8

El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Durant el curs acadèmic, es duran a terme, com a mínim, tres sessions ordinàries.

Article 9

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, aquesta es dipositarà a la Secretaria del Departament d'Infermeria perquè es puguin consultar.
2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.


Article 10

El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la 3a part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.


Article 11

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en
què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14

Els acords, excepte els que s'expressen a l'article 25, s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament.


Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.
2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.


Article 17

1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les. El Consell de Departament té la facultat de dissoldre les comissions que consideri adients.
2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres d'aquest.
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una cinquena part dels membres de la comissió.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 18

El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 19

El Consell de Departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi

Article 20

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 22

Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 23

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al Departament. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 25

1. El director o directora de Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.


TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 26

El Departament d'Infermeria disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 27

El Departament d'Infermeria ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada
període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.


TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 28

El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una cinquena part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.


DISPOSICIÓ ADICIONAL

La ubicació de la direcció de Departament estarà instal·lada al Campus Centre.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

1.- El Consell de Departament d'Infermeria determina que mentre no hi hagi investigadors en formació, que hi estiguin adscrits, serà ocupat pel professorat a temps parcial (referent a l'article 5.3).

2.- Fins a la nova ubicació, la direcció del Departament està ubicada a l'Avinguda de Roma, núm. 15, 43005 Tarragona.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor d'aquest Reglament queda derogat el Reglament del Departament de 19 de desembre de 2003, aprovat per Consell de Govern.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplica la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->