saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament dd'Història i Història de l'Art

- Aprovat pel Consell de Govern de data 19 de desembre de 2003-
- Modificat pel Consell de Govern de 14 de juliol de 2011-
- Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019-


TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament d'Història, Història de l'Art es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la URV i la legislació vigent.

Article 2

El Departament d'Història i Història de l'Art de la URV és la unitat bàsica encarregada d'organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca i de programar i impartir la docència en els ensenyaments a les Facultats, Centres i centres adscrits de la URV en que s'imparteixin assignatures corresponents a les àrees de coneixement que li son atribuïdes per l'òrgan competent de la Universitat.

Article 3

El Departament d'Història i Història de l'Art està format pel col.lectiu docent i investigador, les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement següents: Arqueologia, Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporànea, Història d'Amèrica, Ciències i Tècniques Historiogràfiques, Història de l'Art, Didàctica de les Ciències Socials, Música, Didàctica de l'Expressió musical, el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit i els altres membres de la comunitat universitària, en el marc que estableix l'Estatut de la URV

Article 4

Són funcions de Departament d'Història i Història de l'Art
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assigni per acomplir les seves funcions.
b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, de tercera missió i de qualsevol altra mena que el departament, de manera acordada en el si del consell, fa a tot el personal.
c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del seu personal.
d) Elaborar la planificació estratègica del departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les seves àrees de coneixement participin.
h) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Realitzar propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les seves àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previstos en l'Estatut.
m) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels seus membres.
n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat i amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
o) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 5
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.

CAPÍTOL 2 
Consell de Departament

Article 6
1. El Consell de Departament d'Història i Història de l'Art és l'òrgan col·legiat de govern dels departaments.
2. El Consell de departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.
c) Tot el professorat no doctor amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit.
d) Una representació del professorat a temps parcial no doctor que hi estigui adscrit, en una proporció d'un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 
e) Una representació dels investigadors en formació que hi estigui adscrit, en una proporció d'un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
f) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, en els quals el Departament imparteixi docència. Aquesta representació serà del 15% del total del s membres del consell. El Consell de Departament en determina els escons corresponents. 
g) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.
3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 7

Són competències del Consell de Departament d'Història i Història de l'Art 

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.

Article 8

El Consell de Departament el convoca el director o directora, a petició pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del departament. El procediment normal de convocatòria del Consell és el correu electrònic oficial.

Article 9

El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Les reunions ordinàries es duran a terme al menys dues vegades a l'any.

Article 10

En l'escrit de la convocatòria s'indicarà el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia. La convocatòria de la reunió del Consell de Departament i l'ordre del dia, així com la documentació pertinent, hauran d'ésser rebuts pels seus membres amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores per les reunions ordinàries i de vint-i-quatre hores per les extraordinàries

Article 11

El Consell de Departament quedarà vàlidament constituit en primera convocatòria si hi és present la majoria absoluta dels seus membres, sota la presidència del presidència del director o directora o del professor o professora en qui hagi delegat i del secretari o secretària o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després de la primera, quedarà vàlidament constituït amb els membres presents sota la presidència del director o directora o en qui hagi delegat delegat i del secretari o secretària o persones que els substitueixin.

Article 12

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot només és delegable a membres del Consell, amb un escrit adreçat formalment al director o directora abans de l'inici de la sessió del Departament, sobre punts concrets de l'ordre del dia i, si s'escau, s'ha d'inciaar expressament el sentit del vot.

Article 13


1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 14

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts pertinents que constin a l'ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que estiguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 15

Els acords, excepte els que s'expressen a l'article 28 i 31, s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament.

Article 16

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin els drets fonamentals de l'article 18.1 de la Constitució o quan el vot secret sigui sol·licitat per unn sol dels assistents del Consell de Departament. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 17

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior.

SECCIÓ 1
De les comissions del departament

Article 18

El Consell de Departament constituirà les comissions delegades que consideri oportú. Seran presidides pel/per la Director/a o persona en qui delegui.
Les comissions del Departament són:
a) Comissió Permanent
b) Comissió Acadèmica

Article 19


a) La composició de la Comissió Permanent és la següent:
.- El director o directora del departament.
.- el secretari o secretària del departament
.- els responsables d'ensenyament d'Història i Història de l'Art
.- un representant dels ensenyaments a la FAcultat de Ciències de l'Educació i Psicologia 
.- el responsable administratiu o la responsable administrativa del departament
.- 2 estudiants d'entre els que són membres del Consell del departament.

b) La composició de la Comissió Acadèmica és la següent: 
.- El director o directora del departament.
.- el secretari o secretària del departament.
.- Els responsables dels ensenyaments en els quals el departament té presència majoritària. Si no són membres del departament, amb veu però sense vot. 
.- 2 estudiants d'entre els que són membres del Consell del departament.

Article 20

Les funcions de les comissions són les següents:

a)Comissió Permanent.

.- assessorar al/a la director/a del departament en la gestió ordinària del departament.
.- adoptar decissions pel tràmit d'urgència que seran posteriorment donades a conèixer i ratificades, si escau, pel Consell del Departament
.- preparar l'ordre del dia de les reunions del Consell
.- gestionar els afers de tràmit que li siguin sotmesos, dels quals en donarà compte posterior al Consell.
.- proposar al Consell del departament la planificació de la utilització dels recursos econòmics i establir les directrius generals de l'administració
.- realitzar el seguiment de les despeses del pressupost
.- realitzar el seguiment del pla estratègic de qualitat
.- informar sobre la plantilla del departament i assessorar sobre possibles canvis de denominació o redistribució de places de la plantilla del departament.
.- elaborar els informes preceptius sobre les propostes de creació de matèries i nous ensenyaments.
.- proposar les necessitats de places del col.lectiu docent i investigador, fer-ne la sol.licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i servei.
.- proposar els membres titulars i suplents que hauran d'integrar les comissions d'accés de professorat, d'acord amb les normes que fixa l'article 178 de l'Estatut de la URV.
.- elevar propostes de petició de contractació de professors visitants.
.- preparar i proposar al consell del departament l'aprovació de la memòria anual d'activitats docents i investigadores de departament i la memòria econòmica.
.- i totes aquelles funcions que li siguin encomanades pel/per la director/a del departament o pel Consell de departament

b) Comissió Acadèmica.

.- elaborar, escoltades les àrees, la proposta de pla docent del Departament.
.-proposar la coordinació de la docència corresponent a les matèries de la seva competència i l'aprovació els programes bàsics de les assignatures corresponents
- Recollir i canalitzar adequadament les propostes i queixes de l'alumnat referides a l'activitat docent.
.- Informar a la Comissió Permanent sobre els aspectes docents que han de ser recollits en la Memòria d'activitats i tots els informes de la seva competència.
.- I totes aquelles altres funcions previstes a l'Estatut de la URV, o que el/la director/a del Departament i el Consell de Departament li encomanin.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 21

El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 22

El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 23

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 25

Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar el Departament.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 26

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al Departament. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 27

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 28

1. El director o directora de departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 29

El Departament d'Història i Història de l'Art disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 30

El Departament d'Història i Història de l'Art ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 31

El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una quarta part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requereix l'acord de la majoria majoria absoluta dels vots emesos. El procediment per efectuar aquesta reforma s'adequarà, per analogia, al procediment especificat, per la reforma de l'Estatut de la URV, en el títol Desè, art. 252 i 253.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplica la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->