saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament de Gestió d'Empreses

-Modificat pel Consell de govern de data 5 de novembre de 2009-
-Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019-

TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament de Gestió d'Empreses es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Article 2

1. El Departament de Gestió d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Gestió d'Empreses està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d'acord amb l'Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement següents:
-Comercialització i Investigació de Mercats
-Economia Financera i Comptabilitat
-Organització d'Empreses
-Sociologia
c) El personal d'administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

Article 3

1. El col·lectiu docent i investigador del Departament de Gestió d'Empreses s'agrupa, a efectes d'organització interna, en unitats docents.
2. Cada unitat docent agrupa aquells professors que tenen assignada docència en matèries afins.
3. Es constitueixen les unitats docents següents:
-Comptabilitat
-Matemàtiques Empresarials i Financeres
-Finances
-Organització d'Empreses
-Comercialització i Investigació de Mercats
-SociologiaTÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4

Són funcions de Departament de Gestió d'Empreses:
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per acomplir les seves funcions.
b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a tot el personal.
c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.
d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les seves àrees de coneixement participin.
h) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos en l'Estatut.
m) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
o) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 5

Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, la Comissió Permanent, el director o directora, el secretari o secretària i els coordinadors de les unitats docents.

CAPÍTOL 2 
Consell de Departament

Article 6

1. El Consell de Departament de Gestió d'Empreses és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tot els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.
c) Tot el professorat a temps complet 
d) Una representació dels investigadors en formació no doctors adscrits al Departament, en una proporció d'un per cada dos o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
e) Una representació del professorat amb dedicació a temps parcial no doctor adscrit al Departament, en una proporció d'un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 
f) Una representació deIs estudiants de tots els ensenyaments en els quals el Departament imparteixi docencia, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. Aquesta representació equival al 20% dels membres del Consell. Un 10% correspon a la representació dels estudiants de doctorat i màster i l'altre 10% als estudiants d'ensenyaments de grau, de primer cicle i/o de segon cicle. En el cas que aquesta distribució del 20% doni lloc a fracció, s'assignarà l'excés als estudiants de doctorat i master.
g) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet adscrits al Departament.
3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 7

Són competències del Consell de Departament de Gestió d'Empreses:
a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.

Article 8

1. El Consell de Departament el convoca el director o directora a iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament de Gestió d'Empreses.
2. És preceptiva la convocatòria del Consell dues vegades durant el curs acadèmic.

Article 9

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, s'ha de dipositar a la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.
2. La convocatòria del Consell de Departament s'ha d'enviar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

Article 10

El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït amb independència del nombre d'assistents, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.

Article 11

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14

Els acords, excepte els que s'expressen a l'article 32, s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament.

Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una quarta part dels assistents al Consell. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.
2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres que hi pertanyin.
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'un 50% dels membres.

CAPÍTOL 3 
Comissió Permanent

Article 18

1. En qualitat de comissió delegada del Consell i amb caràcter estable, es constitueix la Comissió Permanent.
2. La Comissió Permanent és l'òrgan consultiu i d'assessorament del director o directora en la direcció, coordinació i execució de la política i gestió del Departament.
3. La Comissió Permanent està composta pel director o directora, que la presideix; el secretari o secretària, els coordinadors de cada unitat docent, un estudiant i un membre del personal d'administració i serveis. Si s'escau, el Consell de Departament pot nomenar fins a dos membres més, a proposta del director o directora.
4. Els membres de la Comissió Permanent són nomenats pel Consell de Departament a proposta del director o directora.

Article 19

Son competències de la Comissió Permanent:
a) Assessorar el director o directora en tots aquells afers que són de la seva competència, i en particular en els de direcció, govern i gestió del Departament.
b) Proposar els plans generals d'actuació amb relació a la política del Departament.
c) Establir les directrius per elaborar la proposta de pressupost anual del Departament.
d) Fixar les directrius generals que han d'orientar les activitats encomanades al director o directora i al secretari o secretària.
e) Coordinar l'execució dels acords del Consell de Departament i vetllar perquè es dugui a terme.
f) Assumir les competències del Consell de Departament f), g), h), j), k), l) i o) que revesteixen caràcter d'urgència. Les resolucions que prengui la Comissió Permanent respecte a aquestes qüestions han de ser ratificades en el proper Consell de Departament.
g) Preparar informes i estudis perquè el Consell els discuteixi.
h) Qualsevol altra funció que li encarreguin el director o directora i el Consell de Departament, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de govern de la Universitat.

Article 20

La Comissió Permanent la convoca el director o directora a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels membres de la Comissió. En aquest darrer cas, la Comissió Permanent ha de ser convocada en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament de Gestió d'Empreses.

Article 21

1. L'escrit de convocatòria ha d'indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia.
2. La convocatòria de la Comissió Permanent s'ha d'enviar amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores amb l'ordre del dia de la reunió.

Article 22

La Comissió Permanent queda sempre vàlidament constituïda en primera convocatòria, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin.

Article 23

Els membres de la Comissió Permanent que són coordinadors d'unitats docents poden delegar l'assistència i el vot a un altre membre de la seva unitat docent. Per a la resta de membres, l'assistència té caràcter personal i el vot no és delegable.

Article 24

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària de la Comissió Permanent.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Comissió Permanent. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 25

Els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents a la Comissió Permanent.

Article 26

Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per la meitat dels membres presents.

CAPÍTOL 4
Òrgans unipersonals

Article 27

El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 28

El Consell de Departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 29

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 30

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 31

Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 32

1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.
2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Article 33

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora del Departament, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit.

Article 34

Les funcions del secretari o secretària són les següents:
a) Redactar i custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i de la Comissió Permanent.
b) Expedir certificats dels acords presos en el Consell de Departament i en la Comissió Permanent.
c) Convocar, per indicació del director o directora, el Consell del Departament i la Comissió Permanent.
d) Donar publicitat a les actes i als acords de les sessions del Consell de Departament i de la Comissió Permanent.
e) Totes les altres funcions que el director o directora o el Consell de Departament li encarreguin.


Article 35

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.


Article 36

1. Cada unitat docent té un coordinador o coordinadora, que serà membre del col·lectiu docent i investigador amb dedicació a temps complet.
2. Els coordinadors són proposats pel director del Departament i ratificats pel Consell de Departament.
3. Són competències dels coordinadors de les unitats docents:
a) Representar la unitat docent davant del director o directora i la Comissió Permanent.
b) Informar la unitat docent dels acords presos pel Consell de Departament i per la Comissió Permanent.
c) Vetllar perquè a les unitats docents s'executin els acords presos al Consell de Departament i a la Comissió Permanent.
d) Totes les altres funcions que els atribueixi aquest Reglament o que els encomanin el Director o el Consell de Departament.

TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 37

El Departament de Gestió d'Empreses disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 38

El Departament de Gestió d'Empreses ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern. TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 39

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé d'una desena part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA


El Consell de Departament de Gestió d'Empreses ha d'adequar la composició al que preveuen aquest Reglament i l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili abans de l'1 de gener de 2004.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA


En el moment d'entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del Departament de Gestió d'Empreses, aprovat per Junta de Govern el 24 de febrer de 2000.


DISPOSICIÓ FINAL


En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->